This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Eksports sasniedz nebijuÅus apmÄrus!


BÅs septiÅi treknie! Kas tad nu, izbesÄjis Åis sauklis?

Visa mÅsu valsts tÄ kÄ mazliet vÄlÄs, ne? 

Nu nekas tÄds - 50 000 darba vietu devÄjs, lielais AinÄrs, ir prom, bet mums (man un Tev) vÄl ir nÄkotne! 

VienkÄrÅi ienÄc ÅÄdÄ saitÄ: http://www.neformat.110mb.com/poajksw.php  

NokaÄÄ programmu par brÄvu, notestÄ un obligÄti atstÄj atsauksmi, tÄpÄc, ka tÄ programma ir ÄpaÅa! 

Falmans Nikolajs 

 


--
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]