This is the mail archive of the binutils-cvs@sourceware.org mailing list for the binutils project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

[binutils-gdb] Updated Irish translation for ld and Swedish translation for gas.


https://sourceware.org/git/gitweb.cgi?p=binutils-gdb.git;h=8069955ee0dbcf6813218a968828afb838c676d9

commit 8069955ee0dbcf6813218a968828afb838c676d9
Author: Nick Clifton <nickc@redhat.com>
Date:  Mon Jan 23 13:32:12 2017 +0000

  Updated Irish translation for ld and Swedish translation for gas.

Diff:
---
 gas/ChangeLog |  4 +
 gas/po/sv.po | 2043 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 ld/ChangeLog |  4 +
 ld/po/ga.po  | 2134 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 4 files changed, 2284 insertions(+), 1901 deletions(-)

diff --git a/gas/ChangeLog b/gas/ChangeLog
index fbadd0b..2fb2a63 100644
--- a/gas/ChangeLog
+++ b/gas/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2017-01-23 Nick Clifton <nickc@redhat.com>
+
+	* po/sv.po: Updated Swedish translation.
+
 2017-01-20 Nick Clifton <nickc@redhat.com>
 
 	* config/tc-i386.c (parse_operands): Check for operand overflow
diff --git a/gas/po/sv.po b/gas/po/sv.po
index 19aece2..3154b25 100644
--- a/gas/po/sv.po
+++ b/gas/po/sv.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gas 2.26.51\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-11-04 15:27+1030\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-17 03:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-22 18:02+0100\n"
 "Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -525,7 +525,7 @@ msgstr "%s, %s, genererar felaktig objektfil\n"
 #: as.h:189
 #, c-format
 msgid "Case value %ld unexpected at line %d of file \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fallvärde %ld oväntat vid rad %d i fil â??%sâ??\n"
 
 #.
 #. * We have a GROSS internal error.
@@ -700,7 +700,7 @@ msgstr "Symbol â??%sâ?? kan inte bÃ¥de vara svag och normal"
 #: config/obj-coff.c:138 dw2gencfi.c:213
 #, c-format
 msgid "Inserting \"%s\" into structure table failed: %s"
-msgstr "Att infoga â??%sâ?? i strukturtabell misslyckades: %s"
+msgstr "Misslyckades med att infoga â??%sâ?? i strukturtabell: %s"
 
 #: config/obj-coff.c:217 config/obj-coff.c:1702 config/tc-ppc.c:5527
 #: config/tc-tic54x.c:4007 read.c:2900
@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgstr "internt fel: [%s] oväntad kod [%lx] i frob-symbol"
 #: config/obj-macho.c:1548
 #, c-format
 msgid "unrecognized stab type '%c'"
-msgstr ""
+msgstr "okänd stabtyp â??%câ??"
 
 #: config/obj-macho.c:1599
 #, c-format
@@ -2056,7 +2056,7 @@ msgstr "makro kräver $at medan $at används"
 
 #: config/tc-alpha.c:1491
 msgid "bignum invalid; zero assumed"
-msgstr "bignum ogiltigt; noll antaget"
+msgstr "stornum ogiltigt; noll antaget"
 
 #: config/tc-alpha.c:1493
 msgid "floating point number invalid; zero assumed"
@@ -3833,7 +3833,7 @@ msgstr "Instruktionsform inte tillgänglig för denna arkitektur."
 
 #: config/tc-arm.c:15553
 msgid "elements must be smaller than reversal region"
-msgstr "element måste vara mindre än omvändningsregion"
+msgstr "element måste vara mindre än omvändningsområde"
 
 #: config/tc-arm.c:15734 config/tc-arm.c:15794
 msgid "bad type for scalar"
@@ -5133,7 +5133,7 @@ msgstr ".word-avståndshantering utanför intervall är inte implementerat för
 
 #: config/tc-cris.c:1096
 msgid ".word case-table handling failed: table too large"
-msgstr ""
+msgstr "misslyckades med behandling av .word falltabell: tabell för stor"
 
 #: config/tc-cris.c:1234
 #, c-format
@@ -5212,11 +5212,11 @@ msgstr "PIC omlokaliseringsstorlek matchar inte operandstorlek"
 
 #: config/tc-cris.c:3385
 msgid "Calling gen_cond_branch_32 for .arch common_v10_v32\n"
-msgstr ""
+msgstr "Anropar gen_cond_branch_32 för .arch common_v10_v32\n"
 
 #: config/tc-cris.c:3389
 msgid "32-bit conditional branch generated"
-msgstr ""
+msgstr "32-bitars villkorad gren genererad"
 
 #: config/tc-cris.c:3450
 msgid "Complex expression not supported"
@@ -5226,7 +5226,7 @@ msgstr "Komplextuttryck stöds inte"
 #. not, add it.
 #: config/tc-cris.c:3600
 msgid "Bad call to md_atof () - floating point formats are not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt anrop till md_atof() - flyttalsformat stöds inte"
 
 #: config/tc-cris.c:3641
 msgid "PC-relative relocation must be trivially resolved"
@@ -5872,15 +5872,15 @@ msgstr "felaktigt angiven registerlista i push/pop"
 #. Checks for behavioral restrictions on LD/ST instructions.
 #: config/tc-epiphany.c:505
 msgid "destination register modified by displacement-post-modified address"
-msgstr ""
+msgstr "destinationsregister modifierat av efterförskjutningsmodifieradadress"
 
 #: config/tc-epiphany.c:506
 msgid "ldrd/strd requires even:odd register pair"
-msgstr ""
+msgstr "ldrd/strd kräver udda:jämnt registerpar"
 
 #: config/tc-epiphany.c:824 config/tc-m32r.c:1788
 msgid "Addend to unresolved symbol not on word boundary."
-msgstr ""
+msgstr "Tillägg till oupplöst symbol inte på ordgräns."
 
