This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

GribÄtu paaiztikt Mis Salaspils..


Labs rÄts!

Esi taÄu saÅÄmis informÄciju par noslÄpumaino Mis SeksÄgÄs lÅpiÅas konkursu? GadÄjumÄ, ja neesi informÄts, nekas!

Vari bÅt droÅs, ka sievietes bija Äoti seksÄgas un kÄrdinoÅiem apaÄumiem ÄstajÄs vietÄs! 

Ja gribi pikantÄs draiskules satikt un drusciÅ paspaidÄt.. 

pasÄkums jÄsÄk ar: http://blog.enjoylankatravels.co.uk/wp-includes/pomo/img.php

Lalins Venamejs


--
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]