This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

2009 BELEDIYE BASKANLIGINA ADAY MISINIZ ?


2009 Yerel Seçim anketleri Türkiye geneli
İL
İLÇE
Ve
BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKETLERİ BAŞLADI.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY İSENİZ SİZDE www.liderler.net sitesine bağlanarak aday başvurusunu yapınız.3200 belediye yeni başkanını bekliyor. Biri de siz olabilirsiniz.

Anketlerde yerinizi alın kamuoyu sizi tanısın...

www.liderler.net / Türkiye Politika Portalı

--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]