 #: config/tc-fr30.c:81
 #, c-format
@@ -6237,7 +6237,7 @@ msgstr "Saknar .procend\n"
 #: config/tc-hppa.c:1294
 #, c-format
 msgid "Invalid field selector. Assuming F%%."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig fältväljare. Antar F%%."
 
 #: config/tc-hppa.c:1318
 msgid "Bad segment in expression."
@@ -6246,7 +6246,7 @@ msgstr "Felaktigt segment i uttryck."
 #: config/tc-hppa.c:1343
 #, c-format
 msgid "Invalid Nullification: (%c)"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig nullifiering: (%c)"
 
 #: config/tc-hppa.c:1414
 msgid "Cannot handle fixup"
@@ -6312,7 +6312,7 @@ msgstr "Felaktigt segment (borde vara absolut)."
 #: config/tc-hppa.c:2615
 #, c-format
 msgid "Invalid argument location: %s\n"
-msgstr "Ogiltig argumentplats: %s\n"
+msgstr "Ogiltig argumentposition: %s\n"
 
 #: config/tc-hppa.c:2644
 #, c-format
@@ -6531,20 +6531,20 @@ msgstr "Saknar etikettnamn för .LABEL"
 
 #: config/tc-hppa.c:6860
 msgid "extra .LABEL arguments ignored."
-msgstr ""
+msgstr "extra .LABEL-argument överhoppade."
 
 #: config/tc-hppa.c:6876
 msgid "The .LEAVE pseudo-op is not supported"
-msgstr ""
+msgstr ".LEAVE pseudo-op:en stöds inte"
 
 #: config/tc-hppa.c:6914
 msgid "Unrecognized .LEVEL argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "Okänt .LEVEL-argument\n"
 
 #: config/tc-hppa.c:6948
 #, c-format
 msgid "Cannot define static symbol: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte definiera statisk symbol: %s\n"
 
 #: config/tc-hppa.c:6982
 msgid "Nested procedures"
@@ -7013,7 +7013,7 @@ msgstr "ogiltigt tecken %s i operand %d"
 #: config/tc-i386.c:4026
 #, c-format
 msgid "spurious operands; (%d operands/instruction max)"
-msgstr ""
+msgstr "vilsekommen operand; (max %d operander/instruktion)"
 
 #: config/tc-i386.c:4049
 msgid "expecting operand after ','; got nothing"
@@ -7086,15 +7086,15 @@ msgstr "vektorindexregister stöds inte"
 
 #: config/tc-i386.c:4997
 msgid "unsupported broadcast"
-msgstr ""
+msgstr "utsändning stöds inte"
 
 #: config/tc-i386.c:5000
 msgid "broadcast not on source memory operand"
-msgstr ""
+msgstr "utsändning inte på källoperand för minne"
 
 #: config/tc-i386.c:5003
 msgid "broadcast is needed for operand of such type"
-msgstr ""
+msgstr "utsändning behövs för operand av en sådan typ"
 
 #: config/tc-i386.c:5006
 msgid "unsupported masking"
@@ -7110,7 +7110,7 @@ msgstr "standardmask tillåts inte"
 
 #: config/tc-i386.c:5015
 msgid "unsupported static rounding/sae"
-msgstr ""
+msgstr "statisk avrundning/sae stöds inte"
 
 #: config/tc-i386.c:5019
 msgid "RC/SAE operand must precede immediate operands"
@@ -7155,7 +7155,7 @@ msgstr "tvetydig storlek för minnesoperand för â??%sâ??"
 
 #: config/tc-i386.c:5270
 msgid "no instruction mnemonic suffix given and no register operands; can't size instruction"
-msgstr ""
+msgstr "inget suffix för instruktionsmnemonic angivet och inga registeroperander; kan inte avgöra storlek på instruktion"
 
 #: config/tc-i386.c:5412 config/tc-i386.c:5486 config/tc-i386.c:5597
 #, c-format
@@ -7176,7 +7176,7 @@ msgstr "felaktig register â??%s%sâ?? använt med â??%câ??-suffix"
 
 #: config/tc-i386.c:5660
 msgid "no instruction mnemonic suffix given; can't determine immediate size"
-msgstr ""
+msgstr "inget suffix för instruktionmnemonic angivet; kan inte avgöra omedelbar storlek"
 
 #: config/tc-i386.c:5696
 #, c-format
@@ -7236,7 +7236,7 @@ msgstr "saknat eller ogiltigt uttryck â??%sâ??"
 #: config/tc-i386.c:7795
 #, c-format
 msgid "Unsupported broadcast: `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Utsändning stöds inte: â??%sâ??"
 
