This is the mail archive of the libc-alpha@sourceware.org mailing list for the glibc project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

[PATCH 4/5] localedata: CLDRv28: update LC_ADDRESS.lang_name translations


This updates a bunch of locales based on CLDR v28 data:
 be_BY: changing ÐÐÐÐÑÑÑÐÐÑ ÐÐÐÐ to ÐÐÐÐÑÑÑÐÐÑ
 bem_ZM: changing iciBemba to Ichibemba
 bg_BG: changing ÐÑÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐ to ÐÑÐÐÐÑÑÐÐ
 bo_CN: changing àààààààà to àààààààà
 bo_IN: changing àààààààà to àààààààà
 br_FR: changing Brezhoneg to brezhoneg
 ce_RU: changing ÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐÑÑ to ÐÐÑÑÐÐÐ
 cs_CZ: changing ÄeÅtina to ÄeÅtina
 dz_BT: changing (àààààà to àààààà
 el_CY: changing ÎÎÎÎÎÎÎÎ to ÎÎÎÎÎÎÎÎ
 el_GR: changing ÎÎÎÎÎÎÎÎ to ÎÎÎÎÎÎÎÎ
 es_AR: changing EspaÃol to espaÃol
 es_BO: changing EspaÃol to espaÃol
 es_CL: changing EspaÃol to espaÃol
 es_CO: changing EspaÃol to espaÃol
 es_CR: changing EspaÃol to espaÃol
 es_CU: changing EspaÃol to espaÃol
 es_DO: changing EspaÃol to espaÃol
 es_EC: changing EspaÃol to espaÃol
 es_ES: changing EspaÃol to espaÃol
 es_GT: changing EspaÃol to espaÃol
 es_HN: changing EspaÃol to espaÃol
 es_MX: changing EspaÃol to espaÃol
 es_NI: changing EspaÃol to espaÃol
 es_PA: changing EspaÃol to espaÃol
 es_PE: changing EspaÃol to espaÃol
 es_PR: changing EspaÃol to espaÃol
 es_PY: changing EspaÃol to espaÃol
 es_SV: changing EspaÃol to espaÃol
 es_US: changing EspaÃol to espaÃol
 es_UY: changing EspaÃol to espaÃol
 es_VE: changing EspaÃol to espaÃol
 et_EE: changing eesti keel to eesti
 eu_ES: changing Euskara to euskara
 fr_BE: changing FranÃais to franÃais
 fr_CA: changing FranÃais to franÃais
 fr_CH: changing FranÃais to franÃais
 fr_FR: changing FranÃais to franÃais
 fr_LU: changing FranÃais to franÃais
 fur_IT: changing Furlan to furlan
 fy_NL: changing Frysk to West-Frysk
 gl_ES: changing Galego to galego
 hsb_DE: changing HornjoserbÅÄina to hornjoserbÅÄina
 hy_AM: changing ÕÕÕÕÖÕÕ to ÕÕÕÕÖÕÕ
 id_ID: changing Bahasa Ind/onesia to Indonesia
 it_CH: changing Italiano to italiano
 it_IT: changing Italiano to italiano
 kl_GL: changing Kalaallisut to kalaallisut
 km_KH: changing ááááááááá to ááááá
 ko_KR: changing íêë to íêì
 ks_IN: changing káÌÅur to ÚÙØÙØ
 kw_GB: changing Kernowek to kernewek
 ky_KG: changing ÐÑÑÐÑÐÑÐ to ÐÑÑÐÑÐÑÐ
 lg_UG: changing Oluganda to Luganda
 lt_LT: changing lietuviÅ kalba to lietuviÅ
 lv_LV: changing latvieÅu valoda to latvieÅu
 mk_MK: changing ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ/Ð ÑÐÐÐÐ to ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐ
 mn_MN: changing ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐ to ÐÐÐÐÐÐ
 nb_NO: changing BokmÃl to norsk bokmÃl
 nn_NO: changing Nynorsk to nynorsk
 se_NO: changing DavvisÃmegiella to davvisÃmegiella
 tk_TM: changing TÃrkmenÃe to tÃrkmenÃe
 tr_CY: changing Turkish to TÃrkÃe
 tr_TR: changing Turkish to TÃrkÃe
 vi_VN: changing Viát ngá to Tiáng Viát
 yo_NG: changing YorÃbà to Ãdà YorÃbÃ
 zu_ZA: changing IsiZulu to isiZulu

Most of these are simple case changes, but they match the CLDR db.
A search for a few of the others suggests they're also correct.
