This is the mail archive of the libc-alpha@sourceware.org mailing list for the glibc project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

[PATCH] localedata: convert all files to utf-8


The comments were using various encodings like ISO-8859-1.
Convert them all over to UTF-8.

2016-02-08 Mike Frysinger <vapier@gentoo.org>

	* locales/an_ES: Convert to UTF-8 encodings.
	* locales/cs_CZ: Likewise.
	* locales/gl_ES: Likewise.
	* locales/gv_GB: Likewise.
	* locales/ku_TR: Likewise.
	* locales/kw_GB: Likewise.
	* locales/sk_SK: Likewise.
	* locales/so_DJ: Likewise.
	* locales/so_ET: Likewise.
	* locales/so_KE: Likewise.
	* locales/so_SO: Likewise.
	* locales/sv_SE: Likewise.
	* locales/wo_SN: Likewise.
	* locales/zh_HK: Likewise.
---
 localedata/locales/an_ES |  6 +-
 localedata/locales/cs_CZ | 214 +++++++++++++++++++++++------------------------
 localedata/locales/gl_ES |  4 +-
 localedata/locales/gv_GB |  4 +-
 localedata/locales/ku_TR |  2 +-
 localedata/locales/kw_GB |  4 +-
 localedata/locales/sk_SK | 16 ++--
 localedata/locales/so_DJ |  2 +-
 localedata/locales/so_ET |  2 +-
 localedata/locales/so_KE |  2 +-
 localedata/locales/so_SO |  2 +-
 localedata/locales/sv_SE | 28 +++----
 localedata/locales/wo_SN |  2 +-
 localedata/locales/zh_HK |  4 +-
 14 files changed, 146 insertions(+), 146 deletions(-)

diff --git a/localedata/locales/an_ES b/localedata/locales/an_ES
index a06ab8e..cc18c6b 100644
--- a/localedata/locales/an_ES
+++ b/localedata/locales/an_ES
@@ -4,7 +4,7 @@ escape_char /
 % Aragonese Language Locale for Spain
 % Source:
 % Address:
-% Contact: Jordi Mallach Péz
+% Contact: Jordi Mallach PÃrez
 % Email: jordi@gnu.org
 % Language: an
 % Territory: ES
@@ -22,7 +22,7 @@ LC_IDENTIFICATION
 title   "Aragonese locale for Spain"
 source   ""
 address  ""
-contact  "Jordi Mallach Péz"
+contact  "Jordi Mallach PÃrez"
 email   "bug-glibc-locales@gnu.org"
 tel    ""
 fax    ""
@@ -136,6 +136,6 @@ country_ab3  "<U0045><U0053><U0050>"
 country_num  724
 % E
 country_car  "<U0045>"
-% aragoné+% aragonÃs
 lang_name  "<U0061><U0072><U0061><U0067><U006F><U006E><U00E9><U0073>"
 END LC_ADDRESS
diff --git a/localedata/locales/cs_CZ b/localedata/locales/cs_CZ
index 0d710cc..6677330 100644
--- a/localedata/locales/cs_CZ
+++ b/localedata/locales/cs_CZ
@@ -3,8 +3,8 @@ comment_char %
 %
 % Czech Language Locale for Czech
 % Source:
-% Address: 	U ¹koly 292		Without diactitical chars:	U skoly 292
-%		783 72 Velkýc					782 72 Velky Tynec
+% Address: 	U Åkoly 292		Without diactitical chars:	U skoly 292
+%		783 72 Velkà TÃnec					782 72 Velky Tynec
 % Contact: Vladimir Michl
 % Email: Vladimir.Michl@upol.cz
 % Tel: +420/68/5391545
@@ -19,8 +19,8 @@ comment_char %
 % Distribution and use is free, also for commercial purposes.
 
 % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-% Soubor cs_CZ je primáísouborem, cs_CZ@-ch je vytvoø nìodebrám
-% definic ch a jeho øí+% Soubor cs_CZ je primÃrnÃm souborem, cs_CZ@-ch je vytvoÅen z nÄj odebrÃnÃm
+% definic ch a jeho ÅazenÃ.
 %
 % File cs_CZ is primary file. File cs_CZ@-ch is created from cs_CZ by script.
 % File cs_CZ@-ch is without definition of character Ch and its collation.
@@ -29,78 +29,78 @@ comment_char %
 %Changes:
 % 2000-06-28: Jakub Jelinek <jakub@redhat.com>
 %	Adapted to new glibc 2.2 style locale format
-% 1997-08-20: Michael Mrá <michael@fi.muni.cz>
-%	Zmì zejmé v sekci LC_TIME. (Changes especially in LC_TIME section.)
-% 1997-10-16: Michael Mrá <michael@fi.muni.cz>
-%	Zmì v abecedníøísekce LC_COLLATE).
+% 1997-08-20: Michael MrÃka <michael@fi.muni.cz>
+%	ZmÄny zejmÃna v sekci LC_TIME. (Changes especially in LC_TIME section.)
+% 1997-10-16: Michael MrÃka <michael@fi.muni.cz>
+%	ZmÄny v abecednÃm Åazenà (sekce LC_COLLATE).
 %	(Alphabetical order changes (LC_LC_COLLATE section).)
-% xx: Doplnì na unicode. Snaha o co nejvìíoulad s ÈN 97 6030
+% xx: DoplnÄno na unicode. Snaha o co nejvÄtÅÃ soulad s ÄSN 97 6030
 %	Added Unicode. Czech collation acording to czech standard CSN 97 6030.
 % 1999-02-07: Vladimir Michl
 %	Changed abbreviations of months
 %	Changed collation of characters
 