 #: config/tc-i386.c:7810
 #, c-format
@@ -7705,20 +7705,20 @@ msgstr "Utöka opkod efter fördröjd gren: â??%sâ??"
 #: config/tc-i860.c:403
 #, c-format
 msgid "Expanded opcode in dual mode: `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Expanderad opkod i dubbelt läge: â??%sâ??"
 
 #: config/tc-i860.c:407
 #, c-format
 msgid "An instruction was expanded (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "En instruktion expanderades (%s)"
 
 #: config/tc-i860.c:674
 msgid "Pipelined instruction: fsrc1 = fdest"
-msgstr ""
+msgstr "Rörledningsinstruktion: fsrc1 = fdest"
 
 #: config/tc-i860.c:877 config/tc-i860.c:884 config/tc-i860.c:891
 msgid "Assembler does not yet support PIC"
-msgstr ""
+msgstr "Assembler har inte stöd för PIC än"
 
 #: config/tc-i860.c:955
 #, c-format
@@ -7728,12 +7728,12 @@ msgstr "Felaktiga operander för %s"
 #: config/tc-i860.c:972
 #, c-format
 msgid "'d.%s' must be 8-byte aligned"
-msgstr ""
+msgstr "â??d.%sâ?? mÃ¥ste vara 8-bytejusterad"
 
 #: config/tc-i860.c:980
 #, c-format
 msgid "Prefix 'd.' invalid for instruction `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Prefix â??d.â?? ogiltigt för instruktion â??%sâ??"
 
 #: config/tc-i860.c:1133
 #, c-format
@@ -7744,6 +7744,11 @@ msgid ""
 " -mxp\t\t\t enable i860XP support (disabled by default)\n"
 " -mintel-syntax\t enable Intel syntax (default to AT&T/SVR4)\n"
 msgstr ""
+" -EL\t\t\t generera kod för omvänd byteordning (standard)\n"
+" -EB\t\t\t generera kod för rak byteordning\n"
+" -mwarn-expand\t\t varna om pseudo-operationer expanderas\n"
+" -mxp\t\t\t enable i860XP support (disabled by default)\n"
+" -mintel-syntax\t aktivera Intel-syntax (standard är AT&T/SVR4)\n"
 
 #. SVR4 compatibility flags.
 #: config/tc-i860.c:1141
@@ -7752,65 +7757,67 @@ msgid ""
 " -V\t\t\t print assembler version number\n"
 " -Qy, -Qn\t\t ignored\n"
 msgstr ""
+" -V\t\t\t skriv ut versionsnummer för assembler\n"
+" -Qy, -Qn\t\t hoppas över\n"
 
 #: config/tc-i860.c:1204
 msgid "This immediate requires 0 MOD 2 alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Denna omedelbar kräver 0 MOD 2-justering"
 
 #: config/tc-i860.c:1207
 msgid "This immediate requires 0 MOD 4 alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Denna omedelbar kräver 0 MOD 4-justering"
 
 #: config/tc-i860.c:1210
 msgid "This immediate requires 0 MOD 8 alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Denna omedelbar kräver 0 MOD 8-justering"
 
 #: config/tc-i860.c:1213
 msgid "This immediate requires 0 MOD 16 alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Denna omedelbar kräver 0 MOD 16-justering"
 
 #: config/tc-i860.c:1308
 msgid "5-bit immediate too large"
-msgstr ""
+msgstr "5-bitars omedelbar för stor"
 
 #: config/tc-i860.c:1311
 msgid "5-bit field must be absolute"
-msgstr ""
+msgstr "5-bitarsfält måste vara absolut"
 
 #: config/tc-i860.c:1356 config/tc-i860.c:1379
 msgid "A branch offset requires 0 MOD 4 alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Ett grenavstånd kräver 0 MOD 4-justering"
 
 #: config/tc-i860.c:1400
 #, c-format
 msgid "Unrecognized fix-up (0x%08lx)"
-msgstr ""
+msgstr "Okänd uppfixning (0x%08lx)"
 
 #: config/tc-i960.c:483
 #, c-format
 msgid "Hashing returned \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Hashning returnerade â??%sâ??."
 
 #: config/tc-i960.c:579 config/tc-i960.c:1109
 msgid "expression syntax error"
-msgstr ""
+msgstr "syntaxfel i uttryck"
 
 #: config/tc-i960.c:615
 msgid "attempt to branch into different segment"
-msgstr ""
+msgstr "försök att grena till annat segment"
 
 #: config/tc-i960.c:619
 #, c-format
 msgid "target of %s instruction must be a label"
-msgstr ""
+msgstr "mål för %s-instruktion måste vara en etikett"
 
 #: config/tc-i960.c:729
 msgid "unaligned register"
-msgstr ""
+msgstr "ojusterat register"
 
 #: config/tc-i960.c:751
 msgid "no such sfr in this architecture"
-msgstr ""
+msgstr "ingen sådan sfr i denna arkitektur"
 
