This is the mail archive of the libc-alpha@sourceware.org mailing list for the glibc project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

[LWOW] INWESTYCYJNE INTERESY W UKRAINIE : 12-13 maja 2007 r., Lwow, Ukraina libc-alpha@sources.redhat.com


          Serdecznie zapraszamy na
  Międzynarodową Polsko - Ukraińską konferencję na temat 
    "Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość"
       XXI Międzynarodowa konferencja
 
>        ROZWÓJ INWESTYCJI W UKRAINIE 
       - terażniejszość i perspektywy. 
Aktualne informacje.Ostateczne wydażenia z Ukrainy.Informacje handlowo-gospodarcze.
Przepisy prawne. W co warto inwestować na Ukrainie? Jak nabyć nieruchomość na firmę?
Rozwój inwestycji w Ukrainie- terażniejszość i perspektywy
 
            12-13 maja?2007 r.
           Lwów, Hotel "Sputnik"

Program konferencji skierowany jest do:
*właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji* przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,* kadry zarządzającej,* kierowników działów zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.
Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.

Ukraińskie przepisy są przychylne zagranicznym inwestorom. Utworzenie w tym kraju własnego przedstawicielstwa lub filii przedsiębiorstwa nie jest sprawą trudną, o ile oczywiście zna się?obowiązujące przepisy w Ukrainie

Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.
Cena za uczestnictwo w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna): 1900,00 zl
http://www.seminar.pl.ua

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka {Tel. OO 38 (O67) 5~O~6~O~1~1~O }
E-mail:vika@mail.zp.ua
Faks: OO 38 (044) 4~5~5~9~9~9~9

KWESTIONARIUSZ ZGLOSZENIOWY: http://www.seminar.pl.ua/kwestionariusz.doc

Usun: mailto:usun@freemail.hu?subject=REMOVE:libc-alpha@sources.redhat.com 


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]