This is the mail archive of the cygwin@cygwin.com mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Agustos bulteni


www.Jeton.net Aðustos Güncellemeleri
--------------------------------------------------------
* 17 farklý kategoride 3.000 in üzerinde hazýr sms mesajý
* Ücretsiz sms servisleri
* 70 yeni melodi
* Cep telefonu alým-satým panosu

http://www.Jeton.net

Sitemiz tamamen ücretsizdir ve reklam dahi yoktur.
Haber listemizden çýkmak için bu mail i reply etmeniz yeterlidir.
Ýyi Eðlenceler...
Jeton.net

--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]