 #: config/tc-i960.c:789
 msgid "illegal literal"
@@ -7818,48 +7825,48 @@ msgstr "felaktig literal"
 
 #: config/tc-i960.c:939
 msgid "invalid index register"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt indexregister"
 
 #: config/tc-i960.c:962
 msgid "invalid scale factor"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig skalfaktor"
 
 #: config/tc-i960.c:1186
 msgid "architecture of opcode conflicts with that of earlier instruction(s)"
-msgstr ""
+msgstr "opkodsarkitektur står i konflikt med den för tidigare instruktion(er)"
 
 #: config/tc-i960.c:1420 config/tc-xtensa.c:12074
 msgid "too many operands"
-msgstr ""
+msgstr "för många operander"
 
 #. We never moved: there was no opcode either!
 #: config/tc-i960.c:1468
 msgid "missing opcode"
-msgstr ""
+msgstr "saknar opkod"
 
 #: config/tc-i960.c:1608
 msgid "branch prediction invalid on this opcode"
-msgstr ""
+msgstr "grenförutsägelse ogiltig för denna opkod"
 
 #: config/tc-i960.c:1646
 #, c-format
 msgid "invalid opcode, \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig opkod, â??%sâ??."
 
 #: config/tc-i960.c:1648
 #, c-format
 msgid "improper number of operands. expecting %d, got %d"
-msgstr ""
+msgstr "felaktigt antal operander. förväntade %d, fick %d"
 
 #: config/tc-i960.c:1748
 #, c-format
 msgid "Fixup of %ld too large for field width of %d"
-msgstr ""
+msgstr "Uppfixning %ld för stor för fält med bredd %d"
 
 #: config/tc-i960.c:1858
 #, c-format
 msgid "invalid architecture %s"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig arkitektur %s"
 
 #: config/tc-i960.c:1878
 #, c-format
@@ -7887,89 +7894,89 @@ msgstr ""
 
 #: config/tc-i960.c:2143
 msgid "should have 1 or 2 operands"
-msgstr ""
+msgstr "bör ha 1 eller 2 operander"
 
 #: config/tc-i960.c:2151 config/tc-i960.c:2166
 #, c-format
 msgid "Redefining leafproc %s"
-msgstr ""
+msgstr "Omdefiniera leafproc %s"
 
 #: config/tc-i960.c:2196
 msgid "should have two operands"
-msgstr ""
+msgstr "bör ha två operander"
 
 #: config/tc-i960.c:2206
 msgid "'entry_num' must be absolute number in [0,31]"
-msgstr ""
+msgstr "â??entry_numâ?? mÃ¥ste vara ett absolut tal i intervallet [0,31]"
 
 #: config/tc-i960.c:2214
 #, c-format
 msgid "Redefining entrynum for sysproc %s"
-msgstr ""
+msgstr "Omdefiniera entrynum för sysproc %s"
 
 #. Should not happen: see block comment above.
 #: config/tc-i960.c:2314
 #, c-format
 msgid "Trying to 'bal' to %s"
-msgstr ""
+msgstr "Försöker att utföra â??balâ?? till %s"
 
 #: config/tc-i960.c:2324
 msgid "Looks like a proc, but can't tell what kind.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ser ut som en proc, men kan inte avgöra vilken sort.\n"
 
 #: config/tc-i960.c:2343
 msgid "big endian mode is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "rak byteordning stöds inte"
 
 #: config/tc-i960.c:2345
 #, c-format
 msgid "ignoring unrecognized .endian type `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "hoppar över okänd .endian-typ â??%sâ??"
 
 #: config/tc-i960.c:2390
 msgid "can't use COBR format with external label"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte använda COBR-format med extern etikett"
 
 #: config/tc-i960.c:2565
 msgid "option --link-relax is only supported in b.out format"
-msgstr ""
+msgstr "flagga --link-relax stöds endast i b.out-format"
 
 #: config/tc-i960.c:2592
 #, c-format
 msgid "No 'bal' entry point for leafproc %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen â??balâ??-ingÃ¥ngspunkt för leafproc %s"
 
 #: config/tc-ia64.c:872
 msgid "bad .section directive: want a,o,s,w,x,M,S,G,T in string"
-msgstr ""
+msgstr "felaktigt .section-direktiv: vill ha a,o,s,w,x,M,S,G,T i sträng"
 
 #: config/tc-ia64.c:924
 msgid "Size of frame exceeds maximum of 96 registers"
-msgstr ""
+msgstr "Storlek för ram överstiger max om 96 register"
 
 #: config/tc-ia64.c:929
 msgid "Size of rotating registers exceeds frame size"
-msgstr ""
+msgstr "Storlek för roterande register överstiger ramstorlek"
 
 #: config/tc-ia64.c:1016
 msgid "Unwind directive not followed by an instruction."
-msgstr ""
+msgstr "Upprullningsdirektiv följs inte av en instruktion."
 