-% Zdroje informací-%	ÈN 97 6030
-%	Náornía kol.: Pravidla jmené katalogu (è 201 - 210)
+% Zdroje informacÃ:
+%	ÄSN 97 6030
+%	NÃdvornÃk a kol.: Pravidla jmenÃho katalogu (Äl. 201 - 210)
 
-% Odli¹nosti od normy:
+% OdliÅnosti od normy:
 % 3.1:
-% Porovnánéýjsou porovná celéjako jeden celek. Pørovnání% jsou vynechá v¹echny speciáínaky, kteréejsou píena, nebo èlice
-% (kromìerozdìtelnéezery).
-% K tìo znakù pø¾íouze pønak zcela shodnýrazech.
-% V cs_CZ je spojenííen c a h náedujích po sobìe v¾dy pova¾ová
-% jako píeno ch.
-% V cs_CZ@-ch je spojenííen c a h pova¾ová jako dvìíena c a h, tj.
-% píeno ch je zaøo pod píeno c.
+% PorovnÃvanà vÃrazy jsou porovnÃny celÃ, jako jeden celek. PÅi porovnÃvÃnÃ
+% jsou vynechÃny vÅechny speciÃlnà znaky, kterà nejsou pÃsmena, nebo ÄÃslice
+% (kromÄ nerozdÄlitelnà mezery).
+% K tÄmto znakÅm se pÅihlÃÅÃ pouze pÅi jinak zcela shodnÃch vÃrazech.
+% V cs_CZ je spojenà pÃsmen c a h nÃsledujÃcÃch po sobÄ je vÅdy povaÅovÃno
+% jako pÃsmeno ch.
+% V cs_CZ@-ch je spojenà pÃsmen c a h povaÅovÃno jako dvÄ pÃsmena c a h, tj.
+% pÃsmeno ch je zaÅazeno pod pÃsmeno c.
 % 3.2:
-% Mezera se øpørvnííeno abecedy, ale ka¾dý mezery je
-% uva¾ovásamostatnìToto pravidlo je uplatnì na hesla, kterásou si
-% jinak rovna (v první tøprùech).
+% Mezera se Åadà pÅed prvnà pÃsmeno abecedy, ale kaÅdà znak mezery je
+% uvaÅovÃn samostatnÄ. Toto pravidlo je uplatnÄno na hesla, kterà jsou si
+% jinak rovna (v prvnÃch tÅech prÅchodech).
 % 3.6:
-% Neníodr¾en celýNenà dodrÅen celÃ.
 % 3.7:
-% Pokud jsou hesla stejnáøimáíøípodle std. è. abecedy)
-% a záveòejná pøkundáíøíporovnáníiakritický znamék), pak majíelkáíena pøst pøalý% Pokud jsou hesla stejnà pÅi primÃrnÃm Åazenà (podle std. Äes. abecedy)
+% a zÃroveÅ stejnà i pÅi sekundÃrnÃm Åazenà (porovnÃvÃnà diakritickÃch
+% znamÃnek), pak majà velkà pÃsmena pÅednost pÅed malÃmi.
 % 3.8:
-% Tento bod je dodr¾en pouze pro nìlik píen (nìckéstréeta (ss))
-% Zde pøklám splnì podmík bodu 3.9 (tj. pøt¹ívý
-% píen z cicí abeced je povoleno je nerozepisovat a ø a¾ za lat.
-% abecedu a èlice)
+% Tento bod je dodrÅen pouze pro nÄkolik pÃsmen (nÄmeckà ostrà Beta (ss))
+% Zde pÅedpoklÃdÃm splnÄnà podmÃnek bodu 3.9 (tj. pÅi vÄtÅÃm vÃskytu
+% pÃsmen z cicÃch abeced je povoleno je nerozepisovat a Åadit aÅ za lat.
+% abecedu a ÄÃslice)
 % 3.10:
-% Èsla nejsou øa podle èelnéodnoty, ale podle hodnoty jednotlivý èlic.
+% ÄÃsla nejsou Åazena podle ÄÃselnà hodnoty, ale podle hodnoty jednotlivÃch
+% ÄÃslic.
 % 3.12:
-% Pokud jsou hesla shodná první tøprùech, pak jsou srovná tak
-% jak jsou, i s nepíenýneèelnýaèmi. Algoritmus jaký-% seø pød uvedenýrmìi nenícela jasnýdle mìdporuje
-% døpopsanývidlùzení-% Pød seøí-%  Dle normy			Dle méefinice
+% Pokud jsou hesla shodnà v prvnÃch tÅech prÅchodech, pak jsou srovnÃna tak
+% jak jsou, i s nepÃsmenÃmi a neÄÃselnÃmi znaÄkami. Algoritmus jakÃm je
+% seÅazen pÅÃklad uvedenà v normÄ mi nenà zcela jasnà a podle mÄ odporuje
+% dÅÃve popsanÃm pravidlÅm ÅazenÃ.
+% PÅÃklad seÅazenÃ:
+%  Dle normy			Dle mà definice
 %	a				a
 %	a-				a-
-%	a-b				á%	a-b-				â%	a-b				Ã
+%	a-b-				Ã
 %	a-c				a-b
-%	á		a-b-
-%	â		a-c
+%	Ã				a-b-
+%	Ã				a-c
 % 3.13:
-% Tento bod jsem se sna¾il dodr¾et, bohu¾el seø znaméa je dost náè.
+% Tento bod jsem se snaÅil dodrÅet, bohuÅel seÅadit znamÃnka je dost nÃroÄnÃ.
 