---
 localedata/locales/be_BY | 2 +-
 localedata/locales/bem_ZM | 2 +-
 localedata/locales/bg_BG | 2 +-
 localedata/locales/bo_CN | 2 +-
 localedata/locales/bo_IN | 2 +-
 localedata/locales/br_FR | 2 +-
 localedata/locales/ce_RU | 2 +-
 localedata/locales/cs_CZ | 2 +-
 localedata/locales/dz_BT | 2 +-
 localedata/locales/el_CY | 2 +-
 localedata/locales/el_GR | 2 +-
 localedata/locales/es_AR | 2 +-
 localedata/locales/es_BO | 2 +-
 localedata/locales/es_CL | 2 +-
 localedata/locales/es_CO | 2 +-
 localedata/locales/es_CR | 2 +-
 localedata/locales/es_CU | 2 +-
 localedata/locales/es_DO | 2 +-
 localedata/locales/es_EC | 2 +-
 localedata/locales/es_ES | 2 +-
 localedata/locales/es_GT | 2 +-
 localedata/locales/es_HN | 2 +-
 localedata/locales/es_MX | 2 +-
 localedata/locales/es_NI | 2 +-
 localedata/locales/es_PA | 2 +-
 localedata/locales/es_PE | 2 +-
 localedata/locales/es_PR | 2 +-
 localedata/locales/es_PY | 2 +-
 localedata/locales/es_SV | 2 +-
 localedata/locales/es_US | 2 +-
 localedata/locales/es_UY | 2 +-
 localedata/locales/es_VE | 2 +-
 localedata/locales/et_EE | 2 +-
 localedata/locales/eu_ES | 2 +-
 localedata/locales/fr_BE | 2 +-
 localedata/locales/fr_CA | 2 +-
 localedata/locales/fr_CH | 2 +-
 localedata/locales/fr_FR | 2 +-
 localedata/locales/fr_LU | 2 +-
 localedata/locales/fur_IT | 2 +-
 localedata/locales/fy_NL | 2 +-
 localedata/locales/gl_ES | 2 +-
 localedata/locales/hsb_DE | 3 +--
 localedata/locales/hy_AM | 2 +-
 localedata/locales/id_ID | 2 +-
 localedata/locales/it_CH | 2 +-
 localedata/locales/it_IT | 2 +-
 localedata/locales/kl_GL | 2 +-
 localedata/locales/km_KH | 2 +-
 localedata/locales/ko_KR | 2 +-
 localedata/locales/ks_IN | 2 +-
 localedata/locales/kw_GB | 2 +-
 localedata/locales/ky_KG | 2 +-
 localedata/locales/lg_UG | 2 +-
 localedata/locales/lt_LT | 2 +-
 localedata/locales/lv_LV | 2 +-
 localedata/locales/mk_MK | 2 +-
 localedata/locales/mn_MN | 2 +-
 localedata/locales/nb_NO | 2 +-
 localedata/locales/nn_NO | 2 +-
 localedata/locales/se_NO | 2 +-
 localedata/locales/tk_TM | 3 +--
 localedata/locales/tr_CY | 2 +-
 localedata/locales/tr_TR | 2 +-
 localedata/locales/vi_VN | 2 +-
 localedata/locales/yo_NG | 2 +-
 localedata/locales/zu_ZA | 2 +-
 67 files changed, 67 insertions(+), 69 deletions(-)

diff --git a/localedata/locales/be_BY b/localedata/locales/be_BY
index 7fb8542..cc223ec 100644
--- a/localedata/locales/be_BY
+++ b/localedata/locales/be_BY
@@ -182,7 +182,7 @@ country_num 112
 % BY
 country_car  "<U0042><U0059>"
 % ÐÐÐÐÑÑÑÐÐÑ ÐÐÐÐ
-lang_name  "<U0431><U0435><U043B><U0430><U0440><U0443><U0441><U043A><U0430><U044F><U0020><U043C><U043E><U0432><U0430>"
+lang_name  "<U0431><U0435><U043B><U0430><U0440><U0443><U0441><U043A><U0430><U044F>"
 % be
 lang_ab   "<U0062><U0065>"
 % bel
diff --git a/localedata/locales/bem_ZM b/localedata/locales/bem_ZM
index 9ce6c42..660f39c 100644
--- a/localedata/locales/bem_ZM
+++ b/localedata/locales/bem_ZM
@@ -182,7 +182,7 @@ country_ab3  "<U005A><U004D><U0042>"
 country_num  894
 % Z
 country_car "<U005A>"
-lang_name   "<U0069><U0063><U0069><U0042><U0065><U006D><U0062><U0061>"
+lang_name   "<U0049><U0063><U0068><U0069><U0062><U0065><U006D><U0062><U0061>"
 % bem
 lang_term  "<U0062><U0065><U006D>"
 % bem
diff --git a/localedata/locales/bg_BG b/localedata/locales/bg_BG
index 62b42ff..c7404ef 100644
--- a/localedata/locales/bg_BG
+++ b/localedata/locales/bg_BG
@@ -268,7 +268,7 @@ country_num  100
 country_car "<U0042><U0047>"
 country_isbn 954
 % ÐÑÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐ
-lang_name  "<U0431><U044A><U043B><U0433><U0430><U0440><U0441><U043A><U0438><U0020><U0435><U0437><U0438><U043A>"
+lang_name  "<U0431><U044A><U043B><U0433><U0430><U0440><U0441><U043A><U0438>"
 lang_ab   "<U0062><U0067>"
 lang_term  "<U0062><U0075><U006C>"
 lang_lib  "<U0062><U0075><U006C>"
diff --git a/localedata/locales/bo_CN b/localedata/locales/bo_CN
index 2f113e6..1acb48a 100644
--- a/localedata/locales/bo_CN
+++ b/localedata/locales/bo_CN
@@ -165,7 +165,7 @@ country_ab3	"<U0043><U0048><U004E>"
 country_num	156
 %country_car	"FIXME"
 country_isbn	"<U0037>"
-lang_name   "<U0F54><U0F7C><U0F51><U0F0B><U0F66><U0F90><U0F51><U0F0B>"