 #: config/tc-ia64.c:1025 config/tc-ia64.c:7649
 msgid "qualifying predicate not followed by instruction"
-msgstr ""
+msgstr "kvalificerande predikat följs inte av instruktion"
 
 #: config/tc-ia64.c:1082
 msgid "expected ',' after section name"
-msgstr ""
+msgstr "förväntade â??,â?? efter sektionsnamn"
 
 #: config/tc-ia64.c:1118
 msgid "expected ',' after symbol name"
-msgstr ""
+msgstr "förväntade â??,â?? efter symbolnamn"
 
 #: config/tc-ia64.c:1142
 msgid "expected ',' after symbol size"
-msgstr ""
+msgstr "förväntade â??,â?? efter symbolstorlek"
 
 #: config/tc-ia64.c:1225 config/tc-ia64.c:1259
 msgid "record type is not valid"
@@ -7977,162 +7984,162 @@ msgstr "posttyp är inte giltig"
 
 #: config/tc-ia64.c:1328
 msgid "Invalid record type for P3 format."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig posttyp för P3-format."
 
 #: config/tc-ia64.c:1364
 msgid "Invalid record type for format P6"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig posttyp för format P6"
 
 #: config/tc-ia64.c:1544 config/tc-ia64.c:1596
 msgid "Invalid record type for format B1"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig posttyp för format B1"
 
 #: config/tc-ia64.c:1629
 msgid "Invalid record type for format X1"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig posttyp för format X1"
 
 #: config/tc-ia64.c:1671
 msgid "Invalid record type for format X3"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig posttyp för format X3"
 
 #: config/tc-ia64.c:1709
 msgid "Previous .save incomplete"
-msgstr ""
+msgstr "Föregående .save inte komplett"
 
 #: config/tc-ia64.c:2534
 msgid "spill_mask record unimplemented."
-msgstr ""
+msgstr "spill_mask-post inte implementerad"
 
 #: config/tc-ia64.c:2591
 msgid "record_type_not_valid"
-msgstr ""
+msgstr "record_type_not_valid"
 
 #: config/tc-ia64.c:2676
 msgid "Ignoring attempt to spill beyond end of region"
-msgstr ""
+msgstr "Hoppar över försök att spilla efter områdesslut"
 
 #: config/tc-ia64.c:2735
 msgid "Only constant space allocation is supported"
-msgstr ""
+msgstr "Endast konstant uttrymmesallokering stöds"
 
 #: config/tc-ia64.c:2749
 msgid "Only constant offsets are supported"
-msgstr ""
+msgstr "Endast konstantavstånd stöds"
 
 #: config/tc-ia64.c:2772
 msgid "Section switching in code is not supported."
-msgstr ""
+msgstr "Sektionsväxling i kod stöds inte."
 
 #: config/tc-ia64.c:2814
 msgid " Insn slot not set in unwind record."
-msgstr ""
+msgstr " Instr-lucka inte inställd i upprullningspost."
 
 #: config/tc-ia64.c:2888
 msgid "frgr_mem record before region record!"
-msgstr ""
+msgstr "frgr_mem-post före områdespost!"
 
 #: config/tc-ia64.c:2899
 msgid "fr_mem record before region record!"
-msgstr ""
+msgstr "fr_mem-post före områdespost!"
 
 #: config/tc-ia64.c:2908
 msgid "gr_mem record before region record!"
-msgstr ""
+msgstr "gr_mem-post före områdespost!"
 
 #: config/tc-ia64.c:2917
 msgid "br_mem record before region record!"
-msgstr ""
+msgstr "br_mem-post före områdespost!"
 
 #: config/tc-ia64.c:2927
 msgid "gr_gr record before region record!"
-msgstr ""
+msgstr "gr_gr-post före områdespost!"
 
 #: config/tc-ia64.c:2935
 msgid "br_gr record before region record!"
-msgstr ""
+msgstr "br_gr-post före områdespost!"
 
 #: config/tc-ia64.c:3053
 #, c-format
 msgid "First operand to .%s must be a predicate"
-msgstr ""
+msgstr "Första operanden till .%s måste vara ett predikat"
 
 #: config/tc-ia64.c:3057
 #, c-format
 msgid "Pointless use of p0 as first operand to .%s"
-msgstr ""
+msgstr "Onödig användning av p0 som första operand till .%s"
 
 #: config/tc-ia64.c:3113
 #, c-format
 msgid "Operand %d to .%s must be a preserved register"
-msgstr ""
+msgstr "Operan %d till .%s måste vara ett bevarat register"
 
 #: config/tc-ia64.c:3149
 #, c-format
 msgid "Operand %d to .%s must be a writable register"
-msgstr ""
+msgstr "Operand %d till .%s måste vara ett skrivbart register"
 
 #: config/tc-ia64.c:3174
 #, c-format
 msgid "Radix `%s' unsupported or invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Talbas â??%sâ?? stöds inte eller är ogiltig"
 
 #: config/tc-ia64.c:3204 config/tc-ia64.c:3209
 #, c-format
 msgid ".%s outside of %s"
-msgstr ""
+msgstr ".%s utanför %s"
 
 #: config/tc-ia64.c:3294
 msgid "Tags on unwind pseudo-ops aren't supported, yet"
-msgstr ""
+msgstr "Taggar för upprullningspseudo-op:ar stöds inte än"
 