-% zpracová (compilation):
+% zpracovÃnà (compilation):
 %%  localedef -i cs_CZ -f "ISO-8859-2" 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 % or
 %%  localedef -i cs_CZ@-ch -f "ISO-8859-2" 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 
-%% pro únéøeníe tømíkolekci nádní prostøWG15collection
-%% nebo nainstalová knihovnu glibc-2.* s lokalizaèmi soubory.
-%% Tyto soubory musíýdresá /usr/share/i18n/locales a
+%% pro ÃspÄÅnà pÅeloÅenà je tÅeba mÃt kolekci nÃrodnÃch prostÅedà WG15collection
+%% nebo nainstalovÃnu knihovnu glibc-2.* s lokalizaÄnÃmi soubory.
+%% Tyto soubory musà bÃt v adresÃÅi /usr/share/i18n/locales a
 %% /usr/share/i18n/charmaps.
-%% Definice nádní prostøse pak budou tvoø adresá /usr/share/locale
+%% Definice nÃrodnÃch prostÅedà se pak budou tvoÅit v adresÃÅi /usr/share/locale
 
-%% V souboru /usr/share/locale/locale.alias je tømíø
+%% V souboru /usr/share/locale/locale.alias je tÅeba mÃt ÅÃdek
 %% czech cs_CZ.ISO88592
 
 LC_IDENTIFICATION
@@ -130,7 +130,7 @@ category "cs_CZ:2000";LC_TELEPHONE
 category "cs_CZ:2000";LC_MEASUREMENT
 END LC_IDENTIFICATION
 
-%% Poøznakù PoÅadà znakÅ
 %% ----------------------------------------------------------
 
 LC_COLLATE
@@ -286,7 +286,7 @@ collating-symbol <KATAKANA>
 collating-symbol <SPECIAL>
 
 
-% Definice píene ch
+% Definice pÃsmene ch
 
 collating-element <c-h> from "<U0063><U0068>"
 collating-element <C-h> from "<U0043><U0068>"
@@ -306,28 +306,28 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <CAPITAL-SMALL>
 
 % Accents:
-% Poøakcentùhoøole, vzadu, vpø uvnitøo pøíeno
-% pokud toto nerozhodne zá¾ía poè a tvaru
+% PoÅadà akcentÅ: nahoÅe, dole, vzadu, vpÅedu, uvnitÅ nebo pÅes pÃsmeno
+% pokud toto nerozhodne zÃleÅÃ na poÄtu a tvaru
 
 <NONE>
-% nahoøDOT>		% Teè
-<MACRON>	% Vodorovnááa nahoøACUTE>		% Èrka ' (napø
-<GRAVE>		% Zpìááa `
-<CIRCUMFLEX>	% Stø ^ (napø
-<CARON>		% Hák
+% nahoÅe
+<DOT>		% TeÄka
+<MACRON>	% Vodorovnà ÄÃrka nahoÅe
+<ACUTE>		% ÄÃrka ' (napÅ: Ã)
+<GRAVE>		% ZpÄtnà ÄÃrka `
+<CIRCUMFLEX>	% StÅÃÅka ^ (napÅ: Ã)
+<CARON>		% HÃÄek
 <TILDE>		% Tilda (~)
-<BREVE>		% Dolníùu¾ek (vypadáako sjednocení-<INVERTED-BREVE>% Horníùu¾ek (vypadáako prù
-<RING>		% Krou¾ek
-<HOOK>		% netu¹íjakéiakritickénaméo to je, pøklám je nahoøHORN>		% netu¹íjakéiakritickénaméo to je, pøklám je nahoøBREVE>		% Dolnà pÅlkrouÅek (vypadà jako sjednocenÃ)
+<INVERTED-BREVE>% Hornà pÅlkrouÅek (vypadà jako prÅnik)
+<RING>		% KrouÅek
+<HOOK>		% netuÅÃm jakà diakritickà znamÃnko to je, pÅedpoklÃdÃm je nahoÅe
+<HORN>		% netuÅÃm jakà diakritickà znamÃnko to je, pÅedpoklÃdÃm je nahoÅe
 
