This is the mail archive of the cygwin@cygwin.com mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

yerli kaliteyi al, issizlik azalsin!


İŞSİZ KALMAMAK İÇİN 
İŞSİZLERE İŞ SAĞLANMASI İÇİN
TÜRKİYE?NİN KAMPANYASI?NA KATIL!
------------------------------
 

YERLİ KALİTEYİ AL!

yatırımlar çoğalsın

İŞSİZLİK AZALSIN!YABANCI MALI ALMA! İŞSİZ KALMA!

1 milyon 200 bin işyeri kapandı, 
9 milyon meslek sahibi insanımız işsiz kaldı!
Bugün ülkemizde sanayide ve iş hayatında 
-iş bilmezlikten ya da kişisel beceriksizlikten kaynaklanmayan- 
seri iflaslarla işyerleri kapanıyor. 
Açık işletmeler ise sürekli küçülüyor, işçi çıkarıyor. 


HER 6.500 DOLARA 1 İŞSİZ!

Tüketim malları ithalatına giden her 6 bin 500 dolar, 
Türkiye?de 1 kişiyi işsiz bırakıyor. 
Son dört yıldaki 60 milyar dolarlık ithalat yerine 
9 milyon kişiye iş sağlayabilirdik!
 

İŞSİZLİĞİ KENDİ ELLERİNLE BÜYÜTME!

Azalan yatırım, çoğalan işsizliktir.
Kaliteli yerlisi varken, yabancısını tercih etmek, zaten kıt olan paranın
dışarı gitmesine yol açmakta, yatırımları azaltmaktadır. 
Bugün Türkiye?de pek çok ürün, dünya standartlarında üretilmektedir.
Türkiye kaliteyi yakalamıştır! 


YERLİ KALİTEYİ AL!

İşçiye ücret, memura maaş olsun! 
Okul olsun, yol olsun, hizmet olsun! 
İşsizlerimize iş, bebelerimize aş olsun!

 
-------------------------------------------
Kampanyanın gerekçeleri ve destekleyenlerin listesi

www.YABANCI-MAL-ALMIYORUM.com ?dadır. 

(Bu ileti 6 milyon Türk İnternet kullanıcısına gönderildi;
kampanya, 300.000 bin yerli üreticiye, sanayi ve ticaret odalarına,
odalara ve birliklere, dört işçi konfederasyonuna, sendikalarına,
şubelerine, derneklere ve üniversitelere duyuruldu.) 
-------------------------------------------

--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]