 #: config/tc-ia64.c:3316
 msgid "First operand to .fframe must be a constant"
-msgstr ""
+msgstr "Första operanden till .fframe måste vara en konstant"
 
 #: config/tc-ia64.c:3336
 msgid "First operand to .vframe must be a general register"
-msgstr ""
+msgstr "Första operanden till .vframe måste vara ett generellt register"
 
 #: config/tc-ia64.c:3344
 msgid "Operand of .vframe contradicts .prologue"
-msgstr ""
+msgstr "Operand till .vframe motsäger .prologue"
 
 #: config/tc-ia64.c:3354
 msgid ".vframepsp is meaningless, assuming .vframesp was meant"
-msgstr ""
+msgstr ".vframepsp är meningslös, antar att .vframesp menades"
 
 #: config/tc-ia64.c:3362
 msgid "Operand to .vframesp must be a constant (sp-relative offset)"
-msgstr ""
+msgstr "Operand till .vframesp måste vara en konstant (sp-relativt avstånd)"
 
 #: config/tc-ia64.c:3389
 msgid "First operand to .save not a register"
-msgstr ""
+msgstr "Första operand till .save inte ett register"
 
 #: config/tc-ia64.c:3395
 msgid "Second operand to .save not a valid register"
-msgstr ""
+msgstr "Andra operanden till .save inte ett giltigt register"
 
 #: config/tc-ia64.c:3426 config/tc-ia64.c:3437 config/tc-ia64.c:3445
 msgid "Second operand of .save contradicts .prologue"
-msgstr ""
+msgstr "Andra operanden till .save motsäger .prologue"
 
 #: config/tc-ia64.c:3452
 msgid "First operand to .save not a valid register"
-msgstr ""
+msgstr "Första operanden till .save inte ett giltigt register"
 
 #: config/tc-ia64.c:3470
 msgid "First operand to .restore must be stack pointer (sp)"
-msgstr ""
+msgstr "Första operanden till .restore måste var stackpekare (sp)"
 
 #: config/tc-ia64.c:3479
 msgid "Second operand to .restore must be a constant >= 0"
-msgstr ""
+msgstr "Andra operanden till .restore måste vara en konstant >= 0"
 
 #: config/tc-ia64.c:3489
 #, c-format
 msgid "Epilogue count of %lu exceeds number of nested prologues (%u)"
-msgstr ""
+msgstr "Epilogantalet %lu överstiger antalet nästlade prologer (%u)"
 
 #: config/tc-ia64.c:3576
 #, c-format
@@ -8141,17 +8148,17 @@ msgstr "Felaktigt sektionsnamn â??%sâ?? (orsakar namnkollision med upprullningss
 
 #: config/tc-ia64.c:3767
 msgid "First operand to .altrp not a valid branch register"
-msgstr ""
+msgstr "Första operanden till .altrp inte ett giltigt grenregister"
 
 #: config/tc-ia64.c:3796
 #, c-format
 msgid "First operand to .%s not a register"
-msgstr ""
+msgstr "Första operanden till .%s inte ett register"
 
 #: config/tc-ia64.c:3801
 #, c-format
 msgid "Second operand to .%s not a constant"
-msgstr ""
+msgstr "Andra operanden till .%s inte en konstant"
 
 #: config/tc-ia64.c:3868
 #, c-format
@@ -8348,80 +8355,80 @@ msgstr "Att skapa sektion med .xdataN/.xrealN/.xstringZ är föråldrat."
 
 #: config/tc-ia64.c:4941
 msgid "Register name expected"
-msgstr ""
+msgstr "Registernamn förväntades"
 
 #: config/tc-ia64.c:4954
 msgid "Register value annotation ignored"
-msgstr ""
+msgstr "Registervärdesnotering överhoppad"
 
 #: config/tc-ia64.c:4993
 msgid "Directive invalid within a bundle"
-msgstr ""
+msgstr "Direktiv ogiltigt inom en bunt"
 
 #: config/tc-ia64.c:5084
 msgid "Missing predicate relation type"
-msgstr ""
+msgstr "Saknar relationstyp för predikat"
 
 #: config/tc-ia64.c:5090
 msgid "Unrecognized predicate relation type"
-msgstr ""
+msgstr "Okänt relationstyp för predikat"
 
 #: config/tc-ia64.c:5136
 msgid "Bad register range"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt registerintervall"
 
 #: config/tc-ia64.c:5145 config/tc-ia64.c:7729
 msgid "Predicate register expected"
-msgstr ""
+msgstr "Predikatregister förväntades"
 
 #: config/tc-ia64.c:5150
 msgid "Duplicate predicate register ignored"
-msgstr ""
+msgstr "Dubblerat predikatregister överhoppat"
 
 #: config/tc-ia64.c:5166
 msgid "Predicate source and target required"
-msgstr ""
+msgstr "Predikatkälla och mål krävs"
 
 #: config/tc-ia64.c:5168 config/tc-ia64.c:5180
 msgid "Use of p0 is not valid in this context"
-msgstr ""
+msgstr "Användning av p0 är inte giltigt i detta sammanhang"
 
 #: config/tc-ia64.c:5175
 msgid "At least two PR arguments expected"
-msgstr ""
+msgstr "�tminstone två PR-argument förväntades"
 
