This is the mail archive of the libc-alpha@sourceware.org mailing list for the glibc project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

[PATCH v2 2/2] Only provide non-default symbols in libpthread for vfork


	* nptl/pt-vfork.c (vfork_resolve): Rename from vfork_ifunc.
	(vfork, __vfork): Define via compat_symbol.
---
 nptl/pt-vfork.c | 16 +++++++++-------
 1 file changed, 9 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/nptl/pt-vfork.c b/nptl/pt-vfork.c
index eaffe48..f3858c2 100644
--- a/nptl/pt-vfork.c
+++ b/nptl/pt-vfork.c
@@ -46,30 +46,32 @@
 
 extern __typeof (vfork) __libc_vfork;  /* Defined in libc. */
 
-attribute_hidden __attribute__ ((used))
-__typeof (vfork) *
-vfork_ifunc (void)
+static __typeof (vfork) *
+__attribute__ ((used))
+vfork_resolve (void)
 {
  return &__libc_vfork;
 }
 
 # ifdef HAVE_ASM_SET_DIRECTIVE
 # define DEFINE_VFORK(name) \
- asm (".set " #name ", vfork_ifunc\n" \
+ asm (".set " #name ", vfork_resolve\n" \
    ".globl " #name "\n" \
    ".type " #name ", %gnu_indirect_function");
 # else
 # define DEFINE_VFORK(name) \
- asm (#name " = vfork_ifunc\n" \
+ asm (#name " = vfork_resolve\n" \
    ".globl " #name "\n" \
    ".type " #name ", %gnu_indirect_function");
 # endif
 #endif
 
 #if SHLIB_COMPAT (libpthread, GLIBC_2_0, GLIBC_2_20)
-DEFINE_VFORK (vfork)
+DEFINE_VFORK (vfork_ifunc)
+compat_symbol (libpthread, vfork_ifunc, vfork, GLIBC_2_0);
 #endif
 
 #if SHLIB_COMPAT (libpthread, GLIBC_2_1_2, GLIBC_2_20)
-DEFINE_VFORK (__vfork)
+DEFINE_VFORK (__vfork_ifunc)
+compat_symbol (libpthread, __vfork_ifunc, __vfork, GLIBC_2_1_2);
 #endif
-- 
1.9.0


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]