This is the mail archive of the glibc-cvs@sourceware.org mailing list for the glibc project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

GNU C Library master sources branch master updated. glibc-2.17-22-g8e05102


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "GNU C Library master sources".

The branch, master has been updated
    via 8e05102923651f7c9b15aa0d104a2a083ad67d88 (commit)
   from f4cf5f2d8ba910566f2036af811355a398b4a066 (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
http://sources.redhat.com/git/gitweb.cgi?p=glibc.git;a=commitdiff;h=8e05102923651f7c9b15aa0d104a2a083ad67d88

commit 8e05102923651f7c9b15aa0d104a2a083ad67d88
Author: David S. Miller <davem@davemloft.net>
Date:  Tue Jan 1 17:28:13 2013 -0800

  Update Catalan translations.
  
  	* po/ca.po: Update from translation team.

diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index 911a459..388c595 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2013-01-01 David S. Miller <davem@davemloft.net>
+
+	* po/ca.po: Update from translation team.
+
 2013-01-01 Joseph Myers <joseph@codesourcery.com>
 
 	* scripts/update-copyrights: New file.
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index de0d80e..fa4422d 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Catalan messages for GNU libc.
-# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the glibc package.
-# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011.
+# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013.
 #
 # Sóc Ivan, aquestes són les convencions que adopte per a la 2.4:
 #
@@ -47,9 +47,9 @@
 #  bonic, excepte quan quede realment horrend o porte a confusió).
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.14\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-31 00:06-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-30 12:49+0200\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.17-pre1\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-07 15:10-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-01 14:00+0100\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -57,89 +57,89 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: argp/argp-help.c:228
+#: argp/argp-help.c:227
 #, c-format
 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
 msgstr "%.*s: el parÃ?metre ARGP_HELP_FMT necessita un valor"
 
-#: argp/argp-help.c:238
+#: argp/argp-help.c:237
 #, c-format
 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
 msgstr "%.*s: el parÃ?metre dâ??ARGP_HELP_FMT no és conegut"
 
-#: argp/argp-help.c:251
+#: argp/argp-help.c:250
 #, c-format
 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
 msgstr "brossa a ARGP_HELP_FMT: %s"
 
-#: argp/argp-help.c:1215
+#: argp/argp-help.c:1214
 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
 msgstr "Els arguments obligatoris o opcionals per a les opcions llargues també ho són per a les opcions curtes corresponents."
 
-#: argp/argp-help.c:1601
+#: argp/argp-help.c:1600
 msgid "Usage:"
 msgstr "Forma dâ??ús:"
 
-#: argp/argp-help.c:1605
+#: argp/argp-help.c:1604
 msgid " or: "
 msgstr "   o bé: "
 
-#: argp/argp-help.c:1617
+#: argp/argp-help.c:1616
 msgid " [OPTION...]"
 msgstr " [OPCIÃ?â?¦]"
 
-#: argp/argp-help.c:1644
+#: argp/argp-help.c:1643
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
 msgstr "Proveu «%s --help» o «%s --usage» per a obtenir més informació.\n"
 
-#: argp/argp-help.c:1672
+#: argp/argp-help.c:1671
 #, c-format
 msgid "Report bugs to %s.\n"
 msgstr "Informeu dels errors a %s.\n"
 
 # Més ajudes. ivb
-#: argp/argp-parse.c:102
+#: argp/argp-parse.c:101
 msgid "Give this help list"
 msgstr "Mostra aquest llistat dâ??ajuda."
 
-#: argp/argp-parse.c:103
+#: argp/argp-parse.c:102
 msgid "Give a short usage message"
 msgstr "Mostra un missatge breu amb la forma dâ??ús."
 
-#: argp/argp-parse.c:104
+#: argp/argp-parse.c:103
 msgid "Set the program name"
 msgstr "Estableix el nom del programa."
 
 # ivb (2002/10/21)
 # ivb La cadena «SECS» no est� traduïda en l'estructura d'opcions.
-#: argp/argp-parse.c:106
+#: argp/argp-parse.c:105
 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
 msgstr "Espera durant un nombre de segons (3600 per defecte)."
 
-#: argp/argp-parse.c:167
+#: argp/argp-parse.c:166
 msgid "Print program version"
 msgstr "Mostra la versió del programa."
 
-#: argp/argp-parse.c:183
+#: argp/argp-parse.c:182
 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
 msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) No es coneix cap versió!?"
 
-#: argp/argp-parse.c:623
+#: argp/argp-parse.c:622
 #, c-format
 msgid "%s: Too many arguments\n"
 msgstr "%s: Sobren arguments\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:766
+#: argp/argp-parse.c:765
 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
 msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) Lâ??opció hauria dâ??haver estat reconeguda!?"
 
-#: assert/assert-perr.c:37
+#: assert/assert-perr.c:36
 #, c-format
 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sError inesperat: %s.\n"
 
-#: assert/assert.c:105
+#: assert/assert.c:101
 #, c-format
 msgid ""
 "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
@@ -148,25 +148,25 @@ msgstr ""
 "%s%s%s:%u: %s%sLâ??asserció «%s» ha fallat.\n"
 "%n"
 
-#: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:100 nss/makedb.c:61
+#: catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113 nscd/nscd.c:115 nss/makedb.c:119
 msgid "NAME"
 msgstr "NOM"
 
 # Més ajudes. ivb
-#: catgets/gencat.c:111
+#: catgets/gencat.c:110
 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
 msgstr "Crea el fitxer capçalera C NOM que contindr� les definicions de símbols."
 
-#: catgets/gencat.c:113
+#: catgets/gencat.c:112
 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
 msgstr "No empra el catÃ?leg existent, i crea un nou fitxer dâ??eixida."
 
-#: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
+#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:119
 msgid "Write output to file NAME"
 msgstr "Escriu lâ??eixida al fitxer NOM."
 
 # FIXME: Don't use \v.
-#: catgets/gencat.c:119
+#: catgets/gencat.c:118
 msgid ""
 "Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
 "is -, output is written to standard output.\n"
@@ -176,7 +176,7 @@ msgstr ""
 "Si FITXER_ENTRADA és «-», lâ??entrada es llegirÃ? de lâ??entrada estÃ?ndard.\n"
 "Si FITXER_EIXIDA és «-», lâ??eixida sâ??escriurÃ? a lâ??eixida estÃ?ndard.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:124
+#: catgets/gencat.c:123
 msgid ""
 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
@@ -184,28 +184,29 @@ msgstr ""
 "-o FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]â?¦\n"
 "[FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]â?¦]"
 
-#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:208 debug/xtrace.sh:58
-#: elf/ldconfig.c:302 elf/ldd.bash.in:56 elf/sln.c:86 elf/sotruss.ksh:49
-#: elf/sprof.c:371 iconv/iconv_prog.c:408 iconv/iconvconfig.c:380
-#: locale/programs/locale.c:278 locale/programs/localedef.c:371
-#: login/programs/pt_chown.c:92 malloc/memusage.sh:65
-#: malloc/memusagestat.c:539 nscd/nscd.c:415 nss/getent.c:918 nss/makedb.c:231
-#: posix/getconf.c:1122 sunrpc/rpc_main.c:1492 sunrpc/rpcinfo.c:691
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:62
+# Lâ??adreça es veu millor així. ivb
+#: catgets/gencat.c:235 debug/pcprofiledump.c:208 elf/ldconfig.c:302
+#: elf/pldd.c:222 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:371 iconv/iconv_prog.c:408
+#: iconv/iconvconfig.c:383 locale/programs/locale.c:279
+#: locale/programs/localedef.c:363 login/programs/pt_chown.c:88
+#: malloc/memusagestat.c:536 nscd/nscd.c:459 nss/getent.c:965 nss/makedb.c:371
+#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
+#, c-format
 msgid ""
 "For bug reporting instructions, please see:\n"
-"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+"%s.\n"
 msgstr ""
 "Per a obtenir instruccions sobre com informar dâ??un error, vegeu\n"
-"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+"<%s>.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:246 debug/pcprofiledump.c:222 debug/xtrace.sh:66
-#: elf/ldconfig.c:316 elf/ldd.bash.in:39 elf/sotruss.ksh:76 elf/sprof.c:386
-#: iconv/iconv_prog.c:423 iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:293
-#: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:63
-#: malloc/memusage.sh:73 malloc/memusagestat.c:557 nscd/nscd.c:429
-#: nss/getent.c:87 nss/makedb.c:245 posix/getconf.c:1104
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:69
+#: catgets/gencat.c:251 debug/pcprofiledump.c:224 debug/xtrace.sh:64
+#: elf/ldconfig.c:318 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:238 elf/sotruss.ksh:75
+#: elf/sprof.c:388 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:400
+#: locale/programs/locale.c:296 locale/programs/localedef.c:389
+#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
+#: malloc/memusagestat.c:552 nscd/nscd.c:475 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:387
+#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
 #, c-format
 msgid ""
 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
@@ -217,35 +218,35 @@ msgstr ""
 "de còpia. No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
 "ADEQUACIÃ? PER A UN PROPÃ?SIT PARTICULAR.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:251 debug/pcprofiledump.c:227 debug/xtrace.sh:70
-#: elf/ldconfig.c:321 elf/sprof.c:392 iconv/iconv_prog.c:428
-#: iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:298
-#: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:77
-#: malloc/memusagestat.c:562 nscd/nscd.c:434 nss/getent.c:92 nss/makedb.c:250
-#: posix/getconf.c:1109
+#: catgets/gencat.c:256 debug/pcprofiledump.c:229 debug/xtrace.sh:68
+#: elf/ldconfig.c:323 elf/pldd.c:243 elf/sprof.c:394 iconv/iconv_prog.c:430
+#: iconv/iconvconfig.c:405 locale/programs/locale.c:301
+#: locale/programs/localedef.c:394 malloc/memusage.sh:75
+#: malloc/memusagestat.c:557 nscd/nscd.c:480 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:392
+#: posix/getconf.c:1108
 #, c-format
 msgid "Written by %s.\n"
 msgstr "Escrit per %s.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:282
+#: catgets/gencat.c:287
 msgid "*standard input*"
 msgstr "*entrada estÃ?ndard*"
 
-#: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:170 iconv/iconv_prog.c:294
-#: nss/makedb.c:170
+#: catgets/gencat.c:293 iconv/iconv_charmap.c:169 iconv/iconv_prog.c:293
+#: nss/makedb.c:248
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer dâ??entrada «%s»"
 
-#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
+#: catgets/gencat.c:422 catgets/gencat.c:497
 msgid "illegal set number"
 msgstr "el número de joc de missatges no és v�lid"
 
-#: catgets/gencat.c:444
+#: catgets/gencat.c:449
 msgid "duplicate set definition"
 msgstr "la definició del joc de missatges és duplicada"
 
-#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
+#: catgets/gencat.c:451 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:675
 msgid "this is the first definition"
 msgstr "aquesta és la primera definició"
 
@@ -267,52 +268,52 @@ msgstr "la directiva «%s» no és coneguda: es descarta la línia"
 msgid "duplicated message number"
 msgstr "el número de missatge és duplicat"
 
-#: catgets/gencat.c:674
+#: catgets/gencat.c:672
 msgid "duplicated message identifier"
 msgstr "lâ??identificador de missatge és duplicat"
 
-#: catgets/gencat.c:731
+#: catgets/gencat.c:729
 msgid "invalid character: message ignored"
 msgstr "el car�cter no és v�lid: es descarta el missatge"
 
-#: catgets/gencat.c:774
+#: catgets/gencat.c:772
 msgid "invalid line"
 msgstr "la línia no és v�lida"
 
-#: catgets/gencat.c:828
+#: catgets/gencat.c:826
 msgid "malformed line ignored"
 msgstr "es descarta la línia en mal estat"
 
-#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
+#: catgets/gencat.c:990 catgets/gencat.c:1031
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer dâ??eixida «%s»"
 
-#: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
+#: catgets/gencat.c:1193 locale/programs/linereader.c:559
 msgid "invalid escape sequence"
 msgstr "la seqüència dâ??escapada no és vÃ?lida"
 
-#: catgets/gencat.c:1217
+#: catgets/gencat.c:1215
 msgid "unterminated message"
 msgstr "el missatge no estÃ? acabat"
 
-#: catgets/gencat.c:1241
+#: catgets/gencat.c:1239
 #, c-format
 msgid "while opening old catalog file"
 msgstr "en obrir el fitxer antic de catÃ?leg"
 
-#: catgets/gencat.c:1332
+#: catgets/gencat.c:1330
 #, c-format
 msgid "conversion modules not available"
 msgstr "els mòduls de conversió no es troben disponibles"
 
-#: catgets/gencat.c:1358
+#: catgets/gencat.c:1356
 #, c-format
 msgid "cannot determine escape character"
 msgstr "no sâ??ha pogut determinar el carÃ?cter dâ??escapada"
 
 # Més ajudes. ivb
-#: debug/pcprofiledump.c:53
+#: debug/pcprofiledump.c:52
 msgid "Don't buffer output"
 msgstr "No empra memòria intermèdia per a lâ??eixida."
 
@@ -324,42 +325,43 @@ msgstr "No empra memòria intermèdia per a lâ??eixida."
 # ivb tot i que el codi del programa cada volta que fa referència a «pc»
 # ivb o «PC» parla del «lowpc» i del «highpc», sempre en referència al
 # ivb segment de text (codi) del programa.
-#: debug/pcprofiledump.c:58
+#: debug/pcprofiledump.c:57
 msgid "Dump information generated by PC profiling."
 msgstr "Bolca la informació generada en perfilar el comptador de programa."
 
-#: debug/pcprofiledump.c:61
+#: debug/pcprofiledump.c:60
 msgid "[FILE]"
 msgstr "[FITXER]"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:108
+#: debug/pcprofiledump.c:107
 #, c-format
 msgid "cannot open input file"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer dâ??entrada"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:115
+#: debug/pcprofiledump.c:114
 #, c-format
 msgid "cannot read header"
 msgstr "no sâ??ha pogut llegir la capçalera"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:179
+#: debug/pcprofiledump.c:178
 #, c-format
 msgid "invalid pointer size"
 msgstr "la mida del punter no és v�lida"
 
-#: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
+#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
 msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
 msgstr "Forma dâ??ús: xtrace [OPCIÃ?]â?¦ PROGRAMA [OPCIÃ?_DE_PROGRAMA]â?¦\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:33 malloc/memusage.sh:27
-msgid "Try \\`%s --help' or `%s --usage' for more information.\\n"
+#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
+#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
+msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
 msgstr "Proveu «%s --help» o «%s --usage» per a obtenir més informació.\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:39
+#: debug/xtrace.sh:38
 msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «%s» necessita un argument\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:46
+#: debug/xtrace.sh:45
 msgid ""
 "Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
 "\n"
@@ -387,163 +389,173 @@ msgstr ""
 "opcions curtes corresponents.\n"
 "\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:127
+# Lâ??adreça es veu millor així. ivb
+#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.ksh:49
+#: malloc/memusage.sh:64
+msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
+msgstr "Per a obtenir instruccions sobre com informar dâ??un error, vegeu\\\\n<%s>.\\\\n"
+
+#: debug/xtrace.sh:125
 msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
 msgstr "xtrace: lâ??opció «$1» no és reconeguda\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:140
+#: debug/xtrace.sh:138
 msgid "No program name given\\n"
 msgstr "no sâ??ha indicat un nom de programa\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:148
+#: debug/xtrace.sh:146
 #, sh-format
 msgid "executable \\`$program' not found\\n"
 msgstr "no sâ??ha trobat lâ??executable «$program»\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:152
+#: debug/xtrace.sh:150
 #, sh-format
 msgid "\\`$program' is no executable\\n"
 msgstr "«$program» no és executable\\n"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:64
+#: dlfcn/dlinfo.c:63
 msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
 msgstr "Sâ??ha emprat RTLD_SELF en un codi no carregat dinÃ?micament"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:73
+#: dlfcn/dlinfo.c:72
 msgid "unsupported dlinfo request"
 msgstr "dlinfo() no permet lâ??ús dâ??aquesta petició"
 
-#: dlfcn/dlmopen.c:64
+#: dlfcn/dlmopen.c:63
 msgid "invalid namespace"
 msgstr "lâ??espai de noms no és vÃ?lid"
 
-#: dlfcn/dlmopen.c:69
+#: dlfcn/dlmopen.c:68
 msgid "invalid mode"
 msgstr "el mode no és v�lid"
 
-#: dlfcn/dlopen.c:65
+#: dlfcn/dlopen.c:64
 msgid "invalid mode parameter"
 msgstr "el par�metre de mode no és v�lid"
 
 # ivb (2001/11/01)
 # ivb Es refereix al tipus de la biblioteca (libc{4,5,6}) -> masculí.
-#: elf/cache.c:69
+#: elf/cache.c:68
 msgid "unknown"
 msgstr "desconegut"
 
 # ivb (2001/11/06)
 # ivb Cal mantenir-ho curt...
-#: elf/cache.c:112
+#: elf/cache.c:121
 msgid "Unknown OS"
 msgstr "SO desconegut"
 
 # ivb (2001/11/06)
 # ivb Cal mantenir-ho curt...
-#: elf/cache.c:117
+#: elf/cache.c:126
 #, c-format
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", ABI del SO: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:134 elf/ldconfig.c:1305
+#: elf/cache.c:143 elf/ldconfig.c:1309
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer «%s» de memòria cau\n"
 
-#: elf/cache.c:148
+#: elf/cache.c:157
 #, c-format
 msgid "mmap of cache file failed.\n"
 msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer de memòria cau\n"
 
-#: elf/cache.c:152 elf/cache.c:166
+#: elf/cache.c:161 elf/cache.c:175
 #, c-format
 msgid "File is not a cache file.\n"
 msgstr "el fitxer no és un fitxer de memòria cau\n"
 
 # No és un error. ivb
-#: elf/cache.c:199 elf/cache.c:209
+#: elf/cache.c:208 elf/cache.c:218
 #, c-format
 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
 msgstr "Sâ??han trobat %d biblioteques a la memòria cau «%s».\n"
 
-#: elf/cache.c:403
+#: elf/cache.c:412
 #, c-format
 msgid "Can't create temporary cache file %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear el fitxer temporal de memòria cau «%s»"
 
-#: elf/cache.c:411 elf/cache.c:421 elf/cache.c:425 elf/cache.c:430
+#: elf/cache.c:420 elf/cache.c:430 elf/cache.c:434 elf/cache.c:439
 #, c-format
 msgid "Writing of cache data failed"
 msgstr "no sâ??han pogut escriure les dades de la memòria cau"
 
-#: elf/cache.c:435
+#: elf/cache.c:444
 #, c-format
 msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
 msgstr "no sâ??ha pogut canviar els drets dâ??accés de «%s» a %#o"
 
-#: elf/cache.c:440
+#: elf/cache.c:449
 #, c-format
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "no sâ??ha pogut reanomenar «%s» a «%s»"
 
-#: elf/dl-close.c:387 elf/dl-open.c:397
+#: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:474
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear la llista dâ??Ã?mbits"
 
-#: elf/dl-close.c:767
+#: elf/dl-close.c:771
 msgid "shared object not open"
 msgstr "lâ??objecte compartit no és obert"
 
 # ivb (2001/11/05)
 # ivb DST = Dynamic String Token (component cadena dinÃ?mica)
-#: elf/dl-deps.c:114
+#: elf/dl-deps.c:112
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "no es permeten components cadena dinÃ?mica (DST) en programes SUID/SGID"
 
-#: elf/dl-deps.c:127
+#: elf/dl-deps.c:125
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "la substitució del component cadena din�mica és buida"
 
 # ivb (2002/10/21)
 # ivb Es refereix a _objectes_ auxiliars, segons el codi.
-#: elf/dl-deps.c:133
+#: elf/dl-deps.c:131
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr "no sâ??ha pogut carregar lâ??objecte auxiliar «%s» perquè la substitució del component cadena dinÃ?mica és buida\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:474
+#: elf/dl-deps.c:483
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "no sâ??ha pogut reservar la llista de dependències"
 
-#: elf/dl-deps.c:514 elf/dl-deps.c:574
+#: elf/dl-deps.c:520 elf/dl-deps.c:580
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "no sâ??ha pogut reservar la llista de cerca de símbols"
 
 # ivb (2002/10/21)
 # ivb LD_TRACE_PRELINKING és una variable d'entorn, no és part del filtre.
-#: elf/dl-deps.c:554
+#: elf/dl-deps.c:560
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "LD_TRACE_PRELINKING no permet lâ??ús de filtres"
 
-#: elf/dl-error.c:77
+#: elf/dl-error.c:76
 msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
 msgstr "ERROR A Lâ??ENLLAÃ?ADOR DINÃ?MIC!!!"
 
-#: elf/dl-error.c:124
+#: elf/dl-error.c:123
 msgid "error while loading shared libraries"
 msgstr "error en carregar les biblioteques dinÃ?miques"
 
-#: elf/dl-fptr.c:88
+#: elf/dl-fptr.c:87 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:93
 msgid "cannot map pages for fdesc table"
 msgstr "no sâ??han pogut mapar pÃ?gines per a la taula «fdesc»"
 
-#: elf/dl-fptr.c:192
+#: elf/dl-fptr.c:191 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:206
 msgid "cannot map pages for fptr table"
 msgstr "no sâ??han pogut mapar pÃ?gines per a la taula «fptr»"
 
-#: elf/dl-fptr.c:221
+#: elf/dl-fptr.c:220 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:235
 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
 msgstr "error intern: «symidx» és fora de rang respecte la taula «fptr»"
 
+#: elf/dl-hwcaps.c:173 elf/dl-hwcaps.c:185
+msgid "cannot create capability list"
+msgstr "no sâ??ha pogut crear la llista de capacitats"
+
 #: elf/dl-load.c:471
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "no sâ??ha pogut reservar el registre de nom"
@@ -560,181 +572,181 @@ msgstr "no sâ??ha pogut crear una còpia de RUNPATH o RPATH"
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear el vector de camins de cerca"
 
-#: elf/dl-load.c:931
+#: elf/dl-load.c:934
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "ha fallat stat() sobre lâ??objecte compartit"
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb Es refereix a /dev/zero .
-#: elf/dl-load.c:1009
+#: elf/dl-load.c:1012
 msgid "cannot open zero fill device"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el dispositiu de zeros"
 
-#: elf/dl-load.c:1055 elf/dl-load.c:2313
+#: elf/dl-load.c:1059 elf/dl-load.c:2339
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear el descriptor dâ??objecte compartit"
 
-#: elf/dl-load.c:1074 elf/dl-load.c:1730 elf/dl-load.c:1833
+#: elf/dl-load.c:1078 elf/dl-load.c:1751 elf/dl-load.c:1854
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "no sâ??han pogut llegir les dades del fitxer"
 
-#: elf/dl-load.c:1120
+#: elf/dl-load.c:1124
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "lâ??alineament de lâ??ordre ELF de cÃ?rrega no estÃ? alineada amb la pÃ?gina"
 
-#: elf/dl-load.c:1127
+#: elf/dl-load.c:1131
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "lâ??adreça o desplaçament de lâ??ordre ELF de cÃ?rrega no estÃ? correctament alineada"
 
-#: elf/dl-load.c:1210
+#: elf/dl-load.c:1216
 msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
 msgstr "no sâ??han pogut reservar les estructures de dades TLS per al fil inicial"
 
-#: elf/dl-load.c:1233
+#: elf/dl-load.c:1239
 msgid "cannot handle TLS data"
 msgstr "no es pot tractar amb dades TLS"
 
-#: elf/dl-load.c:1252
+#: elf/dl-load.c:1258
 msgid "object file has no loadable segments"
 msgstr "el fitxer objecte no té segments carregables"
 
-#: elf/dl-load.c:1288
+#: elf/dl-load.c:1294
 msgid "failed to map segment from shared object"
 msgstr "no sâ??ha pogut mapar un segment de lâ??objecte compartit"
 
-#: elf/dl-load.c:1314
+#: elf/dl-load.c:1320
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "no sâ??ha pogut carregar dinÃ?micament lâ??executable"
 
-#: elf/dl-load.c:1376
+#: elf/dl-load.c:1383
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "no sâ??han pogut canviar les proteccions de memòria"
 
-#: elf/dl-load.c:1395
+#: elf/dl-load.c:1402
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "no sâ??han pogut mapar les pÃ?gines plenes de zeros"
 
-#: elf/dl-load.c:1409
+#: elf/dl-load.c:1416
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "el fitxer objecte no té secció din�mica"
 
-#: elf/dl-load.c:1432
+#: elf/dl-load.c:1439
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "ha fallat dlopen() sobre lâ??objecte compartit"
 
-#: elf/dl-load.c:1445
+#: elf/dl-load.c:1452
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "no sâ??ha pogut reservar memòria per a la capçalera del programa"
 
-#: elf/dl-load.c:1462 elf/dl-open.c:180
+#: elf/dl-load.c:1469 elf/dl-open.c:180
 msgid "invalid caller"
 msgstr "la biblioteca que ha fet la crida no és v�lida"
 
-#: elf/dl-load.c:1501
+#: elf/dl-load.c:1508
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
 msgstr "no sâ??ha pogut habilitar la pila executable a requeriment de lâ??objecte compartit"
 
-#: elf/dl-load.c:1514
+#: elf/dl-load.c:1521
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "no sâ??ha pogut tancar un descriptor de fitxer"
 
-#: elf/dl-load.c:1730
+#: elf/dl-load.c:1751
 msgid "file too short"
 msgstr "el fitxer és massa curt"
 
-#: elf/dl-load.c:1766
+#: elf/dl-load.c:1787
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "la capçalera ELF no és v�lida"
 
-#: elf/dl-load.c:1778
+#: elf/dl-load.c:1799
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és bigâ??endian"
 
-#: elf/dl-load.c:1780
+#: elf/dl-load.c:1801
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és littleâ??endian"
 
-#: elf/dl-load.c:1784
+#: elf/dl-load.c:1805
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "la identificació de la versió del fitxer ELF no concorda amb lâ??actual"
 
 # ivb (2001/11(06)
 # ivb ABI = Application Binary Interface (interfície bin�ria d'aplicació)
-#: elf/dl-load.c:1788
+#: elf/dl-load.c:1809
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "lâ??ABI de sistema operatiu del fitxer ELF no és vÃ?lida"
 
-#: elf/dl-load.c:1791
+#: elf/dl-load.c:1812
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "la versió de lâ??ABI del fitxer ELF no és vÃ?lida"
 
-#: elf/dl-load.c:1794
+#: elf/dl-load.c:1815
 msgid "nonzero padding in e_ident"
 msgstr "el replè dâ??«e_ident» no conté només zeros"
 
-#: elf/dl-load.c:1797
+#: elf/dl-load.c:1818
 msgid "internal error"
 msgstr "error intern"
 
-#: elf/dl-load.c:1804
+#: elf/dl-load.c:1825
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "la versió del fitxer ELF no concorda amb lâ??actual"
 
-#: elf/dl-load.c:1812
+#: elf/dl-load.c:1833
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "només es poden carregar els tipus ET_DYN i ET_EXEC"
 
 # ivb (2001/11/01)
 # ivb La traducció completa de «phentsize» vindria a ser: mida d'entrada
 # ivb de taula de la capçalera de programa.
-#: elf/dl-load.c:1818
+#: elf/dl-load.c:1839
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "el valor de «phentsize» del fitxer ELF no és lâ??esperat"
 
-#: elf/dl-load.c:2332
+#: elf/dl-load.c:2358
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "la classe ELF no és v�lida: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2333
+#: elf/dl-load.c:2359
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "la classe ELF no és v�lida: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2336
+#: elf/dl-load.c:2362
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer objecte compartit"
 
-#: elf/dl-lookup.c:757
+#: elf/dl-lookup.c:757 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:774
 msgid "relocation error"
 msgstr "error de reubicació"
 
-#: elf/dl-lookup.c:785
+#: elf/dl-lookup.c:786 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:803
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "error en cercar el símbol"
 
-#: elf/dl-open.c:115
+#: elf/dl-open.c:110
 msgid "cannot extend global scope"
 msgstr "no sâ??ha pogut estendre lâ??Ã?mbit global"
 
 # ivb (2002/10/29)
 # ivb TLS = Thread Local Storage
-#: elf/dl-open.c:440
+#: elf/dl-open.c:524
 msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
 msgstr "El comptador de generació de TLS sâ??ha esgotat! Per favor, informeu dâ??açò."
 