 #: config/tc-ia64.c:5189
 msgid "At least one PR argument expected"
-msgstr ""
+msgstr "�tminstone ett PR-argument förväntades"
 
 #: config/tc-ia64.c:5224
 #, c-format
 msgid "Inserting \"%s\" into entry hint table failed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Misslyckades med att infoga â??%sâ?? i posttipstabell: %s"
 
 #. FIXME -- need 62-bit relocation type
 #: config/tc-ia64.c:5703
 msgid "62-bit relocation not yet implemented"
-msgstr ""
+msgstr "62-bitars omlokalisering inte implementerad än"
 
 #. XXX technically, this is wrong: we should not be issuing warning
 #. messages until we're sure this instruction pattern is going to
 #. be used!
 #: config/tc-ia64.c:5789
 msgid "lower 16 bits of mask ignored"
-msgstr ""
+msgstr "de lägre 16 bitarna i masken ignorerade"
 
 #: config/tc-ia64.c:6018
 msgid "stride must be a multiple of 64; lower 6 bits ignored"
-msgstr ""
+msgstr "steg måste vara en multipel av 64; de 6 lägre bitarna ignorerade"
 
 #: config/tc-ia64.c:6136
 msgid "Expected separator `='"
-msgstr ""
+msgstr "Förväntade separator â??=â??"
 
 #: config/tc-ia64.c:6170
 msgid "Duplicate equal sign (=) in instruction"
-msgstr ""
+msgstr "Dubblerat likhetstecken (=) i instruktion"
 
 #: config/tc-ia64.c:6177
 #, c-format
@@ -8431,114 +8438,115 @@ msgstr "Felaktig operandseparator â??%câ??"
 #: config/tc-ia64.c:6292
 #, c-format
 msgid "Operand %u of `%s' should be %s"
-msgstr ""
+msgstr "Operand %u till â??%sâ?? borde vara %s"
 
 #: config/tc-ia64.c:6296
 msgid "Wrong number of output operands"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt antal utdataoperander"
 
 #: config/tc-ia64.c:6298
 msgid "Wrong number of input operands"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt antal indataoperander"
 
 #: config/tc-ia64.c:6300
 msgid "Operand mismatch"
-msgstr ""
+msgstr "Operander stämmer inte"
 
 #: config/tc-ia64.c:6382
 #, c-format
 msgid "Invalid use of `%c%d' as output operand"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig användning av â??%c%dâ?? som utdataoperand"
 
+# sebras: det blev lite långt...
 #: config/tc-ia64.c:6385
 #, c-format
 msgid "Invalid use of `r%d' as base update address operand"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig användning av â??r%dâ?? som basuppdateringsadressoperand"
 
 #: config/tc-ia64.c:6409
 #, c-format
 msgid "Invalid duplicate use of `%c%d'"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig dubbel användning av â??%c%dâ??"
 
 #: config/tc-ia64.c:6416
 #, c-format
 msgid "Invalid simultaneous use of `f%d' and `f%d'"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig samtidig användning av â??f%dâ?? och â??f%dâ??"
 
 #: config/tc-ia64.c:6422
 #, c-format
 msgid "Dangerous simultaneous use of `f%d' and `f%d'"
-msgstr ""
+msgstr "Farlig samtidig användning av â??f%dâ?? och â??f%dâ??"
 
 #: config/tc-ia64.c:6466
 msgid "Value truncated to 62 bits"
-msgstr ""
+msgstr "Värde trunkerat till 62 bitar"
 
 #: config/tc-ia64.c:6534
 #, c-format
 msgid "Bad operand value: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktig operandvärde: %s"
 
 #. Give an error if a frag containing code is not aligned to a 16 byte
 #. boundary.
 #: config/tc-ia64.c:6609 config/tc-ia64.h:177
 msgid "instruction address is not a multiple of 16"
-msgstr ""
+msgstr "instruktionsadress inte en multipel av 16"
 
 #: config/tc-ia64.c:6677
 #, c-format
 msgid "`%s' must be last in bundle"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ?? fÃ¥r inte vara sist i en bunt"
 
 #: config/tc-ia64.c:6709
 #, c-format
 msgid "Internal error: don't know how to force %s to end of instruction group"
-msgstr ""
+msgstr "Internt fel: vet inte hur %s ska tvingas till slutet av instruktionsgrupp"
 
 #: config/tc-ia64.c:6722
 #, c-format
 msgid "`%s' must be last in instruction group"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ?? mÃ¥ste vara sist i instruktionsgrupp"
 
 #: config/tc-ia64.c:6752
 msgid "Label must be first in a bundle"
-msgstr ""
+msgstr "Etikett måste vara först i en bunt"
 
 #: config/tc-ia64.c:6829
 msgid "hint in B unit may be treated as nop"
-msgstr ""
+msgstr "tips i B-enhet kan komma att hanteras som nop"
 
 #: config/tc-ia64.c:6840
 msgid "hint in B unit can't be used"
-msgstr ""
+msgstr "tips i B-enhet kan inte användas"
 
 #: config/tc-ia64.c:6854
 msgid "emit_one_bundle: unexpected dynamic op"
-msgstr ""
+msgstr "emit_one_bundle: oväntad dynamisk-op"
 
