This is the mail archive of the libc-alpha@sources.redhat.com mailing list for the glibc project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Re: sub-optimal LC_TIME in sv_SE (change 23.49 to 23:49)?


Petter Reinholdtsen <pere at hungry dot com> writes:

> There are two sources for the correct format; some document best
> translated as "swedish writing rules" and information from ITS,
> Information Technology Standardization.  The latter source is the
> source of
> <URL:http://std.dkuug.dk/cultreg/registrations/narrative/sv_SE,_1.0>.

Since this was several years old, and had an email address in it, I
sent a mail to find out what ITS/SIS recommends now.  They pointed at
ISO 8601.  If someone happens to read Swedish, the response inlined
below for reference.  I vote for changing it.

--- Begin Message ---
Hej Simon,
Tack för Din fråga, Du är nog den första jag träffat på som hittat dessa
registreringar. Eftersom jag var delaktig i att de genomfördes så är jag
glad att se att de i någon mån läses.

Registreringarna försöker ge en bild av vad som ganska allmänt förstås och
används i svenska, det är därför vi anger bägge sätten att skriva tid. 

Det finns en internationell standard som gäller datum och tidsskrivning, ISO
8601. Enligt den så är det enda godkända sättet att skriva: hh:mm:ss.
Möjligen kan man godkänna hhmmss.

Jag avråder bestämt från en blandning av skrivsätten.

Vänliga hälsningar

Monica Ståhl Forsberg
Informationshantering  
SIS, Swedish Standards Institute
SE-118 80  STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6
Direct: 08 555 524 96
Mobile: 0709-480 651
Fax: +46 (0)8 555 521 76
mailto:monica dot stahl dot forsberg at sis dot se
www.sis.se -----Original Message-----
From: Simon Josefsson [mailto:jas at extundo dot com]
Sent: den 28 april 2003 21:48
To: Monica Ståhl
Subject: Tider på svenska


Hej,

jag försöker utreda om det "officiella" sättet att skriva tider i
Sverige är

10:20

eller

10.20

eller något helt annat, och om separatorn mellan timmar och minuter
ska vara samma som mellan minut och sekunder, eller om t.ex. 10:20.40
skulle kunna vara giltigt.

Enligt

http://std.dkuug.dk/cultreg/registrations/narrative/sv_SE,_1.0.html

är bägge formaten ovan (10:20 och 10.20) giltiga, men det är daterat
1998 så jag undrar om (och hoppas att) det ändrats.

Tack på förhand.  Har jag skickat detta fel så skulle jag uppskatta om
du kunde skicka det vidare till någon som kan tänkas veta.

Mvh Simon

--- End Message ---

Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]