 # Cas general. ivb
-#: elf/dl-open.c:462
+#: elf/dl-open.c:546
 msgid "cannot load any more object with static TLS"
 msgstr "no es poden carregar més objectes amb el TLS est�tic"
 
-#: elf/dl-open.c:511
+#: elf/dl-open.c:599
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "el mode de dlopen() no és v�lid"
 
-#: elf/dl-open.c:528
+#: elf/dl-open.c:616
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
 msgstr "no resten espais de noms disponibles per a dlmopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:547
+#: elf/dl-open.c:634
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
 msgstr "lâ??espai de noms destí de dlmopen() no és vÃ?lid"
 
@@ -742,280 +754,276 @@ msgstr "lâ??espai de noms destí de dlmopen() no és vÃ?lid"
 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
 msgstr "no sâ??ha pogut reservar memòria al bloc TLS estÃ?tic"
 
-#: elf/dl-reloc.c:212
+#: elf/dl-reloc.c:213
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "no sâ??ha pogut fer escrivible el segment per a reubicarâ??lo"
 
 # ivb (2002/10/21)
 # ivb PLT = Procedure Linkage Table, Taula d'Enllaçat de Procediments
 # ivb PLTREL = tipus de reubicació usada per la PLT
-#: elf/dl-reloc.c:275
+#: elf/dl-reloc.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
 msgstr "%s: no sâ??ha trobat el PLTREL de lâ??objecte «%s»\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:286
+#: elf/dl-reloc.c:287
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: no resta memòria per a guardar els resultats de reubicar «%s»\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:302
+#: elf/dl-reloc.c:303
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "no sâ??ha pogut restaurar la protecció del segment després de reubicarâ??lo"
 
-#: elf/dl-reloc.c:331
+#: elf/dl-reloc.c:332
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "no sâ??ha pogut protegir la memòria després de reubicar"
 
-#: elf/dl-sym.c:162
+#: elf/dl-sym.c:163
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "sâ??ha emprat RTLD_NEXT en un codi no carregat dinÃ?micament"
 
-#: elf/dl-sysdep.c:488 elf/dl-sysdep.c:500
-msgid "cannot create capability list"
-msgstr "no sâ??ha pogut crear la llista de capacitats"
-
-#: elf/dl-tls.c:861
+#: elf/dl-tls.c:875
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "no sâ??han pogut crear les estructures de dades TLS"
 
-#: elf/dl-version.c:172
+#: elf/dl-version.c:166
 msgid "version lookup error"
 msgstr "error en cercar la versió"
 
-#: elf/dl-version.c:303
+#: elf/dl-version.c:297
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "no sâ??ha pogut reservar la taula de referències de versions"
 
 # Més ajudes. ivb
-#: elf/ldconfig.c:141
+#: elf/ldconfig.c:140
 msgid "Print cache"
 msgstr "Mostra la memòria cau."
 
-#: elf/ldconfig.c:142
+#: elf/ldconfig.c:141
 msgid "Generate verbose messages"
 msgstr "Genera missatges detallats."
 
-#: elf/ldconfig.c:143
+#: elf/ldconfig.c:142
 msgid "Don't build cache"
 msgstr "No construeix la memòria cau."
 
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:143
 msgid "Don't generate links"
 msgstr "No genera enllaços."
 
-#: elf/ldconfig.c:145
+#: elf/ldconfig.c:144
 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
 msgstr "Canvia a i empra ARREL com a directori arrel."
 
-#: elf/ldconfig.c:145
+#: elf/ldconfig.c:144
 msgid "ROOT"
 msgstr "ARREL"
 
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:145
 msgid "CACHE"
 msgstr "CACHE"
 
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:145
 msgid "Use CACHE as cache file"
 msgstr "Empra CACHE com a fitxer de memòria cau."
 
-#: elf/ldconfig.c:147
+#: elf/ldconfig.c:146
 msgid "CONF"
 msgstr "CONF"
 
-#: elf/ldconfig.c:147
+#: elf/ldconfig.c:146
 msgid "Use CONF as configuration file"
 msgstr "Empra CONF com a fitxer de configuració."
 
-#: elf/ldconfig.c:148
+#: elf/ldconfig.c:147
 msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
 msgstr "Només processa els directoris especificats a la línia dâ??ordres. No construeix la memòria cau."
 
-#: elf/ldconfig.c:149
+#: elf/ldconfig.c:148
 msgid "Manually link individual libraries."
 msgstr "Per a enllaçar les biblioteques manualment."
 
-#: elf/ldconfig.c:150
+#: elf/ldconfig.c:149
 msgid "FORMAT"
 msgstr "FORMAT"
 
-#: elf/ldconfig.c:150
+#: elf/ldconfig.c:149
 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
 msgstr "FORMAT a emprar: «new» (nou), «old» (antic) o «compat» (compatible, per defecte)."
 
-#: elf/ldconfig.c:151
+#: elf/ldconfig.c:150
 msgid "Ignore auxiliary cache file"
 msgstr "No té en compte el fitxer de memòria cau auxilar."
 
-#: elf/ldconfig.c:159
+#: elf/ldconfig.c:158
 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
 msgstr "Configura els vincles en temps dâ??execució de lâ??enllaçador dinÃ?mic."
 
-#: elf/ldconfig.c:339
+#: elf/ldconfig.c:341
 #, c-format
 msgid "Path `%s' given more than once"
 msgstr "sâ??ha indicat el camí «%s» més dâ??una volta"
 
-#: elf/ldconfig.c:379
+#: elf/ldconfig.c:381
 #, c-format
 msgid "%s is not a known library type"
 msgstr "«%s» no és un tipus conegut de biblioteca"
 
-#: elf/ldconfig.c:407
+#: elf/ldconfig.c:409
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s"
 msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»"
 
-#: elf/ldconfig.c:481
+#: elf/ldconfig.c:483
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s\n"
 msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:491
+#: elf/ldconfig.c:493
 #, c-format
 msgid "%s is not a symbolic link\n"
 msgstr "«%s» no és un enllaç simbòlic\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:510
+#: elf/ldconfig.c:512
 #, c-format
 msgid "Can't unlink %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut desenllaçar «%s»"
 
-#: elf/ldconfig.c:516
+#: elf/ldconfig.c:518
 #, c-format
 msgid "Can't link %s to %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear un enllaç des de «%s» cap a «%s»"
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb Es refereix a un enllaç -> masculí.
-#: elf/ldconfig.c:522
+#: elf/ldconfig.c:524
 msgid " (changed)\n"
 msgstr " (canviat)\n"
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb Es refereix a fer o no l'enllaç, no importa el gènere.
-#: elf/ldconfig.c:524
+#: elf/ldconfig.c:526
 msgid " (SKIPPED)\n"
 msgstr " (SALTAT)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:579
+#: elf/ldconfig.c:581
 #, c-format
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut trobar «%s»"
 
-#: elf/ldconfig.c:595 elf/ldconfig.c:768 elf/ldconfig.c:827 elf/ldconfig.c:861
+#: elf/ldconfig.c:597 elf/ldconfig.c:770 elf/ldconfig.c:829 elf/ldconfig.c:863
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "ha fallat lstat() sobre «%s»"
 
-#: elf/ldconfig.c:602
+#: elf/ldconfig.c:604
 #, c-format
 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
 msgstr "es descarta el fitxer «%s» que no és un fitxer ordinari"
 
-#: elf/ldconfig.c:611
+#: elf/ldconfig.c:613
 #, c-format
 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
 msgstr "no sâ??ha creat lâ??enllaç perquè no sâ??ha trobat el nom dâ??objecte compartit de «%s»"
 
-#: elf/ldconfig.c:694
+#: elf/ldconfig.c:696
 #, c-format
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el directori «%s»"
 
-#: elf/ldconfig.c:786 elf/ldconfig.c:848 elf/readlib.c:91
+#: elf/ldconfig.c:788 elf/ldconfig.c:850 elf/readlib.c:90
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "no sâ??ha trobat el fitxer dâ??entrada «%s»\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:793
+#: elf/ldconfig.c:795
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»"
 
-#: elf/ldconfig.c:922
+#: elf/ldconfig.c:924
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "la biblioteca «%s» per a libc5 es troba en un directori incorrecte"
 
-#: elf/ldconfig.c:925
+#: elf/ldconfig.c:927
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "la biblioteca «%s» per a libc6 es troba en un directori incorrecte"
 
-#: elf/ldconfig.c:928
+#: elf/ldconfig.c:930
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "la biblioteca «%s» per a libc4 es troba en un directori incorrecte"
 
-#: elf/ldconfig.c:956
+#: elf/ldconfig.c:958
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "les biblioteques «%s» i «%s» del directori «%s» tenen el mateix nom dâ??objecte compartit però diferent tipus."
 
-#: elf/ldconfig.c:1065
+#: elf/ldconfig.c:1067
 #, c-format
-msgid "Can't open configuration file %s"
-msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer «%s» de configuració"
+msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
+msgstr "avís: es descarta el fitxer de configuració que no sâ??ha pogut obrir: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1129
+#: elf/ldconfig.c:1133
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: la sintaxi de la línia «hwcap» no és v�lida"
 
-#: elf/ldconfig.c:1135
+#: elf/ldconfig.c:1139
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: la «hwcap» amb índex %lu est� sobre el m�xim %u"
 
 # La substitució final és per un nom. ivb
-#: elf/ldconfig.c:1142 elf/ldconfig.c:1150
+#: elf/ldconfig.c:1146 elf/ldconfig.c:1154
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: la «hwcap» amb índex %lu ja ha estat definida com a «%s»"
 
-#: elf/ldconfig.c:1153
+#: elf/ldconfig.c:1157
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: la «hwcap» %lu amb nom «%s» est� duplicada"
 
-#: elf/ldconfig.c:1175
+#: elf/ldconfig.c:1179
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "cal indicar el camí absolut del fitxer de configuració en emprar «-r»"
 
-#: elf/ldconfig.c:1182 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
-#: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:1077 posix/getconf.c:1297
+#: elf/ldconfig.c:1186 locale/programs/xmalloc.c:65 malloc/obstack.c:433
+#: malloc/obstack.c:435 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "la memòria sâ??ha exhaurit"
 
-#: elf/ldconfig.c:1214
+#: elf/ldconfig.c:1218
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: no sâ??ha pogut llegir el directori «%s»"
 
-#: elf/ldconfig.c:1258
+#: elf/ldconfig.c:1262
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "sâ??ha indicat el camí relatiu «%s» per a construir la memòria cau"
 
-#: elf/ldconfig.c:1284
+#: elf/ldconfig.c:1288
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "no sâ??ha pogut canviar al directori arrel"
 
-#: elf/ldconfig.c:1325
+#: elf/ldconfig.c:1329
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el directori «%s» de fitxers de memòria cau\n"
 
-#: elf/ldd.bash.in:43
+#: elf/ldd.bash.in:42
 msgid "Written by %s and %s.\n"
 msgstr "Escrit per %s i %s.\n"
 
-#: elf/ldd.bash.in:48
+#: elf/ldd.bash.in:47
 msgid ""
 "Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
 "   --help       print this help and exit\n"
@@ -1035,110 +1043,203 @@ msgstr ""
 "   --version    Mostra informació sobre la versió i ix.\n"
 "\n"
 
-#: elf/ldd.bash.in:82
+#: elf/ldd.bash.in:80
 msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
 msgstr "ldd: lâ??opció «$1» és ambígua"
 
-#: elf/ldd.bash.in:89
+#: elf/ldd.bash.in:87
 msgid "unrecognized option"
 msgstr "lâ??opció no és reconeguda"
 
-#: elf/ldd.bash.in:90 elf/ldd.bash.in:128
+#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:126
 msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
 msgstr "Proveu «ldd --help» per a obtenir més informació."
 
-#: elf/ldd.bash.in:127
+#: elf/ldd.bash.in:125
 msgid "missing file arguments"
 msgstr "manquen arguments fitxer"
 
 #. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
 #. TRANS expected to already exist.
-#: elf/ldd.bash.in:150 sysdeps/gnu/errlist.c:36
+#: elf/ldd.bash.in:148 sysdeps/gnu/errlist.c:36
 msgid "No such file or directory"
 msgstr "El fitxer o directori no existeix"
 
 # ivb (2001/10/31)
 # ivb Cal tenir en compte que «ordinary» a l'anglés és cosa pler diferent ;)
-#: elf/ldd.bash.in:153 inet/rcmd.c:488
+#: elf/ldd.bash.in:151 inet/rcmd.c:488
 msgid "not regular file"
 msgstr "no és un fitxer ordinari"
 
 # Darrere va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :( ivb
-#: elf/ldd.bash.in:156
+#: elf/ldd.bash.in:154
 msgid "warning: you do not have execution permission for"
 msgstr "avís: no teniu permís dâ??execució per a"
 
-#: elf/ldd.bash.in:185
+#: elf/ldd.bash.in:183
 msgid "\tnot a dynamic executable"
 msgstr "\tno és un executable din�mic"
 
 # Davant va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :( ivb
-#: elf/ldd.bash.in:193
+#: elf/ldd.bash.in:191
 msgid "exited with unknown exit code"
 msgstr "ha finalitzat amb un codi dâ??eixida desconegut"
 
 # Darrere va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :( ivb
-#: elf/ldd.bash.in:198
+#: elf/ldd.bash.in:196
 msgid "error: you do not have read permission for"
 msgstr "error: no teniu permís de lectura per a"
 
-#: elf/readelflib.c:35
+#: elf/pldd-xx.c:105
+#, c-format
+msgid "cannot find program header of process"
+msgstr "no sâ??ha trobat la capçalera de programa del procés"
+
+#: elf/pldd-xx.c:110
+#, c-format
+msgid "cannot read program header"
+msgstr "no sâ??ha pogut llegir la capçalera de programa"
+
+#: elf/pldd-xx.c:135
+#, c-format
+msgid "cannot read dynamic section"
+msgstr "no sâ??ha pogut llegir la secció dinÃ?mica"
+
+#: elf/pldd-xx.c:147
+#, c-format
+msgid "cannot read r_debug"
+msgstr "no sâ??ha pogut llegir «r_debug»"
+
+#: elf/pldd-xx.c:167
+#, c-format
+msgid "cannot read program interpreter"
+msgstr "no sâ??ha pogut llegir lâ??intèrpret del programa"
+
+#: elf/pldd-xx.c:196
+#, c-format
+msgid "cannot read link map"
+msgstr "no sâ??ha pogut llegir el mapa dâ??enllaçat"
+
+#: elf/pldd-xx.c:207
+#, c-format
+msgid "cannot read object name"
+msgstr "no sâ??ha pogut llegir el nom de lâ??objecte"
+
+# Descripció del programa. ivb
+#: elf/pldd.c:65
+msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
+msgstr "Llista els objectes compatits din�mics carregats en un procés."
+
+# Crec que el terme és suficient conegut. ivb
+#: elf/pldd.c:69
+msgid "PID"
+msgstr "PID"
+
+#: elf/pldd.c:100
+#, c-format
+msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
+msgstr "cal exactament un parÃ?metre amb lâ??identificador de procés\n"
+
+#: elf/pldd.c:112
+#, c-format
+msgid "invalid process ID '%s'"
+msgstr "lâ??identificador de procés «%s» no és vÃ?lid"
+
+# No usa quote(). ivb
+#: elf/pldd.c:120
+#, c-format
+msgid "cannot open %s"
+msgstr "no sâ??ha pogut obrir «%s»"
+
+# No usa quote. ivb
+#: elf/pldd.c:145
+#, c-format
+msgid "cannot open %s/task"
+msgstr "no sâ??ha pogut obrir «%s/task»"
+
+# No usa quote(). ivb
+#: elf/pldd.c:148
+#, c-format
+msgid "cannot prepare reading %s/task"
+msgstr "no sâ??ha pogut preparar la lectura de «%s/task»"
+
+#: elf/pldd.c:161
+#, c-format
+msgid "invalid thread ID '%s'"
+msgstr "lâ??identificador de fil «%s» no és vÃ?lid"
+
+#: elf/pldd.c:172
+#, c-format
+msgid "cannot attach to process %lu"
+msgstr "no sâ??ha pogut associar al procés %lu"
+
+#: elf/pldd.c:264
+#, c-format
+msgid "cannot get information about process %lu"
+msgstr "no sâ??ha pogut obtenir informació sobre el procés %lu"
+
+#: elf/pldd.c:277
+#, c-format
+msgid "process %lu is no ELF program"
+msgstr "el procés %lu no pertany a un programa ELF"
+
+#: elf/readelflib.c:34
 #, c-format
 msgid "file %s is truncated\n"
 msgstr "el fitxer «%s» est� truncat\n"
 
-#: elf/readelflib.c:67
+#: elf/readelflib.c:66
 #, c-format
 msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
 msgstr "«%s» és un fitxer ELF de 32 bits\n"
 
-#: elf/readelflib.c:69
+#: elf/readelflib.c:68
 #, c-format
 msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
 msgstr "«%s» és un fitxer ELF de 64 bits\n"
 
-#: elf/readelflib.c:71
+#: elf/readelflib.c:70
 #, c-format
 msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
 msgstr "la classe ELF del fitxer «%s» no és coneguda\n"
 
-#: elf/readelflib.c:78
+#: elf/readelflib.c:77
 #, c-format
 msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
 msgstr "«%s» no és un fitxer objecte compartit (tipus: %d)\n"
 
-#: elf/readelflib.c:109
+#: elf/readelflib.c:108
 #, c-format
 msgid "more than one dynamic segment\n"
 msgstr "hi ha més dâ??un segment dinÃ?mic\n"
 
-#: elf/readlib.c:97
+#: elf/readlib.c:96
 #, c-format
 msgid "Cannot fstat file %s.\n"
 msgstr "ha fallat fstat() sobre el fitxer «%s»\n"
 
-#: elf/readlib.c:108
+#: elf/readlib.c:107
 #, c-format
 msgid "File %s is empty, not checked."
 msgstr "el fitxer «%s» és buit, no es comprova"
 
-#: elf/readlib.c:114
+#: elf/readlib.c:113
 #, c-format
 msgid "File %s is too small, not checked."
 msgstr "el fitxer «%s» és massa menut, no es comprova"
 
-#: elf/readlib.c:124
+#: elf/readlib.c:123
 #, c-format
 msgid "Cannot mmap file %s.\n"
 msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer «%s»\n"
 
-#: elf/readlib.c:162
+#: elf/readlib.c:161
 #, c-format
 msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
 msgstr "«%s» no és un fitxer ELF: els octets m�gics del començament no són correctes\n"
 
-#: elf/sln.c:85
+#: elf/sln.c:84
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: sln src dest|file\n"
@@ -1147,50 +1248,51 @@ msgstr ""
 "Forma dâ??ús: sln ORIGEN DESTÃ?|FITXER\n"
 "\n"
 
-#: elf/sln.c:110
+#: elf/sln.c:109
 #, c-format
 msgid "%s: file open error: %m\n"
 msgstr "%s: error en obrir el fitxer: %m\n"
 
-#: elf/sln.c:147
+#: elf/sln.c:146
 #, c-format
 msgid "No target in line %d\n"
 msgstr "manca un destí a la línia %d\n"
 
-#: elf/sln.c:179
+#: elf/sln.c:178
 #, c-format
 msgid "%s: destination must not be a directory\n"
 msgstr "%s: el destí no ha de ser un directori\n"
 
-#: elf/sln.c:185
+#: elf/sln.c:184
 #, c-format
 msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
 msgstr "%s: no sâ??ha pogut esborrar el destí antic\n"
 
-#: elf/sln.c:193
+#: elf/sln.c:192
 #, c-format
 msgid "%s: invalid destination: %s\n"
 msgstr "%s: el destí no és v�lid: %s\n"
 
-#: elf/sln.c:208 elf/sln.c:217
+#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
 #, c-format
 msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
 msgstr "lâ??enllaç des de «%s» cap a «%s» no és vÃ?lid: %s\n"
 
-#: elf/sotruss.ksh:33
+#: elf/sotruss.ksh:32
 #, sh-format
 msgid ""
 "Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
-" -F, --from FROMLIST   trace calls from objects on FORMLIST\n"
-" -T, --to TOLIST     trace calls to objects on TOLIST\n"
+" -F, --from FROMLIST   Trace calls from objects on FROMLIST\n"
+" -T, --to TOLIST     Trace calls to objects on TOLIST\n"
 "\n"
-" -e, --exit       also show exits from the function calls\n"
-" -f, --follow      trace child processes\n"
-" -o, --output FILENAME  write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
+" -e, --exit       Also show exits from the function calls\n"
+" -f, --follow      Trace child processes\n"
+" -o, --output FILENAME  Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
 "\t\t\t -f is also used) instead of standard error\n"
 "\n"
-"   --help       print this help and exit\n"
-"   --version      print version information and exit"
+" -?, --help       Give this help list\n"
+"   --usage       Give a short usage message\n"
+"   --version      Print program version"
 msgstr ""
 "Forma dâ??ús: sotruss [OPCIÃ?â?¦] [--] EXECUTABLE [OPCIÃ?_EXECUTABLEâ?¦]\n"
 "\n"
@@ -1202,288 +1304,289 @@ msgstr ""
 " -o, --output FITXER  Escriu lâ??eixida al FITXER (o a FITXER.$PID si sâ??empra\n"
 "            lâ??opció «-f») en lloc de lâ??eixida estÃ?ndard dâ??errors.\n"
 "\n"
-"   --help      Mostra aquesta ajuda i surt.\n"
+" -?, --help      Mostra aquesta ajuda i surt.\n"
+"   --usage     Mostra un missatge breu amb la forma dâ??ús.\n"
 "   --version    Mostra informació sobre la versió i surt."
 
 #: elf/sotruss.ksh:46
 msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
 msgstr "Els arguments obligatoris o opcionals per a les opcions llargues també ho són\\nper a les opcions curtes corresponents.\\n"
 
-#: elf/sotruss.ksh:56
+#: elf/sotruss.ksh:55
 msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «%c» necessita un argument\\n"
 
-#: elf/sotruss.ksh:57 elf/sotruss.ksh:68 elf/sotruss.ksh:134
-msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
-msgstr "Proveu «%s --help» o «%s --usage» per a obtenir més informació.\\n"
-
-#: elf/sotruss.ksh:62
+#: elf/sotruss.ksh:61
 msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
 msgstr "%s: lâ??opció és ambígua; possibilitats:"
 
-#: elf/sotruss.ksh:80
+#: elf/sotruss.ksh:79
 msgid "Written by %s.\\n"
 msgstr "Escrit per %s.\\n"
 
-#: elf/sotruss.ksh:87
+#: elf/sotruss.ksh:86
 msgid ""
 "Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
-"\t  [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\\n"
+"\t  [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
+"\t  [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
+"\t  EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
 msgstr ""
 "Forma dâ??ús: %s [-ef] [-F LLISTA_DE] [-o FITXER] [-T LLISTA_A]\n"
 "        [--exit] [--follow]\n"
-"        [--from LLISTA_DE] [--output FITXER] [--to LLISTA_A]\\n"
+"        [--from LLISTA_DE] [--output FITXER] [--to LLISTA_A]\n"
+"        [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
+"        EXECUTABLE [OPCIÃ?_EXECUTABLEâ?¦]\\n"
 
-#: elf/sotruss.ksh:133
+#: elf/sotruss.ksh:134
 msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «%c%s» no és reconeguda\\n"
 
 # Més ajudes. ivb
-#: elf/sprof.c:77
+#: elf/sprof.c:76
 msgid "Output selection:"
 msgstr "Selecció de lâ??eixida:"
 
-#: elf/sprof.c:79
+#: elf/sprof.c:78
 msgid "print list of count paths and their number of use"
 msgstr "Mostra una llista de camins de recompte i les voltes que han estat emprats."
 
-#: elf/sprof.c:81
+#: elf/sprof.c:80
 msgid "generate flat profile with counts and ticks"
 msgstr "Genera un perfil pla amb recomptes i unitats de temps."
 
-#: elf/sprof.c:82
+#: elf/sprof.c:81
 msgid "generate call graph"
 msgstr "Genera un grÃ?fic de crides."
 
-#: elf/sprof.c:89
+#: elf/sprof.c:88
 msgid "Read and display shared object profiling data."
 msgstr "Llig i mostra les dades de perfilat dâ??un objecte compartit."
 
