Back to bug 10645

Who When What Removed Added
ppluzhnikov 2010-08-26 14:11:46 UTC CC ppluzhnikov
Status UNCONFIRMED NEW
Ever confirmed 1
ppluzhnikov 2011-07-31 19:08:32 UTC CC yuri

Back to bug 10645