Sonunda olan oldu ve özlem bitti...

Merkez Haber bilgi@aaa.com
Thu Mar 25 15:51:00 GMT 2004


Güncel haberleri ayr? bir internet sitesiden, ekonomi, siyaset ve medya haberlerini ayr? ayr? internet sitelerinden okumak s?k?nt? veriyor de?il mi? Evet hakl?s?n?z ayn? s?k?nt?y? biz de çekti?imiz için, tüm haberleri ayn? portal alt?nda toplamaya karar verdik. Bu amaçla ba?latt???m?z çal??malar?n sonucu http://www.merkezhaber.com internet haber portal?n?
olu?turduk.

http://www.merkezhaber.com internet portal?nda ekonomi, güncel, siyaset ve medyadan haberleri ayn? anda bulabileceksiniz. Tarafs?z, ilkeli ve do?ru habercilik anlay???m?zla internet medyas?na yeni bir soluk getirece?imize inan?yoruz. 'Kulak t?kayan' de?il, önerilere aç?k; 'dedi?im dedik' de?il ara?t?rmac? bir mant?ktan hareketle sizlerin öneri ve ele?tirileri, bizim gören gözümüz olacakt?r. Çay?n?z? yudumlarken bize buyrun, merak etmeyin biz sizi haberdar ederiz...--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/More information about the Cygwin mailing list