-#: elf/sprof.c:94
+#: elf/sprof.c:93
 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
 msgstr "OBJECTE_COMPARTIT [DADES_PERFILAT]"
 
-#: elf/sprof.c:431
+#: elf/sprof.c:432
 #, c-format
 msgid "failed to load shared object `%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut carregar lâ??objecte compartit «%s»"
 
-#: elf/sprof.c:440
+#: elf/sprof.c:441
 #, c-format
 msgid "cannot create internal descriptors"
 msgstr "no sâ??han pogut crear els descriptors interns"
 
-#: elf/sprof.c:559
+#: elf/sprof.c:553
 #, c-format
 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
 msgstr "no sâ??ha pogut reobrir lâ??objecte compartit «%s»"
 
-#: elf/sprof.c:566 elf/sprof.c:660
+#: elf/sprof.c:560 elf/sprof.c:655
 #, c-format
 msgid "reading of section headers failed"
 msgstr "la lectura de les capçaleres de secció ha fallat"
 
-#: elf/sprof.c:574 elf/sprof.c:668
+#: elf/sprof.c:568 elf/sprof.c:663
 #, c-format
 msgid "reading of section header string table failed"
 msgstr "la lectura de la taula de cadenes de capçalera de secció ha fallat"
 
-#: elf/sprof.c:600
+#: elf/sprof.c:594
 #, c-format
 msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
 msgstr "*** No sâ??ha pogut llegir el nom del fitxer dâ??informació de depuració: %m\n"
 
-#: elf/sprof.c:620
+#: elf/sprof.c:615
 #, c-format
 msgid "cannot determine file name"
 msgstr "no sâ??ha pogut determinar un nom de fitxer"
 
-#: elf/sprof.c:653
+#: elf/sprof.c:648
 #, c-format
 msgid "reading of ELF header failed"
 msgstr "la lectura de la capçalera ELF ha fallat"
 
-#: elf/sprof.c:689
+#: elf/sprof.c:684
 #, c-format
 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
 msgstr "*** El fitxer «%s» no conté símbols: no és possible lâ??anÃ?lisi detallada\n"
 
-#: elf/sprof.c:719
+#: elf/sprof.c:714
 #, c-format
 msgid "failed to load symbol data"
 msgstr "no sâ??han pogut carregar les dades simbòliques"
 
-#: elf/sprof.c:784
+#: elf/sprof.c:779
 #, c-format
 msgid "cannot load profiling data"
 msgstr "no sâ??han pogut carregar les dades de perfilat"
 
-#: elf/sprof.c:793
+#: elf/sprof.c:788
 #, c-format
 msgid "while stat'ing profiling data file"
 msgstr "en cridar stat() sobre el fitxer de dades de perfilat"
 
-#: elf/sprof.c:801
+#: elf/sprof.c:796
 #, c-format
 msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
 msgstr "el fitxer «%s» de dades de perfilat no correspon a lâ??objecte compartit «%s»"
 
-#: elf/sprof.c:812
+#: elf/sprof.c:807
 #, c-format
 msgid "failed to mmap the profiling data file"
 msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer de dades de perfilat"
 
-#: elf/sprof.c:820
+#: elf/sprof.c:815
 #, c-format
 msgid "error while closing the profiling data file"
 msgstr "error en tancar el fitxer de dades de perfilat"
 
-#: elf/sprof.c:829 elf/sprof.c:927
+#: elf/sprof.c:824 elf/sprof.c:922
 #, c-format
 msgid "cannot create internal descriptor"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear un descriptor intern"
 
-#: elf/sprof.c:903
+#: elf/sprof.c:898
 #, c-format
 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
 msgstr "«%s» no és un fitxer v�lid de perfilat de «%s»"
 
-#: elf/sprof.c:1084 elf/sprof.c:1142
+#: elf/sprof.c:1079 elf/sprof.c:1137
 #, c-format
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "no sâ??han pogut reservar les dades de símbols"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:142 iconv/iconv_prog.c:446
+#: iconv/iconv_charmap.c:143 iconv/iconv_prog.c:448
 #, c-format
 msgid "cannot open output file"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer dâ??eixida"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:188 iconv/iconv_prog.c:312
+#: iconv/iconv_charmap.c:189 iconv/iconv_prog.c:311
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "error en tancar lâ??entrada «%s»"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:462
+#: iconv/iconv_charmap.c:463
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "hi ha una seqüència dâ??entrada no vÃ?lida a la posició %Zd"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:481 iconv/iconv_prog.c:537
+#: iconv/iconv_charmap.c:482 iconv/iconv_prog.c:539
 #, c-format
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
 msgstr "hi ha un car�cter o seqüència de desplaçament incompleta al final de la memòria intermèdia"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:526 iconv/iconv_charmap.c:562 iconv/iconv_prog.c:580
-#: iconv/iconv_prog.c:616
+#: iconv/iconv_charmap.c:527 iconv/iconv_charmap.c:563 iconv/iconv_prog.c:582
+#: iconv/iconv_prog.c:618
 #, c-format
 msgid "error while reading the input"
 msgstr "error en llegir lâ??entrada"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:544 iconv/iconv_prog.c:598
+#: iconv/iconv_charmap.c:545 iconv/iconv_prog.c:600
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "no sâ??ha pogut reservar memòria intermèdia per a lâ??entrada"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:60
+#: iconv/iconv_prog.c:59
 msgid "Input/Output format specification:"
 msgstr "Especificació de format de lâ??entrada/eixida:"
 
 # Els següents són missatges d'ajuda. ivb
-#: iconv/iconv_prog.c:61
+#: iconv/iconv_prog.c:60
 msgid "encoding of original text"
 msgstr "Codificació del text original."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:62
+#: iconv/iconv_prog.c:61
 msgid "encoding for output"
 msgstr "Codificació de lâ??eixida."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:63
+#: iconv/iconv_prog.c:62
 msgid "Information:"
 msgstr "Informació:"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64
+#: iconv/iconv_prog.c:63
 msgid "list all known coded character sets"
 msgstr "Llista tots els jocs de carÃ?cters codificats coneguts."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:126
 msgid "Output control:"
 msgstr "Control de lâ??eixida:"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:66
+#: iconv/iconv_prog.c:65
 msgid "omit invalid characters from output"
 msgstr "Omet a lâ??eixida els carÃ?cters no vÃ?lids."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:67
+#: iconv/iconv_prog.c:66
 msgid "output file"
 msgstr "Fitxer dâ??eixida."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:68
+#: iconv/iconv_prog.c:67
 msgid "suppress warnings"
 msgstr "Elimina els avisos."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:69
+#: iconv/iconv_prog.c:68
 msgid "print progress information"
 msgstr "Mostra informació del progrés."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:74
+#: iconv/iconv_prog.c:73
 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
 msgstr "Converteix els fitxers especificats dâ??una codificació a una altra."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:78
+#: iconv/iconv_prog.c:77
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[FITXERâ?¦]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:234
+#: iconv/iconv_prog.c:233
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
 msgstr "les conversions de «%s» i a «%s» no estan implementades"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:239
+#: iconv/iconv_prog.c:238
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
 msgstr "la conversió de «%s» no est� implementada"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:246
+#: iconv/iconv_prog.c:245
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
 msgstr "la conversió a «%s» no est� implementada"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:250
+#: iconv/iconv_prog.c:249
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
 msgstr "la conversió de «%s» a «%s» no est� implementada"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:260
+#: iconv/iconv_prog.c:259
 #, c-format
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "no sâ??ha pogut començar a processar la conversió"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:358
+#: iconv/iconv_prog.c:357
 #, c-format
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "error en tancar el fitxer dâ??eixida"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:456
+#: iconv/iconv_prog.c:458
 #, c-format
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
 msgstr "la conversió sâ??ha detingut a causa dâ??un problema en escriure lâ??eixida"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:533
+#: iconv/iconv_prog.c:535
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "hi ha una seqüència dâ??entrada no vÃ?lida a la posició %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:541
+#: iconv/iconv_prog.c:543
 #, c-format
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "error intern (el descriptor no és v�lid)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:544
+#: iconv/iconv_prog.c:546
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "error desconegut %d a iconv()"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:790
+#: iconv/iconv_prog.c:791
 msgid ""
 "The following list contain all the coded character sets known. This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -1501,43 +1604,43 @@ msgstr ""
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb Ostres, açò pareix una frase del M-x spook!
-#: iconv/iconvconfig.c:110
+#: iconv/iconvconfig.c:109
 msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
 msgstr "Crea un fitxer de configuració de c�rrega r�pida per al mòdul iconv."
 
-#: iconv/iconvconfig.c:114
+#: iconv/iconvconfig.c:113
 msgid "[DIR...]"
 msgstr " [DIRECTORIâ?¦]"
 
 # Ã?s un missatge d'ajuda. ivb
-#: iconv/iconvconfig.c:127
+#: iconv/iconvconfig.c:126
 msgid "Prefix used for all file accesses"
 msgstr "Prefix a emprar per a tots els accessos a fitxer."
 
-#: iconv/iconvconfig.c:128
+#: iconv/iconvconfig.c:127
 msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
 msgstr "Desa lâ??eixida en el FITXER en lloc de la ubicació dâ??instaÅ?lació («--prefix» no sâ??aplica al FITXER)."
 
-#: iconv/iconvconfig.c:132
+#: iconv/iconvconfig.c:131
 msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
 msgstr "No cerca en els directoris estÃ?ndard, només en els indicats a la línia dâ??ordres."
 
-#: iconv/iconvconfig.c:301
+#: iconv/iconvconfig.c:303
 #, c-format
 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
 msgstr "Cal proporcionar arguments directori en emprar «--nostdlib»."
 
-#: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
+#: iconv/iconvconfig.c:345 locale/programs/localedef.c:287
 #, c-format
 msgid "no output file produced because warnings were issued"
 msgstr "no sâ??ha generat el fitxer dâ??eixida perquè sâ??han produït avisos"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:429
+#: iconv/iconvconfig.c:434
 #, c-format
 msgid "while inserting in search tree"
 msgstr "en inserir a lâ??arbre de cerca"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1238
+#: iconv/iconvconfig.c:1243
 #, c-format
 msgid "cannot generate output file"
 msgstr "no sâ??ha pogut generar el fitxer dâ??eixida"
@@ -1624,217 +1727,217 @@ msgstr "Elimineu la contrasenya o feu iÅ?legible el fitxer per a altres."
 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
 msgstr "la paraula clau «%s» de «.netrc» no és coneguda"
 
-#: libidn/nfkc.c:464
+#: libidn/nfkc.c:462
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "el car�cter és fora de rang respecte UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:59
+#: locale/programs/charmap-dir.c:58
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut llegir el directori «%s» de taules de carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/charmap.c:138
+#: locale/programs/charmap.c:137
 #, c-format
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "no sâ??ha trobat el fitxer «%s» de mapa de carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/charmap.c:195
+#: locale/programs/charmap.c:194
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "no sâ??ha trobat el fitxer «%s» de mapa de carÃ?cters per defecte"
 
-#: locale/programs/charmap.c:258
+#: locale/programs/charmap.c:257
 #, c-format
 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
 msgstr "el mapa de car�cters «%s» no és compatible amb ASCII, el locale no és conforme amb ISO C\n"
 
 # La variable porta els símbols inclosos. ivb
-#: locale/programs/charmap.c:337
+#: locale/programs/charmap.c:336
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max> ha de ser major que <mb_cur_min>\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:356 locale/programs/charmap.c:373
+#: locale/programs/repertoire.c:173
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "error de sintaxi al pròleg: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:358
+#: locale/programs/charmap.c:357
 msgid "invalid definition"
 msgstr "la definició no és v�lida"
 
-#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
-#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/charmap.c:374 locale/programs/locfile.c:125
+#: locale/programs/locfile.c:152 locale/programs/repertoire.c:174
 msgid "bad argument"
 msgstr "lâ??argument no és vÃ?lid"
 
 # Les variables inclouen els símbols «<>». ivb
-#: locale/programs/charmap.c:403
+#: locale/programs/charmap.c:402
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
 msgstr "la definició de <%s> és duplicada"
 
-#: locale/programs/charmap.c:410
+#: locale/programs/charmap.c:409
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
 msgstr "el valor de <%s> ha de ser 1 o major"
 
-#: locale/programs/charmap.c:422
+#: locale/programs/charmap.c:421
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "el valor de «%s» ha de ser major o igual que el de «%s»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
+#: locale/programs/charmap.c:444 locale/programs/repertoire.c:182
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "lâ??argument de «%s» ha de ser un sol carÃ?cter"
 
-#: locale/programs/charmap.c:471
+#: locale/programs/charmap.c:470
 msgid "character sets with locking states are not supported"
 msgstr "lâ??ús de jocs de carÃ?cters amb estats blocadors no estÃ? implementat"
 
 # El primer és el nom d'una variable (en majúscules). ivb
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
-#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
-#: locale/programs/charmap.c:815
+#: locale/programs/charmap.c:497 locale/programs/charmap.c:551
+#: locale/programs/charmap.c:583 locale/programs/charmap.c:677
+#: locale/programs/charmap.c:732 locale/programs/charmap.c:773
+#: locale/programs/charmap.c:814
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "error de sintaxi a la definició %s: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:678
+#: locale/programs/charmap.c:774 locale/programs/repertoire.c:229
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "no sâ??ha indicat un nom simbòlic"
 
-#: locale/programs/charmap.c:553
+#: locale/programs/charmap.c:552
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "la codificació especificada no és v�lida"
 
-#: locale/programs/charmap.c:562
+#: locale/programs/charmap.c:561
 msgid "too few bytes in character encoding"
 msgstr "manquen octets a la codificació del car�cter"
 
-#: locale/programs/charmap.c:564
+#: locale/programs/charmap.c:563
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "sobren octets a la codificació del car�cter"
 
-#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:585 locale/programs/charmap.c:733
+#: locale/programs/charmap.c:816 locale/programs/repertoire.c:295
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "no sâ??ha indicat un nom simbòlic per a la fi del rang"
 
-#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:602
-#: locale/programs/ld-collate.c:2769 locale/programs/ld-collate.c:3927
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2257 locale/programs/ld-ctype.c:3009
-#: locale/programs/ld-identification.c:452
-#: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
-#: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
-#: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
-#: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
-#: locale/programs/repertoire.c:313
+#: locale/programs/charmap.c:609 locale/programs/ld-address.c:601
+#: locale/programs/ld-collate.c:2766 locale/programs/ld-collate.c:3924
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2255 locale/programs/ld-ctype.c:3006
+#: locale/programs/ld-identification.c:451
+#: locale/programs/ld-measurement.c:237 locale/programs/ld-messages.c:331
+#: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:306
+#: locale/programs/ld-numeric.c:367 locale/programs/ld-paper.c:240
+#: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1220
+#: locale/programs/repertoire.c:312
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: la definició no acaba en «END %1$s»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:643
+#: locale/programs/charmap.c:642
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
 msgstr "només es permeten definicions WIDTH després de la definició CHARMAP"
 
 # El primer és el nom d'una variable (en majúscules). ivb
-#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#: locale/programs/charmap.c:650 locale/programs/charmap.c:713
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
 msgstr "el valor de %s ha de ser un enter"
 
-#: locale/programs/charmap.c:842
+#: locale/programs/charmap.c:841
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: error a la mÃ?quina dâ??estats"
 
-#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:618
-#: locale/programs/ld-collate.c:2766 locale/programs/ld-collate.c:4120
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2254 locale/programs/ld-ctype.c:3026
-#: locale/programs/ld-identification.c:468
-#: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
-#: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
-#: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
-#: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
-#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:324
+#: locale/programs/charmap.c:849 locale/programs/ld-address.c:617
+#: locale/programs/ld-collate.c:2763 locale/programs/ld-collate.c:4117
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2252 locale/programs/ld-ctype.c:3023
+#: locale/programs/ld-identification.c:467
+#: locale/programs/ld-measurement.c:253 locale/programs/ld-messages.c:347
+#: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:322
+#: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:256
+#: locale/programs/ld-telephone.c:328 locale/programs/ld-time.c:1236
+#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: final prematur del fitxer"
 
-#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#: locale/programs/charmap.c:868 locale/programs/charmap.c:879
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "el car�cter «%s» no és conegut"
 
-#: locale/programs/charmap.c:888
+#: locale/programs/charmap.c:887
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "el nombre dâ??octets de les seqüències dâ??inici i final del rang no són iguals: %d i %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3046
-#: locale/programs/repertoire.c:419
+#: locale/programs/charmap.c:992 locale/programs/ld-collate.c:3043
+#: locale/programs/repertoire.c:418
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "els noms del rang de car�cters no són v�lids"
 
 # ivb (2001/11/05)
 # ivb El rang també pot contenir dígits. El text original pot fer pensar
 # ivb que _només_ s'accepten lletres majúscules.
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+#: locale/programs/charmap.c:1004 locale/programs/repertoire.c:430
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "les lletres emprades en un rang amb format hexadecimal han de ser majúscules"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
+#: locale/programs/charmap.c:1022 locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> i <%s> no són noms de rang v�lids"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:455
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "el límit superior del rang és menor que lâ??inferior"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1087
+#: locale/programs/charmap.c:1086
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "els octets resultants del rang no són representables"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1558
-#: locale/programs/ld-ctype.c:421 locale/programs/ld-identification.c:133
-#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
-#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
-#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
-#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
+#: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1557
+#: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:132
+#: locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:90
+#: locale/programs/ld-telephone.c:93 locale/programs/ld-time.c:158
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
 msgstr "no sâ??ha trobat cap definició de la categoria «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
-#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
-#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
-#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
-#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
-#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
-#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
-#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
-#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
-#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
-#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
-#: locale/programs/ld-time.c:196
+#: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
+#: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:230
+#: locale/programs/ld-address.c:302 locale/programs/ld-address.c:321
+#: locale/programs/ld-address.c:334 locale/programs/ld-identification.c:145
+#: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:205
+#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
+#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:101
+#: locale/programs/ld-paper.c:110 locale/programs/ld-telephone.c:104
+#: locale/programs/ld-telephone.c:161 locale/programs/ld-time.c:174
+#: locale/programs/ld-time.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
 msgstr "%s: no sâ??ha definit el camp «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
-#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
-#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
+#: locale/programs/ld-address.c:239 locale/programs/ld-address.c:277
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:116
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
 msgstr "%s: el camp «%s» no ha dâ??estar buit"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:170
+#: locale/programs/ld-address.c:169
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: la seqüència dâ??escapada «%%%c» del camp «%s» no és vÃ?lida"
@@ -1843,744 +1946,744 @@ msgstr "%s: la seqüència dâ??escapada «%%%c» del camp «%s» no és vÃ?lida"
 # ivb Pel que sembla hi ha un codi terminològic de llengua i un
 # ivb codi bibliogrÃ?fic de llengua.
 # ivb http://anubis.dkuug.dk/i18n/iso-639-2-dis.txt
-#: locale/programs/ld-address.c:221
+#: locale/programs/ld-address.c:220
 #, c-format
 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
 msgstr "%s: no sâ??ha definit el codi terminològic de llengua «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:246
+#: locale/programs/ld-address.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
 msgstr "%s: no sâ??ha de definir el camp «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
+#: locale/programs/ld-address.c:259 locale/programs/ld-address.c:288
 #, c-format
 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
 msgstr "%s: no sâ??ha definit lâ??abreviatura de llengua «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
-#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
+#: locale/programs/ld-address.c:266 locale/programs/ld-address.c:294
+#: locale/programs/ld-address.c:328 locale/programs/ld-address.c:340
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
 msgstr "%s: el valor de «%s» no concorda amb el valor de «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:314
+#: locale/programs/ld-address.c:313
 #, c-format
 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: el codi numèric de país «%d» no és v�lid"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:510 locale/programs/ld-address.c:547
-#: locale/programs/ld-address.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:2633
-#: locale/programs/ld-identification.c:364
-#: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
-#: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
-#: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
-#: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
-#: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
-#: locale/programs/ld-time.c:1168
+#: locale/programs/ld-address.c:509 locale/programs/ld-address.c:546
+#: locale/programs/ld-address.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:2630
+#: locale/programs/ld-identification.c:363
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:300
+#: locale/programs/ld-monetary.c:700 locale/programs/ld-monetary.c:735
+#: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:279
+#: locale/programs/ld-numeric.c:262 locale/programs/ld-paper.c:223
+#: locale/programs/ld-telephone.c:287 locale/programs/ld-time.c:1125
+#: locale/programs/ld-time.c:1167
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr "%s: el camp «%s» ha estat declarat més dâ??una volta"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:514 locale/programs/ld-address.c:552
-#: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
-#: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
-#: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
-#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
-#: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
+#: locale/programs/ld-address.c:513 locale/programs/ld-address.c:551
+#: locale/programs/ld-identification.c:367 locale/programs/ld-messages.c:310
+#: locale/programs/ld-monetary.c:704 locale/programs/ld-monetary.c:739
+#: locale/programs/ld-name.c:283 locale/programs/ld-numeric.c:266
+#: locale/programs/ld-telephone.c:291 locale/programs/ld-time.c:1019
+#: locale/programs/ld-time.c:1088 locale/programs/ld-time.c:1130
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: el camp «%s» conté un car�cter desconegut"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:599 locale/programs/ld-collate.c:3925
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3006 locale/programs/ld-identification.c:449
-#: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
-#: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
-#: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
-#: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
+#: locale/programs/ld-address.c:598 locale/programs/ld-collate.c:3922
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3003 locale/programs/ld-identification.c:448
+#: locale/programs/ld-measurement.c:234 locale/programs/ld-messages.c:329
+#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:304
+#: locale/programs/ld-numeric.c:365 locale/programs/ld-paper.c:238
+#: locale/programs/ld-telephone.c:310 locale/programs/ld-time.c:1218
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: la línia «END» és incompleta"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:609 locale/programs/ld-collate.c:544
-#: locale/programs/ld-collate.c:596 locale/programs/ld-collate.c:892
-#: locale/programs/ld-collate.c:905 locale/programs/ld-collate.c:2735
-#: locale/programs/ld-collate.c:2756 locale/programs/ld-collate.c:4110
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1985 locale/programs/ld-ctype.c:2244
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2831 locale/programs/ld-ctype.c:3017
-#: locale/programs/ld-identification.c:459
-#: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
-#: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
-#: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
-#: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
+#: locale/programs/ld-address.c:608 locale/programs/ld-collate.c:543
+#: locale/programs/ld-collate.c:595 locale/programs/ld-collate.c:891
+#: locale/programs/ld-collate.c:904 locale/programs/ld-collate.c:2732
+#: locale/programs/ld-collate.c:2753 locale/programs/ld-collate.c:4107
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1984 locale/programs/ld-ctype.c:2242
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2828 locale/programs/ld-ctype.c:3014
+#: locale/programs/ld-identification.c:458
+#: locale/programs/ld-measurement.c:244 locale/programs/ld-messages.c:338
+#: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:313
+#: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:247
+#: locale/programs/ld-telephone.c:319 locale/programs/ld-time.c:1227
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: error de sintaxi"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:419
+#: locale/programs/ld-collate.c:418
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "«%.*s» ja ha estat definit al mapa de car�cters"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:428
+#: locale/programs/ld-collate.c:427
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "«%.*s» ja ha estat definit al repertori"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:435
+#: locale/programs/ld-collate.c:434
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a símbol dâ??ordenació"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:442
+#: locale/programs/ld-collate.c:441
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a element dâ??ordenació"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:473 locale/programs/ld-collate.c:499
+#: locale/programs/ld-collate.c:472 locale/programs/ld-collate.c:498
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: «forward» i «backward» són mútuament excloents"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:483 locale/programs/ld-collate.c:509
-#: locale/programs/ld-collate.c:525
+#: locale/programs/ld-collate.c:482 locale/programs/ld-collate.c:508
+#: locale/programs/ld-collate.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: sâ??ha mencionat «%s» més dâ??una volta a la definició de pes %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:581
+#: locale/programs/ld-collate.c:580
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: sobren regles; la primera entrada només en tenia %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:617
+#: locale/programs/ld-collate.c:616
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: no hi ha suficients regles dâ??ordenació"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:782
+#: locale/programs/ld-collate.c:781
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: no es permet la cadena buida com a nom de pes"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:877
+#: locale/programs/ld-collate.c:876
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: els pesos han dâ??emprar el mateix símbol dâ??eÅ?lipsi que el nom"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:933
+#: locale/programs/ld-collate.c:932
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: sobren valors"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1053 locale/programs/ld-collate.c:1228
+#: locale/programs/ld-collate.c:1052 locale/programs/ld-collate.c:1227
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "lâ??ordre de «%.*s» ja ha estat definit a %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1103
+#: locale/programs/ld-collate.c:1102
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: els símbols inicial i final dâ??un rang han de representar carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1130
+#: locale/programs/ld-collate.c:1129
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: les seqüències dâ??octets del primer i darrer carÃ?cter han de tenir la mateixa longitud"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1172
+#: locale/programs/ld-collate.c:1171
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: la seqüència dâ??octets del primer carÃ?cter del rang no és menor que la del darrer carÃ?cter"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1297
+#: locale/programs/ld-collate.c:1296
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: un rang simbòlic amb eÅ?lipsi no pot anar just darrere dâ??«order_start»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1301
+#: locale/programs/ld-collate.c:1300
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: un rang simbòlic amb eÅ?lipsi no pot anar just davant dâ??«order_end»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1321 locale/programs/ld-ctype.c:1502
+#: locale/programs/ld-collate.c:1320 locale/programs/ld-ctype.c:1501
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "«%s» i «%.*s» no són noms v�lids de rangs simbòlics"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1371 locale/programs/ld-collate.c:3861
+#: locale/programs/ld-collate.c:1370 locale/programs/ld-collate.c:3858
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: lâ??ordre de «%.*s» ja ha estat definit a %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1380
+#: locale/programs/ld-collate.c:1379
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: «%s» ha de ser un car�cter"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1575
+#: locale/programs/ld-collate.c:1574
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: cal emprar «position» per a un nivell específic a totes les seccions o a cap"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1600
+#: locale/programs/ld-collate.c:1599
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "el símbol «%s» no ha estat definit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1676 locale/programs/ld-collate.c:1782
+#: locale/programs/ld-collate.c:1675 locale/programs/ld-collate.c:1781
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "el símbol «%s» té la mateixa codificació que"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1786
+#: locale/programs/ld-collate.c:1679 locale/programs/ld-collate.c:1785
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "el símbol «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1828
+#: locale/programs/ld-collate.c:1827
 #, c-format
 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
 msgstr "no sâ??ha definit «UNDEFINED»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1857
+#: locale/programs/ld-collate.c:1856
 #, c-format
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "hi ha massa errors: sâ??abandona"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2661 locale/programs/ld-collate.c:4049
+#: locale/programs/ld-collate.c:2658 locale/programs/ld-collate.c:4046
 #, c-format
 msgid "%s: nested conditionals not supported"
 msgstr "%s: no es permeten els condicionals niats"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2679
+#: locale/programs/ld-collate.c:2676
 #, c-format
 msgid "%s: more then one 'else'"
 msgstr "%s: hi ha més dâ??una clÃ?usula «else»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2854
+#: locale/programs/ld-collate.c:2851
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: la definició de «%s» és duplicada"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2890
+#: locale/programs/ld-collate.c:2887
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: la declaració de la secció «%s» és duplicada"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3026
+#: locale/programs/ld-collate.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: el nom del símbol dâ??ordenació conté un carÃ?cter desconegut"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3155
+#: locale/programs/ld-collate.c:3152
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: el nom de la definició equivalent conté un car�cter desconegut"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3166
+#: locale/programs/ld-collate.c:3163
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: el valor de la definició equivalent conté un car�cter desconegut"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3176
+#: locale/programs/ld-collate.c:3173
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: la definició equivalent conté el símbol desconegut «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3185
+#: locale/programs/ld-collate.c:3182
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "error en afegir un símbol dâ??ordenació equivalent"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3223
+#: locale/programs/ld-collate.c:3220
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "la definició de lâ??escriptura «%s» és duplicada"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3271
+#: locale/programs/ld-collate.c:3268
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: el nom de secció «%.*s» no és conegut"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3300
+#: locale/programs/ld-collate.c:3297
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: hi ha múltiples definicions dâ??ordre de la secció «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3328
+#: locale/programs/ld-collate.c:3325
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: el nombre de regles dâ??ordenació no és vÃ?lid"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3355
+#: locale/programs/ld-collate.c:3352
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: hi ha múltiples definicions dâ??ordre a la secció sense nom"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3410 locale/programs/ld-collate.c:3540
-#: locale/programs/ld-collate.c:3903
+#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
+#: locale/programs/ld-collate.c:3900
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: manca la paraula clau «order_end»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3473
+#: locale/programs/ld-collate.c:3470
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: lâ??ordre del símbol dâ??ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3491
+#: locale/programs/ld-collate.c:3488
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: lâ??ordre de lâ??element dâ??ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3502
+#: locale/programs/ld-collate.c:3499
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: no sâ??ha pogut reordenar després de «%.*s»: el símbol no és conegut"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3554 locale/programs/ld-collate.c:3915
+#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-end»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3588 locale/programs/ld-collate.c:3786
+#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: la secció «%.*s» no és coneguda"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3653
+#: locale/programs/ld-collate.c:3650
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: el símbol <%.*s> no és v�lid"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3849
+#: locale/programs/ld-collate.c:3846
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: «%s» no es pot trobar al final dâ??un rang amb eÅ?lipsi"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3899
+#: locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: no es permet una descripció buida de la categoria"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3918
+#: locale/programs/ld-collate.c:3915
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-sections-end»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:4082
+#: locale/programs/ld-collate.c:4079
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: sâ??ha trobat un «%s» sense el corresponent «ifdef» o «ifndef»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:4100
+#: locale/programs/ld-collate.c:4097
 #, c-format
 msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: sâ??ha trobat un «endif» sense el corresponent «ifdef» o «ifndef»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:440
+#: locale/programs/ld-ctype.c:439
 #, c-format
 msgid "No character set name specified in charmap"
 msgstr "no sâ??ha indicat cap nom de joc de carÃ?cters al mapa de carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:469
+#: locale/programs/ld-ctype.c:468
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "el car�cter L«\\u%0*x» de la classe «%s» ha de ser a la classe «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:484
+#: locale/programs/ld-ctype.c:483
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "el car�cter L«\\u%0*x» de la classe «%s» no ha de ser a la classe «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:498 locale/programs/ld-ctype.c:556
+#: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "error intern a «%s», línia %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:527
+#: locale/programs/ld-ctype.c:526
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "el car�cter «%s» de la classe «%s» ha de ser a la classe «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:543
+#: locale/programs/ld-ctype.c:542
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "el car�cter «%s» de la classe «%s» no ha de ser a la classe «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:573 locale/programs/ld-ctype.c:611
+#: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "el car�cter <SP> no és a la classe «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:622
+#: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
 msgstr "el car�cter <SP> no ha de ser a la classe «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:600
+#: locale/programs/ld-ctype.c:599
 #, c-format
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "el carÃ?cter <SP> no ha estat definit a la taula de carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:736
+#: locale/programs/ld-ctype.c:735
 #, c-format
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "les entrades de la categoria «digit» no estan agrupades de deu en deu"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:785
+#: locale/programs/ld-ctype.c:784
 #, c-format
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "no sâ??han definit dígits dâ??entrada i cap dels noms estÃ?ndard es troba al mapa de carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:850
+#: locale/programs/ld-ctype.c:849
 #, c-format
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "no tots els car�cters emprats a «outdigit» es troben al mapa de car�cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:867
+#: locale/programs/ld-ctype.c:866
 #, c-format
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "no tots els car�cters emprats a «outdigit» es troben al repertori"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1270
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1269
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "la classe de car�cters «%s» ja ha estat definida"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1276
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1275
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
 msgstr "límit dâ??implementació: no es permeten més de %Zd classes de carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1302
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1301
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "el mapa de car�cters «%s» ja ha estat definit"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1308
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1307
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
 msgstr "límit dâ??implementació: no es permeten més de %d taules de carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1573 locale/programs/ld-ctype.c:1698
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1804 locale/programs/ld-ctype.c:2496
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3492
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1572 locale/programs/ld-ctype.c:1697
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1803 locale/programs/ld-ctype.c:2493
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3489
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
 msgstr "%s: el camp «%s» no conté deu entrades exactament"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1601 locale/programs/ld-ctype.c:2175
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1600 locale/programs/ld-ctype.c:2174
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
 msgstr "el valor final <U%0*X> del rang és menor que lâ??inicial <U%0*X>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1728
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1727
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
 msgstr "les seqüències de car�cters inicial i final del rang han de tenir la mateixa longitud"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1735
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1734
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
 msgstr "la seqüència de car�cters final és menor que la seqüència inicial"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2095 locale/programs/ld-ctype.c:2146
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2094 locale/programs/ld-ctype.c:2145
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
 msgstr "fi prematura de la definició «translit_ignore»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2101 locale/programs/ld-ctype.c:2152
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2194
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2100 locale/programs/ld-ctype.c:2151
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2193
 msgid "syntax error"
 msgstr "error de sintaxi"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2328
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2326
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: error de sintaxi a la definició de nova classe de car�cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2343
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2341
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: error de sintaxi a la definició de nou mapa de car�cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2518
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2515
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
 msgstr "el rang amb eÅ?lipsi ha dâ??estar marcat per dos operands del mateix tipus"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2527
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2524
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
 msgstr "no sâ??ha dâ??emprar lâ??eÅ?lipsi absoluta «...» amb els valors de rang de noms simbòlics"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2542
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2539
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
 msgstr "cal emprar lâ??eÅ?lipsi simbòlica hexadecimal «..» amb els valors de rang UCS"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2556
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2553
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
 msgstr "cal emprar lâ??eÅ?lispi absoluta «...» amb els valors de rang de codis de carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2707
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2704
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "la definició del mapa «%s» és duplicada"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2793 locale/programs/ld-ctype.c:2937
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2790 locale/programs/ld-ctype.c:2934
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: la secció «translit_start» no acaba amb «translit_end»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2888
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2885
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
 msgstr "%s: la definició de «default_missing» és duplicada"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2893
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2890
 msgid "previous definition was here"
 msgstr "la definició prèvia es troba ací"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2915
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2912
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr "%s: no sâ??ha trobat cap definició representable de «default_missing»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3068 locale/programs/ld-ctype.c:3152
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3172 locale/programs/ld-ctype.c:3193
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3214 locale/programs/ld-ctype.c:3235
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3256 locale/programs/ld-ctype.c:3296
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3317 locale/programs/ld-ctype.c:3384
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3426 locale/programs/ld-ctype.c:3451
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3065 locale/programs/ld-ctype.c:3149
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3169 locale/programs/ld-ctype.c:3190
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3211 locale/programs/ld-ctype.c:3232
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3253 locale/programs/ld-ctype.c:3293
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3314 locale/programs/ld-ctype.c:3381
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3423 locale/programs/ld-ctype.c:3448
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "%s: el car�cter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3157
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3177 locale/programs/ld-ctype.c:3198
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3219 locale/programs/ld-ctype.c:3240
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3261 locale/programs/ld-ctype.c:3301
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3322 locale/programs/ld-ctype.c:3389
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3070 locale/programs/ld-ctype.c:3154
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3174 locale/programs/ld-ctype.c:3195
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3216 locale/programs/ld-ctype.c:3237
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3298
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3319 locale/programs/ld-ctype.c:3386
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr "%s: el car�cter «%s» del mapa de car�cters no es pot representar amb un sol octet"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3433 locale/programs/ld-ctype.c:3458
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3430 locale/programs/ld-ctype.c:3455
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr "%s: el car�cter «%s», necessari com a valor per defecte, no es pot representar amb un sol octet"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3514
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3511
 #, c-format
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "no sâ??han definit dígits dâ??eixida i cap del noms estÃ?ndard es troba al mapa de carÃ?cters"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3805
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3802
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: les dades de transliteració del locale «%s» no es troben disponibles"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3906
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3903
 #, c-format
 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
 msgstr "%s: taula de la classe «%s»: %lu octets\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3975
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3972
 #, c-format
 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
 msgstr "%s: taula del mapa «%s»: %lu octets\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:4108
+#: locale/programs/ld-ctype.c:4105
 #, c-format
 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
 msgstr "%s: taula dâ??amplada: %lu bytes\n"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:170
+#: locale/programs/ld-identification.c:169
 #, c-format
 msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: no hi ha cap identificació per a la categoria «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:435
+#: locale/programs/ld-identification.c:434
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
 msgstr "%s: la definició de versió de categoria és duplicada"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#: locale/programs/ld-measurement.c:112
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
 msgstr "%s: el valor del camp «%s» no és v�lid"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:147
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
 msgstr "%s: no sâ??ha definit el camp «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
-#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#: locale/programs/ld-messages.c:120 locale/programs/ld-messages.c:154
+#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
 msgstr "%s: el valor del camp «%s» no ha de ser la cadena buida"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#: locale/programs/ld-messages.c:136 locale/programs/ld-messages.c:170
 #, c-format
 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
 msgstr "%s: no hi ha cap expressió regular correcta per al camp «%s»: %s"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:224
+#: locale/programs/ld-monetary.c:223
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» té una longitud incorrecta"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:237
+#: locale/programs/ld-monetary.c:236
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
 msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» no és un nom vÃ?lid de lâ??estÃ?ndard ISO 4217"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
+#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
 msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha dâ??estar dins el rang %d...%d"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:273
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
 msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha de ser un sol car�cter"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
+#: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:317
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
 msgstr "%s: «-1» ha de ser la darrera entrada del camp «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
+#: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:334
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
 msgstr "%s: els valors del camp «%s» han de ser menors que 127"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:909
+#: locale/programs/ld-monetary.c:908
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
 msgstr "el valor de la taxa de conversió no pot ser zero"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
-#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:125
+#: locale/programs/ld-telephone.c:148
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: la seqüència dâ??escapada del camp «%s» no és vÃ?lida"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:247
+#: locale/programs/ld-time.c:246
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
 msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és ni «+» ni «-»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:258
+#: locale/programs/ld-time.c:257
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
 msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és un sol car�cter"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:271
+#: locale/programs/ld-time.c:270
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: el número de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era» no és v�lid"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:279
+#: locale/programs/ld-time.c:278
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: brossa al final del valor de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:330
+#: locale/programs/ld-time.c:329
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és v�lida"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:339
+#: locale/programs/ld-time.c:338
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr "%s: brossa al final de la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» "
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: locale/programs/ld-time.c:357
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és v�lida"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
+#: locale/programs/ld-time.c:406 locale/programs/ld-time.c:434
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: la data dâ??acabament de la cadena %Zd del camp «era» no és vÃ?lida"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:416
+#: locale/programs/ld-time.c:415
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: brossa al final de la data dâ??acabament de la cadena %Zd del camp «era»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:444
+#: locale/programs/ld-time.c:443
 #, c-format
 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: manca el nom de lâ??era a la cadena %Zd del camp «era»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:456
+#: locale/programs/ld-time.c:455
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: manca el format de lâ??era a la cadena %Zd del camp «era»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:497
+#: locale/programs/ld-time.c:496
 #, c-format
 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: el tercer operand del valor del camp «%s» no ha de ser major que %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
-#: locale/programs/ld-time.c:521
+#: locale/programs/ld-time.c:504 locale/programs/ld-time.c:512
+#: locale/programs/ld-time.c:520
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: els valors del camp «%s» no han de ser majors que %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:1004
+#: locale/programs/ld-time.c:1003
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
 msgstr "%s: manquen valors al camp «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:1049
+#: locale/programs/ld-time.c:1048
 msgid "extra trailing semicolon"
 msgstr "hi ha un punt i coma sobrant al final"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:1052
+#: locale/programs/ld-time.c:1051
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
 msgstr "%s: sobren valors al camp «%s»"
 
