This is the mail archive of the cygwin@cygwin.com mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

[wirus] UWAGA! znaleziono wirusa w Twojej wiadomosci !


Ta wiadomosc zostala utworzona automatycznie przez serwer smtp.wp.pl

W wyslanej przez Ciebie wiadomosci zostal znaleziony wirus sobig.f.
Skaner antywirusowy Poczty WP zablokowal jej dostarczenie do adresata
oraz definitywnie usunal list z serwera.

Zrob natychmiast kopie swoich danych i zainstaluj najnowszy program
antywirusowy!

Ponizej znajduja sie naglowki przechwyconego listu:
=====================================================================
>Received: from ti500710a080-1851.bb.online.no (HELO TD) ([80.212.39.59])
>     (envelope-sender <cygwin@cygwin.com>)
>     by smtp.wp.pl (wp-smtpd) with SMTP
>     for <komurka4@wp.pl>; 22 Aug 2003 16:45:32 -0000
>From: <cygwin@cygwin.com>
>To: <komurka4@wp.pl>
>Subject: Re: Details
>Date: Fri, 22 Aug 2003 18:44:55 +0200
>X-MailScanner: Found to be clean
=====================================================================

W razie problemow lub watpliwosci prosimy o kontakt:
- pod adresem : poczta@wp.pl
- telefonicznie: 0801 13-13-13 (oplata 36gr bez wzgledu na czas i miejsce
polaczenia)

--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]