This is the mail archive of the libc-alpha@sourceware.org mailing list for the glibc project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Re: [PATCH] localedata: ne_NP: misc updates [BZ #1170]


+1


cjl

On Thu, May 19, 2016 at 6:12 PM, Mike Frysinger <vapier@gentoo.org> wrote:
> From: Paras pradhan <pradhanparas@gmail.com>
>
> This locale was originally copied from ne_IN and it shows: many
> fields are incorrect for the Nepal territory, and many fields are
> missing translations. I've vetted most of these against CLDR as
> not all fields are covered by it.
>
> LC_TIME
>  abday
>   tuesday:  ààà -> àààà
>   thursday:  àààà -> àààà
>  day
>   tuesday:  àààààà -> ààààààà
>   thursday:  ààààààà -> ààààààà
>  abmon:
>   january:  ààààà -> àà
>   february:  ààààà -> àà
>   april:   àààà -> àààà
>   may:    àà  -> à
>   july:    àààà -> ààà
>   august:   àààà -> àà
>   september: àààààà -> ààà
>   october:  ààààà -> ààà
>   november:  ààààà -> ààà
>   december:  àààààà -> ààà
>  mon:
>   february:  ààààà -> àààààà
>   april:   àààà -> ààààà
>   may:    àà  -> à
>   september: àààààà -> àààààà
>   october:  ààààà -> àààààà
>   november:  ààààà -> àààààà
>   december:  àààààà -> àààààà
>  d_t_fmt:   %A %d %b %Y %I:%M:%S %p %Z -> %Y %B %d %I:%M:%S %p
>  d_fmt:    %A %d %b %Y        -> %Y %B %d %A
>  t_fmt:    %I:%M:%S %Z        -> %H:%M:%S
>  t_fmt_ampm:  %I:%M:%S %p %Z       -> %I:%M:%S %p
>
> LC_NAME:
>  name_fmt:   %p%t%f%t%g -> %p%t%g%t%m%t%f
>  name_gen:   setting to àààà
>  name_mr:   setting to àààààààà
>  name_mrs:   setting to ààààààà
>  name_miss:  setting to àààààà
>
> LC_ADDRESS:
>  postal_fmt:  %z%c%T%s%b%e%r -> %f%N%h%s%N%T
>
> LC_TELEPHONE:
>  tel_int_fmt: +%c ;%a ;%l -> +%c %a%t%l
> ---
> localedata/locales/ne_NP | 113 +++++++++++++++++------------------------------
> 1 file changed, 40 insertions(+), 73 deletions(-)
>
> diff --git a/localedata/locales/ne_NP b/localedata/locales/ne_NP
> index 049cbd2..082d503 100644
> --- a/localedata/locales/ne_NP
> +++ b/localedata/locales/ne_NP
> @@ -86,77 +86,54 @@ END LC_NUMERIC
>
>
> LC_TIME
> -% This is the POSIX Locale definition for the LC_TIME category.