+lang_name   "<U0F56><U0F7C><U0F51><U0F0B><U0F66><U0F90><U0F51><U0F0B>"
 % bo
 lang_ab    "<U0062><U006F>"
 % bod
diff --git a/localedata/locales/bo_IN b/localedata/locales/bo_IN
index 69b95e9..d94fb53 100644
--- a/localedata/locales/bo_IN
+++ b/localedata/locales/bo_IN
@@ -90,7 +90,7 @@ country_ab3 "<U0049><U004E><U0044>"
 country_num 356
 % IND
 country_car  "<U0049><U004E><U0044>"
-lang_name   "<U0F54><U0F7C><U0F51><U0F0B><U0F66><U0F90><U0F51><U0F0B>"
+lang_name   "<U0F56><U0F7C><U0F51><U0F0B><U0F66><U0F90><U0F51><U0F0B>"
 % bo
 lang_ab    "<U0062><U006F>"
 % bod
diff --git a/localedata/locales/br_FR b/localedata/locales/br_FR
index 85f8d3c..66e8302 100644
--- a/localedata/locales/br_FR
+++ b/localedata/locales/br_FR
@@ -172,7 +172,7 @@ country_num 250
 % F
 country_car  "<U0046>"
 % Brezhoneg
-lang_name  "<U0042><U0072><U0065><U007A><U0068><U006F><U006E><U0065><U0067>"
+lang_name  "<U0062><U0072><U0065><U007A><U0068><U006F><U006E><U0065><U0067>"
 % br
 lang_ab   "<U0062><U0072>"
 % bre
diff --git a/localedata/locales/ce_RU b/localedata/locales/ce_RU
index cdeffaf..aff5fa1 100644
--- a/localedata/locales/ce_RU
+++ b/localedata/locales/ce_RU
@@ -150,7 +150,7 @@ country_num 643
 % RUS
 country_car "<U0052><U0055><U0053>"
 % ÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐÑÑ
-lang_name  "<U043D><U043E><U0445><U0447><U0438><U0439><U043D><U0020><U043C><U043E><U0442><U0442>"
+lang_name  "<U043D><U043E><U0445><U0447><U0438><U0439><U043D>"
 % ce
 lang_ab   "<U0063><U0065>"
 % che
diff --git a/localedata/locales/cs_CZ b/localedata/locales/cs_CZ
index 8ad1154..f7c5a37 100644
--- a/localedata/locales/cs_CZ
+++ b/localedata/locales/cs_CZ
@@ -2497,7 +2497,7 @@ country_ab3  "<U0043><U005A><U0045>"
 country_num  203
 country_car  "<U0043><U005A>"
 %country_isbn ???
-lang_name   "<U010C><U0065><U0161><U0074><U0069><U006E><U0061>"
+lang_name   "<U010D><U0065><U0161><U0074><U0069><U006E><U0061>"
 lang_ab    "<U0063><U0073>"
 lang_term   "<U0063><U0065><U0073>"
 lang_lib   "<U0063><U007A><U0065>"
diff --git a/localedata/locales/dz_BT b/localedata/locales/dz_BT
index 18d2fab..94f9888 100644
--- a/localedata/locales/dz_BT
+++ b/localedata/locales/dz_BT
@@ -662,7 +662,7 @@ country_ab3  "<U0042><U0048><U0055>"
 %FIXME
 %country_isbn ""
 % àààààà
-lang_name  "<U0028><U0F62><U0FAB><U0F7C><U0F44><U0F0B><U0F41>"
+lang_name  "<U0F62><U0FAB><U0F7C><U0F44><U0F0B><U0F41>"
 % dz
 lang_ab   "<U0064><U007A>"
 % dzo
diff --git a/localedata/locales/el_CY b/localedata/locales/el_CY
index 4a6ebc4..e167ef9 100644
--- a/localedata/locales/el_CY
+++ b/localedata/locales/el_CY
@@ -104,7 +104,7 @@ country_num 196
 % CY
 country_car "<U0043><U0059>"
 % ÎÎÎÎÎÎÎÎ
-lang_name  "<U03B5><U03BB><U03BB><U03B7><U03BD><U03B9><U03BA><U03AC>"
+lang_name  "<U0395><U03BB><U03BB><U03B7><U03BD><U03B9><U03BA><U03AC>"
 % el
 lang_ab   "<U0065><U006C>"
 % ell
diff --git a/localedata/locales/el_GR b/localedata/locales/el_GR
index 254463c..5d7eec9 100644
--- a/localedata/locales/el_GR
+++ b/localedata/locales/el_GR
@@ -179,7 +179,7 @@ country_num 300
 % GR
 country_car  "<U0047><U0052>"
 % ÎÎÎÎÎÎÎÎ
-lang_name  "<U03B5><U03BB><U03BB><U03B7><U03BD><U03B9><U03BA><U03AC>"
+lang_name  "<U0395><U03BB><U03BB><U03B7><U03BD><U03B9><U03BA><U03AC>"
 % el
 lang_ab   "<U0065><U006C>"
 % ell
diff --git a/localedata/locales/es_AR b/localedata/locales/es_AR
index 26f394a..384f9d5 100644
--- a/localedata/locales/es_AR
+++ b/localedata/locales/es_AR
@@ -158,7 +158,7 @@ country_num  032
 % RA
 country_car  "<U0052><U0041>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_BO b/localedata/locales/es_BO
index b2ecb50..1dbee49 100644
--- a/localedata/locales/es_BO
+++ b/localedata/locales/es_BO
@@ -156,7 +156,7 @@ country_num  068
 % BOL
 country_car  "<U0042><U004F><U004C>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_CL b/localedata/locales/es_CL
index ae612cb..01a0919 100644
--- a/localedata/locales/es_CL
+++ b/localedata/locales/es_CL
@@ -154,7 +154,7 @@ country_num  152
 % RCH
 country_car  "<U0052><U0043><U0048>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_CO b/localedata/locales/es_CO
index 6405910..09818f1 100644
--- a/localedata/locales/es_CO
+++ b/localedata/locales/es_CO
@@ -157,7 +157,7 @@ country_num  170