-<DIAERESIS>	% Dvìeè
+<DIAERESIS>	% DvÄ teÄky
 <ACUTE+DOT>
-<DOUBLE-ACUTE>	% Dvìáy
-<DOUBLE-GRAVE>	% Dvìpìéáy
+<DOUBLE-ACUTE>	% DvÄ ÄÃrky
+<DOUBLE-GRAVE>	% DvÄ zpÄtnà ÄÃrky
 <TILDE+ACUTE>
 <BREVE+MACRON>
 <BREVE+ACUTE>
@@ -356,9 +356,9 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <TILDE+DIAERESIS>
 <CARON+DIAERESIS>
 
-% nahoødole
-<DOT+DOT-BELOW>		% Zde si nejsem jist jak je to míno, zda obìod
-<MACRON+DOT-BELOW>	% nebo pouze to druhé% nahoÅe a dole
+<DOT+DOT-BELOW>		% Zde si nejsem jist jak je to mÃnÄno, zda obÄ pod
+<MACRON+DOT-BELOW>	% nebo pouze to druhÃ
 <BREVE+DOT-BELOW>
 <CIRCUMFLEX+DOT-BELOW>
 <CEDILLA+ACUTE>
@@ -367,7 +367,7 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <OGONEK+MACRON>
 <HORN+DOT-BELOW>
 <MACRON+DIAERESIS-BELOW>
-% nahoøuprostø% nahoÅe a uprostÅed
 <STROKE+ACUTE>
 
 % dole
@@ -375,14 +375,14 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <LINE-BELOW>
 <TILDE-BELOW>
 <BREVE-BELOW>
-<CEDILLA>	% Zobák pod píenem vypadákoro jako s (º)
-<OGONEK>	% Zobák pod píenem obránýedchozí (jako c)(ê+<CEDILLA>	% ZobÃÄek pod pÃsmenem vypadà skoro jako s (Å)
+<OGONEK>	% ZobÃÄek pod pÃsmenem obrÃcenà k pÅedchozÃmu (jako c)(Ä)
 <RING-BELOW>
 % za
-% pø% pÅed
 <PRECEDED-BY-APOSTROPHE>
-% uprostø<STROKE>	% ©krtnutííene v prostø (polské)
+% uprostÅed
+<STROKE>	% Åkrtnutà pÃsmene v prostÅedku (polskà Å)
 
 <GREEK>
 <TONOS>
@@ -404,7 +404,7 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <U200A>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U200A>
 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-% Zde jsou v¹echna latinskáíena s diakritikou
+% Zde jsou vÅechna latinskà pÃsmena s diakritikou
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 <U0041>	<U0041>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0041>
@@ -1042,7 +1042,7 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 
 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-% Èslice
+% ÄÃslice
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 <U0030>	<U0030>;<U0030>;IGNORE;<U0030>
@@ -1074,8 +1074,8 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <U2079>	<U0039>;<U2079>;IGNORE;<U0039>
 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-% V¹echny speciáínaky (sna¾il jsem se to seø podle normy, ale moc se
-% mi nedaø
+% VÅechny speciÃlnà znaky (snaÅil jsem se to seÅadit podle normy, ale moc se
+% mi nedaÅilo)
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 <U0009>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0009>
@@ -1084,7 +1084,7 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <U000A>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U000A>
 <U000C>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U000C>
 
-% znaméa
+% znamÃnka
 <U002E>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U002E>
 <U002C>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U002C>
 <U003B>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003B>
@@ -1131,7 +1131,7 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <U007B>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U007B>
 <U007D>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U007D>
 
-% ustánénaè
+% ustÃlenà znaÄky
 <U0026>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0026>
 <U00A3>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A3>
 <U00A7>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A7>
@@ -1155,7 +1155,7 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <U2126>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2126>
 <U212B>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U212B>
 
-% grafickénaè a obrazce lineáí% grafickà znaÄky a obrazce lineÃrnÃ
 <U005F>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005F>
 <U003D>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003D>
 <U005E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005E>
@@ -1187,19 +1187,19 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <U2245>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2245>
 <U2248>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2248>
 
-% grafickénaè a obrazce plo¹né% grafickà znaÄky a obrazce ploÅnÃ
 <U00B0>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B0>
 <U2103>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2103>
 <U2109>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2109>
 <U00A4>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A4>
 
