This is the mail archive of the cygwin-xfree mailing list for the Cygwin XFree86 project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Bo nurkowanie jest fajne!


Klub Płetwonurków pisze:
Czy jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem informacji handlowej, dotyczącej:

1. Nauki nurkowania
2. Turystyki rekreacyjno - nurkowej
3. Kursów nurkowych

Jeżeli tak, prosimy o odesłanie zgody na dostanie informacji dotyczącej powyższych tematów na adres nadawcy.

Niniejsze zapytanie nie jest informacją handlową, a jedynie zapytaniem o zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.)


--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://x.cygwin.com/docs/
FAQ:          http://x.cygwin.com/docs/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]