 % CO
 country_car  "<U0043><U004F>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_CR b/localedata/locales/es_CR
index b5dec84..394abac 100644
--- a/localedata/locales/es_CR
+++ b/localedata/locales/es_CR
@@ -160,7 +160,7 @@ country_ab2  "<U0043><U0052>"
 country_ab3  "<U0043><U0052><U0049>"
 country_num  188
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_CU b/localedata/locales/es_CU
index 344af64..0bc22df 100644
--- a/localedata/locales/es_CU
+++ b/localedata/locales/es_CU
@@ -122,7 +122,7 @@ country_num  192
 % C
 country_car  "<U0043>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_DO b/localedata/locales/es_DO
index d142c35..be252ed 100644
--- a/localedata/locales/es_DO
+++ b/localedata/locales/es_DO
@@ -158,7 +158,7 @@ country_num  214
 % DOM
 country_car  "<U0044><U004F><U004D>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_EC b/localedata/locales/es_EC
index d8f2256..03c9969 100644
--- a/localedata/locales/es_EC
+++ b/localedata/locales/es_EC
@@ -156,7 +156,7 @@ country_num  218
 % EC
 country_car  "<U0045><U0043>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_ES b/localedata/locales/es_ES
index 7849bd9..7952f1f 100644
--- a/localedata/locales/es_ES
+++ b/localedata/locales/es_ES
@@ -170,7 +170,7 @@ country_num  724
 % E
 country_car  "<U0045>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_GT b/localedata/locales/es_GT
index 25f5185..a804744 100644
--- a/localedata/locales/es_GT
+++ b/localedata/locales/es_GT
@@ -156,7 +156,7 @@ country_num  320
 % GCA
 country_car  "<U0047><U0043><U0041>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_HN b/localedata/locales/es_HN
index 11a4c37..0bf50b5 100644
--- a/localedata/locales/es_HN
+++ b/localedata/locales/es_HN
@@ -158,7 +158,7 @@ country_num  340
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % spa
 lang_term  "<U0073><U0070><U0061>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_MX b/localedata/locales/es_MX
index 258a073..953d3aa 100644
--- a/localedata/locales/es_MX
+++ b/localedata/locales/es_MX
@@ -155,7 +155,7 @@ country_num  484
 % MEX
 country_car  "<U004D><U0045><U0058>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_NI b/localedata/locales/es_NI
index d2944ef..76cc766 100644
--- a/localedata/locales/es_NI
+++ b/localedata/locales/es_NI
@@ -150,7 +150,7 @@ country_num  558
 % NIC
 country_car  "<U004E><U0049><U0043>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_PA b/localedata/locales/es_PA
index 0e82bf0..7fd041f 100644
--- a/localedata/locales/es_PA
+++ b/localedata/locales/es_PA
@@ -155,7 +155,7 @@ country_num  591
 % PA
 country_car  "<U0050><U0041>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_PE b/localedata/locales/es_PE
index 5557060..696ac08 100644
--- a/localedata/locales/es_PE
+++ b/localedata/locales/es_PE
@@ -156,7 +156,7 @@ country_num  604
 % PE
 country_car  "<U0050><U0045>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_PR b/localedata/locales/es_PR
index 91a0d7d..1dbe1e3 100644
--- a/localedata/locales/es_PR
+++ b/localedata/locales/es_PR
@@ -145,7 +145,7 @@ country_ab2  "<U0050><U0052>"
 country_ab3  "<U0050><U0052><U0049>"
 country_num  630
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_PY b/localedata/locales/es_PY
index 1d3d20b..daaf328 100644
--- a/localedata/locales/es_PY
+++ b/localedata/locales/es_PY
@@ -155,7 +155,7 @@ country_num  600
 % PY
 country_car  "<U0050><U0059>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_SV b/localedata/locales/es_SV
index 041ebdc..864669c 100644
--- a/localedata/locales/es_SV
+++ b/localedata/locales/es_SV
@@ -156,7 +156,7 @@ country_num  222
 % ES
 country_car  "<U0045><U0053>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_US b/localedata/locales/es_US
index cfe9346..86a6abd 100644
--- a/localedata/locales/es_US
+++ b/localedata/locales/es_US
@@ -209,7 +209,7 @@ country_num  840
 country_car  "<U0055><U0053><U0041>"
 country_isbn 0
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_UY b/localedata/locales/es_UY
index d6dd11c..a413214 100644
--- a/localedata/locales/es_UY
+++ b/localedata/locales/es_UY
@@ -155,7 +155,7 @@ country_num  858
 % UY
 country_car  "<U0055><U0059>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/es_VE b/localedata/locales/es_VE