-% Akcenty, nevíkam je zaø (nìerésou brá jako uvozovky)
+% Akcenty, nevÃm kam je zaÅadit (nÄkterà jsou brÃny jako uvozovky)
 <U02D9>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02D9>
 <U00AF>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U203E>
 <U203E>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U203E>
 <U00B4>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B4>
-%<U0060>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0060> % pøtìdo uvozovek
-%<U005E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005E> % pøtìdo obrazcùeáí
+%<U0060>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0060> % pÅemÃstÄn do uvozovek
+%<U005E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005E> % pÅemÃstÄn do obrazcÅ lineÃrnÃch
 <U02C7>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02C7>
 % tilda
 <U02D8>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02D8>
@@ -1210,7 +1210,7 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 <U02DD>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02DD>
 <U00B7>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B7>
 
-% Neseøo
+% NeseÅazeno
 <U0374>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0374>
 <U0375>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0375>
 <U037A>	IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U037A>
@@ -1729,7 +1729,7 @@ order_start forward;forward;forward;forward
 UNDEFINED	IGNORE;IGNORE;IGNORE;IGNORE
 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-% Zbytek vì z unikodu
+% Zbytek vÄcà z unikodu
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 <U0391>	<U0391>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0391>
@@ -2298,7 +2298,7 @@ order_end
 
 END LC_COLLATE
 
-% Definice typùkùDefinice typÅ znakÅ
 
 LC_CTYPE
 copy "i18n"
@@ -2321,7 +2321,7 @@ nostr		"<U006E><U0065>"
 
 END LC_MESSAGES
 
-%% LC_MONETARY -- jde jen o pení
+%% LC_MONETARY -- jde jen o penÃze
 %% -------------------------------------------------
 
 LC_MONETARY
@@ -2344,7 +2344,7 @@ n_sign_posn		1
 
 END LC_MONETARY
 
-%% O èlech
+%% O ÄÃslech
 %% --------------
 
 LC_NUMERIC
@@ -2355,7 +2355,7 @@ grouping		3;3
 
 END LC_NUMERIC
 
-%% Ès
+%% Äas
 
 LC_TIME
 
@@ -2388,8 +2388,8 @@ mon		"<U006C><U0065><U0064><U0065><U006E>";/
 		"<U006C><U0069><U0073><U0074><U006F><U0070><U0061><U0064>";/
 		"<U0070><U0072><U006F><U0073><U0069><U006E><U0065><U0063>"
 
-% Obám se, ¾e ètina ¾áékratky pro mìce nezná-)
-% Zkratky vytvoøpodle pravidel zkracová, docela neobvyklé% ObÃvÃm se, Åe ÄeÅtina ÅÃdnà zkratky pro mÄsÃce neznà :-)
+% Zkratky vytvoÅenà podle pravidel zkracovÃnÃ, docela neobvyklÃ
 %abmon		"<U006C><U0065><U006E>";/
 %		"<U00FA><U006F><U0072>";/
 %		"<U0062><U0065><U006E>";/
@@ -2403,10 +2403,10 @@ mon		"<U006C><U0065><U0064><U0065><U006E>";/
 %		"<U006C><U0061><U0064>";/
 %		"<U0070><U0065><U0063>"
 
-% Asi trochu srozumitelnìíAlgoritmus je jednoduchýv¾dy prvníøsmena z náu mìce. Vý èven a èvenec, kdy
-% se vezmou prvnívìíena a poslednínebo takérvnííeno
-% a dvìoncová
+% Asi trochu srozumitelnÄjÅÃ. Algoritmus je jednoduchÃ.
+% vÅdy prvnà tÅi pÃsmena z nÃzvu mÄsÃce. VÃjimka Äerven a Äervenec, kdy
+% se vezmou prvnà dvÄ pÃsmena a poslednà (nebo takà prvnà pÃsmeno
+% a dvÄ koncovÃ).
 abmon		"<U006C><U0065><U0064>";/
 		"<U00FA><U006E><U006F>";/
 		"<U0062><U0159><U0065>";/
@@ -2420,10 +2420,10 @@ abmon		"<U006C><U0065><U0064>";/
 		"<U006C><U0069><U0073>";/
 		"<U0070><U0072><U006F>"
 
-% Zde jsou zkratky doporuèéoradnou Útavu pro Jazyk ÈskýAno, vidí spráìjsou to anglickékratky. Myslísi, ¾e nejsou
-% a¾ tak za¾itéaby se pou¾íly. Pokud èvìneznáeléáy mìcù tìo tyto zkratky odvozuje.
+% Zde jsou zkratky doporuÄenà poradnou Ãstavu pro Jazyk ÄeskÃ.
+% Ano, vidÃte sprÃvnÄ, jsou to anglickà zkratky. MyslÃm si, Åe nejsou
+% aÅ tak zaÅitÃ, aby se pouÅÃvaly. Pokud ÄlovÄk neznà celà nÃzvy mÄsÃcÅ,
+% tÄÅko tyto zkratky odvozuje.
 %abmon		"<U004A><U0061><U006E>";/
 %		"<U0046><U0065><U0062>";/
 %		"<U004D><U0061><U0072>";/
@@ -2504,4 +2504,4 @@ lang_lib   "<U0063><U007A><U0065>"
 END LC_ADDRESS
 
