This is the mail archive of the cygwin@cygwin.com mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

KMH'ye DAVET


Kiymetli Arkadaslarim;

Ulkemizin zor sartlar altinda bulundugu bugunlerde sizleri "Kuvayi Milliye
Hareketi" isimli 3900 uyesi
bulunan ve bircok onemli proje gelistiren grubumuza ve web sitemize davet
ediyoruz.

Incelemeniz amaci ile grup adresimiz ve web adresimiz asagidadir.

http://groups.yahoo.com/group/kuvayimilliyehareketi

http://www.kuvayimilliyehareketi.org

Saygilarimla,
Gursel Gurel
Kuvayi Milliye Hareketi Kurucusu

Not;

Is iliskileri ile ilgili olarak ise;

http://groups.yahoo.com/group/kmhisiliskileri

grubuna girmelisiniz.

--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]