This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Asia


Hei

Minua pyritään murhaamaan (rikoslaki). Voitteko auttaa?

Aivotoimintani tuhottiin murhaamalla 2012 ja ääni laitettiin päähäni tuhoten normaaliaivotoimintani ja ajattelu ja suunnitelu toimintani.

Ainakin Osuuspankki murhaa minua toimillaan ja minulla on sopimus Osuuspankin kanssa jossa käytetään Helsingin välimiesoikeutta kauppakamarissa.

Voitteko auttaa minua? (murha!!)

Maapallon Eurooppa ja USA pahasti tuhoutunut ja (genocide).

Voitteko soittaa minulle?

+358-45-6696890

Minkälaisia toimintaa kauppakamarilla
nykyään on?

Tomas Erno Ukkonen
tomas.ukkonen@iki.fi
Sent from ProtonMail Mobile
--
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]