> -% These are generated based on XML base Locale definition file
> -% for IBM Class for Unicode/Java
> -%
> -% Abbreviated weekday names (%a)
> abday    "<U0906><U0907><U0924><U0020>";/
>       "<U0938><U094B><U092E><U0020>";/
> -      "<U092E><U0902><U0917><U0932><U0020>";/
> +      "<U092E><U0919><U094D><U0917><U0932><U0020>";/
>       "<U092C><U0941><U0927><U0020>";/
> -      "<U092C><U093F><U0939><U093F><U0020>";/
> +      "<U092C><U093F><U0939><U0940><U0020>";/
>       "<U0936><U0941><U0915><U094D><U0930><U0020>";/
>       "<U0936><U0928><U093F><U0020>"
> -%
> -% Full weekday names (%A)
> day     "<U0906><U0907><U0924><U092C><U093E><U0930><U0020>";/
>       "<U0938><U094B><U092E><U092C><U093E><U0930><U0020>";/
> -      "<U092E><U0902><U0917><U0932><U092C><U093E><U0930><U0020>";/
> +      "<U092E><U0919><U094D><U0917><U0932><U092C><U093E><U0930><U0020>";/
>       "<U092C><U0941><U0927><U092C><U093E><U0930><U0020>";/
> -      "<U092C><U093F><U0939><U093F><U092C><U093E><U0930><U0020>";/
> +      "<U092C><U093F><U0939><U0940><U092C><U093E><U0930><U0020>";/
>       "<U0936><U0941><U0915><U094D><U0930><U092C><U093E><U0930><U0020>";/
>       "<U0936><U0928><U093F><U092C><U093E><U0930><U0020>"
> -%
> -% Abbreviated month names (%b)
> -abmon    "<U091C><U0928><U0935><U0930><U0940>";/
> -      "<U092B><U093C><U0930><U0935><U0930><U0940>";/
> +abmon    "<U091C><U0928>";/
> +      "<U092B><U0947><U092C>";/
>       "<U092E><U093E><U0930><U094D><U091A>";/
> -      "<U0905><U092A><U094D><U0930><U0947><U0932>";/
> -      "<U092E><U0908>";"<U091C><U0942><U0928>";/
> -      "<U091C><U0941><U0932><U093E><U0908>";/
> -      "<U0905><U0917><U0938><U094D><U0924>";/
> -      "<U0938><U093F><U0924><U092E><U094D><U092C><U0930>";/
> -      "<U0905><U0915><U094D><U091F><U0942><U092C><U0930>";/
> -      "<U0928><U0935><U092E><U094D><U092C><U0930>";/
> -      "<U0926><U093F><U0938><U092E><U094D><U092C><U0930>"
> -%
> -% Full month names (%B)
> +      "<U0905><U092A><U094D><U0930><U093F>";/
> +      "<U092E><U0947>";/
> +      "<U091C><U0942><U0928>";/
> +      "<U091C><U0941><U0932><U093E>";/
> +      "<U0905><U0917>";/
> +      "<U0938><U0947><U092A><U094D><U091F>";/
> +      "<U0905><U0915><U094D><U091F>";/
> +      "<U0928><U094B><U092D><U0947>";/
> +      "<U0921><U093F><U0938><U0947>"
> mon     "<U091C><U0928><U0935><U0930><U0940>";/
> -      "<U092B><U093C><U0930><U0935><U0930><U0940>";/
> +      "<U092B><U0947><U092C><U094D><U0930><U0941><U0905><U0930><U0940>";/
>       "<U092E><U093E><U0930><U094D><U091A>";/
> -      "<U0905><U092A><U094D><U0930><U0947><U0932>";/
> -      "<U092E><U0908>";"<U091C><U0942><U0928>";/
> +      "<U0905><U092A><U094D><U0930><U093F><U0932>";/
> +      "<U092E><U0947>";/
> +      "<U091C><U0942><U0928>";/
>       "<U091C><U0941><U0932><U093E><U0908>";/
>       "<U0905><U0917><U0938><U094D><U0924>";/
> -      "<U0938><U093F><U0924><U092E><U094D><U092C><U0930>";/
> -      "<U0905><U0915><U094D><U091F><U0942><U092C><U0930>";/
> -      "<U0928><U0935><U092E><U094D><U092C><U0930>";/
> -      "<U0926><U093F><U0938><U092E><U094D><U092C><U0930>"
> -%
> -% Equivalent of AM PM
> +      "<U0938><U0947><U092A><U094D><U091F><U0947><U092E><U094D><U092C><U0930>";/