index 53d42bd..04fb34d 100644
--- a/localedata/locales/es_VE
+++ b/localedata/locales/es_VE
@@ -155,7 +155,7 @@ country_num  862
 % YV
 country_car  "<U0059><U0056>"
 % EspaÃol
-lang_name   "<U0045><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
+lang_name   "<U0065><U0073><U0070><U0061><U00F1><U006F><U006C>"
 % es
 lang_ab   "<U0065><U0073>"
 % spa
diff --git a/localedata/locales/et_EE b/localedata/locales/et_EE
index d1a0291..d47f91d 100644
--- a/localedata/locales/et_EE
+++ b/localedata/locales/et_EE
@@ -2244,7 +2244,7 @@ country_ab3   "<U0045><U0053><U0054>"
 country_num   233
 country_car   "<U0045><U0053><U0054>"
 country_isbn  "<U0039><U0039><U0038><U0035>"
-lang_name    "<U0065><U0065><U0073><U0074><U0069><U0020><U006B><U0065><U0065><U006C>"
+lang_name    "<U0065><U0065><U0073><U0074><U0069>"
 lang_ab     "<U0065><U0074>"
 lang_term    "<U0065><U0073><U0074>"
 lang_lib    "<U0065><U0073><U0074>"
diff --git a/localedata/locales/eu_ES b/localedata/locales/eu_ES
index 12491d2..cf90ca3 100644
--- a/localedata/locales/eu_ES
+++ b/localedata/locales/eu_ES
@@ -170,7 +170,7 @@ country_num 724
 % E
 country_car  "<U0045>"
 % Euskara
-lang_name  "<U0045><U0075><U0073><U006B><U0061><U0072><U0061>"
+lang_name  "<U0065><U0075><U0073><U006B><U0061><U0072><U0061>"
 % eu
 lang_ab   "<U0065><U0075>"
 % eus
diff --git a/localedata/locales/fr_BE b/localedata/locales/fr_BE
index eec3a6d..65d2848 100644
--- a/localedata/locales/fr_BE
+++ b/localedata/locales/fr_BE
@@ -162,7 +162,7 @@ country_num 056
 % B
 country_car  "<U0042>"
 % FranÃais
-lang_name "<U0046><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
+lang_name "<U0066><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
 % fr
 lang_ab   "<U0066><U0072>"
 % fra
diff --git a/localedata/locales/fr_CA b/localedata/locales/fr_CA
index fa42053..3c2b49a 100644
--- a/localedata/locales/fr_CA
+++ b/localedata/locales/fr_CA
@@ -149,7 +149,7 @@ country_num 124
 % CDN
 country_car  "<U0043><U0044><U004E>"
 % FranÃais
-lang_name "<U0046><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
+lang_name "<U0066><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
 % fr
 lang_ab   "<U0066><U0072>"
 % fra
diff --git a/localedata/locales/fr_CH b/localedata/locales/fr_CH
index fa9aca4..5b20d4c 100644
--- a/localedata/locales/fr_CH
+++ b/localedata/locales/fr_CH
@@ -141,7 +141,7 @@ country_num 756
 % CH
 country_car  "<U0043><U0048>"
 % FranÃais
-lang_name "<U0046><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
+lang_name "<U0066><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
 % fr
 lang_ab   "<U0066><U0072>"
 % fra
diff --git a/localedata/locales/fr_FR b/localedata/locales/fr_FR
index c88e06d..070c610 100644
--- a/localedata/locales/fr_FR
+++ b/localedata/locales/fr_FR
@@ -181,7 +181,7 @@ country_num 250
 % F
 country_car  "<U0046>"
 % FranÃais
-lang_name "<U0046><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
+lang_name "<U0066><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
 % fr
 lang_ab   "<U0066><U0072>"
 % fra
diff --git a/localedata/locales/fr_LU b/localedata/locales/fr_LU
index fe13896..2c21500 100644
--- a/localedata/locales/fr_LU
+++ b/localedata/locales/fr_LU
@@ -159,7 +159,7 @@ country_num 442
 % L
 country_car  "<U004C>"
 % FranÃais
-lang_name "<U0046><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
+lang_name "<U0066><U0072><U0061><U006E><U00E7><U0061><U0069><U0073>"
 % fr
 lang_ab   "<U0066><U0072>"
 % fra
diff --git a/localedata/locales/fur_IT b/localedata/locales/fur_IT
index 72aa489..c4cfd28 100644
--- a/localedata/locales/fur_IT
+++ b/localedata/locales/fur_IT
@@ -144,7 +144,7 @@ country_num 380
 % I
 country_car  "<U0049>"
 % Furlan
-lang_name  "<U0046><U0075><U0072><U006C><U0061><U006E>"
+lang_name  "<U0066><U0075><U0072><U006C><U0061><U006E>"
 % fur
 lang_term  "<U0066><U0075><U0072>"
 END LC_ADDRESS
diff --git a/localedata/locales/fy_NL b/localedata/locales/fy_NL
index e097c2a..efb77cf 100644
--- a/localedata/locales/fy_NL
+++ b/localedata/locales/fy_NL
@@ -132,7 +132,7 @@ country_ab3 "<U004E><U004C><U0044>"
 country_num 528
 country_car "<U004E><U004C>"
 % Frysk
