This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Infolinia : Tel. 515768949


Dzien dobry


Zgodnie z nowa ustawa Banki w Polsce moga zabrac Twoje oszczednosci.
Wystarczy ze stwierdza ze znalazly sie w slabej kondycji.
Jest to tzw. Dyrektywa BRRD.
Skok Wolomin upadl, SK Bank upadl - na co czekasz ?
Zakladamy konta w Szwajcarii (nie nalezy do UE, srodki sa bezpieczne).


Zapraszamy.
tel.515768949


---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus


--
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]