> +      "<U0905><U0915><U094D><U091F><U094B><U092C><U0930>";/
> +      "<U0928><U094B><U092D><U0947><U092E><U094D><U092C><U0930>";/
> +      "<U0921><U093F><U0938><U0947><U092E><U094D><U092C><U0930>"
> am_pm    "<U092A><U0942><U0930><U094D><U0935><U093E><U0939><U094D><U0928>";/
>       "<U0905><U092A><U0930><U093E><U0939><U094D><U0928>"
> -%
> -% Appropriate date and time representation
> -% %A %d %b %Y%I:%M:%S %Z
> -d_t_fmt   "<U0025><U0041><U0020><U0025><U0064><U0020><U0025><U0062>/
> -<U0020><U0025><U0059><U0020><U0025><U0049><U003A><U0025><U004D><U003A>/
> -<U0025><U0053><U0020><U0025><U0070><U0020><U0025><U005A>"
> -%
> -% Appropriate date representation
> -% %A %d %b %Y
> -d_fmt    "<U0025><U0041><U0020><U0025><U0064><U0020><U0025><U0062>/
> -<U0020><U0025><U0059>"
> -%
> -% Appropriate time representation
> -% %I:%M:%S %Z
> -t_fmt    "<U0025><U0049><U003A><U0025><U004D><U003A><U0025><U0053>/
> -<U0020><U0020><U0025><U005A>"
> -%
> -% Appropriate 12 h time representation (%r)
> +d_t_fmt   "<U0025><U0059><U0020><U0025><U0042><U0020><U0025><U0064>/
> +<U0020><U0025><U0049><U003A><U0025><U004D><U003A><U0025><U0053><U0020>/
> +<U0025><U0070>"
> +d_fmt    "<U0025><U0059><U0020><U0025><U0042><U0020><U0025><U0064>/
> +<U0020><U0025><U0041>"
> +t_fmt    "<U0025><U0048><U003A><U0025><U004D><U003A><U0025><U0053>"
> t_fmt_ampm "<U0025><U0049><U003A><U0025><U004D><U003A><U0025><U0053>/
> -<U0020><U0025><U0070><U0020><U0025><U005A>"
> +<U0020><U0025><U0070>"
> week 7;19971130;1
> END LC_TIME
>
> @@ -175,25 +152,18 @@ END LC_PAPER
>
>
> LC_NAME
> -% This is the ISO_IEC TR14652 Locale definition for the
> -% LC_NAME category.
> -%
> -name_fmt  "<U0025><U0070><U0025><U0074><U0025><U0066><U0025><U0074>/
> -<U0025><U0067>"
> -name_gen  ""
> -name_mr   "<U004D><U0072><U002E>"
> -name_mrs  "<U004D><U0072><U0073><U002E>"
> -name_miss  "<U004D><U0069><U0073><U0073><U002E>"
> -name_ms   "<U004D><U0073><U002E>"
> -
> +name_fmt "<U0025><U0070><U0025><U0074><U0025><U0067><U0025><U0074><U0025>/
> +<U006D><U0025><U0074><U0025><U0066>"
> +name_gen "<U091C><U094D><U092F><U0942>"
> +name_mr  "<U0936><U094D><U0930><U0940><U092E><U093E><U0928><U094D>"
> +name_mrs "<U0936><U094D><U0930><U0940><U092E><U0924><U0940>"
> +name_miss "<U0938><U0941><U0936><U094D><U0930><U0940>"
> END LC_NAME
>
>
> LC_ADDRESS
> -% This is the ISO_IEC TR14652 Locale definition for the
> -% LC_ADDRESS
> -postal_fmt "<U0025><U007A><U0025><U0063><U0025><U0054><U0025><U0073>/
> -<U0025><U0062><U0025><U0065><U0025><U0072>"
> +postal_fmt   "<U0025><U0066><U0025><U004E><U0025><U0068><U0025><U0073>/
> +<U0025><U004E><U0025><U0054>"
> country_name "<U0928><U0947><U092A><U093E><U0932>"
> country_ab2 "<U004E><U0050>"
> country_ab3 "<U004E><U0050><U004C>"
> @@ -212,12 +182,9 @@ END LC_ADDRESS
>
>
> LC_TELEPHONE
> -% This is the ISO_IEC TR14652 Locale definition for the
> -%
> -tel_int_fmt "<U002B><U0025><U0063><U0020><U003B><U0025><U0061><U0020>/
> -<U003B><U0025><U006C>"
> +tel_int_fmt  "<U002B><U0025><U0063><U0020><U0025><U0061><U0025><U0074><U0025>/
> +<U006C>"
> int_prefix   "<U0039><U0037><U0037>"
> -
> END LC_TELEPHONE
>
>
> --
> 2.8.2
>


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]