-lang_name  "<U0046><U0072><U0079><U0073><U006B>"
+lang_name  "<U0057><U0065><U0073><U0074><U002D><U0046><U0072><U0079><U0073><U006B>"
 % fy
 lang_ab   "<U0066><U0079>"
 % fry
diff --git a/localedata/locales/gl_ES b/localedata/locales/gl_ES
index 4200c7d..52148b7 100644
--- a/localedata/locales/gl_ES
+++ b/localedata/locales/gl_ES
@@ -160,7 +160,7 @@ country_num 724
 % E
 country_car  "<U0045>"
 % Galego
-lang_name  "<U0047><U0061><U006C><U0065><U0067><U006F>"
+lang_name  "<U0067><U0061><U006C><U0065><U0067><U006F>"
 % gl
 lang_ab   "<U0067><U006C>"
 % glg
diff --git a/localedata/locales/hsb_DE b/localedata/locales/hsb_DE
index db130fd..ed95f28 100644
--- a/localedata/locales/hsb_DE
+++ b/localedata/locales/hsb_DE
@@ -2213,8 +2213,7 @@ country_ab3  "<U0044><U0045><U0055>"
 country_num  276
 country_car  "<U0044>"
 country_isbn 3
-lang_name   "<U0048><U006F><U0072><U006E><U006A><U006F><U0073><U0065>/
-<U0072><U0062><U0161><U0107><U0069><U006E><U0061>"
+lang_name   "<U0068><U006F><U0072><U006E><U006A><U006F><U0073><U0065><U0072><U0062><U0161><U0107><U0069><U006E><U0061>"
 lang_ab   ""
 % hsb
 lang_term  "<U0068><U0073><U0062>"
diff --git a/localedata/locales/hy_AM b/localedata/locales/hy_AM
index 5610889..085e85c 100644
--- a/localedata/locales/hy_AM
+++ b/localedata/locales/hy_AM
@@ -185,7 +185,7 @@ country_ab3 "<U0041><U0052><U004D>"
 country_num 51
 country_car "<U0041><U004D>"
 country_isbn "<U0039><U0039><U0039><U0033><U0030>"
-lang_name "<U0540><U0561><U0575><U0565><U0580><U0565><U0576>"
+lang_name "<U0570><U0561><U0575><U0565><U0580><U0565><U0576>"
 % hy
 lang_ab   "<U0068><U0079>"
 % hye
diff --git a/localedata/locales/id_ID b/localedata/locales/id_ID
index 07afc3c..737a813 100644
--- a/localedata/locales/id_ID
+++ b/localedata/locales/id_ID
@@ -161,7 +161,7 @@ country_num 360
 % RI
 country_car  "<U0052><U0049>"
 % Bahasa Indonesia
-lang_name  "<U0042><U0061><U0068><U0061><U0073><U0061><U0020><U0049><U006E><U0064>/<U006F><U006E><U0065><U0073><U0069><U0061>"
+lang_name  "<U0049><U006E><U0064><U006F><U006E><U0065><U0073><U0069><U0061>"
 % id
 lang_ab   "<U0069><U0064>"
 % ind
diff --git a/localedata/locales/it_CH b/localedata/locales/it_CH
index 5f50d7e..db17201 100644
--- a/localedata/locales/it_CH
+++ b/localedata/locales/it_CH
@@ -136,7 +136,7 @@ country_num 756
 % CH
 country_car  "<U0043><U0048>"
 % Italiano
-lang_name  "<U0049><U0074><U0061><U006C><U0069><U0061><U006E><U006F>"
+lang_name  "<U0069><U0074><U0061><U006C><U0069><U0061><U006E><U006F>"
 % it
 lang_ab   "<U0069><U0074>"
 % ita
diff --git a/localedata/locales/it_IT b/localedata/locales/it_IT
index 2383b82..46de944 100644
--- a/localedata/locales/it_IT
+++ b/localedata/locales/it_IT
@@ -163,7 +163,7 @@ country_num 380
 % I
 country_car  "<U0049>"
 % Italiano
-lang_name  "<U0049><U0074><U0061><U006C><U0069><U0061><U006E><U006F>"
+lang_name  "<U0069><U0074><U0061><U006C><U0069><U0061><U006E><U006F>"
 % it
 lang_ab   "<U0069><U0074>"
 % ita
diff --git a/localedata/locales/kl_GL b/localedata/locales/kl_GL
index a721387..60d7ff6 100644
--- a/localedata/locales/kl_GL
+++ b/localedata/locales/kl_GL
@@ -145,7 +145,7 @@ country_num 304
 % GRO
 country_car "<U0047><U0052><U004F>"
 % Kalaallisut
-lang_name  "<U004B><U0061><U006C><U0061><U0061><U006C><U006C><U0069><U0073><U0075><U0074>"
+lang_name  "<U006B><U0061><U006C><U0061><U0061><U006C><U006C><U0069><U0073><U0075><U0074>"
 % kl
 lang_ab   "<U006B><U006C>"
 % kal
diff --git a/localedata/locales/km_KH b/localedata/locales/km_KH
index 895c606..f36c64a 100644
--- a/localedata/locales/km_KH
+++ b/localedata/locales/km_KH
@@ -1897,7 +1897,7 @@ country_car  "<U004C><U0041><U004F>"
 %FIXME
 %country_isbn ""
 % ááááááááá (Khmer)
-lang_name   "<U1797><U17B6><U179F><U17B6><U1781><U17D2><U1798><U17C2><U179A>"
+lang_name   "<U1781><U17D2><U1798><U17C2><U179A>"
 % km
 lang_ab    "<U006B><U006D>"
 % khm
diff --git a/localedata/locales/ko_KR b/localedata/locales/ko_KR
index 15b55f4..66416e8 100644
--- a/localedata/locales/ko_KR
+++ b/localedata/locales/ko_KR
@@ -6249,7 +6249,7 @@ country_num 410
 % ROK
 country_car  "<U0052><U004F><U004B>"
 % íêë
-lang_name  "<UD55C><UAD6D><UB9D0>"
+lang_name  "<UD55C><UAD6D><UC5B4>"
 % ko
 lang_ab   "<U006B><U006F>"