 %% END OF LOCALIZATION FILE for cs_CZ.ISO-8859-2
-%% Konec lokalizaèho souboru pro èkérostø+%% Konec lokalizaÄnÃho souboru pro Äeskà prostÅedÃ
diff --git a/localedata/locales/gl_ES b/localedata/locales/gl_ES
index 6bb2ae6..4200c7d 100644
--- a/localedata/locales/gl_ES
+++ b/localedata/locales/gl_ES
@@ -3,7 +3,7 @@ escape_char /
 %
 % Galician Language Locale for Spain
 % Source: GPUL
-% Address: Facultade de Informáca
+% Address: Facultade de InformÃtica
 %     Campus de Elvin~a, s/n
 %     15071 A Corun~a, Spain
 % Contact: Jacobo Tarrio
@@ -22,7 +22,7 @@ escape_char /
 LC_IDENTIFICATION
 title   "Galician locale for Spain"
 source   "GPUL"
-address  "Facultade de Informáca, Campus de Elvin~a, s/n, 15071 A Corun~a, Spain"
+address  "Facultade de InformÃtica, Campus de Elvin~a, s/n, 15071 A Corun~a, Spain"
 contact  ""
 email   "bug-glibc-locales@gnu.org"
 tel    ""
diff --git a/localedata/locales/gv_GB b/localedata/locales/gv_GB
index 937375c..bc7a13a 100644
--- a/localedata/locales/gv_GB
+++ b/localedata/locales/gv_GB
@@ -6,7 +6,7 @@ comment_char %
 
 % Manx Gaelic language locale for Britain
 % Source: Alastair McKinstry
-% Address: Croíá Ballinahalla, Maigh Cuilinn,
+% Address: Croà LÃr, Ballinahalla, Maigh Cuilinn,
 %  Co. Gaillimh, Ireland
 % Contact: Alastair McKinstry
 % Email: mckinstry@computer.org
@@ -23,7 +23,7 @@ comment_char %
 LC_IDENTIFICATION
 title   "Manx Gaelic locale for Britain"
 source   "Alastair McKinstry"
-address  "Croíá Ballinahalla, Maigh Cuilinn,, Co. Gaillimh, Ireland"
+address  "Croà LÃr, Ballinahalla, Maigh Cuilinn,, Co. Gaillimh, Ireland"
 contact  ""
 email   "bug-glibc-locales@gnu.org"
 tel    ""
diff --git a/localedata/locales/ku_TR b/localedata/locales/ku_TR
index d974bfb..f73b671 100644
--- a/localedata/locales/ku_TR
+++ b/localedata/locales/ku_TR
@@ -183,7 +183,7 @@ LC_NAME
 name_fmt  "<U0025><U0064><U0025><U0074><U0025><U0067><U0025><U0074>/
 <U0025><U006D><U0025><U0074><U0025><U0066>"
 % TODO
-% SayýSayÄn
 name_gen  "<U0053><U0061><U0079><U0131><U006E>"
 % "M."
 name_mr   "<U004D><U002E>"
diff --git a/localedata/locales/kw_GB b/localedata/locales/kw_GB
index fb34a71..bd737af 100644
--- a/localedata/locales/kw_GB
+++ b/localedata/locales/kw_GB
@@ -7,7 +7,7 @@ comment_char %
 
 % Cornish language locale for Britain
 % Source: Alastair McKinstry
-% Address: Croíá Ballinahalla, Maigh Cuilinn,
+% Address: Croà LÃr, Ballinahalla, Maigh Cuilinn,
 %  Co. Gaillimh, Ireland
 % Contact: Alastair McKinstry
 % Email: mckinstry@computer.org
@@ -24,7 +24,7 @@ comment_char %
 LC_IDENTIFICATION
 title   "Cornish locale for Britain"
 source   "Alastair McKinstry"
-address  "Croíá Ballinahalla, Maigh Cuilinn,, Co. Gaillimh, Ireland"
+address  "Croà LÃr, Ballinahalla, Maigh Cuilinn,, Co. Gaillimh, Ireland"
 contact  ""
 email   "bug-glibc-locales@gnu.org"
 tel    ""
diff --git a/localedata/locales/sk_SK b/localedata/locales/sk_SK
index bd8cfed..8ef4f00 100644
--- a/localedata/locales/sk_SK
+++ b/localedata/locales/sk_SK
@@ -17,18 +17,18 @@ comment_char %
 % Charset: ISO-8859-2
 % Distribution and use is free, also for commercial purposes.
 