-#: locale/programs/linereader.c:130
+#: locale/programs/linereader.c:129
 msgid "trailing garbage at end of line"
 msgstr "brossa al final de la línia"
 
-#: locale/programs/linereader.c:298
+#: locale/programs/linereader.c:297
 msgid "garbage at end of number"
 msgstr "brossa al final del número"
 
-#: locale/programs/linereader.c:410
+#: locale/programs/linereader.c:409
 msgid "garbage at end of character code specification"
 msgstr "brossa al final de lâ??especificació de codi de carÃ?cter"
 
-#: locale/programs/linereader.c:496
+#: locale/programs/linereader.c:495
 msgid "unterminated symbolic name"
 msgstr "el nom simbòlic no est� acabat"
 
-#: locale/programs/linereader.c:623
+#: locale/programs/linereader.c:622
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "hi ha una seqüència dâ??escapada no permesa al final de la cadena"
 
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+#: locale/programs/linereader.c:626 locale/programs/linereader.c:854
 msgid "unterminated string"
 msgstr "la cadena no estÃ? acabada"
 
-#: locale/programs/linereader.c:669
+#: locale/programs/linereader.c:668
 msgid "non-symbolic character value should not be used"
 msgstr "no sâ??han dâ??emprar valors de carÃ?cters no simbòlics"
 
-#: locale/programs/linereader.c:816
+#: locale/programs/linereader.c:815
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "el símbol «%.*s» no es troba al mapa de car�cters"
 
-#: locale/programs/linereader.c:837
+#: locale/programs/linereader.c:836
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "el símbol «%.*s» no es troba al mapa de repertori"
 
-#: locale/programs/locale-spec.c:131
+#: locale/programs/locale-spec.c:130
 #, c-format
 msgid "unknown name \"%s\""
 msgstr "el nom «%s» no és conegut"
@@ -2648,33 +2751,33 @@ msgstr "no sâ??ha pogut establir LC_COLLATE al locale per defecte"
 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
 msgstr "no sâ??ha pogut establir LC_ALL al locale per defecte"
 
-#: locale/programs/locale.c:518
+#: locale/programs/locale.c:521
 #, c-format
 msgid "while preparing output"
 msgstr "en preparar lâ??eixida"
 
 # Més ajudes. ivb
-#: locale/programs/localedef.c:120
+#: locale/programs/localedef.c:119
 msgid "Input Files:"
 msgstr "Fitxers dâ??entrada:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:122
+#: locale/programs/localedef.c:121
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "Els noms simbòlics dels car�cters es defineixen al FITXER."
 
-#: locale/programs/localedef.c:123
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Source definitions are found in FILE"
 msgstr "Les definicions font es troben al FITXER."
 
-#: locale/programs/localedef.c:125
+#: locale/programs/localedef.c:124
 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
 msgstr "El FITXER conté un mapa de noms simbòlics a valors UCS4."
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:128
 msgid "Create output even if warning messages were issued"
 msgstr "Crea fitxers dâ??eixida encara que sâ??hagen emès missatges dâ??avís."
 
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:129
 msgid "Create old-style tables"
 msgstr "Crea taules de lâ??estil antic."
 
@@ -2682,57 +2785,57 @@ msgstr "Crea taules de lâ??estil antic."
 # ivb Localedef crea diversos fitxers en un directori: és plural.
 # ivb Però, el prefix és un prefix d'un camí, com «/usr/local» en
 # ivb «/usr/local/share/doc».
-#: locale/programs/localedef.c:131
+#: locale/programs/localedef.c:130
 msgid "Optional output file prefix"
 msgstr "Prefix opcional dels fitxers dâ??eixida."
 
-#: locale/programs/localedef.c:132
+#: locale/programs/localedef.c:131
 msgid "Be strictly POSIX conform"
 msgstr "Sâ??ajusta estrictament a POSIX."
 
-#: locale/programs/localedef.c:134
+#: locale/programs/localedef.c:133
 msgid "Suppress warnings and information messages"
 msgstr "Descarta els avisos i els missatges informatius."
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:134
 msgid "Print more messages"
 msgstr "Mostra més missatges."
 
-#: locale/programs/localedef.c:136
+#: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Archive control:"
 msgstr "Control dâ??arxius:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:138
+#: locale/programs/localedef.c:137
 msgid "Don't add new data to archive"
 msgstr "No afegeix dades noves a lâ??arxiu."
 
-#: locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:139
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
 msgstr "Afegeix a lâ??arxiu els locales esmentats pels parÃ?metres."
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
+#: locale/programs/localedef.c:140
 msgid "Replace existing archive content"
 msgstr "Reemplaça el contingut existent a lâ??arxiu."
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:142
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
 msgstr "Elimina de lâ??arxiu els locales esmentats pels parÃ?metres."
 
-#: locale/programs/localedef.c:144
+#: locale/programs/localedef.c:143
 msgid "List content of archive"
 msgstr "Llista el contingut de lâ??arxiu."
 
-#: locale/programs/localedef.c:146
+#: locale/programs/localedef.c:145
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
 msgstr "Fitxer «locale.alias» a consultar en crear lâ??arxiu."
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb Pose el punt final pq és la descripció curta de l'ordre.
-#: locale/programs/localedef.c:151
+#: locale/programs/localedef.c:150
 msgid "Compile locale specification"
 msgstr "CompiÅ?la una especificació de locale."
 
-#: locale/programs/localedef.c:154
+#: locale/programs/localedef.c:153
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2742,28 +2845,28 @@ msgstr ""
 "[--add-to-archive | --delete-from-archive] FITXERâ?¦\n"
 "--list-archive [FITXER]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:232
+#: locale/programs/localedef.c:228
 #, c-format
 msgid "cannot create directory for output files"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear el directori per als fitxers dâ??eixida"
 
-#: locale/programs/localedef.c:243
+#: locale/programs/localedef.c:239
 #, c-format
 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 msgstr "FATAL: el sistema no defineix «_POSIX2_LOCALEDEF»"
 
-#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
-#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
+#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
+#: locale/programs/localedef.c:601 locale/programs/localedef.c:621
 #, c-format
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer «%s» de definició del locale"
 
-#: locale/programs/localedef.c:285
+#: locale/programs/localedef.c:281
 #, c-format
 msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "no sâ??han pogut escriure els fitxers dâ??eixida a «%s»"
 
-#: locale/programs/localedef.c:366
+#: locale/programs/localedef.c:367
 #, c-format
 msgid ""
 "System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2776,214 +2879,215 @@ msgstr ""
 "             camí als locales : %s\n"
 "%s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:567
+#: locale/programs/localedef.c:569
 #, c-format
 msgid "circular dependencies between locale definitions"
 msgstr "hi ha dependències circulars entre les definicions dels locales"
 
-#: locale/programs/localedef.c:573
+#: locale/programs/localedef.c:575
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
 msgstr "no es pot afegir una altra volta el locale ja llegit «%s»"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:92 locale/programs/locarchive.c:338
+#: locale/programs/locarchive.c:113 locale/programs/locarchive.c:347
+#: nss/makedb.c:290
 #, c-format
 msgid "cannot create temporary file"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear un fitxer temporal"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:122 locale/programs/locarchive.c:384
+#: locale/programs/locarchive.c:143 locale/programs/locarchive.c:393
 #, c-format
 msgid "cannot initialize archive file"
 msgstr "no sâ??ha pogut iniciar el fitxer arxiu"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:129 locale/programs/locarchive.c:391
+#: locale/programs/locarchive.c:150 locale/programs/locarchive.c:400
 #, c-format
 msgid "cannot resize archive file"
 msgstr "no sâ??ha pogut redimensionar el fitxer arxiu"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:152 locale/programs/locarchive.c:414
-#: locale/programs/locarchive.c:633
+#: locale/programs/locarchive.c:163 locale/programs/locarchive.c:413
+#: locale/programs/locarchive.c:619
 #, c-format
 msgid "cannot map archive header"
 msgstr "no sâ??ha pogut mapar la capçalera de lâ??arxiu"
 
 # ivb (2002/10/21)
 # ivb Un «locale archive» conté diversos locales -> «arxiu de locales».
-#: locale/programs/locarchive.c:174
+#: locale/programs/locarchive.c:185
 #, c-format
 msgid "failed to create new locale archive"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear el nou arxiu de locales"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:186
+#: locale/programs/locarchive.c:197
 #, c-format
 msgid "cannot change mode of new locale archive"
 msgstr "no sâ??ha pogut canviar el mode del nou arxiu de locales"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:285
+#: locale/programs/locarchive.c:296
 #, c-format
 msgid "cannot read data from locale archive"
 msgstr "no sâ??han pogut llegir les dades de lâ??arxiu de locales"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:318
+#: locale/programs/locarchive.c:327
 #, c-format
 msgid "cannot map locale archive file"
 msgstr "no sâ??ha pogut mapar el fitxer arxiu de locales"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:422
+#: locale/programs/locarchive.c:421
 #, c-format
 msgid "cannot lock new archive"
 msgstr "no sâ??ha pogut blocar el nou arxiu"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:488
+#: locale/programs/locarchive.c:485
 #, c-format
 msgid "cannot extend locale archive file"
 msgstr "no sâ??ha pogut estendre el fitxer arxiu de locales"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:497
+#: locale/programs/locarchive.c:494
 #, c-format
 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
 msgstr "no sâ??ha pogut canviar el mode de lâ??arxiu de locales redimensionat"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:505
+#: locale/programs/locarchive.c:502
 #, c-format
 msgid "cannot rename new archive"
 msgstr "no sâ??ha pogut reanomenar el nou arxiu"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:558
+#: locale/programs/locarchive.c:555
 #, c-format
 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir lâ??arxiu «%s» de locales"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:563
+#: locale/programs/locarchive.c:560
 #, c-format
 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
 msgstr "ha fallat stat() sobre lâ??arxiu «%s» de locales"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:582
+#: locale/programs/locarchive.c:579
 #, c-format
 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
 msgstr "no sâ??ha pogut blocar lâ??arxiu «%s» de locales"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:605
+#: locale/programs/locarchive.c:602
 #, c-format
 msgid "cannot read archive header"
 msgstr "no sâ??ha pogut llegir la capçalera de lâ??arxiu"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:680
+#: locale/programs/locarchive.c:666
 #, c-format
 msgid "locale '%s' already exists"
 msgstr "el locale «%s» ja existeix"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:942 locale/programs/locarchive.c:957
-#: locale/programs/locarchive.c:969 locale/programs/locarchive.c:981
-#: locale/programs/locfile.c:344
+#: locale/programs/locarchive.c:928 locale/programs/locarchive.c:943
+#: locale/programs/locarchive.c:955 locale/programs/locarchive.c:967
+#: locale/programs/locfile.c:343
 #, c-format
 msgid "cannot add to locale archive"
 msgstr "no sâ??ha pogut afegir a lâ??arxiu de locales"
 
 # ivb (2002/10/21)
 # ivb El fitxer conté �lies de diversos locales (locale.alias).
-#: locale/programs/locarchive.c:1139
+#: locale/programs/locarchive.c:1125
 #, c-format
 msgid "locale alias file `%s' not found"
 msgstr "no sâ??ha trobat el fitxer «%s» dâ??Ã?lies de locales"
 
 # ivb (2002/10/21)
 # ivb Ã?s un missatge, no un error.
-#: locale/programs/locarchive.c:1289
+#: locale/programs/locarchive.c:1275
 #, c-format
 msgid "Adding %s\n"
 msgstr "Sâ??estÃ? afegint «%s»\n"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1295
+#: locale/programs/locarchive.c:1281
 #, c-format
 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
 msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»: %s: es descarta"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1301
+#: locale/programs/locarchive.c:1287
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
 msgstr "«%s» no és un directori: es descarta"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1308
+#: locale/programs/locarchive.c:1294
 #, c-format
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el directori «%s»: %s: es descarta"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1380
+#: locale/programs/locarchive.c:1366
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
 msgstr "el joc de fitxers de locale a «%s» no és complet"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1444
+#: locale/programs/locarchive.c:1430
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
 msgstr "no sâ??han pogut llegir tots els fitxers de «%s»: es descarta"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1514
+#: locale/programs/locarchive.c:1500
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
 msgstr "el locale «%s» no es troba a lâ??arxiu"
 
-#: locale/programs/locfile.c:132
+#: locale/programs/locfile.c:131
 #, c-format
 msgid "argument to `%s' must be a single character"
 msgstr "lâ??argument de «%s» ha de ser un sol carÃ?cter"
 
-#: locale/programs/locfile.c:252
+#: locale/programs/locfile.c:251
 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
 msgstr "error de sintaxi: no és a dins dâ??una secció de definició de locale"
 
-#: locale/programs/locfile.c:626
+#: locale/programs/locfile.c:625
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer dâ??eixida «%s» de la categoria «%s»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:650
+#: locale/programs/locfile.c:649
 #, c-format
 msgid "failure while writing data for category `%s'"
 msgstr "no sâ??han pogut escriure les dades de la categoria «%s»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:746
+#: locale/programs/locfile.c:745
 #, c-format
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear el fitxer dâ??eixida «%s» de la categoria «%s»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:782
+#: locale/programs/locfile.c:781
 msgid "expecting string argument for `copy'"
 msgstr "cal una cadena com a argument de «copy»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:786
+#: locale/programs/locfile.c:785
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
 msgstr "el nom del locale només ha de contenir car�cters portables"
 
-#: locale/programs/locfile.c:805
+#: locale/programs/locfile.c:804
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
 msgstr "no sâ??ha dâ??indicar cap altra paraula clau quan sâ??empre «copy»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:819
+#: locale/programs/locfile.c:818
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "la definició «%1$s» no acaba en «END %1$s»"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
-#: locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
+#: locale/programs/repertoire.c:294
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "error de sintaxi a la definició del mapa de repertori: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:270
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "no sâ??ha especificat un valor <Uxxxx> o <Uxxxxxxxx>"
 
 # ivb (2001/11/05)
 # ivb Apareix quan no es troba el repertori en un arbre de repertoris.
-#: locale/programs/repertoire.c:331
+#: locale/programs/repertoire.c:330
 #, c-format
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "no sâ??ha pogut afegir el nou mapa de repertori"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:342
+#: locale/programs/repertoire.c:341
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "no sâ??ha trobat el fitxer «%s» de mapa de repertori"
@@ -2993,7 +3097,7 @@ msgstr "no sâ??ha trobat el fitxer «%s» de mapa de repertori"
 msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
 msgstr "Estableix el propietari, grup i permissos dâ??accés del pseudoâ??terminal esclau corresponent al pseudoâ??terminal mestre passat en el descriptor de fitxer %d. Aquest és el programa auxiliar per a la funció grantpt(), i no estÃ? pensat per a ser executat directament des de la línia dâ??ordres.\n"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:88
+#: login/programs/pt_chown.c:92
 #, c-format
 msgid ""
 "The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
@@ -3004,41 +3108,41 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:192
+#: login/programs/pt_chown.c:198
 #, c-format
 msgid "too many arguments"
 msgstr "sobren arguments"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:200
+#: login/programs/pt_chown.c:206
 #, c-format
 msgid "needs to be installed setuid `root'"
 msgstr "ha dâ??estar instaÅ?lat amb setuid a «root»"
 
-#: malloc/mcheck.c:350
+#: malloc/mcheck.c:348
 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
 msgstr "la memòria és consistent; la biblioteca té errors\n"
 
-#: malloc/mcheck.c:353
+#: malloc/mcheck.c:351
 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
 msgstr "sâ??ha sobreescrit la memòria dâ??abans del bloc reservat\n"
 
-#: malloc/mcheck.c:356
+#: malloc/mcheck.c:354
 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
 msgstr "sâ??ha sobreescrit la memòria de després del bloc reservat\n"
 
-#: malloc/mcheck.c:359
+#: malloc/mcheck.c:357
 msgid "block freed twice\n"
 msgstr "sâ??ha alliberat el bloc dues voltes\n"
 
-#: malloc/mcheck.c:362
+#: malloc/mcheck.c:360
 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
 msgstr "el valor dâ??«mcheck_status» és estrany; la biblioteca té errors\n"
 
-#: malloc/memusage.sh:33
+#: malloc/memusage.sh:32
 msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «%s» necessita un argument\\n"
 
-#: malloc/memusage.sh:39
+#: malloc/memusage.sh:38
 msgid ""
 "Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
 "Profile memory usage of PROGRAM.\n"
@@ -3093,7 +3197,7 @@ msgstr ""
 "opcions curtes corresponents.\n"
 "\n"
 
-#: malloc/memusage.sh:101
+#: malloc/memusage.sh:99
 msgid ""
 "Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
 "\t  [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
@@ -3105,60 +3209,60 @@ msgstr ""
 "        [--total] [--title=CADENA] [--x-size=MIDA] [--y-size=MIDA]\n"
 "        PROGRAMA [OPCIÃ?_DE_PROGRAMA]â?¦"
 
-#: malloc/memusage.sh:193
+#: malloc/memusage.sh:191
 msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
 msgstr "memusage: lâ??opció «${1##*=}» és ambígua"
 
-#: malloc/memusage.sh:202
+#: malloc/memusage.sh:200
 msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
 msgstr "memusage: lâ??opció «$1» no és reconeguda"
 
-#: malloc/memusage.sh:215
+#: malloc/memusage.sh:213
 msgid "No program name given"
 msgstr "No sâ??ha indicat un nom de programa"
 
 # Més ajudes. ivb
-#: malloc/memusagestat.c:57
+#: malloc/memusagestat.c:55
 msgid "Name output file"
 msgstr "Especifica el fitxer dâ??eixida."
 