 % kor
diff --git a/localedata/locales/ks_IN b/localedata/locales/ks_IN
index 5399027..31a6b4f 100644
--- a/localedata/locales/ks_IN
+++ b/localedata/locales/ks_IN
@@ -199,7 +199,7 @@ country_num 356
 % IND
 country_car  "<U0049><U004E><U0044>"
 % káÌÅur
-lang_name  "<U006B><U1EA1><U0304><U0161><U0075><U0072>"
+lang_name  "<U06A9><U0672><U0634><U064F><U0631>"
 % ks
 lang_ab   "<U006B><U0073>"
 % kas
diff --git a/localedata/locales/kw_GB b/localedata/locales/kw_GB
index bd737af..3a2a3bc 100644
--- a/localedata/locales/kw_GB
+++ b/localedata/locales/kw_GB
@@ -166,7 +166,7 @@ country_num 826
 % GB
 country_car  "<U0047><U0042>"
 % Kernowek
-lang_name  "<U004B><U0065><U0072><U006E><U006F><U0077><U0065><U006B>"
+lang_name  "<U006B><U0065><U0072><U006E><U0065><U0077><U0065><U006B>"
 % kw
 lang_ab   "<U006B><U0077>"
 % cor
diff --git a/localedata/locales/ky_KG b/localedata/locales/ky_KG
index 9bb11d9..ede63e1 100644
--- a/localedata/locales/ky_KG
+++ b/localedata/locales/ky_KG
@@ -208,7 +208,7 @@ country_ab3 "<U004B><U0059><U0052>"
 % KS
 country_car  "<U004B><U0053>"
 % ÐÑÑÐÑÐÑÐ
-lang_name  "<U041A><U044B><U0440><U0433><U044B><U0437><U0447><U0430>"
+lang_name  "<U043A><U044B><U0440><U0433><U044B><U0437><U0447><U0430>"
 % ky
 lang_ab   "<U006B><U0079>"
 % kir
diff --git a/localedata/locales/lg_UG b/localedata/locales/lg_UG
index d79a816..c9f25e7 100644
--- a/localedata/locales/lg_UG
+++ b/localedata/locales/lg_UG
@@ -333,7 +333,7 @@ country_num 800
 % EAU
 country_car  "<U0045><U0041><U0055>"
 % Oluganda
-lang_name  "<U004F><U006C><U0075><U0067><U0061><U006E><U0064><U0061>"
+lang_name  "<U004C><U0075><U0067><U0061><U006E><U0064><U0061>"
 % lg
 lang_ab   "<U006C><U0067>"
 % lug
diff --git a/localedata/locales/lt_LT b/localedata/locales/lt_LT
index 47714c7..5ca685e 100644
--- a/localedata/locales/lt_LT
+++ b/localedata/locales/lt_LT
@@ -2234,7 +2234,7 @@ country_num 440
 % LT
 country_car  "<U004C><U0054>"
 % lietuviÅ kalba
-lang_name  "<U006C><U0069><U0065><U0074><U0075><U0076><U0069><U0173><U0020><U006B><U0061><U006C><U0062><U0061>"
+lang_name  "<U006C><U0069><U0065><U0074><U0075><U0076><U0069><U0173>"
 % lt
 lang_ab   "<U006C><U0074>"
 % lit
diff --git a/localedata/locales/lv_LV b/localedata/locales/lv_LV
index 59c9030..173637e 100644
--- a/localedata/locales/lv_LV
+++ b/localedata/locales/lv_LV
@@ -2226,7 +2226,7 @@ country_num 428
 % LV
 country_car  "<U004C><U0056>"
 % latvieÅu valoda
-lang_name  "<U006C><U0061><U0074><U0076><U0069><U0065><U0161><U0075><U0020><U0076><U0061><U006C><U006F><U0064><U0061>"
+lang_name  "<U006C><U0061><U0074><U0076><U0069><U0065><U0161><U0075>"
 % lv
 lang_ab   "<U006C><U0076>"
 % lav
diff --git a/localedata/locales/mk_MK b/localedata/locales/mk_MK
index d9b932d..a27e390 100644
--- a/localedata/locales/mk_MK
+++ b/localedata/locales/mk_MK
@@ -153,7 +153,7 @@ country_car "<U004d><U004b>"
 country_num 807
 country_isbn "9989"
 % ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ
-lang_name  "<U043C><U0430><U043A><U0435><U0434><U043E><U043D><U0441><U043A>/<U0438><U0020><U0458><U0430><U0437><U0438><U043A>"
+lang_name  "<U043C><U0430><U043A><U0435><U0434><U043E><U043D><U0441><U043A><U0438>"
 lang_ab "<U006d><U006b>"
 lang_term "<U006d><U006b><U0064>"
 lang_lib "<U006d><U0061><U0063>"
diff --git a/localedata/locales/mn_MN b/localedata/locales/mn_MN
index e84d7f1..308294f 100644
--- a/localedata/locales/mn_MN
+++ b/localedata/locales/mn_MN
@@ -256,7 +256,7 @@ country_num  496
 country_car  "<U004D><U0047><U004C>"
 country_isbn 99929
 % ÐÐÐÐÐÐ ÑÑÐ
-lang_name  "<U041C><U043E><U043D><U0433><U043E><U043B><U0020><U0445><U044D><U043B>"
+lang_name  "<U043C><U043E><U043D><U0433><U043E><U043B>"
 lang_ab    "<U006D><U006E>"
 lang_term   "<U006D><U006F><U006E>"
 lang_lib   "<U006D><U006F><U006E>"
diff --git a/localedata/locales/nb_NO b/localedata/locales/nb_NO
index 332092a..2ff09e7 100644
--- a/localedata/locales/nb_NO
+++ b/localedata/locales/nb_NO
@@ -267,7 +267,7 @@ country_num 578
 % N
 country_car  "<U004E>"
 % BokmÃl
-lang_name  "<U0042><U006F><U006B><U006D><U00E5><U006C>"
+lang_name  "<U006E><U006F><U0072><U0073><U006B><U0020><U0062><U006F><U006B><U006D><U00E5><U006C>"
 % nb
 lang_ab   "<U006E><U0062>"
