This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Şimdiden Dream Card'ınızı İsminize Özel Ayırtın!


    Kartŭnŭzŭ ayŭrtmak için dreamcard.org internet sitesinden online sipariŝinizi verebilir yada

           detaylŭ bilgi için Dream Card Halkla Ŭliŝkiler Departmanŭnŭ arayabilirsiniz.

                             Telefon:  444 95 95

                               "dreamcard.org"--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]