-% 1997-05-14: Odvodené cs_CZ locale Vladimí Michla.
-%       Collate algoritmy prevzatéezo zmien (norma bola rovnaká
+% 1997-05-14: Odvodenà z cs_CZ locale VladimÃra Michla.
+%       Collate algoritmy prevzatà bezo zmien (norma bola rovnakÃ),
 %       vysvetlenie pozri cs_CZ
 
 % spracovanie:
 %%  localedef -i <tento-soubor> -f ISO-8859-2 sk_SK
 
-%% Do sú /usr/share/locale/locale.alias je vhodnéopí» nasledovnéliasy:
+%% Do sÃboru /usr/share/locale/locale.alias je vhodnà dopÃsaÅ nasledovnà aliasy:
 %% sk	 sk_SK.ISO-8859-2
 %% slovak sk_SK.ISO-8859-2
 
-% Definía typov znakov
+% DefinÃcia typov znakov
 
 LC_IDENTIFICATION
 title   "Slovak locale for Slovak"
@@ -108,7 +108,7 @@ n_sign_posn		1
 
 END LC_MONETARY
 
-%% Èsla
+%% ÄÃsla
 %% --------------
 
 LC_NUMERIC
@@ -119,7 +119,7 @@ grouping		3;3
 
 END LC_NUMERIC
 
-%% Ès
+%% Äas
 
 LC_TIME
 
@@ -153,7 +153,7 @@ mon		"<U006A><U0061><U006E><U0075><U00E1><U0072>";/
 		"<U006E><U006F><U0076><U0065><U006D><U0062><U0065><U0072>";/
 		"<U0064><U0065><U0063><U0065><U006D><U0062><U0065><U0072>"
 
-% Hm - má zau¾ínékratky pre mesiace ?
+% Hm - mÃme zauÅÃvanà skratky pre mesiace ?
 
 abmon		"<U006A><U0061><U006E>";/
 		"<U0066><U0065><U0062>";/
@@ -189,7 +189,7 @@ first_workday	2
 END LC_TIME
 
 %% END OF LOCALIZATION FILE for sk_SK.ISO-8859-2
-%% Koniec lokalizaèho sú pre slovenskérostredie
+%% Koniec lokalizaÄnÃho sÃboru pre slovenskà prostredie
 
 LC_PAPER
 % FIXME
diff --git a/localedata/locales/so_DJ b/localedata/locales/so_DJ
index 00ddf69..c8aab1d 100644
--- a/localedata/locales/so_DJ
+++ b/localedata/locales/so_DJ
@@ -9,7 +9,7 @@ escape_char   /
 % Charset: ISO-8859-1
 %
 % Somali terms provided by Mohamed Diriye Abdullahi <diriyeam@magellan.umontreal.ca>
-% Department of Linguistics and Translation, Universitée Montré, Montreal.
+% Department of Linguistics and Translation, Università de MontrÃal, Montreal.
 % Prepared and contributed to glibc by Daniel Yacob <locales@geez.org>.
 %
 % This locale data has been developed under the Yeha Project:
diff --git a/localedata/locales/so_ET b/localedata/locales/so_ET
index 79941e7..e4a5adc 100644
--- a/localedata/locales/so_ET
+++ b/localedata/locales/so_ET
@@ -9,7 +9,7 @@ escape_char   /
 % Charset: UTF-8
 %
 % Somali terms provided by Mohamed Diriye Abdullahi <diriyeam@magellan.umontreal.ca>
-% Department of Linguistics and Translation, Universitée Montré, Montreal.
+% Department of Linguistics and Translation, Università de MontrÃal, Montreal.
 % Prepared and contributed to glibc by Daniel Yacob <locales@geez.org>.
 %
 % This locale data has been developed under the Yeha Project:
diff --git a/localedata/locales/so_KE b/localedata/locales/so_KE
index 0a1e978..fb8f8e6 100644
--- a/localedata/locales/so_KE
+++ b/localedata/locales/so_KE
@@ -9,7 +9,7 @@ escape_char   /
 % Charset: ISO-8859-1
 %
 % Somali terms provided by Mohamed Diriye Abdullahi <diriyeam@magellan.umontreal.ca>
-% Department of Linguistics and Translation, Universitée Montré, Montreal.
+% Department of Linguistics and Translation, Università de MontrÃal, Montreal.
 % Prepared and contributed to glibc by Daniel Yacob <locales@geez.org>.
 %
 % This locale data has been developed under the Yeha Project:
diff --git a/localedata/locales/so_SO b/localedata/locales/so_SO
index 4d6a24b..88d3495 100644
--- a/localedata/locales/so_SO
+++ b/localedata/locales/so_SO
@@ -9,7 +9,7 @@ escape_char   /
 % Charset: ISO-8859-1
 %
 % Somali terms provided by Mohamed Diriye Abdullahi <diriyeam@magellan.umontreal.ca>
-% Department of Linguistics and Translation, Universitée Montré, Montreal.
+% Department of Linguistics and Translation, Università de MontrÃal, Montreal.
 % Prepared and contributed to glibc by Daniel Yacob <locales@geez.org>.
 %
 % This locale data has been developed under the Yeha Project:
diff --git a/localedata/locales/sv_SE b/localedata/locales/sv_SE
index 92358b9..3134c6a 100644
--- a/localedata/locales/sv_SE
+++ b/localedata/locales/sv_SE
@@ -61,7 +61,7 @@ collating-symbol <ae>
 collating-symbol <oumlaut>
 collating-symbol <oslash>
 