-#: malloc/memusagestat.c:58
+#: malloc/memusagestat.c:56
 msgid "Title string used in output graphic"
 msgstr "Cadena amb el títol a emprar al grÃ?fic dâ??eixida."
 
-#: malloc/memusagestat.c:59
+#: malloc/memusagestat.c:57
 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
 msgstr "Genera una eixida lineal respecte el temps (per defecte és lineal respecte el nombre de crides a funció)."
 
-#: malloc/memusagestat.c:61
+#: malloc/memusagestat.c:59
 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
 msgstr "També mostra un gr�fic del consum total de memòria."
 
-#: malloc/memusagestat.c:62
+#: malloc/memusagestat.c:60
 msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
 msgstr "Fa el grÃ?fic dâ??eixida de VALOR píxels dâ??amplada."
 
-#: malloc/memusagestat.c:63
+#: malloc/memusagestat.c:61
 msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
 msgstr "Fa el grÃ?fic dâ??eixida de VALOR píxels dâ??altura."
 
-#: malloc/memusagestat.c:68
+#: malloc/memusagestat.c:66
 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
 msgstr "Genera un gr�fic amb les dades de perfilat de memòria."
 
-#: malloc/memusagestat.c:71
+#: malloc/memusagestat.c:69
 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
 msgstr "FITXER_DADES [FITXER_EIXIDA]"
 
-#: misc/error.c:118
+#: misc/error.c:117
 msgid "Unknown system error"
 msgstr "error desconegut del sistema"
 
-#: nis/nis_callback.c:189
+#: nis/nis_callback.c:188
 msgid "unable to free arguments"
 msgstr "no sâ??han pogut alliberar els arguments"
 
-#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:833 nis/ypclnt.c:921 posix/regcomp.c:132
+#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:832 nis/ypclnt.c:920 posix/regcomp.c:131
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:20
 msgid "Success"
 msgstr "Ã?xit"
@@ -3200,7 +3304,7 @@ msgid "First/next chain broken"
 msgstr "Sâ??ha trencat la cadena de primer/següent"
 
 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
-#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:878 sysdeps/gnu/errlist.c:157
+#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:877 sysdeps/gnu/errlist.c:157
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Sâ??ha denegat el permís"
 
@@ -3356,138 +3460,138 @@ msgstr "No sâ??ha pogut crear un procés al servidor"
 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
 msgstr "El servidor mestre es troba ocupat, es replanifica el bolcat complet"
 
-#: nis/nis_local_names.c:122
+#: nis/nis_local_names.c:121
 #, c-format
 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
 msgstr "Lâ??entrada LOCAL de lâ??UID %d al directori «%s» no és única\n"
 
 # ivb (2001/10/30)
 # ivb Crec que es refereix a un tipus de servei de noms -> masculí.
-#: nis/nis_print.c:51
+#: nis/nis_print.c:50
 msgid "UNKNOWN"
 msgstr "DESCONEGUT"
 
 # ivb (2001/11/01)
 # ivb D'acord amb «nis/rpcsvc/nis_object.x».
-#: nis/nis_print.c:109
+#: nis/nis_print.c:108
 msgid "BOGUS OBJECT\n"
 msgstr "OBJECTE NO INICIAT\n"
 
-#: nis/nis_print.c:112
+#: nis/nis_print.c:111
 msgid "NO OBJECT\n"
 msgstr "CAP OBJECTE\n"
 
-#: nis/nis_print.c:115
+#: nis/nis_print.c:114
 msgid "DIRECTORY\n"
 msgstr "DIRECTORI\n"
 
-#: nis/nis_print.c:118
+#: nis/nis_print.c:117
 msgid "GROUP\n"
 msgstr "GRUP\n"
 
-#: nis/nis_print.c:121
+#: nis/nis_print.c:120
 msgid "TABLE\n"
 msgstr "TAULA\n"
 
-#: nis/nis_print.c:124
+#: nis/nis_print.c:123
 msgid "ENTRY\n"
 msgstr "ENTRADA\n"
 
-#: nis/nis_print.c:127
+#: nis/nis_print.c:126
 msgid "LINK\n"
 msgstr "ENLLAÃ?\n"
 
-#: nis/nis_print.c:130
+#: nis/nis_print.c:129
 msgid "PRIVATE\n"
 msgstr "PRIVAT\n"
 
-#: nis/nis_print.c:133
+#: nis/nis_print.c:132
 msgid "(Unknown object)\n"
 msgstr "(Objecte desconegut)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:167
+#: nis/nis_print.c:166
 #, c-format
 msgid "Name : `%s'\n"
 msgstr "Nom  : «%s»\n"
 
-#: nis/nis_print.c:168
+#: nis/nis_print.c:167
 #, c-format
 msgid "Type : %s\n"
 msgstr "Tipus : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:173
+#: nis/nis_print.c:172
 msgid "Master Server :\n"
 msgstr "Servidor mestre :\n"
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb Es refereix a un servidor rèplica, no a replicar.
-#: nis/nis_print.c:175
+#: nis/nis_print.c:174
 msgid "Replicate :\n"
 msgstr "Rèplica :\n"
 
-#: nis/nis_print.c:176
+#: nis/nis_print.c:175
 #, c-format
 msgid "\tName    : %s\n"
 msgstr "\tNom     : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:177
+#: nis/nis_print.c:176
 msgid "\tPublic Key : "
 msgstr "\tClau pública: "
 
-#: nis/nis_print.c:181
+#: nis/nis_print.c:180
 msgid "None.\n"
 msgstr "Cap.\n"
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb Xicoteta diferència-Home de l'infern ;)
-#: nis/nis_print.c:184
+#: nis/nis_print.c:183
 #, c-format
 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
 msgstr "Diffieâ??Hellmann (%d bits)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:189
+#: nis/nis_print.c:188
 #, c-format
 msgid "RSA (%d bits)\n"
 msgstr "RSA (%d bits)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:192
+#: nis/nis_print.c:191
 msgid "Kerberos.\n"
 msgstr "Kerberos.\n"
 
 # ivb (2001/10/30)
 # ivb Es refereix a una clau pública -> femení.
-#: nis/nis_print.c:195
+#: nis/nis_print.c:194
 #, c-format
 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
 msgstr "Desconeguda (tipus = %d, bits = %d)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:206
+#: nis/nis_print.c:205
 #, c-format
 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
 msgstr "\tAdreces universals (%u)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:228
+#: nis/nis_print.c:227
 msgid "Time to live : "
 msgstr "Temps de vida : "
 
-#: nis/nis_print.c:230
+#: nis/nis_print.c:229
 msgid "Default Access rights :\n"
 msgstr "Drets dâ??accés per defecte :\n"
 
-#: nis/nis_print.c:239
+#: nis/nis_print.c:238
 #, c-format
 msgid "\tType     : %s\n"
 msgstr "\tTipus    : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:240
+#: nis/nis_print.c:239
 msgid "\tAccess rights: "
 msgstr "\tDrets dâ??accés: "
 
-#: nis/nis_print.c:254
+#: nis/nis_print.c:253
 msgid "Group Flags :"
 msgstr "Senyaladors del grup :"
 
-#: nis/nis_print.c:257
+#: nis/nis_print.c:256
 msgid ""
 "\n"
 "Group Members :\n"
@@ -3495,12 +3599,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Membres del grup :\n"
 
-#: nis/nis_print.c:269
+#: nis/nis_print.c:268
 #, c-format
 msgid "Table Type     : %s\n"
 msgstr "Tipus de taula   : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:270
+#: nis/nis_print.c:269
 #, c-format
 msgid "Number of Columns  : %d\n"
 msgstr "Nombre de columnes : %d\n"
@@ -3508,85 +3612,85 @@ msgstr "Nombre de columnes : %d\n"
 # ivb (2000/10/28)
 # ivb Açò és correcte segons nis/rpcsvc/nis_object.x, és «car�cter
 # ivb separador» i no «separador de car�cters».
-#: nis/nis_print.c:271
+#: nis/nis_print.c:270
 #, c-format
 msgid "Character Separator : %c\n"
 msgstr "CarÃ?cter separador : %c\n"
 
-#: nis/nis_print.c:272
+#: nis/nis_print.c:271
 #, c-format
 msgid "Search Path     : %s\n"
 msgstr "Camí de cerca    : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:273
+#: nis/nis_print.c:272
 msgid "Columns       :\n"
 msgstr "Columnes      :\n"
 
-#: nis/nis_print.c:276
+#: nis/nis_print.c:275
 #, c-format
 msgid "\t[%d]\tName     : %s\n"
 msgstr "\t[%d]\tNom      : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:278
+#: nis/nis_print.c:277
 msgid "\t\tAttributes  : "
 msgstr "\t\tAtributs   : "
 
-#: nis/nis_print.c:280
+#: nis/nis_print.c:279
 msgid "\t\tAccess Rights : "
 msgstr "\t\tDrets dâ??accés : "
 
-#: nis/nis_print.c:290
+#: nis/nis_print.c:289
 msgid "Linked Object Type : "
 msgstr "Tipus de lâ??objecte enllaçat : "
 
-#: nis/nis_print.c:292
+#: nis/nis_print.c:291
 #, c-format
 msgid "Linked to : %s\n"
 msgstr "Enllaçat amb : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:302
+#: nis/nis_print.c:301
 #, c-format
 msgid "\tEntry data of type %s\n"
 msgstr "\tDades de lâ??entrada de tipus «%s»\n"
 
-#: nis/nis_print.c:305
+#: nis/nis_print.c:304
 #, c-format
 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
 msgstr "\t[%u] â?? [%u octets] "
 
-#: nis/nis_print.c:308
+#: nis/nis_print.c:307
 msgid "Encrypted data\n"
 msgstr "Dades xifrades\n"
 
-#: nis/nis_print.c:310
+#: nis/nis_print.c:309
 msgid "Binary data\n"
 msgstr "Dades binÃ?ries\n"
 
-#: nis/nis_print.c:326
+#: nis/nis_print.c:325
 #, c-format
 msgid "Object Name  : %s\n"
 msgstr "Nom de lâ??objecte : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:327
+#: nis/nis_print.c:326
 #, c-format
 msgid "Directory   : %s\n"
 msgstr "Directori    : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:328
+#: nis/nis_print.c:327
 #, c-format
 msgid "Owner     : %s\n"
 msgstr "Propietari    : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:329
+#: nis/nis_print.c:328
 #, c-format
 msgid "Group     : %s\n"
 msgstr "Grup       : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:330
+#: nis/nis_print.c:329
 msgid "Access Rights : "
 msgstr "Drets dâ??accés  : "
 
-#: nis/nis_print.c:332
+#: nis/nis_print.c:331
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3595,36 +3699,36 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Temps de vida  : "
 
-#: nis/nis_print.c:335
+#: nis/nis_print.c:334
 #, c-format
 msgid "Creation Time : %s"
 msgstr "Data de creació  : %s"
 
-#: nis/nis_print.c:337
+#: nis/nis_print.c:336
 #, c-format
 msgid "Mod. Time   : %s"
 msgstr "Data modificació : %s"
 
-#: nis/nis_print.c:338
+#: nis/nis_print.c:337
 msgid "Object Type  : "
 msgstr "Tipus dâ??objecte : "
 
-#: nis/nis_print.c:358
+#: nis/nis_print.c:357
 #, c-format
 msgid "  Data Length = %u\n"
 msgstr "  Longitud de les dades = %u\n"
 
-#: nis/nis_print.c:372
+#: nis/nis_print.c:371
 #, c-format
 msgid "Status      : %s\n"
 msgstr "Estat       : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:373
+#: nis/nis_print.c:372
 #, c-format
 msgid "Number of objects : %u\n"
 msgstr "Nombre dâ??objectes : %u\n"
 
-#: nis/nis_print.c:377
+#: nis/nis_print.c:376
 #, c-format
 msgid "Object #%d:\n"
 msgstr "Objecte #%d:\n"
@@ -3682,279 +3786,287 @@ msgstr "  Noâ??membres recursius:\n"
 msgid "  No recursive nonmembers\n"
 msgstr "  No hi ha noâ??membres recursius.\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
 #, c-format
 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
 msgstr "lâ??entrada DES per al nom de xarxa «%s» no és única\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
 #, c-format
 msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
 msgstr "netname2user: manca la llista dâ??identificadors de grup a «%s»."
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
 #, c-format
 msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
 msgstr "netname2user: (cerca nis+): %s\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
 #, c-format
 msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
 msgstr "netname2user: lâ??entrada DES de «%s» al directori «%s» no és única"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
 #, c-format
 msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
 msgstr "netname2user: el nom principal «%s» és massa llarg"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
 #, c-format
 msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
 msgstr "netname2user: lâ??entrada LOCAL de «%s» al directori «%s» no és única"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
 msgid "netname2user: should not have uid 0"
 msgstr "netname2user: no ha de tenir lâ??UID 0"
 
-#: nis/ypclnt.c:836
+#: nis/ypclnt.c:835
 msgid "Request arguments bad"
 msgstr "Els arguments de la petició són incorrectes"
 
-#: nis/ypclnt.c:839
+#: nis/ypclnt.c:838
 msgid "RPC failure on NIS operation"
 msgstr "El procediment RPC ha fallat en una operació NIS"
 
-#: nis/ypclnt.c:842
+#: nis/ypclnt.c:841
 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
 msgstr "No sâ??ha pogut enllaçar amb el servidor dâ??aquest domini"
 
-#: nis/ypclnt.c:845
+#: nis/ypclnt.c:844
 msgid "No such map in server's domain"
 msgstr "El mapa no és al domini del servidor"
 
-#: nis/ypclnt.c:848
+#: nis/ypclnt.c:847
 msgid "No such key in map"
 msgstr "La clau no és al mapa"
 
-#: nis/ypclnt.c:851
+#: nis/ypclnt.c:850
 msgid "Internal NIS error"
 msgstr "Error intern de NIS"
 
-#: nis/ypclnt.c:854
+#: nis/ypclnt.c:853
 msgid "Local resource allocation failure"
 msgstr "No sâ??ha pogut assignar un recurs local"
 
-#: nis/ypclnt.c:857
+#: nis/ypclnt.c:856
 msgid "No more records in map database"
 msgstr "No hi ha més registres a la base de dades del mapa"
 
-#: nis/ypclnt.c:860
+#: nis/ypclnt.c:859
 msgid "Can't communicate with portmapper"
 msgstr "No sâ??ha pogut comunicar amb el mapador de ports"
 
-#: nis/ypclnt.c:863
+#: nis/ypclnt.c:862
 msgid "Can't communicate with ypbind"
 msgstr "No sâ??ha pogut comunicar amb «ypbind»"
 
-#: nis/ypclnt.c:866
+#: nis/ypclnt.c:865
 msgid "Can't communicate with ypserv"
 msgstr "No sâ??ha pogut comunicar amb «ypserv»"
 
-#: nis/ypclnt.c:869
+#: nis/ypclnt.c:868
 msgid "Local domain name not set"
 msgstr "No sâ??ha establert nom del domini local"
 
-#: nis/ypclnt.c:872
+#: nis/ypclnt.c:871
 msgid "NIS map database is bad"
 msgstr "La base de dades de mapes NIS és feta malbé"
 
-#: nis/ypclnt.c:875
+#: nis/ypclnt.c:874
 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
 msgstr "Les versions de client i servidor NIS difereixen; no es pot donar servei"
 
-#: nis/ypclnt.c:881
+#: nis/ypclnt.c:880
 msgid "Database is busy"
 msgstr "La base de dades es troba ocupada"
 
-#: nis/ypclnt.c:884
+#: nis/ypclnt.c:883
 msgid "Unknown NIS error code"
 msgstr "Codi dâ??error desconegut de NIS"
 
-#: nis/ypclnt.c:924
+#: nis/ypclnt.c:923
 msgid "Internal ypbind error"
 msgstr "Error intern dâ??«ypbind»"
 
-#: nis/ypclnt.c:927
+#: nis/ypclnt.c:926
 msgid "Domain not bound"
 msgstr "El domini no és vinculat"
 
-#: nis/ypclnt.c:930
+#: nis/ypclnt.c:929
 msgid "System resource allocation failure"
 msgstr "No sâ??han pogut assignar recursos del sistema"
 
-#: nis/ypclnt.c:933
+#: nis/ypclnt.c:932
 msgid "Unknown ypbind error"
 msgstr "Error desconegut dâ??«ypbind»"
 
-#: nis/ypclnt.c:974
+#: nis/ypclnt.c:973
 msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
 msgstr "yp_update: no sâ??ha pogut convertir el nom dâ??estació a nom de xarxa\n"
 
-#: nis/ypclnt.c:992
+#: nis/ypclnt.c:991
 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
 msgstr "yp_update: no sâ??ha pogut obtenir lâ??adreça del servidor\n"
 
 # El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:492
+#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:493
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
 msgstr "no sâ??ha trobat «%s» a la memòria cau de «hosts»"
 
 # El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:494
+#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:495
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
 msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «hosts»"
 
 # La 2a. és de lâ??estil de «GETPWBYNAME», la 3a. com «passwd». ivb
 # Al darrere pot anar « (first)» o no. ivb
-#: nscd/cache.c:150
+#: nscd/cache.c:151
 #, c-format
 msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
 msgstr "sâ??afegeix una nova entrada «%s» de tipus %s a la memòria cau de «%s»%s"
 
 # FIXME: language-dependent construct ivb
 # Supose que vol dir «abans». ivb
-#: nscd/cache.c:152
+#: nscd/cache.c:153
 msgid " (first)"
 msgstr " (primer)"
 
-#: nscd/cache.c:276 nscd/connections.c:861
+#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1002
 #, c-format
 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
 msgstr "ha fallat stat() sobre el fitxer «%s»: %s"
 
-#: nscd/cache.c:318
+#: nscd/cache.c:331
 #, c-format
 msgid "pruning %s cache; time %ld"
 msgstr "neteja de la memòria cau de «%s», hora %ld"
 
 # La 2a. és de lâ??estil de «GETPWBYNAME». ivb
-#: nscd/cache.c:347
+#: nscd/cache.c:360
 #, c-format
 msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
 msgstr "es considera lâ??entrada %s «%s», expiració %<PRIu64>"
 
-#: nscd/connections.c:565
+#: nscd/connections.c:570
 #, c-format
 msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
 msgstr "el fitxer de base de dades persistent «%s» no és v�lid: %s"
 
-#: nscd/connections.c:573
+#: nscd/connections.c:578
 msgid "uninitialized header"
 msgstr "la capçalera no es troba iniciada"
 
-#: nscd/connections.c:578
+#: nscd/connections.c:583
 msgid "header size does not match"
 msgstr "la mida de la capçalera no concorda"
 
-#: nscd/connections.c:588
+#: nscd/connections.c:593
 msgid "file size does not match"
 msgstr "la mida del fitxer no concorda"
 
-#: nscd/connections.c:605
+#: nscd/connections.c:610
 msgid "verification failed"
 msgstr "la verificació ha fallat"
 
-#: nscd/connections.c:619
+#: nscd/connections.c:624
 #, c-format
 msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
 msgstr "la mida de taula suggerida per a la base de dades «%s» és major que la de la base de dades persistent"
 
-#: nscd/connections.c:630 nscd/connections.c:715
+#: nscd/connections.c:635 nscd/connections.c:720
 #, c-format
 msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear un descriptor de només lectura per a «%s»; no sâ??emprarÃ? mmap()"
 
-#: nscd/connections.c:646
+#: nscd/connections.c:651
 #, c-format
 msgid "cannot access '%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut accedir a «%s»"
 
-#: nscd/connections.c:694
+#: nscd/connections.c:699
 #, c-format
 msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
 msgstr "la base de dades de «%s» est� corrupta o sent emprada concurrentment; elimineu «%s» manualment si cal i reinicieu"
 
-#: nscd/connections.c:701
+#: nscd/connections.c:706
 #, c-format
 msgid "cannot create %s; no persistent database used"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear «%s»; no sâ??emprarÃ? una base de dades persistent"
 
-#: nscd/connections.c:704
+#: nscd/connections.c:709
 #, c-format
 msgid "cannot create %s; no sharing possible"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear «%s»; no es podrÃ? compartir"
 
-#: nscd/connections.c:775
+#: nscd/connections.c:780
 #, c-format
 msgid "cannot write to database file %s: %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut escriure al fitxer de base de dades «%s»: %s"
 
-#: nscd/connections.c:814
+#: nscd/connections.c:819
 #, c-format
 msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "no sâ??ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s; sâ??inhabilita el mode paranoic"
 
-#: nscd/connections.c:897
+#: nscd/connections.c:868
 #, c-format
 msgid "cannot open socket: %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir el connector: %s"
 
-#: nscd/connections.c:917
+#: nscd/connections.c:888 nscd/connections.c:952
 #, c-format
 msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut canviar el connector al mode no blocador: %s"
 
-#: nscd/connections.c:925
+#: nscd/connections.c:896 nscd/connections.c:962
 #, c-format
 msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s"
 
-#: nscd/connections.c:938
+#: nscd/connections.c:909
 #, c-format
 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut habilitar el connector per a acceptar connexions: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1039
+# Cap usa quote(). ivb
+# Missatge de depuració. ivb
+# Allò traçat és el fitxer, segons el codi. ivb
+#: nscd/connections.c:986
+#, c-format
+msgid "register trace file %s for database %s"
+msgstr "es registra el fitxer traçat «%s» per a la base de dades «%s»"
+
+#: nscd/connections.c:1116
 #, c-format
 msgid "provide access to FD %d, for %s"
 msgstr "es proporciona accés al descriptor de fitxer %d, per a «%s»"
 
-#: nscd/connections.c:1051
+#: nscd/connections.c:1128
 #, c-format
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "no sâ??ha pogut atendre la petició amb versió antiga %d; la versió actual és %d"
 
-#: nscd/connections.c:1073
+#: nscd/connections.c:1150
 #, c-format
 msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
 msgstr "no sâ??atén la petició de %ld per manca de permissos"
 
-#: nscd/connections.c:1078
+#: nscd/connections.c:1155
 #, c-format
 msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
 msgstr "no sâ??atén la petició de «%s» (%ld) per manca de permissos"
 
-#: nscd/connections.c:1083
+#: nscd/connections.c:1160
 msgid "request not handled due to missing permission"
 msgstr "no sâ??atén la petició per manca de permissos"
 
-#: nscd/connections.c:1121 nscd/connections.c:1174
+#: nscd/connections.c:1198 nscd/connections.c:1251
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut escriure el resultat: %s"
@@ -3964,245 +4076,273 @@ msgstr "no sâ??ha pogut escriure el resultat: %s"
 # ivb dimoni «nscd» per consultar la memòria cau o invalidar-la. Per
 # ivb això faig servir «programa de control» (com «ndc» amb «named» o
 # ivb «chronyc» amb «chronyd»).
-#: nscd/connections.c:1257
+#: nscd/connections.c:1342
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "error en obtenir lâ??identificador del programa de control: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1316
+#: nscd/connections.c:1402
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir «/proc/self/cmdline»: %s; sâ??inhabilita el mode paranoic"
 
-#: nscd/connections.c:1330
+#: nscd/connections.c:1416
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "no sâ??ha pogut llegir «/proc/self/cmdline»: %s; sâ??inhabilita el mode paranoic"
 
-#: nscd/connections.c:1370
+#: nscd/connections.c:1456
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "no sâ??ha pogut tornar a lâ??UID vell: %s; sâ??inhabilita el mode paranoic"
 
-#: nscd/connections.c:1380
+#: nscd/connections.c:1466
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "no sâ??ha pogut tornar al GID vell: %s; sâ??inhabilita el mode paranoic"
 
-#: nscd/connections.c:1393
+#: nscd/connections.c:1479
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "no sâ??ha pogut tornar al directori vell de treball: %s; sâ??inhabilita el mode paranoic"
 
-#: nscd/connections.c:1439
+#: nscd/connections.c:1525
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "ha fallat la reexecució: %s; sâ??inhabilita el mode paranoic"
 
-#: nscd/connections.c:1448
+#: nscd/connections.c:1534
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut canviar el directori de treball a «/»: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1641
+#: nscd/connections.c:1727
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "lectura incompleta en llegir la petició: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1674
+#: nscd/connections.c:1760
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "la longitud de la clau de la petició és massa gran: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1687
+#: nscd/connections.c:1773
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "lectura incompleta en llegir la clau de la petició: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1696
+#: nscd/connections.c:1782
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: sâ??ha rebut una petició (amb versió %d) del PID %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1701
+#: nscd/connections.c:1787
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: sâ??ha rebut una petició (amb versió %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1901 nscd/connections.c:2099
+#: nscd/connections.c:1999 nscd/connections.c:2227
 #, c-format
 msgid "disabled inotify after read error %d"
 msgstr "sâ??inhabilita «inotify» per lâ??error de lectura amb codi %d"
 
-#: nscd/connections.c:2228
+#: nscd/connections.c:2374
 msgid "could not initialize conditional variable"
 msgstr "no sâ??ha pogut iniciar la variable condicional"
 
-#: nscd/connections.c:2236
+#: nscd/connections.c:2382
 msgid "could not start clean-up thread; terminating"
 msgstr "no sâ??ha pogut iniciar el fil dâ??execució de neteja; sâ??estÃ? finalitzant"
 
-#: nscd/connections.c:2250
+#: nscd/connections.c:2396
 msgid "could not start any worker thread; terminating"
 msgstr "no sâ??ha pogut iniciar cap fil dâ??execució treballador; sâ??estÃ? finalitzant"
 
-#: nscd/connections.c:2301 nscd/connections.c:2302 nscd/connections.c:2319
-#: nscd/connections.c:2328 nscd/connections.c:2346 nscd/connections.c:2357
-#: nscd/connections.c:2368
+#: nscd/connections.c:2447 nscd/connections.c:2448 nscd/connections.c:2465
+#: nscd/connections.c:2474 nscd/connections.c:2492 nscd/connections.c:2503
+#: nscd/connections.c:2514
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut executar «nscd» com a lâ??usuari «%s»"
 
-#: nscd/connections.c:2320
+#: nscd/connections.c:2466
 #, c-format
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "ha fallat getgrouplist() inicial"
 
-#: nscd/connections.c:2329
+#: nscd/connections.c:2475
 #, c-format
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "ha fallat getgrouplist()"
 
-#: nscd/connections.c:2347
+#: nscd/connections.c:2493
 #, c-format
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "ha fallat setgroups()"
 
-#: nscd/grpcache.c:383 nscd/hstcache.c:439 nscd/initgrcache.c:406
-#: nscd/pwdcache.c:378 nscd/servicescache.c:332
+#: nscd/grpcache.c:407 nscd/hstcache.c:440 nscd/initgrcache.c:411
+#: nscd/pwdcache.c:383 nscd/servicescache.c:338
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "escriptura incompleta a «%s»: %s"
 
 # El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/grpcache.c:428 nscd/initgrcache.c:78
+#: nscd/grpcache.c:452 nscd/initgrcache.c:77
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
 msgstr "no sâ??ha trobat «%s» a la memòria cau de «group»"
 
 # El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/grpcache.c:430 nscd/initgrcache.c:80
+#: nscd/grpcache.c:454 nscd/initgrcache.c:79
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
 msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «group»"
 
-#: nscd/grpcache.c:509
+#: nscd/grpcache.c:533
 #, c-format
 msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
 msgstr "«%s» no és un identificador numèric de grup v�lid"
 
-#: nscd/mem.c:431
+#: nscd/mem.c:425
 #, c-format
 msgid "freed %zu bytes in %s cache"
 msgstr "sâ??han alliberat %zu octets de la memòria cau de «%s»"
 
-#: nscd/mem.c:574
+#: nscd/mem.c:568
 #, c-format
 msgid "no more memory for database '%s'"
 msgstr "no resta memòria per a la base de dades «%s»"
 
+# El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
+#: nscd/netgroupcache.c:77
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in netgroup cache!"
+msgstr "no sâ??ha trobat «%s» a la memòria cau de «netgroup»"
+
+# El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
+#: nscd/netgroupcache.c:79
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
+msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «netgroup»"
+
+# El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
+#: nscd/netgroupcache.c:467
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
+msgstr "no sâ??ha trobat «%s (%s,%s,%s)» a la memòria cau de «netgroup»"
+
+# El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
+#: nscd/netgroupcache.c:470
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
+msgstr "es torna a carregar «%s (%s,%s,%s)» a la memòria cau de «netgroup»"
+
 # Més ajudes. ivb
-#: nscd/nscd.c:101
+#: nscd/nscd.c:116
 msgid "Read configuration data from NAME"
 msgstr "Llegeix les dades de configuració de NOM."
 
