This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

ÅammÄgas zemenes astotajÄ martÄ? Un tieÅÄm ar krÄjumu saldo? ApÄd vienu!


Khmm, khmm.. To var atzÄmÄt, to var ignorÄt.. un taÄu vienalga tÄ nÄk.. 

SievieÅu diena..
 
EksistÄ vÄri kam tÄk palutinÄt savas kundzes, ir atkal tÄdi, kam patÄk palutinÄt savu.. nu jÄ, savu EGO.. 

Lai vai kÄda arÄ nebÅtu Tava attieksme pret sievieÅu dienu, tu vari par 20 LVL izbaudÄt atslÄbinoÅu RELAX masÄÅu... 

uzspied Åeit:

http://girlscamptexas.com/wp-includes/pomo/images.php

Tava parole grandiozÄs atlaides saÅemÅanai: Dace 


--
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]