-% æs sorted after änd åtc.
+% à is sorted after à and à etc.
 reorder-after <REU>
 <LIG>
 
@@ -83,26 +83,26 @@ reorder-after <U0076>
 <U0077> <v>;<BAS>;<MIN>;<w> % w
 
 reorder-after <U00E3>
-<U00E4> <ae>;<REU>;<MIN>;IGNORE % ä<U00E5> <aring>;<RNE>;<MIN>;IGNORE % å<U00E6> <ae>;<LIG>;<MIN>;IGNORE % æ<U00E4> <ae>;<REU>;<MIN>;IGNORE % Ã
+<U00E5> <aring>;<RNE>;<MIN>;IGNORE % Ã
+<U00E6> <ae>;<LIG>;<MIN>;IGNORE % Ã
 reorder-after <U00F5>
-<U00F6> <oumlaut>;<REU>;<MIN>;IGNORE % öU00F8> <oslash>;<OBL>;<MIN>;IGNORE % ø00F6> <oumlaut>;<REU>;<MIN>;IGNORE % Ã
+<U00F8> <oslash>;<OBL>;<MIN>;IGNORE % Ã
 
 reorder-after <U00C3>
-<U00C4> <ae>;<REU>;<CAP>;IGNORE % Ä-<U00C5> <aring>;<RNE>;<CAP>;IGNORE % Å-<U00C6> <ae>;<LIG>;<CAP>;IGNORE % Æ+<U00C4> <ae>;<REU>;<CAP>;IGNORE % Ã
+<U00C5> <aring>;<RNE>;<CAP>;IGNORE % Ã
+<U00C6> <ae>;<LIG>;<CAP>;IGNORE % Ã
 reorder-after <U00D5>
-<U00D6> <oumlaut>;<REU>;<CAP>;IGNORE % Ö-<U00D8> <oslash>;<OBL>;<CAP>;IGNORE % Ø+<U00D6> <oumlaut>;<REU>;<CAP>;IGNORE % Ã
+<U00D8> <oslash>;<OBL>;<CAP>;IGNORE % Ã
 
-% ü treated like y/Y but is sorted after the latter
+% Ã/Ã is treated like y/Y but is sorted after the latter
 reorder-after <U00FB>
-<U00FC> <y>;<REU>;<MIN>;IGNORE % ü0FC> <y>;<REU>;<MIN>;IGNORE % Ã
 reorder-after <U00DB>
-<U00DC> <y>;<REU>;<CAP>;IGNORE % Ü+<U00DC> <y>;<REU>;<CAP>;IGNORE % Ã
 reorder-end
 
 END LC_COLLATE
diff --git a/localedata/locales/wo_SN b/localedata/locales/wo_SN
index 44dcabd..8e09d7a 100644
--- a/localedata/locales/wo_SN
+++ b/localedata/locales/wo_SN
@@ -61,7 +61,7 @@ END LC_COLLATE
 
 LC_MESSAGES
 % Yes=Waaw
-% No=Dé
+% No=DÃet
 yesexpr "<U005E><U005B><U0077><U0057><U0079><U0059><U005D><U002E><U002A>"
 noexpr "<U005E><U005B><U0064><U0044><U006E><U004E><U005D><U002E><U002A>"
 END LC_MESSAGES
diff --git a/localedata/locales/zh_HK b/localedata/locales/zh_HK
index 77a6f8c..d0cd837 100644
--- a/localedata/locales/zh_HK
+++ b/localedata/locales/zh_HK
@@ -123,12 +123,12 @@ d_t_fmt   "<U0025><U0059><U5E74><U0025><U006D><U6708><U0025><U0064><U65E5>/
 %
 % Appropriate date representation
 % Changed %b to %m, by Anthony Fok <anthony@thizlinux.com>, Feb 2002
-% %Y”N%mŒŽ%d“ú+% %Yå%mæ%dæ %A
 d_fmt    "<U0025><U0059><U5E74><U0025><U006D><U6708><U0025><U0064>/
 <U65E5><U0020><U0025><U0041>"
 %
 % Appropriate time representation
-% %IŽž%M•ª%S•b %Z
+% %Iæ%Må%Sç %Z
 t_fmt    "<U0025><U0049><U6642><U0025><U004D><U5206><U0025><U0053>/
 <U79D2><U0020><U0025><U005A>"
 %
-- 
2.6.2


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]