-#: nscd/nscd.c:103
+#: nscd/nscd.c:118
 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
 msgstr "No fa fork() i mostra els missatges al terminal actual."
 
+#: nscd/nscd.c:120
+msgid "Do not fork, but otherwise behave like a daemon"
+msgstr "No fa fork() però continua comportantâ??se com un dimoni."
+
 # ivb (2001/10/30)
 # ivb Es refereix al _nombre_ de fils a llançar.
-#: nscd/nscd.c:104
+#: nscd/nscd.c:121
 msgid "NUMBER"
 msgstr "NOMBRE"
 
-#: nscd/nscd.c:104
+#: nscd/nscd.c:121
 msgid "Start NUMBER threads"
 msgstr "Llança NOMBRE fils dâ??exeució."
 
-#: nscd/nscd.c:105
+#: nscd/nscd.c:122
 msgid "Shut the server down"
 msgstr "Finalitza el servidor."
 
-#: nscd/nscd.c:106
+#: nscd/nscd.c:123
 msgid "Print current configuration statistics"
 msgstr "Mostra estadístiques de la configuració actual."
 
-#: nscd/nscd.c:107
+#: nscd/nscd.c:124
 msgid "TABLE"
 msgstr "TAULA"
 
-#: nscd/nscd.c:108
+#: nscd/nscd.c:125
 msgid "Invalidate the specified cache"
 msgstr "Invalida la memòria cau especificada."
 
-#: nscd/nscd.c:109
+#: nscd/nscd.c:126
 msgid "TABLE,yes"
 msgstr "TAULA,yes"
 
-#: nscd/nscd.c:110
+#: nscd/nscd.c:127
 msgid "Use separate cache for each user"
 msgstr "Empra una memòria cau diferent per a cada usuari."
 
-#: nscd/nscd.c:115
+#: nscd/nscd.c:132
 msgid "Name Service Cache Daemon."
 msgstr "Dimoni de memòria cau del servei de noms."
 
-#: nscd/nscd.c:147 nss/getent.c:952 nss/makedb.c:123
+#: nscd/nscd.c:164 nss/getent.c:999 nss/makedb.c:208
 #, c-format
 msgid "wrong number of arguments"
 msgstr "el nombre dâ??arguments és incorrecte"
 
-#: nscd/nscd.c:157
+#: nscd/nscd.c:174
 #, c-format
 msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
 msgstr "error en llegir el fitxer de configuració; açò és fatal"
 
-#: nscd/nscd.c:166
+#: nscd/nscd.c:183
 #, c-format
 msgid "already running"
 msgstr "ja es troba en marxa"
 
-#: nscd/nscd.c:181 nscd/nscd.c:236
+#: nscd/nscd.c:201 nscd/nscd.c:259
 #, c-format
 msgid "cannot fork"
 msgstr "ha fallat fork()"
 
-#: nscd/nscd.c:244
+#: nscd/nscd.c:268
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\""
 msgstr "no sâ??ha pogut canviar el directori de treball a «/»"
 
-#: nscd/nscd.c:252
+#: nscd/nscd.c:276
 msgid "Could not create log file"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear el fitxer de registre"
 
-#: nscd/nscd.c:305 nscd/nscd.c:330 nscd/nscd_stat.c:174
+#: nscd/nscd.c:348 nscd/nscd.c:373 nscd/nscd_stat.c:173
 #, c-format
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "només root pot emprar aquesta opció"
 
-#: nscd/nscd.c:345
+#: nscd/nscd.c:388
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a known database"
 msgstr "«%s» no és una base de dades coneguda"
 
-#: nscd/nscd.c:370 nscd/nscd_stat.c:193
+#: nscd/nscd.c:413 nscd/nscd_stat.c:192
 #, c-format
 msgid "write incomplete"
 msgstr "escriptura incompleta"
 
-#: nscd/nscd.c:381
+#: nscd/nscd.c:424
 #, c-format
 msgid "cannot read invalidate ACK"
 msgstr "no sâ??ha pogut llegir lâ??ACK dâ??invalidació"
 
-#: nscd/nscd.c:387
+#: nscd/nscd.c:430
 #, c-format
 msgid "invalidation failed"
 msgstr "la invalidació ha fallat"
 
-#: nscd/nscd.c:397
+#: nscd/nscd.c:440
 #, c-format
 msgid "secure services not implemented anymore"
 msgstr "ja no sâ??implementen els serveis segurs"
@@ -4227,60 +4367,55 @@ msgstr "cal especificar un nom dâ??usuari per a lâ??opció «server-user»"
 msgid "Must specify user name for stat-user option"
 msgstr "cal especificar un nom dâ??usuari per a lâ??opció «stat-user»"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:245
-#, c-format
-msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
-msgstr "el valor de «reload-count» no és v�lid: %u"
-
-#: nscd/nscd_conf.c:260
+#: nscd/nscd_conf.c:258
 #, c-format
 msgid "Must specify value for restart-interval option"
 msgstr "cal especificar un valor per a lâ??opció «restart-interval»"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:274
+#: nscd/nscd_conf.c:272
 #, c-format
 msgid "Unknown option: %s %s %s"
 msgstr "lâ??opció no és coneguda: %s %s %s"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:287
+#: nscd/nscd_conf.c:285
 #, c-format
 msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "no sâ??ha pogut obtenir el directori de treball actual: %s; sâ??inhabilita el mode paranoic"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:307
+#: nscd/nscd_conf.c:305
 #, c-format
 msgid "maximum file size for %s database too small"
 msgstr "la mida m�xima de fitxer per a la base de dades «%s» és massa menuda"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:143
+#: nscd/nscd_stat.c:142
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "no sâ??han pogut escriure les estadístiques: %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:158
+#: nscd/nscd_stat.c:157
 msgid "yes"
 msgstr "sí"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:158
 msgid "no"
 msgstr "no"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:170
+#: nscd/nscd_stat.c:169
 #, c-format
 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
 msgstr "només root o %s pot emprar aquesta opció"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:181
+#: nscd/nscd_stat.c:180
 #, c-format
 msgid "nscd not running!\n"
 msgstr "nscd no estÃ? en marxa\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:205
+#: nscd/nscd_stat.c:204
 #, c-format
 msgid "cannot read statistics data"
 msgstr "no sâ??han pogut llegir les dades estadístiques"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:208
+#: nscd/nscd_stat.c:207
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -4291,28 +4426,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%15d nivell de depuració del servidor\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:232
+#: nscd/nscd_stat.c:231
 #, c-format
 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus de funcionament del servidor\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:235
+#: nscd/nscd_stat.c:234
 #, c-format
 msgid "  %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "  %2uh %2um %2lus de funcionament del servidor\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:237
+#: nscd/nscd_stat.c:236
 #, c-format
 msgid "    %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "    %2um %2lus de funcionament del servidor\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:239
+#: nscd/nscd_stat.c:238
 #, c-format
 msgid "      %2lus server runtime\n"
 msgstr "      %2lus de funcionament del servidor\n"
 
 # FIXME: interval, not internal. ivb
-#: nscd/nscd_stat.c:241
+#: nscd/nscd_stat.c:240
 #, c-format
 msgid ""
 "%15d current number of threads\n"
@@ -4330,7 +4465,7 @@ msgstr ""
 "%15u nombre de recÃ?rregues\n"
 
 # El primer camp és passwd, group, shadow... ivb
-#: nscd/nscd_stat.c:276
+#: nscd/nscd_stat.c:275
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4382,98 +4517,98 @@ msgstr ""
 "%15s comprovar «/etc/%s» per si hi ha hagut canvis?\n"
 
 # El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/pwdcache.c:423
+#: nscd/pwdcache.c:428
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
 msgstr "no sâ??ha trobat «%s» a la memòria cau de «passwd»"
 
 # El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/pwdcache.c:425
+#: nscd/pwdcache.c:430
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
 msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «passwd»"
 
-#: nscd/pwdcache.c:506
+#: nscd/pwdcache.c:511
 #, c-format
 msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
 msgstr "«%s» no és un identificador numèric dâ??usuari vÃ?lid"
 
-#: nscd/selinux.c:156
+#: nscd/selinux.c:160
 #, c-format
 msgid "Failed opening connection to the audit subsystem: %m"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir una connexió amb el subâ??sistema dâ??auditoria: %m"
 
-#: nscd/selinux.c:177
+#: nscd/selinux.c:181
 msgid "Failed to set keep-capabilities"
 msgstr "no sâ??han pogut establir les capacitats a mantenir"
 
-#: nscd/selinux.c:178 nscd/selinux.c:241
+#: nscd/selinux.c:182 nscd/selinux.c:245
 #, c-format
 msgid "prctl(KEEPCAPS) failed"
 msgstr "ha fallat prctl(KEEPCAPS)"
 
-#: nscd/selinux.c:192
+#: nscd/selinux.c:196
 msgid "Failed to initialize drop of capabilities"
 msgstr "no sâ??ha pogut començar a renunciar a capacitats"
 
-#: nscd/selinux.c:193
+#: nscd/selinux.c:197
 #, c-format
 msgid "cap_init failed"
 msgstr "ha fallat cap_init()"
 
-#: nscd/selinux.c:214 nscd/selinux.c:231
+#: nscd/selinux.c:218 nscd/selinux.c:235
 msgid "Failed to drop capabilities"
 msgstr "no sâ??ha pogunt renunciar a les capacitats"
 
-#: nscd/selinux.c:215 nscd/selinux.c:232
+#: nscd/selinux.c:219 nscd/selinux.c:236
 #, c-format
 msgid "cap_set_proc failed"
 msgstr "ha fallat cap_set_proc()"
 
-#: nscd/selinux.c:240
+#: nscd/selinux.c:244
 msgid "Failed to unset keep-capabilities"
 msgstr "no sâ??han pogut desestablir les capacitats a mantenir"
 
-#: nscd/selinux.c:256
+#: nscd/selinux.c:260
 msgid "Failed to determine if kernel supports SELinux"
 msgstr "no sâ??ha pogut determinar si el nucli accepta SELinux"
 
-#: nscd/selinux.c:271
+#: nscd/selinux.c:275
 #, c-format
 msgid "Failed to start AVC thread"
 msgstr "no sâ??ha pogut iniciar el fil dâ??execució de lâ??AVC"
 
-#: nscd/selinux.c:293
+#: nscd/selinux.c:297
 #, c-format
 msgid "Failed to create AVC lock"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear el blocatge de lâ??AVC"
 
-#: nscd/selinux.c:333
+#: nscd/selinux.c:337
 #, c-format
 msgid "Failed to start AVC"
 msgstr "no sâ??ha pogut iniciar lâ??AVC"
 
-#: nscd/selinux.c:335
+#: nscd/selinux.c:339
 msgid "Access Vector Cache (AVC) started"
 msgstr "sâ??ha iniciat la memòria cau de vectors dâ??accés (AVC)"
 
-#: nscd/selinux.c:356
+#: nscd/selinux.c:360
 msgid "Error getting context of socket peer"
 msgstr "error en obtenir el context de lâ??extrem remot del connector"
 
-#: nscd/selinux.c:361
+#: nscd/selinux.c:365
 msgid "Error getting context of nscd"
 msgstr "error en obtenir el context dâ??«nscd»"
 
-#: nscd/selinux.c:367
+#: nscd/selinux.c:371
 msgid "Error getting sid from context"
 msgstr "error en obtenir el SID del context"
 
-#: nscd/selinux.c:374
+#: nscd/selinux.c:378
 msgid "compile-time support for database policy missing"
 msgstr "no sâ??ha compiÅ?lat la compatibilitat amb polítiques de bases de dades"
 
-#: nscd/selinux.c:407
+#: nscd/selinux.c:411
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4501,70 +4636,79 @@ msgstr ""
 "%15u fallades de CAV\n"
 
 # El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/servicescache.c:381
+#: nscd/servicescache.c:387
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
 msgstr "no sâ??ha trobat «%s» a la memòria cau de «services»"
 
 # El nom de la base de dades sâ??usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/servicescache.c:383
+#: nscd/servicescache.c:389
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
 msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «services»"
 
-#: nss/getent.c:54
+#: nss/getent.c:53
 msgid "database [key ...]"
 msgstr "BASE_DE_DADES [CLAUâ?¦]"
 
 # Més ajudes. ivb
-#: nss/getent.c:59
+#: nss/getent.c:58
 msgid "Service configuration to be used"
 msgstr "Configuració a emprar del servei."
 
-#: nss/getent.c:60
+#: nss/getent.c:59
 msgid "disable IDN encoding"
 msgstr "Inhabilita la codificació IDN."
 
-#: nss/getent.c:65
+#: nss/getent.c:64
 msgid "Get entries from administrative database."
 msgstr "Obté entrades de les bases de dades dâ??administració."
 
-#: nss/getent.c:149 nss/getent.c:479
+#: nss/getent.c:148 nss/getent.c:477 nss/getent.c:522
 #, c-format
 msgid "Enumeration not supported on %s\n"
 msgstr "no es permet lâ??enumeració sobre «%s»\n"
 
-#: nss/getent.c:866
+#: nss/getent.c:913
 #, c-format
 msgid "Unknown database name"
 msgstr "el nom de la base de dades no és conegut"
 
-#: nss/getent.c:896
+#: nss/getent.c:943
 msgid "Supported databases:\n"
 msgstr "Bases de dades acceptades:\n"
 
-#: nss/getent.c:962
+#: nss/getent.c:1009
 #, c-format
 msgid "Unknown database: %s\n"
 msgstr "la base de dades no és coneguda: %s\n"
 
-#: nss/makedb.c:60
+#: nss/makedb.c:118
 msgid "Convert key to lower case"
 msgstr "Converteix la clau a minúscules."
 
-#: nss/makedb.c:63
+#: nss/makedb.c:121
 msgid "Do not print messages while building database"
 msgstr "No mostra cap missatge mentre es crea la base de dades."
 
-#: nss/makedb.c:65
+#: nss/makedb.c:123
 msgid "Print content of database file, one entry a line"
 msgstr "Mostra el contingut del fitxer de base de dades, a entrada per línia."
 
-#: nss/makedb.c:70
-msgid "Create simple DB database from textual input."
-msgstr "Crea una base de dades DB simple partint de lâ??entrada textual."
+#: nss/makedb.c:124
+msgid "CHAR"
+msgstr "CARÃ?CTER"
+
+# No tinc massa clar el significat. ivb
+#: nss/makedb.c:125
+msgid "Generated line not part of iteration"
+msgstr "Línia generada a excloure de la iteració."
+
+#: nss/makedb.c:130
+msgid "Create simple database from textual input."
+msgstr "Crea una base de dades simple partint de lâ??entrada textual."
 
-#: nss/makedb.c:73
+#: nss/makedb.c:133
 msgid ""
 "INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
 "-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
@@ -4574,51 +4718,87 @@ msgstr ""
 "-o FITXER_EIXIDA FITXER_ENTRADA\n"
 "-u FITXER_ENTRADA"
 
-#: nss/makedb.c:142
+#: nss/makedb.c:229
 #, c-format
-msgid "No usable database library found."
-msgstr "no sâ??ha trobat cap biblioteca usable de base de dades"
+msgid "cannot open database file `%s'"
+msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer de base de dades «%s»"
 
-#: nss/makedb.c:149
+#: nss/makedb.c:274
 #, c-format
-msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgstr "no sâ??ha pogut obrir el fitxer de base de dades «%s»: %s"
+msgid "no entries to be processed"
+msgstr "no hi ha cap entrada que processar"
 
-#: nss/makedb.c:151
-msgid "incorrectly formatted file"
-msgstr "el fitxer no té un format v�lid"
+#: nss/makedb.c:284
+#, c-format
+msgid "cannot create temporary file name"
+msgstr "no sâ??ha pogut crear un nom de fitxer temporal"
 
-#: nss/makedb.c:331
-msgid "duplicate key"
-msgstr "la clau és duplicada"
+#: nss/makedb.c:306
+#, c-format
+msgid "cannot stat newly created file"
+msgstr "ha fallat stat() sobre el nou fitxer temporal"
 
-#: nss/makedb.c:337
+#: nss/makedb.c:317
 #, c-format
-msgid "while writing database file"
-msgstr "en escriure el fitxer de base dades"
+msgid "cannot rename temporary file"
+msgstr "no sâ??ha pogut reanomenar el fitxer temporal"
 
-#: nss/makedb.c:348
+#: nss/makedb.c:533 nss/makedb.c:556
+#, c-format
+msgid "cannot create search tree"
+msgstr "no sâ??ha pogut crear lâ??arbre de cerca"
+
+#: nss/makedb.c:562
+msgid "duplicate key"
+msgstr "la clau és duplicada"
+
+#: nss/makedb.c:574
 #, c-format
 msgid "problems while reading `%s'"
 msgstr "problemes en llegir «%s»"
 
-#: nss/makedb.c:368 nss/makedb.c:385
+#: nss/makedb.c:801
+#, c-format
+msgid "failed to write new database file"
+msgstr "no sâ??ha pogut escriure el nou fitxer de base de dades"
+
+#: nss/makedb.c:814
 #, c-format
-msgid "while reading database"
-msgstr "en llegir la base de dades"
+msgid "cannot stat database file"
+msgstr "ha fallat stat() sobre el fitxer de base de dades"
 
-#: posix/getconf.c:1036
+#: nss/makedb.c:819
+#, c-format
+msgid "cannot map database file"
+msgstr "no sâ??ha pogut mapar el fitxer de base de dades"
+
+#: nss/makedb.c:822
+#, c-format
+msgid "file not a database file"
+msgstr "el fitxer no és un fitxer de base dades"
+
+#: nss/makedb.c:873
+#, c-format
+msgid "cannot set file creation context for `%s'"
+msgstr "no sâ??ha pogut establir el context de creació per a «%s»"
+
+#: ports/sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:62
+#, c-format
+msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
+msgstr "makecontext: no es poden tractar més de 8 arguments\n"
+
+#: posix/getconf.c:1035
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
 msgstr "Forma dâ??ús: %s [-v ESPECIFICACIÃ?] NOM_DE_VARIABLE [CAMÃ?]\n"
 
 # Sâ??alinea amb el nom de programa de dalt. ivb
-#: posix/getconf.c:1039
+#: posix/getconf.c:1038
 #, c-format
 msgid "    %s -a [pathname]\n"
 msgstr "      %s -a [CAMÃ?]\n"
 
-#: posix/getconf.c:1115
+#: posix/getconf.c:1114
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: getconf [-v SPEC] VAR\n"
@@ -4637,152 +4817,152 @@ msgstr ""
 "de compiÅ?lació indicat.\n"
 "\n"
 
-#: posix/getconf.c:1173
+#: posix/getconf.c:1172
 #, c-format
 msgid "unknown specification \"%s\""
 msgstr "lâ??especificació «%s» no és coneguda"
 
-#: posix/getconf.c:1225
+#: posix/getconf.c:1224
 #, c-format
 msgid "Couldn't execute %s"
 msgstr "no sâ??ha pogut executar «%s»"
 
 # ivb (2001/11/01)
 # ivb Es refereix a variables de configuració -> femení.
-#: posix/getconf.c:1269 posix/getconf.c:1285
+#: posix/getconf.c:1268 posix/getconf.c:1284
 msgid "undefined"
 msgstr "indefinida"
 
-#: posix/getconf.c:1307
+#: posix/getconf.c:1306
 #, c-format
 msgid "Unrecognized variable `%s'"
 msgstr "la variable «%s» no és reconeguda"
 
-#: posix/getopt.c:594 posix/getopt.c:623
+#: posix/getopt.c:593 posix/getopt.c:622
 #, c-format
 msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
 msgstr "%s: lâ??opció «%s» és ambígua; possibilitats:"
 
-#: posix/getopt.c:664 posix/getopt.c:668
+#: posix/getopt.c:663 posix/getopt.c:667
 #, c-format
 msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «--%s» no admet arguments\n"
 
-#: posix/getopt.c:677 posix/getopt.c:682
+#: posix/getopt.c:676 posix/getopt.c:681
 #, c-format
 msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «%c%s» no admet arguments\n"
 
-#: posix/getopt.c:725 posix/getopt.c:744
+#: posix/getopt.c:724 posix/getopt.c:743
 #, c-format
 msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «--%s» necessita un argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:782 posix/getopt.c:785
+#: posix/getopt.c:781 posix/getopt.c:784
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «--%s» no és reconeguda\n"
 
-#: posix/getopt.c:793 posix/getopt.c:796
+#: posix/getopt.c:792 posix/getopt.c:795
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «%c%s» no és reconeguda\n"
 
-#: posix/getopt.c:845 posix/getopt.c:848
+#: posix/getopt.c:844 posix/getopt.c:847
 #, c-format
 msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «%c» no és vÃ?lida\n"
 
-#: posix/getopt.c:898 posix/getopt.c:915 posix/getopt.c:1123
-#: posix/getopt.c:1141
+#: posix/getopt.c:900 posix/getopt.c:917 posix/getopt.c:1127
+#: posix/getopt.c:1145
 #, c-format
 msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «%c» necessita un argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:971 posix/getopt.c:987
+#: posix/getopt.c:973 posix/getopt.c:989
 #, c-format
 msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «-W %s» és ambígua\n"
 
-#: posix/getopt.c:1011 posix/getopt.c:1029
+#: posix/getopt.c:1013 posix/getopt.c:1031
 #, c-format
 msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «-W %s» no admet arguments\n"
 
-#: posix/getopt.c:1050 posix/getopt.c:1068
+#: posix/getopt.c:1052 posix/getopt.c:1070
 #, c-format
 msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
 msgstr "%s: lâ??opció «-W %s» necessita un argument\n"
 
-#: posix/regcomp.c:135
+#: posix/regcomp.c:134
 msgid "No match"
 msgstr "No hi ha cap coincidència"
 
-#: posix/regcomp.c:138
+#: posix/regcomp.c:137
 msgid "Invalid regular expression"
 msgstr "Lâ??expressió regular no és vÃ?lida"
 
-#: posix/regcomp.c:141
+#: posix/regcomp.c:140
 msgid "Invalid collation character"
 msgstr "El carÃ?cter dâ??ordenació no és vÃ?lid"
 
-#: posix/regcomp.c:144
+#: posix/regcomp.c:143
 msgid "Invalid character class name"
 msgstr "El nom de la classe de car�cters no és v�lid"
 
-#: posix/regcomp.c:147
+#: posix/regcomp.c:146
 msgid "Trailing backslash"
 msgstr "Hi ha una barra invertida sobrant al final"
 
-#: posix/regcomp.c:150
+#: posix/regcomp.c:149
 msgid "Invalid back reference"
 msgstr "La referència cap enrere no és v�lida"
 
-#: posix/regcomp.c:153
+#: posix/regcomp.c:152
 msgid "Unmatched [ or [^"
 msgstr "«[» o «[^» desaparellat"
 
-#: posix/regcomp.c:156
+#: posix/regcomp.c:155
 msgid "Unmatched ( or \\("
 msgstr "«(» o «\\(» desaparellat"
 
-#: posix/regcomp.c:159
+#: posix/regcomp.c:158
 msgid "Unmatched \\{"
 msgstr "«\\{» desaparellat"
 
-#: posix/regcomp.c:162
+#: posix/regcomp.c:161
 msgid "Invalid content of \\{\\}"
 msgstr "El contingut de «\\{\\}» no és v�lid"
 
-#: posix/regcomp.c:165
+#: posix/regcomp.c:164
 msgid "Invalid range end"
 msgstr "El final del rang no és v�lid"
 
-#: posix/regcomp.c:168
+#: posix/regcomp.c:167
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "La memòria sâ??ha exhaurit"
 
-#: posix/regcomp.c:171
+#: posix/regcomp.c:170
 msgid "Invalid preceding regular expression"
 msgstr "Lâ??expressió regular precedent és incorrecta"
 
-#: posix/regcomp.c:174
+#: posix/regcomp.c:173
 msgid "Premature end of regular expression"
 msgstr "Fi prematura de lâ??expressió regular"
 
-#: posix/regcomp.c:177
+#: posix/regcomp.c:176
 msgid "Regular expression too big"
 msgstr "Lâ??expressió regular és massa llarga"
 
-#: posix/regcomp.c:180
+#: posix/regcomp.c:179
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "«)» o «\\)» desaparellat"
 
-#: posix/regcomp.c:680
+#: posix/regcomp.c:679
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "No hi ha expressió regular prèvia"
 
