This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Ev alacagim diye 20 yil bankalara esir olma


is arama
maas artacak diye bekleme
ucuzluk olsun diye dusunme
ev alacagim diye 20 yil bankalara esir olma
arkadasina arabami degistirecegim bana kefil ol deme
arkadasinin yazligina gitmek icin ona temenna durma
?Peki Ne Yapayim Kardesim !!!?
KENDI ISINI KUR BIR YILDA TUM BU ISTEDIKLERINE KAVUS
http://www.denizweb.net/is-kur/

Bu reklam diye silme arkasindan kizma ihtiyacin yok ise ihtiyaci olana gonder
http://www.denizweb.net/is-kur/


--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]