 % nob
diff --git a/localedata/locales/nn_NO b/localedata/locales/nn_NO
index 5114196..351ca2f 100644
--- a/localedata/locales/nn_NO
+++ b/localedata/locales/nn_NO
@@ -162,7 +162,7 @@ country_num 578
 % N
 country_car  "<U004E>"
 % Nynorsk
-lang_name  "<U004E><U0079><U006E><U006F><U0072><U0073><U006B>"
+lang_name  "<U006E><U0079><U006E><U006F><U0072><U0073><U006B>"
 % nn
 lang_ab   "<U006E><U006E>"
 % nno
diff --git a/localedata/locales/se_NO b/localedata/locales/se_NO
index 80bc50b..6f5b9ea 100644
--- a/localedata/locales/se_NO
+++ b/localedata/locales/se_NO
@@ -318,7 +318,7 @@ country_num 578
 % N
 country_car  "<U004E>"
 % DavvisÃmegiella
-lang_name  "<U0044><U0061><U0076><U0076><U0069><U0073><U00E1><U006D><U0065><U0067><U0069><U0065><U006C><U006C><U0061>"
+lang_name  "<U0064><U0061><U0076><U0076><U0069><U0073><U00E1><U006D><U0065><U0067><U0069><U0065><U006C><U006C><U0061>"
 % se
 lang_ab   "<U0073><U0065>"
 % sme
diff --git a/localedata/locales/tk_TM b/localedata/locales/tk_TM
index 3ae7281..3f0a3e3 100644
--- a/localedata/locales/tk_TM
+++ b/localedata/locales/tk_TM
@@ -445,8 +445,7 @@ country_ab2 "<U0054><U004D>"
 % TKM
 country_ab3 "<U0054><U004B><U004D>"
 % TÃrkmenÃe
-lang_name  "<U0054><U00FC><U0072><U006B><U006D>/
-<U0065><U006E><U00E7><U0065>"
+lang_name  "<U0074><U00FC><U0072><U006B><U006D><U0065><U006E><U00E7><U0065>"
 % tuk
 lang_term  "<U0074><U0075><U006B>"
 % tuk
diff --git a/localedata/locales/tr_CY b/localedata/locales/tr_CY
index bb9a65a..c3bf6e4 100644
--- a/localedata/locales/tr_CY
+++ b/localedata/locales/tr_CY
@@ -104,7 +104,7 @@ country_ab2	"<U0054><U0052>"
 % TUR
 country_ab3	"<U0054><U0055><U0052>"
 % Turkish
-lang_name	"<U0054><U0075><U0072><U006B><U0069><U0073><U0068>"
+lang_name	"<U0054><U00FC><U0072><U006B><U00E7><U0065>"
 % tur
 lang_term	"<U0074><U0075><U0072>"
 % tur
diff --git a/localedata/locales/tr_TR b/localedata/locales/tr_TR
index 76c2da0..fb46a42 100644
--- a/localedata/locales/tr_TR
+++ b/localedata/locales/tr_TR
@@ -4355,7 +4355,7 @@ country_ab2	"<U0054><U0052>"
 % TUR
 country_ab3	"<U0054><U0055><U0052>"
 % Turkish
-lang_name	"<U0054><U0075><U0072><U006B><U0069><U0073><U0068>"
+lang_name	"<U0054><U00FC><U0072><U006B><U00E7><U0065>"
 % tur
 lang_term	"<U0074><U0075><U0072>"
 % tur
diff --git a/localedata/locales/vi_VN b/localedata/locales/vi_VN
index 8ac3abd..f8ae8b3 100644
--- a/localedata/locales/vi_VN
+++ b/localedata/locales/vi_VN
@@ -330,7 +330,7 @@ LC_ADDRESS
 postal_fmt "<U0025><U007A><U0025><U0063><U0025><U0054><U0025><U0073>/
 <U0025><U0062><U0025><U0065><U0025><U0072>"
 country_name "<U0056><U0069><U1EC7><U0074><U0020><U004E><U0061><U006D>"
-lang_name "<U0056><U0069><U1EC7><U0074><U0020><U006E><U0067><U1EEF>"
+lang_name "<U0054><U0069><U1EBF><U006E><U0067><U0020><U0056><U0069><U1EC7><U0074>"
 
 country_ab2 "<U0056><U004E>"
 country_ab3 "<U0056><U004E><U004D>"
diff --git a/localedata/locales/yo_NG b/localedata/locales/yo_NG
index a34426c..7b0271d 100644
--- a/localedata/locales/yo_NG
+++ b/localedata/locales/yo_NG
@@ -477,7 +477,7 @@ postal_fmt  "<U0025><U0066><U0025><U004E><U0025><U0061><U0025><U004E>/
 country_name "<U004F><U0072><U00ED><U006C><U1EB9><U0301><U00E8><U0064><U0065><U0020><U004E><U00E0><U00EC><U006A><U00ED><U0072><U00ED><U00E0>"
 
 % Language name in Yoruba - "YorÃbÃ"
-lang_name   "<U0059><U006F><U0072><U00F9><U0062><U00E1>"
+lang_name   "<U00C8><U0064><U00E8><U0020><U0059><U006F><U0072><U00F9><U0062><U00E1>"
 
 % CEPT MAILCODES are suggested
 % Alternatively use the code found on your countries postal item tracking number
diff --git a/localedata/locales/zu_ZA b/localedata/locales/zu_ZA
index 11685a8..a25ca53 100644
--- a/localedata/locales/zu_ZA
+++ b/localedata/locales/zu_ZA
@@ -229,7 +229,7 @@ country_name "<U0069><U002D><U0053><U006F><U0075><U0074><U0068><U0020><U0041><U0
 country_post "<U005A><U0041>"
 % Abbreviated country postal name - "ZA"
 %
-lang_name "<U0049><U0073><U0069><U005A><U0075><U006C><U0075>"
+lang_name "<U0069><U0073><U0069><U005A><U0075><U006C><U0075>"
 % Language name in Zulu - "IsiZulu"
 
 % UN Geneve 1949:68 Distinguishing signs of vehicles in international traffic
-- 
2.6.2


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]