-#: posix/wordexp.c:1832
+#: posix/wordexp.c:1830
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "el parÃ?metre és nul o no sâ??ha establert"
 
@@ -4817,27 +4997,27 @@ msgstr "Error desconegut del sistema de resolució"
 # ivb (2002/02/08)
 # ivb En realitat es refereic a la paraula clau d'«/etc/host.conf» «trim»,
 # ivb però crec que així queda més clar.
-#: resolv/res_hconf.c:124
+#: resolv/res_hconf.c:122
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
 msgstr "%s: línia %d: no es poden especificar més de %d dominis a retallar"
 
-#: resolv/res_hconf.c:145
+#: resolv/res_hconf.c:143
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
 msgstr "%s: línia %d: cal un domini a continuació del delimitador de llista"
 
-#: resolv/res_hconf.c:204
+#: resolv/res_hconf.c:202
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
 msgstr "%s: línia %d: cal «on» o «off», però sâ??ha trobat «%s»\n"
 
-#: resolv/res_hconf.c:247
+#: resolv/res_hconf.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
 msgstr "%s: línia %d: lâ??ordre «%s» no és vÃ?lida\n"
 
-#: resolv/res_hconf.c:282
+#: resolv/res_hconf.c:280
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
 msgstr "%s: línia %d: es descarta la brossa «%s» al final de la línia\n"
@@ -4982,208 +5162,208 @@ msgstr "Hi ha dades dâ??alta prioritat disponibles a lâ??entrada"
 msgid "Device disconnected"
 msgstr "El dispositiu ha estat desconnectat"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:145
+#: stdio-common/psiginfo.c:139
 msgid "Signal sent by kill()"
 msgstr "Senyal enviat per kill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:148
+#: stdio-common/psiginfo.c:142
 msgid "Signal sent by sigqueue()"
 msgstr "Senyal enviat per sigqueue()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:151
+#: stdio-common/psiginfo.c:145
 msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
 msgstr "Senyal generat en expirar un temporitzador"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:154
+#: stdio-common/psiginfo.c:148
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
 msgstr "Senyal generat en completar una petició dâ??E/S asíncrona"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:158
+#: stdio-common/psiginfo.c:152
 msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
 msgstr "Senyal generat en arribar un missatge a una cua de missatges buida"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:163
+#: stdio-common/psiginfo.c:157
 msgid "Signal sent by tkill()"
 msgstr "Senyal enviat per tkill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:168
+#: stdio-common/psiginfo.c:162
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
 msgstr "Senyal generat en completar una petició asíncrona de consulta de nom"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:174
+#: stdio-common/psiginfo.c:168
 msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
 msgstr "Senyal generat en completar una petició dâ??E/S"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:180
+#: stdio-common/psiginfo.c:174
 msgid "Signal sent by the kernel"
 msgstr "Senyal enviat pel nucli"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:204
+#: stdio-common/psiginfo.c:198
 #, c-format
 msgid "Unknown signal %d\n"
 msgstr "Senyal desconegut %d\n"
 
-#: stdio-common/psignal.c:51
+#: stdio-common/psignal.c:43
 #, c-format
 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
 msgstr "%s%sSenyal desconegut %d\n"
 
-#: stdio-common/psignal.c:52
+#: stdio-common/psignal.c:44
 msgid "Unknown signal"
 msgstr "Senyal desconegut"
 
-#: string/_strerror.c:47 sysdeps/mach/_strerror.c:87
+#: string/_strerror.c:46 sysdeps/mach/_strerror.c:86
 msgid "Unknown error "
 msgstr "Error desconegut "
 
-#: string/strerror.c:43
+#: string/strerror.c:42
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
-#: string/strsignal.c:65
+#: string/strsignal.c:60
 #, c-format
 msgid "Real-time signal %d"
 msgstr "Senyal de temps real %d"
 
-#: string/strsignal.c:69
+#: string/strsignal.c:64
 #, c-format
 msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "Senyal desconegut %d"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:113 sunrpc/clnt_tcp.c:125 sunrpc/clnt_udp.c:136
-#: sunrpc/clnt_unix.c:126 sunrpc/svc_tcp.c:173 sunrpc/svc_tcp.c:218
-#: sunrpc/svc_udp.c:147 sunrpc/svc_unix.c:174 sunrpc/svc_unix.c:215
-#: sunrpc/xdr.c:632 sunrpc/xdr.c:792 sunrpc/xdr_array.c:100
-#: sunrpc/xdr_rec.c:154 sunrpc/xdr_ref.c:79
+#: sunrpc/auth_unix.c:111 sunrpc/clnt_tcp.c:123 sunrpc/clnt_udp.c:134
+#: sunrpc/clnt_unix.c:124 sunrpc/svc_tcp.c:188 sunrpc/svc_tcp.c:233
+#: sunrpc/svc_udp.c:162 sunrpc/svc_unix.c:188 sunrpc/svc_unix.c:229
+#: sunrpc/xdr.c:630 sunrpc/xdr.c:790 sunrpc/xdr_array.c:97
+#: sunrpc/xdr_rec.c:151 sunrpc/xdr_ref.c:76
 msgid "out of memory\n"
 msgstr "no resta memòria\n"
 
 # ivb (2001/11/01)
 # ivb D'acord amb un comentari del propi fitxer.
-#: sunrpc/auth_unix.c:351
+#: sunrpc/auth_unix.c:349
 msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_none.c: error fatal de preserialització"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:98 sunrpc/clnt_perr.c:114
+#: sunrpc/clnt_perr.c:95 sunrpc/clnt_perr.c:111
 #, c-format
 msgid "%s: %s; low version = %lu, high version = %lu"
 msgstr "%s: %s; versió menor = %lu, versió major = %lu"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:105
+#: sunrpc/clnt_perr.c:102
 #, c-format
 msgid "%s: %s; why = %s\n"
 msgstr "%s: %s; causa = %s\n"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:107
+#: sunrpc/clnt_perr.c:104
 #, c-format
 msgid "%s: %s; why = (unknown authentication error - %d)\n"
 msgstr "%s: %s; causa = (error desconegut dâ??autenticació: %d)\n"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:156
+#: sunrpc/clnt_perr.c:153
 msgid "RPC: Success"
 msgstr "RPC: Ã?xit"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:159
+#: sunrpc/clnt_perr.c:156
 msgid "RPC: Can't encode arguments"
 msgstr "RPC: No sâ??han pogut codificar els arguments"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:163
+#: sunrpc/clnt_perr.c:160
 msgid "RPC: Can't decode result"
 msgstr "RPC: No sâ??ha pogut descodificar el resultat"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:167
+#: sunrpc/clnt_perr.c:164
 msgid "RPC: Unable to send"
 msgstr "RPC: No sâ??ha pogut fer lâ??enviament"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:171
+#: sunrpc/clnt_perr.c:168
 msgid "RPC: Unable to receive"
 msgstr "RPC: No sâ??ha pogut rebre"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:175
+#: sunrpc/clnt_perr.c:172
 msgid "RPC: Timed out"
 msgstr "RPC: Sâ??ha excedit el temps"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:179
+#: sunrpc/clnt_perr.c:176
 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
 msgstr "RPC: Les versions dâ??RPC són incompatibles"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:183
+#: sunrpc/clnt_perr.c:180
 msgid "RPC: Authentication error"
 msgstr "RPC: Error dâ??autenticació"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:187
+#: sunrpc/clnt_perr.c:184
 msgid "RPC: Program unavailable"
 msgstr "RPC: El programa no es troba disponible"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:191
+#: sunrpc/clnt_perr.c:188
 msgid "RPC: Program/version mismatch"
 msgstr "RPC: No hi ha coincidència programa/versió"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:195
+#: sunrpc/clnt_perr.c:192
 msgid "RPC: Procedure unavailable"
 msgstr "RPC: El procediment no es troba disponible"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:199
+#: sunrpc/clnt_perr.c:196
 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
 msgstr "RPC: El servidor no ha pogut descodificar els arguments"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:203
+#: sunrpc/clnt_perr.c:200
 msgid "RPC: Remote system error"
 msgstr "RPC: Error al sistema remot"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:207
+#: sunrpc/clnt_perr.c:204
 msgid "RPC: Unknown host"
 msgstr "RPC: Lâ??estació no és coneguda"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:211
+#: sunrpc/clnt_perr.c:208
 msgid "RPC: Unknown protocol"
 msgstr "RPC: El protocol no és conegut"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:215
+#: sunrpc/clnt_perr.c:212
 msgid "RPC: Port mapper failure"
 msgstr "RPC: Fallada del mapador de ports"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:219
+#: sunrpc/clnt_perr.c:216
 msgid "RPC: Program not registered"
 msgstr "RPC: El programa no sâ??ha donat dâ??alta"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:223
+#: sunrpc/clnt_perr.c:220
 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
 msgstr "RPC: Ha fallat (error no especificat)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:264
+#: sunrpc/clnt_perr.c:261
 msgid "RPC: (unknown error code)"
 msgstr "RPC: (codi dâ??error desconegut)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:336
+#: sunrpc/clnt_perr.c:333
 msgid "Authentication OK"
 msgstr "Lâ??autenticació és vÃ?lida"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:339
+#: sunrpc/clnt_perr.c:336
 msgid "Invalid client credential"
 msgstr "La credencial donada pel client no és v�lida"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:343
+#: sunrpc/clnt_perr.c:340
 msgid "Server rejected credential"
 msgstr "El servidor ha rebutjat la credencial"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:347
+#: sunrpc/clnt_perr.c:344
 msgid "Invalid client verifier"
 msgstr "El verificador del client no és v�lid"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:351
+#: sunrpc/clnt_perr.c:348
 msgid "Server rejected verifier"
 msgstr "El servidor ha rebutjat el verificador"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:355
+#: sunrpc/clnt_perr.c:352
 msgid "Client credential too weak"
 msgstr "La credencial del client és massa fluixa"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:359
+#: sunrpc/clnt_perr.c:356
 msgid "Invalid server verifier"
 msgstr "El verificador del servidor no és v�lid"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:363
+#: sunrpc/clnt_perr.c:360
 msgid "Failed (unspecified error)"
 msgstr "Ha fallat (no sâ??especifica lâ??error)"
 
@@ -5223,263 +5403,270 @@ msgstr "problema amb el sondeig de la difusió"
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
 msgstr "no sâ??ha pogut rebre una resposta a la difusió"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:288
+#: sunrpc/rpc_main.c:277
 #, c-format
 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
 msgstr "%s: lâ??eixida sobreescriuria «%s»\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:295
+#: sunrpc/rpc_main.c:284
 #, c-format
 msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
 msgstr "%s: no sâ??ha pogut obrir «%s»: %m\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:307
+#: sunrpc/rpc_main.c:296
 #, c-format
 msgid "%s: while writing output %s: %m"
 msgstr "%s: en escriure a lâ??eixida «%s»: %m"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:342
+#: sunrpc/rpc_main.c:332 sunrpc/rpc_main.c:371
 #, c-format
-msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
+msgid "cannot find C preprocessor: %s\n"
 msgstr "no sâ??ha pogut trobar el preprocessador de C: %s\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:350
-msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
-msgstr "no sâ??ha pogut trobar cap preprocessador de C (cpp)\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:419
+#: sunrpc/rpc_main.c:407
 #, c-format
 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
 msgstr "%s: el preprocessador de C ha fallat amb el senyal %d\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:422
+#: sunrpc/rpc_main.c:410
 #, c-format
 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
 msgstr "%s: el preprocessador de C ha fallat amb el codi dâ??eixida %d\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:462
+#: sunrpc/rpc_main.c:450
 #, c-format
 msgid "illegal nettype: `%s'\n"
 msgstr "el tipus de xarxa no és permès: «%s»\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1128
+#: sunrpc/rpc_main.c:1085
 #, c-format
 msgid "rpcgen: too many defines\n"
 msgstr "rpcgen: hi ha massa definicions\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1140
+#: sunrpc/rpc_main.c:1097
 #, c-format
 msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
 msgstr "rpcgen: error en codificar els arguments\n"
 
 #. TRANS: the file will not be removed; this is an
 #. TRANS: informative message.
-#: sunrpc/rpc_main.c:1173
+#: sunrpc/rpc_main.c:1130
 #, c-format
 msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
 msgstr "el fitxer «%s» ja existeix i podria ser sobreescrit\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1218
+#: sunrpc/rpc_main.c:1175
 #, c-format
 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
 msgstr "no es pot especificar més dâ??un fitxer dâ??entrada\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1392
+#: sunrpc/rpc_main.c:1345
 #, c-format
 msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
 msgstr "aquesta implementació no accepta lâ??estil nou ni el codi compatible amb MT\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1401
+#: sunrpc/rpc_main.c:1354
 #, c-format
 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
 msgstr "no es pot emprar lâ??opció IDXARXA («-n») amb lâ??opció dâ??inetd («-I»)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1413
+#: sunrpc/rpc_main.c:1363
 #, c-format
 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
 msgstr "no es pot emprar lâ??opció IDXARXA («-n») sense TIRPC\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1420
+#: sunrpc/rpc_main.c:1370
 #, c-format
 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
 msgstr "no es poden emprar opcions de taula amb lâ??estil nou («-N»)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1439
+#: sunrpc/rpc_main.c:1389
 #, c-format
 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
 msgstr "cal FITXER_ENTRADA per als senyaladors de generació de plantilles\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1444
+#: sunrpc/rpc_main.c:1394
 #, c-format
 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
 msgstr "no es pot tenir més dâ??un senyalador de generació de fitxers\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1453
+#: sunrpc/rpc_main.c:1403
 #, c-format
 msgid "usage: %s infile\n"
 msgstr "Forma dâ??ús: %s FITXER_ENTRADA\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1454
+#: sunrpc/rpc_main.c:1404
 #, c-format
 msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
 msgstr ""
 "      %s [-abkCLNTM] [-DNOM[=VALOR]] [-i MIDA] [-I [-K SEGONS]]\n"
 "        [-Y CAMÃ?] FITXER_ENTRADA\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1456
+#: sunrpc/rpc_main.c:1406
 #, c-format
 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
 msgstr ""
 "      %s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o FITXER_EIXIDA]\n"
 "        [FITXER_ENTRADA]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1458
+#: sunrpc/rpc_main.c:1408
 #, c-format
 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
 msgstr "      %s [-s TIPUS_DE_XARXA]â?¦ [-o FITXER_EIXIDA] [FITXER_ENTRADA]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1459
+#: sunrpc/rpc_main.c:1409
 #, c-format
 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
 msgstr "      %s [-n IDXARXA]â?¦ [-o FITXER_EIXIDA] [FITXER_ENTRADA]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1467
+#: sunrpc/rpc_main.c:1417
 #, c-format
 msgid "options:\n"
 msgstr ""
 "Opcions:\n"
 "\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1468
+#: sunrpc/rpc_main.c:1418
 #, c-format
 msgid "-a\t\tgenerate all files, including samples\n"
 msgstr " -a          Genera tots els fitxers, incloent els exemples.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1469
+#: sunrpc/rpc_main.c:1419
 #, c-format
 msgid "-b\t\tbackward compatibility mode (generates code for SunOS 4.1)\n"
 msgstr ""
 " -b          Mode de compatibilitat cap enrere (genera codi per a\n"
 "            SunOS 4.1).\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1470
+#: sunrpc/rpc_main.c:1420
 #, c-format
 msgid "-c\t\tgenerate XDR routines\n"
 msgstr " -c          Genera rutines XDR.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1471
+#: sunrpc/rpc_main.c:1421
 #, c-format
 msgid "-C\t\tANSI C mode\n"
 msgstr " -C          Mode ANSI C.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1472
+#: sunrpc/rpc_main.c:1422
 #, c-format
 msgid "-Dname[=value]\tdefine a symbol (same as #define)\n"
 msgstr " -DNOM[=VALOR]    Defineix un símbol (equival a «#define»).\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1473
+#: sunrpc/rpc_main.c:1423
 #, c-format
 msgid "-h\t\tgenerate header file\n"
 msgstr " -h          Genera un fitxer de capçaleres.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1474
+#: sunrpc/rpc_main.c:1424
 #, c-format
 msgid "-i size\t\tsize at which to start generating inline code\n"
 msgstr " -i MIDA       Indica la MIDA on començar a generar codi en línia.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1475
+#: sunrpc/rpc_main.c:1425
 #, c-format
 msgid "-I\t\tgenerate code for inetd support in server (for SunOS 4.1)\n"
 msgstr ""
 " -I          Genera codi de compatibilitat amb «inetd» per al\n"
 "            servidor (per a SunOS 4.1).\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1476
+#: sunrpc/rpc_main.c:1426
 #, c-format
 msgid "-K seconds\tserver exits after K seconds of inactivity\n"
 msgstr ""
 " -K SEGONS      Fa que el servidor isca després del nombre indicat de\n"
 "            SEGONS dâ??inactivitat.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1477
+#: sunrpc/rpc_main.c:1427
 #, c-format
 msgid "-l\t\tgenerate client side stubs\n"
 msgstr " -l          Genera esquelets per a la part del client.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1478
+#: sunrpc/rpc_main.c:1428
 #, c-format
 msgid "-L\t\tserver errors will be printed to syslog\n"
 msgstr " -L          Fa que els errors del servidor sâ??envien a «syslog».\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1479
+#: sunrpc/rpc_main.c:1429
 #, c-format
 msgid "-m\t\tgenerate server side stubs\n"
 msgstr " -m          Genera esquelets per a la part del servidor.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1480
+#: sunrpc/rpc_main.c:1430
 #, c-format
 msgid "-M\t\tgenerate MT-safe code\n"
 msgstr " -M          Genera codi compatible amb múltiples fils dâ??execució.\n"
 
 # Sembla que «netid» és una expressió de la jerga RPC. ivb
-#: sunrpc/rpc_main.c:1481
+#: sunrpc/rpc_main.c:1431
 #, c-format
 msgid "-n netid\tgenerate server code that supports named netid\n"
 msgstr " -n NETID       Genera codi compatible amb el NETID indicat.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1482
+#: sunrpc/rpc_main.c:1432
 #, c-format
 msgid "-N\t\tsupports multiple arguments and call-by-value\n"
 msgstr " -N          Permet arguments múltiples i pas dâ??arguments per valor.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1483
+#: sunrpc/rpc_main.c:1433
 #, c-format
 msgid "-o outfile\tname of the output file\n"
 msgstr " -o FITXER_EIXIDA   Nom del fitxer dâ??eixida.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1484
+#: sunrpc/rpc_main.c:1434
 #, c-format
 msgid "-s nettype\tgenerate server code that supports named nettype\n"
 msgstr ""
 " -s TIPUS_DE_XARXA  Genera codi de servidor compatible amb el TIPUS_DE_XARXA\n"
 "            indicat.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1485
+#: sunrpc/rpc_main.c:1435
 #, c-format
 msgid "-Sc\t\tgenerate sample client code that uses remote procedures\n"
 msgstr ""
 " -Sc         Genera codi dâ??exemple per a un client que empra\n"
 "            procediments remots.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1486
+#: sunrpc/rpc_main.c:1436
 #, c-format
 msgid "-Ss\t\tgenerate sample server code that defines remote procedures\n"
 msgstr ""
 " -Ss         Genera codi dâ??exemple per a un servidor que defineix\n"
 "            procediments remots.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1487
+#: sunrpc/rpc_main.c:1437
 #, c-format
 msgid "-Sm \t\tgenerate makefile template \n"
 msgstr " -Sm         Genera una plantilla de fitxer «Makefile».\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1488
+#: sunrpc/rpc_main.c:1438
 #, c-format
 msgid "-t\t\tgenerate RPC dispatch table\n"
 msgstr " -t          Genera una taula de despatxat de crides RPC.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1489
+#: sunrpc/rpc_main.c:1439
 #, c-format
 msgid "-T\t\tgenerate code to support RPC dispatch tables\n"
 msgstr ""
 " -T          Genera codi per a treballar amb taules de despatxat de\n"
 "            crides RPC.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1490
+#: sunrpc/rpc_main.c:1440
 #, c-format
 msgid "-Y path\t\tdirectory name to find C preprocessor (cpp)\n"
 msgstr " -Y CAMÃ?       Directori on es troba el preprocessador de C (cpp).\n"
 
+#: sunrpc/rpc_main.c:1442
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"%s.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Per a obtenir instruccions sobre com informar dâ??un error, vegeu\n"
+"<%s>.\n"
+
 #: sunrpc/rpc_scan.c:112
 msgid "constant or identifier expected"
 msgstr "cal una constant o un identificador"
@@ -5589,127 +5776,127 @@ msgstr "svc_run: no resta memòria"
 msgid "svc_run: - poll failed"
 msgstr "svc_run: ha fallat poll()"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:81
+#: sunrpc/svc_simple.c:80
 #, c-format
 msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
 msgstr "no sâ??ha pogut reassignar el procediment número %ld\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:91
+#: sunrpc/svc_simple.c:90
 msgid "couldn't create an rpc server\n"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear un servidor RPC\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:99
+#: sunrpc/svc_simple.c:98
 #, c-format
 msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
 msgstr "no sâ??ha pogut donar dâ??alta el programa %ld amb versió %ld\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:107
+#: sunrpc/svc_simple.c:106
 msgid "registerrpc: out of memory\n"
 msgstr "registerrpc: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:168
+#: sunrpc/svc_simple.c:169
 #, c-format
 msgid "trouble replying to prog %d\n"
 msgstr "no sâ??ha pogut respondre al programa %d\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:177
+#: sunrpc/svc_simple.c:178
 #, c-format
 msgid "never registered prog %d\n"
 msgstr "el programa %d mai no sâ??ha donat dâ??alta\n"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:149
+#: sunrpc/svc_tcp.c:164
 msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
 msgstr "svc_tcp.c: problemes en crear un connector TCP"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:164
+#: sunrpc/svc_tcp.c:179
 msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
 msgstr "svc_tcp.c: ha fallat getsockname() o listen()"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:122
+#: sunrpc/svc_udp.c:137
 msgid "svcudp_create: socket creation problem"
 msgstr "svcudp_create: problemes en crear un connector"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:136
+#: sunrpc/svc_udp.c:151
 msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
 msgstr "svcudp_create: ha fallat getsockname()"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:168
+#: sunrpc/svc_udp.c:183
 msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
 msgstr "svcudp_create: «xp_pad» és massa menut per a IP_PKTINFO\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:476
+#: sunrpc/svc_udp.c:495
 msgid "enablecache: cache already enabled"
 msgstr "enablecache: la memòria cau ja est� habilitada"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:482
+#: sunrpc/svc_udp.c:501
 msgid "enablecache: could not allocate cache"
 msgstr "enablecache: no sâ??ha pogut reservar espai per a la memòria cau"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:491
+#: sunrpc/svc_udp.c:510
 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
 msgstr "enablecache: no sâ??ha pogut reservar espai per a les dades de la memòria cau"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:499
+#: sunrpc/svc_udp.c:518
 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
 msgstr "enablecache: no sâ??ha pogut reservar la cua FIFO de la memòria cau"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:535
+#: sunrpc/svc_udp.c:554
 msgid "cache_set: victim not found"
 msgstr "cache_set: no sâ??ha trobat la víctima"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:546
+#: sunrpc/svc_udp.c:565
 msgid "cache_set: victim alloc failed"
 msgstr "cache_set: no sâ??ha pogut reservar la víctima"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:553
+#: sunrpc/svc_udp.c:572
 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
 msgstr "cache_set: no sâ??ha pogut reservar un nou «rpc_buffer»"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:148
+#: sunrpc/svc_unix.c:162
 msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
 msgstr "svc_unix.c: problemes en crear un connector AF_UNIX"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:164
+#: sunrpc/svc_unix.c:178
 msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
 msgstr "svc_unix.c: ha fallat getsockname() o listen()"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:29 sysdeps/unix/siglist.c:27
+#: sysdeps/generic/siglist.h:28
 msgid "Hangup"
 msgstr "Penjat"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:30 sysdeps/unix/siglist.c:28
+#: sysdeps/generic/siglist.h:29
 msgid "Interrupt"
 msgstr "Interromput"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:31 sysdeps/unix/siglist.c:29
+#: sysdeps/generic/siglist.h:30
 msgid "Quit"
 msgstr "Eixit"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:32 sysdeps/unix/siglist.c:30
+#: sysdeps/generic/siglist.h:31
 msgid "Illegal instruction"
 msgstr "La instrucció no és permesa"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:33 sysdeps/unix/siglist.c:31
+#: sysdeps/generic/siglist.h:32
 msgid "Trace/breakpoint trap"
 msgstr "Trampa de traçat/punt dâ??aturada"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:34
+#: sysdeps/generic/siglist.h:33
 msgid "Aborted"
 msgstr "Avortat"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:35 sysdeps/unix/siglist.c:34
+#: sysdeps/generic/siglist.h:34
 msgid "Floating point exception"
 msgstr "Excepció de coma flotant"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:36 sysdeps/unix/siglist.c:35
+#: sysdeps/generic/siglist.h:35
 msgid "Killed"
 msgstr "Matat"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:37 sysdeps/unix/siglist.c:36
+#: sysdeps/generic/siglist.h:36
 msgid "Bus error"
 msgstr "Error de bus"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:38 sysdeps/unix/siglist.c:37
+#: sysdeps/generic/siglist.h:37
 msgid "Segmentation fault"
 msgstr "Violació de segment"
 
@@ -5718,108 +5905,107 @@ msgstr "Violació de segment"
 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
 #. TRANS or blocked. Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
-#: sysdeps/generic/siglist.h:39 sysdeps/gnu/errlist.c:359
-#: sysdeps/unix/siglist.c:39
+#: sysdeps/generic/siglist.h:38 sysdeps/gnu/errlist.c:359
 msgid "Broken pipe"
 msgstr "La canonada sâ??ha trencat"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:40 sysdeps/unix/siglist.c:40
+#: sysdeps/generic/siglist.h:39
 msgid "Alarm clock"
 msgstr "Temporitzador"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:41 sysdeps/unix/siglist.c:41
+#: sysdeps/generic/siglist.h:40
 msgid "Terminated"
 msgstr "Terminat"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:42 sysdeps/unix/siglist.c:42
+#: sysdeps/generic/siglist.h:41
 msgid "Urgent I/O condition"
 msgstr "Condició urgent dâ??E/S"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:43 sysdeps/unix/siglist.c:43
+#: sysdeps/generic/siglist.h:42
 msgid "Stopped (signal)"
 msgstr "Aturat (senyal)"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:44 sysdeps/unix/siglist.c:44
+#: sysdeps/generic/siglist.h:43
 msgid "Stopped"
 msgstr "Aturat"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:45 sysdeps/unix/siglist.c:45
+#: sysdeps/generic/siglist.h:44
 msgid "Continued"
 msgstr "Continuat"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:46 sysdeps/unix/siglist.c:46
+#: sysdeps/generic/siglist.h:45
 msgid "Child exited"
 msgstr "Un fill ha eixit"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:47 sysdeps/unix/siglist.c:47
+#: sysdeps/generic/siglist.h:46
 msgid "Stopped (tty input)"
 msgstr "Aturat (esperant entrada del terminal)"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:48 sysdeps/unix/siglist.c:48
+#: sysdeps/generic/siglist.h:47
 msgid "Stopped (tty output)"
 msgstr "Aturat (esperant escriure al terminal)"
 
 # ivb (2000/10/28)
 # ivb �s clar, E/S significa «Entrada/Sortida», perquè «Entrada/Eixida»
 # ivb queda ambigu (d'açò es diu discriminació objectiva %-P ).
-#: sysdeps/generic/siglist.h:49 sysdeps/unix/siglist.c:49
+#: sysdeps/generic/siglist.h:48
 msgid "I/O possible"
 msgstr "Lâ??operació dâ??E/S és possible"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:50 sysdeps/unix/siglist.c:50
+#: sysdeps/generic/siglist.h:49
 msgid "CPU time limit exceeded"
 msgstr "Sâ??ha excedit el temps límit de CPU"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:51 sysdeps/unix/siglist.c:51
+#: sysdeps/generic/siglist.h:50
 msgid "File size limit exceeded"
 msgstr "Sâ??ha excedit la mida mÃ?xima de fitxer"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:52 sysdeps/unix/siglist.c:52
+#: sysdeps/generic/siglist.h:51
 msgid "Virtual timer expired"
 msgstr "Ha expirat el temporitzador virtual"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:53 sysdeps/unix/siglist.c:53
+#: sysdeps/generic/siglist.h:52
 msgid "Profiling timer expired"
 msgstr "El temps de perfilat ha expirat"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:54 sysdeps/unix/siglist.c:54
-msgid "Window changed"
-msgstr "Ha canviat la mida de la finestra"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:55 sysdeps/unix/siglist.c:56
+#: sysdeps/generic/siglist.h:53
 msgid "User defined signal 1"
 msgstr "Senyal 1 definit per lâ??usuari"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:56 sysdeps/unix/siglist.c:57
+#: sysdeps/generic/siglist.h:54
 msgid "User defined signal 2"
 msgstr "Senyal 2 definit per lâ??usuari"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:60 sysdeps/unix/siglist.c:33
+#: sysdeps/generic/siglist.h:58
 msgid "EMT trap"
 msgstr "Trampa EMT"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:63 sysdeps/unix/siglist.c:38
+#: sysdeps/generic/siglist.h:61
 msgid "Bad system call"
 msgstr "La crida al sistema no és v�lida"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:66
+#: sysdeps/generic/siglist.h:64
 msgid "Stack fault"
 msgstr "Fallada de pila"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:69
+#: sysdeps/generic/siglist.h:67
 msgid "Information request"
 msgstr "Petició dâ??informació"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:71
+#: sysdeps/generic/siglist.h:69
 msgid "Power failure"
 msgstr "Fallada dâ??alimentació"
 
 # ivb (2000/10/28)
 # ivb Sona més a llenguatge jurídic que a altra cosa...
-#: sysdeps/generic/siglist.h:74 sysdeps/unix/siglist.c:55
+#: sysdeps/generic/siglist.h:72
 msgid "Resource lost"
 msgstr "Sâ??ha perdut el recurs"
 
+#: sysdeps/generic/siglist.h:75
+msgid "Window changed"
+msgstr "Ha canviat la mida de la finestra"
+
 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:25
@@ -5858,8 +6044,8 @@ msgstr "El dispositiu o adreça no existeix"
 
 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
-#. TRANS File}) occupy too much memory space. This condition never arises in the
-#. TRANS GNU system.
+#. TRANS File}) occupy too much memory space. This condition never arises on
+#. TRANS @gnuhurdsystems{}.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:94
 msgid "Argument list too long"
 msgstr "La llista dâ??arguments és massa llarga"
@@ -5899,7 +6085,7 @@ msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "No sâ??ha pogut reservar memòria"
 
 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
-#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
+#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, this error never happens; you get a signal instead.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:167
 msgid "Bad address"
 msgstr "Lâ??adreça no és vÃ?lida"
@@ -5967,7 +6153,7 @@ msgstr "El procés té massa fitxers oberts"
 
 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system. Note
 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
-#. TRANS @ref{Linked Channels}. This error never occurs in the GNU system.
+#. TRANS @ref{Linked Channels}. This error never occurs on @gnuhurdsystems{}.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:275
 msgid "Too many open files in system"
 msgstr "El sistema té massa fitxers oberts"
@@ -5982,7 +6168,7 @@ msgstr "Lâ??operació ioctl() no sâ??adequa al dispositiu"
 #. TRANS write to a file that is currently being executed. Often using a
 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
 #. TRANS will cause this error. (The name stands for ``text file busy''.) This
-#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
+#. TRANS is not an error on @gnuhurdsystems{}; the text is copied as necessary.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:298
 msgid "Text file busy"
 msgstr "El fitxer de text es troba ocupat"
@@ -6029,7 +6215,7 @@ msgstr "El resultat numèric és fora de rang"
 
 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
 #. TRANS later. The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
-#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
+#. TRANS they are always the same in @theglibc{}.
 #. TRANS
 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
 #. TRANS
@@ -6060,7 +6246,7 @@ msgstr "El resultat numèric és fora de rang"
 msgid "Resource temporarily unavailable"
 msgstr "El recurs no es troba disponible temporalment"
 
-#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
+#. TRANS In @theglibc{}, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
 #. TRANS
 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
@@ -6123,7 +6309,7 @@ msgstr "No es permet lâ??ús del tipus de connector"
 
 #. TRANS The operation you requested is not supported. Some socket functions
 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
-#. TRANS implemented for all communications protocols. In the GNU system, this
+#. TRANS implemented for all communications protocols. On @gnuhurdsystems{}, this
 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
 #. TRANS nothing to do for that call.
@@ -6290,7 +6476,7 @@ msgstr "Lâ??indicador del fitxer NFS és obsolet"
 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
-#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
+#. TRANS properly on @gnuhurdsystems{}, making this error code impossible.)
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:799
 msgid "Object is remote"
 msgstr "Lâ??objecte és remot"
@@ -6321,7 +6507,7 @@ msgid "RPC bad procedure for program"
 msgstr "El procediment RPC no és v�lid per al programa"
 
 #. TRANS No locks available. This is used by the file locking facilities; see
-#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by the GNU system, but
+#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by @gnuhurdsystems{}, but
 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
 #. TRANS operating system.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:856
@@ -6378,7 +6564,7 @@ msgstr "No seâ??n permet lâ??ús"
 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
 msgstr "El car�cter estès o multioctet no és v�lid o complet"
 
-#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
+#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, servers supporting the @code{term} protocol return
 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
 #. TRANS foreground process group of the terminal. Users do not usually see this
 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
@@ -6390,7 +6576,7 @@ msgstr "Lâ??operació no és adequada per a un procés de fons"
 
 # ivb (2000/10/28)
 # ivb Doncs que conste que jo no he sigut!
-#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
+#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, opening a file returns this error when the file is
 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
 #. TRANS up, before it has connected to the file.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:955
@@ -6664,10 +6850,14 @@ msgstr "Lâ??estat no és recuperable"
 msgid "Operation not possible due to RF-kill"
 msgstr "Lâ??operació no és possible degut a RFKill"
 
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1469
+msgid "Memory page has hardware error"
+msgstr "La p�gina de memòria té un error de maquinari"
+
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb Codi -> sembla que aquesta és la traducció correcta, ja que tracta
 # ivb d'identificar l'error dins un vector de sistemes d'errors del mach. (?)
-#: sysdeps/mach/_strerror.c:57
+#: sysdeps/mach/_strerror.c:56
 msgid "Error in unknown error system: "
 msgstr "Error en un sistema dâ??errors desconegut: "
 
@@ -6739,25 +6929,12 @@ msgstr "Interromput per un senyal"
 msgid "Parameter string not correctly encoded"
 msgstr "La cadena par�metre no té una codificació v�lida"
 
-#: sysdeps/unix/siglist.c:26
-msgid "Signal 0"
-msgstr "Senyal 0"
-
-#: sysdeps/unix/siglist.c:32
-msgid "IOT trap"
-msgstr "Trampa IOT"
-
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:49
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:65
 #, c-format
 msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
 msgstr "«%s» és per a la m�quina desconeguda %d\n"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
-#, c-format
-msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
-msgstr "makecontext: no es poden tractar més de 8 arguments\n"
-
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:60
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: lddlibc4 FILE\n"
@@ -6766,81 +6943,81 @@ msgstr ""
 "Forma dâ??ús: lddlibc4 FITXER\n"
 "\n"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:82
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:81
 #, c-format
 msgid "cannot open `%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut obrir «%s»"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:86
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:85
 #, c-format
 msgid "cannot read header from `%s'"
 msgstr "no sâ??ha pogut llegir la capçalera de «%s»"
 
-#: timezone/zdump.c:215
+#: timezone/zdump.c:246
 msgid "lacks alphabetic at start"
 msgstr "no comença per un car�cter alfabètic"
 
-#: timezone/zdump.c:217
+#: timezone/zdump.c:248
 msgid "has fewer than 3 alphabetics"
 msgstr "té menys de 3 car�cters alfabètics"
 
-#: timezone/zdump.c:219
+#: timezone/zdump.c:250
 msgid "has more than 6 alphabetics"
 msgstr "té més de 6 car�cters alfabètics"
 
-#: timezone/zdump.c:227
+#: timezone/zdump.c:258
 msgid "differs from POSIX standard"
 msgstr "difereix de lâ??estÃ?ndard POSIX"
 
 # FIXME: language-dependent
 # La cadena final és una de les anteriors. ivb
-#: timezone/zdump.c:233
+#: timezone/zdump.c:264
 #, c-format
 msgid "%s: warning: zone \"%s\" abbreviation \"%s\" %s\n"
 msgstr "%1$s: avís: lâ??abreviatura «%3$s» de la zona «%2$s» %4$s\n"
 
-#: timezone/zdump.c:242
+#: timezone/zdump.c:273
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: usage is %s [ --version ] [ --help ] [ -v ] [ -c [loyear,]hiyear ] zonename ...\n"
 "\n"
-"Report bugs to tz@elsie.nci.nih.gov.\n"
+"Report bugs to %s.\n"
 msgstr ""
 "%s: forma dâ??ús: %s [--version] [--help] [-v] [-c [ANY_INF,]ANY_SUP]\n"
 "\tNOM_DE_ZONAâ?¦\n"
 "\n"
-"Informeu dels errors a tz@elsie.nci.nih.gov.\n"
+"Informeu dels errors a %s.\n"
 
-#: timezone/zdump.c:311
+#: timezone/zdump.c:340
 #, c-format
 msgid "%s: wild -c argument %s\n"
 msgstr "%s: lâ??argument de lâ??opció «-c» no és vÃ?lid: %s\n"
 
-#: timezone/zdump.c:398
+#: timezone/zdump.c:426
 msgid "Error writing to standard output"
 msgstr "error en escriure a lâ??eixida estÃ?ndard"
 
-#: timezone/zdump.c:421
+#: timezone/zdump.c:439
 #, c-format
 msgid "%s: use of -v on system with floating time_t other than float or double\n"
 msgstr "%s: no es pot emprar «-v» ja que «time_t» en aquest sistema és un tipus flotant diferent de «float» i «double»\n"
 
-#: timezone/zic.c:388
+#: timezone/zic.c:361
 #, c-format
 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
 msgstr "%s: la memòria sâ??ha exhaurit: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:434
+#: timezone/zic.c:401
 #, c-format
 msgid "\"%s\", line %d: %s"
 msgstr "«%s», línia %d: %s"
 
-#: timezone/zic.c:437
+#: timezone/zic.c:404
 #, c-format
 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
 msgstr " (regla de «%s», línia %d)"
 
-#: timezone/zic.c:449
+#: timezone/zic.c:415
 msgid "warning: "
 msgstr "avís: "
 
@@ -6848,355 +7025,355 @@ msgstr "avís: "
 # ivb Deixe algunes paraules per traduir perquè es refereixen a paraules
 # ivb reservades dels fitxers amb què treballa zic.
 # Sembla que la barra al final de la línia no pinta res. ivb
-#: timezone/zic.c:459
+#: timezone/zic.c:425
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: usage is %s [ --version ] [ --help ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
 "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
 "\n"
-"Report bugs to tz@elsie.nci.nih.gov.\n"
+"Report bugs to %s.\n"
 msgstr ""
 "%s: forma dâ??ús: %s [--version] [--help] [-s] [-v] [-l localtime]\n"
 "\t[-p posixrules] [-d DIRECTORI] [-L FITXER_SEGONS_INTERCALARS]\n"
 "\t[-y yearistype] [FITXERâ?¦]\n"
 "\n"
-"Informeu dels errors a tz@elsie.nci.nih.gov.\n"
+"Informeu dels errors a %s.\n"
 
-#: timezone/zic.c:496
+#: timezone/zic.c:460
 msgid "wild compilation-time specification of zic_t"
 msgstr "lâ??especificació de «zic_t» en temps de compiÅ?lació no és vÃ?lida"
 
-#: timezone/zic.c:515
+#: timezone/zic.c:479
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
 msgstr "%s: sâ??ha indicat lâ??opció «-d» més dâ??una volta\n"
 
-#: timezone/zic.c:525
+#: timezone/zic.c:489
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
 msgstr "%s: sâ??ha indicat lâ??opció «-l» més dâ??una volta\n"
 
-#: timezone/zic.c:535
+#: timezone/zic.c:499
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
 msgstr "%s: sâ??ha indicat lâ??opció «-p» més dâ??una volta\n"
 
-#: timezone/zic.c:545
+#: timezone/zic.c:509
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
 msgstr "%s: sâ??ha indicat lâ??opció «-y» més dâ??una volta\n"
 
-#: timezone/zic.c:555
+#: timezone/zic.c:519
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
 msgstr "%s: sâ??ha indicat lâ??opció «-L» més dâ??una volta\n"
 
-#: timezone/zic.c:604
+#: timezone/zic.c:566
 msgid "link to link"
 msgstr "enllaç a un altre enllaç"
 
-#: timezone/zic.c:669
+#: timezone/zic.c:629
 msgid "hard link failed, symbolic link used"
 msgstr "no sâ??ha pogut crear un enllaç fort, se nâ??ha emprat un de simbòlic"
 
-#: timezone/zic.c:677
+#: timezone/zic.c:637
 #, c-format
 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
 msgstr "%s: no sâ??ha pogut crear un enllaç des de «%s» cap a «%s»: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:749 timezone/zic.c:751
+#: timezone/zic.c:697 timezone/zic.c:699
 msgid "same rule name in multiple files"
 msgstr "el mateix nom de regla és repetit a diversos fitxers"
 
-#: timezone/zic.c:792
+#: timezone/zic.c:740
 msgid "unruly zone"
 msgstr "la zona no té regles"
 
-#: timezone/zic.c:799
+#: timezone/zic.c:747
 #, c-format
 msgid "%s in ruleless zone"
 msgstr "«%s» en una zona sense regles"
 
-#: timezone/zic.c:820
+#: timezone/zic.c:767
 msgid "standard input"
 msgstr "entrada estÃ?ndard"
 
-#: timezone/zic.c:825
+#: timezone/zic.c:772
 #, c-format
 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
 msgstr "%s: no sâ??ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:836
+#: timezone/zic.c:783
 msgid "line too long"
 msgstr "la línia és massa llarga"
 
-#: timezone/zic.c:856
+#: timezone/zic.c:803
 msgid "input line of unknown type"
 msgstr "la línia introduïda pertany a un tipus desconegut"
 
-#: timezone/zic.c:872
+#: timezone/zic.c:819
 #, c-format
 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
 msgstr "%s: línia «Leap» en fitxer no de segons intercalars «%s»\n"
 
-#: timezone/zic.c:879 timezone/zic.c:1316 timezone/zic.c:1338
+#: timezone/zic.c:826 timezone/zic.c:1243 timezone/zic.c:1265
 #, c-format
 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
 msgstr "%s: p�nic: el valor esquerre %d no és v�lid\n"
 
-#: timezone/zic.c:887
+#: timezone/zic.c:834
 #, c-format
 msgid "%s: Error reading %s\n"
 msgstr "%s: error en llegir «%s»\n"
 
-#: timezone/zic.c:894
+#: timezone/zic.c:841
 #, c-format
 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
 msgstr "%s: error en tancar «%s»: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:899
+#: timezone/zic.c:846
 msgid "expected continuation line not found"
 msgstr "cal una línia de continuació, però seâ??n troba cap"
 
-#: timezone/zic.c:943 timezone/zic.c:2480 timezone/zic.c:2499
+#: timezone/zic.c:887 timezone/zic.c:2411 timezone/zic.c:2425
 msgid "time overflow"
 msgstr "desbordament de lâ??hora"
 
-#: timezone/zic.c:947
+#: timezone/zic.c:891
 msgid "24:00 not handled by pre-1998 versions of zic"
 msgstr "les versions de «zic» anteriors a 1998 no admeten «24:00»"
 
-#: timezone/zic.c:950
+#: timezone/zic.c:894
 msgid "values over 24 hours not handled by pre-2007 versions of zic"
 msgstr "les versions de «zic» anteriors a 2007 no admeten valors majors que 24 hores"
 
-#: timezone/zic.c:963
+#: timezone/zic.c:905
 msgid "wrong number of fields on Rule line"
 msgstr "el nombre de camps de la línia «Rule» és incorrecte"
 
-#: timezone/zic.c:967
+#: timezone/zic.c:909
 msgid "nameless rule"
 msgstr "la regla no té nom"
 
-#: timezone/zic.c:972
+#: timezone/zic.c:914
 msgid "invalid saved time"
 msgstr "el temps estalviat no és v�lid"
 
-#: timezone/zic.c:993
+#: timezone/zic.c:932
 msgid "wrong number of fields on Zone line"
 msgstr "el nombre de camps de la línia «Zone» no és correcte"
 
-#: timezone/zic.c:999
+#: timezone/zic.c:938
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
 msgstr "la línia «Zone %s» i lâ??opció «-l» són mútuament excloents"
 
-#: timezone/zic.c:1007
+#: timezone/zic.c:946
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
 msgstr "la línia «Zone %s» i lâ??opció «-p» són mútuament excloents"
 
-#: timezone/zic.c:1019
+#: timezone/zic.c:958
 #, c-format
 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
 msgstr "el nom de zona «%s» (fitxer «%s», línia %d) és duplicat"
 
-#: timezone/zic.c:1035
+#: timezone/zic.c:972
 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
 msgstr "el nombre de camps de la línia de continuació de «Zone» no és correcte"
 
-#: timezone/zic.c:1075
+#: timezone/zic.c:1009
 msgid "invalid UTC offset"
 msgstr "el desplaçament dâ??UTC no és vÃ?lid"
 
-#: timezone/zic.c:1078
+#: timezone/zic.c:1012
 msgid "invalid abbreviation format"
 msgstr "el format de lâ??abreviatura no és vÃ?lid"
 
-#: timezone/zic.c:1107
+#: timezone/zic.c:1041
 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
 msgstr "el temps final de la línia de continuació de «Zone» no ve darrere del temps final de la línia anterior"
 
-#: timezone/zic.c:1135
+#: timezone/zic.c:1066
 msgid "wrong number of fields on Leap line"
 msgstr "el nombre de camps de la línia «Leap» no és correcte"
 
-#: timezone/zic.c:1144
+#: timezone/zic.c:1075
 msgid "invalid leaping year"
 msgstr "lâ??any bixest no és vÃ?lid"
 
-#: timezone/zic.c:1164 timezone/zic.c:1270
+#: timezone/zic.c:1095 timezone/zic.c:1197
 msgid "invalid month name"
 msgstr "el nom del mes no és v�lid"
 
-#: timezone/zic.c:1177 timezone/zic.c:1383 timezone/zic.c:1397
+#: timezone/zic.c:1108 timezone/zic.c:1310 timezone/zic.c:1324
 msgid "invalid day of month"
 msgstr "el dia del mes no és v�lid"
 
-#: timezone/zic.c:1182
+#: timezone/zic.c:1113
 msgid "time before zero"
 msgstr "lâ??hora és anterior a zero"
 
-#: timezone/zic.c:1186
+#: timezone/zic.c:1117
 msgid "time too small"
 msgstr "lâ??hora és massa menuda"
 
-#: timezone/zic.c:1190
+#: timezone/zic.c:1121
 msgid "time too large"
 msgstr "lâ??hora és massa gran"
 
-#: timezone/zic.c:1194 timezone/zic.c:1299
+#: timezone/zic.c:1125 timezone/zic.c:1226
 msgid "invalid time of day"
 msgstr "lâ??hora del dia no és vÃ?lida"
 
-#: timezone/zic.c:1213
+#: timezone/zic.c:1144
 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
 msgstr "el camp de correcció de la línia de «Leap» no és v�lid"
 
-#: timezone/zic.c:1218
+#: timezone/zic.c:1149
 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
 msgstr "el camp «Rolling/Stationary» de la línia «Leap» no és v�lid"
 
-#: timezone/zic.c:1234
+#: timezone/zic.c:1163
 msgid "wrong number of fields on Link line"
 msgstr "el nombre de camps de la línia «Link» no és correcte"
 
 # El nom del camp no és una paraula clau del fitxer. ivb
-#: timezone/zic.c:1238
+#: timezone/zic.c:1167
 msgid "blank FROM field on Link line"
 msgstr "el camp dâ??inici de la línia «Link» és buit"
 
 # El nom del camp no és una paraula clau del fitxer. ivb
-#: timezone/zic.c:1242
+#: timezone/zic.c:1171
 msgid "blank TO field on Link line"
 msgstr "el camp dâ??acabament de la línia «Link» és buit"
 
-#: timezone/zic.c:1320
+#: timezone/zic.c:1247
 msgid "invalid starting year"
 msgstr "lâ??any de començament no és vÃ?lid"
 
-#: timezone/zic.c:1342
+#: timezone/zic.c:1269
 msgid "invalid ending year"
 msgstr "lâ??any dâ??acabament no és vÃ?lid"
 
-#: timezone/zic.c:1346
+#: timezone/zic.c:1273
 msgid "starting year greater than ending year"
 msgstr "lâ??any de començament és major que el dâ??acabament"
 
-#: timezone/zic.c:1353
+#: timezone/zic.c:1280
 msgid "typed single year"
 msgstr "sâ??ha especificat un sol any"
 
-#: timezone/zic.c:1388
+#: timezone/zic.c:1315
 msgid "invalid weekday name"
 msgstr "el nom del dia de la setmana no és v�lid"
 
-#: timezone/zic.c:1566
+#: timezone/zic.c:1481
 #, c-format
 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
 msgstr "%s: no sâ??ha pogut eliminar «%s»: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1576
+#: timezone/zic.c:1491
 #, c-format
 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s: no sâ??ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1726
+#: timezone/zic.c:1683
 #, c-format
 msgid "%s: Error writing %s\n"
 msgstr "%s: error en escriure «%s»\n"
 
-#: timezone/zic.c:2019
+#: timezone/zic.c:1964
 msgid "no POSIX environment variable for zone"
 msgstr "no sâ??ha establert una variable dâ??entorn POSIX per a la zona"
 
-#: timezone/zic.c:2176
+#: timezone/zic.c:2131
 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
 msgstr "no sâ??ha pogut determinar lâ??abreviatura de zona horÃ?ria a emprar just després de la data límit (until)"
 
-#: timezone/zic.c:2222
+#: timezone/zic.c:2175
 msgid "too many transitions?!"
 msgstr "hi ha massa transicions?!"
 
-#: timezone/zic.c:2241
+#: timezone/zic.c:2190
 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
 msgstr "error intern: sâ??ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «isdst»"
 
-#: timezone/zic.c:2245
+#: timezone/zic.c:2194
 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
 msgstr "error intern: sâ??ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisstd»"
 
-#: timezone/zic.c:2249
+#: timezone/zic.c:2198
 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
 msgstr "error intern: sâ??ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisgmt»"
 
-#: timezone/zic.c:2268
+#: timezone/zic.c:2217
 msgid "too many local time types"
 msgstr "hi ha massa tipus dâ??hora local"
 
-#: timezone/zic.c:2272
+#: timezone/zic.c:2221
 msgid "UTC offset out of range"
 msgstr "el desplaçament respecte UTC és fora de rang"
 
-#: timezone/zic.c:2300
+#: timezone/zic.c:2245
 msgid "too many leap seconds"
 msgstr "hi ha massa segons intercalars"
 
-#: timezone/zic.c:2306
+#: timezone/zic.c:2251
 msgid "repeated leap second moment"
 msgstr "el moment de segon intercalar és repetit"
 
-#: timezone/zic.c:2358
+#: timezone/zic.c:2301
 msgid "Wild result from command execution"
 msgstr "lâ??execució de lâ??ordre ha donat un resultat estrany"
 
-#: timezone/zic.c:2359
+#: timezone/zic.c:2302
 #, c-format
 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
 msgstr "%s: lâ??ordre ha estat «%s», el resultat ha estat %d\n"
 
 # ivb (2001/10/30)
 # ivb Es refereix a les cometes dobles «"».
-#: timezone/zic.c:2457
+#: timezone/zic.c:2393
 msgid "Odd number of quotation marks"
 msgstr "el nombre de cometes és senar"
 
-#: timezone/zic.c:2546
+#: timezone/zic.c:2470
 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
 msgstr "sâ??ha emprat el dia 29 de febrer en un any no bixest"
 
-#: timezone/zic.c:2581
+#: timezone/zic.c:2505
 msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
 msgstr "la regla va més enllÃ? de lâ??inici o fi del mes; no funcionarÃ? en les versions de «zic» anteriors a 2004"
 
-#: timezone/zic.c:2613
+#: timezone/zic.c:2536
 msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
 msgstr "lâ??abreviatura de la zona horÃ?ria no comença per un carÃ?cter alfabètic"
 
-#: timezone/zic.c:2615
-msgid "time zone abbreviation has more than 3 alphabetics"
-msgstr "lâ??abreviatura de la zona horÃ?ria té més de 3 carÃ?cters alfabètics"
+#: timezone/zic.c:2538
+msgid "time zone abbreviation has fewer than 3 alphabetics"
+msgstr "lâ??abreviatura de la zona horÃ?ria té menys de 3 carÃ?cters alfabètics"
 
-#: timezone/zic.c:2617
+#: timezone/zic.c:2540
 msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
 msgstr "lâ??abreviatura de la zona horÃ?ria té massa carÃ?cters alfabètics"
 
-#: timezone/zic.c:2627
+#: timezone/zic.c:2550
 msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
 msgstr "lâ??abreviatura de la zona horÃ?ria difereix de lâ??estÃ?ndard POSIX"
 
-#: timezone/zic.c:2639
+#: timezone/zic.c:2562
 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
 msgstr "hi ha massa abreviatures de zona hor�ria (o són massa llargues)"
 
-#: timezone/zic.c:2680
+#: timezone/zic.c:2602
 #, c-format
 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
 msgstr "%s: no sâ??ha pogut crear el directori «%s»: %s\n"
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb Resulta d'assignar un «int» a un «long».
-#: timezone/zic.c:2702
+#: timezone/zic.c:2623
 #, c-format
 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
 msgstr "%s: el signe de %d no sâ??ha estès correctament\n"

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 ChangeLog |  4 +
 po/ca.po | 2731 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 2 files changed, 1458 insertions(+), 1277 deletions(-)


hooks/post-receive
-- 
GNU C Library master sources


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]