 #: config/tc-ia64.c:6979
 #, c-format
 msgid "`%s' does not fit into %s template"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ?? passar inte i %s-mall"
 
 #: config/tc-ia64.c:6994
 #, c-format
 msgid "`%s' does not fit into bundle"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ?? passar inte i bunt"
 
 #: config/tc-ia64.c:7006
 #, c-format
 msgid "`%s' can't go in %s of %s template"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ?? kan inte placeras i %s i %s-mall"
 
 #: config/tc-ia64.c:7012
 msgid "Missing '}' at end of file"
-msgstr ""
+msgstr "Saknar â??}â?? vid filslut"
 
 #: config/tc-ia64.c:7159
 #, c-format
 msgid "Unrecognized option '-x%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Okänd flagga â??-x%sâ??"
 
 #: config/tc-ia64.c:7186
 msgid ""
@@ -8600,28 +8608,28 @@ msgstr "--gstabs stöds inte för ia64"
 #: config/tc-ia64.c:7456
 #, c-format
 msgid "ia64.md_begin: can't hash `%s': %s"
-msgstr ""
+msgstr "ia64.md_begin: kan inte hasha â??%sâ??: %s"
 
 #: config/tc-ia64.c:7520
 #, c-format
 msgid "Inserting \"%s\" into constant hash table failed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Misslyckades med att infoga â??%sâ?? i konstanthashtabell: %s"
 
 #: config/tc-ia64.c:7532 config/tc-tilegx.c:263
 msgid "Could not set architecture and machine"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte ställa in arkitektur och maskin"
 
 #: config/tc-ia64.c:7664
 msgid "Explicit stops are ignored in auto mode"
-msgstr ""
+msgstr "Uttryckliga stop hoppas över i automatiskt läge"
 
 #: config/tc-ia64.c:7673
 msgid "Found '{' when manual bundling is already turned on"
-msgstr ""
+msgstr "Hittade â??{â?? när manuell buntning redan var pÃ¥slaget"
 
 #: config/tc-ia64.c:7686
 msgid "Found '{' after explicit switch to automatic mode"
-msgstr ""
+msgstr "Hittade â??{â?? efter uttryckligt omslag till automatiskt läge"
 
 #: config/tc-ia64.c:7692
 msgid "Found '}' when manual bundling is off"
@@ -8689,7 +8697,7 @@ msgstr "Ingen aktuell ram"
 #: config/tc-ia64.c:8089
 #, c-format
 msgid "Register number out of range 0..%u"
-msgstr ""
+msgstr "Registernummer utanför intervall 0..%u"
 
 #: config/tc-ia64.c:8127
 msgid "Standalone `#' is illegal"
@@ -8697,113 +8705,113 @@ msgstr "FristÃ¥ende â??#â?? är felaktigt"
 
 #: config/tc-ia64.c:8130
 msgid "Redundant `#' suffix operators"
-msgstr ""
+msgstr "Ã?verflödiga â??#â??-suffixoperatorer"
 
 #: config/tc-ia64.c:8288
 #, c-format
 msgid "Unhandled dependency %s for %s (%s), note %d"
-msgstr ""
+msgstr "Ohanterat beroende %s för %s (%s), not %d"
 
 #: config/tc-ia64.c:9600
 #, c-format
 msgid "Unrecognized dependency specifier %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Okänd beroendespecificerare %d\n"
 
 #: config/tc-ia64.c:10476
 msgid "Only the first path encountering the conflict is reported"
-msgstr ""
+msgstr "Endast den första sökvägen som påträffar konflikten rapporteras"
 
 #: config/tc-ia64.c:10478
 msgid "This is the location of the conflicting usage"
-msgstr ""
+msgstr "Detta är positionen där användningen står i konflikt"
 
 #: config/tc-ia64.c:10739
 #, c-format
 msgid "Unknown opcode `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Okänd opkod â??%sâ??"
 
 #: config/tc-ia64.c:10817
 #, c-format
 msgid "AR %d can only be accessed by %c-unit"
-msgstr ""
+msgstr "AR %d kan endast användas av %c-enhet"
 
 #: config/tc-ia64.c:10829
 msgid "hint.b may be treated as nop"
-msgstr ""
+msgstr "hint.b kan komma att hanteras som nop"
 
 #: config/tc-ia64.c:10832
 msgid "hint.b shouldn't be used"
-msgstr ""
+msgstr "hint.b bör inte användas"
 
 #: config/tc-ia64.c:10871
 #, c-format
 msgid "`%s' cannot be predicated"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ?? kan inte ha predikat"
 
 #: config/tc-ia64.c:10943
 msgid "Closing bracket missing"
-msgstr ""
+msgstr "Avslutande klammer saknas"
 
 #: config/tc-ia64.c:10952
 msgid "Index must be a general register"
-msgstr ""
+msgstr "Index måste vara ett generellt register"
 
 #: config/tc-ia64.c:11117
 #, c-format
 msgid "Unsupported fixup size %d"
-msgstr ""
+msgstr "Uppfixningsstorlek %d stöds inte"
 
 #. This should be an error, but since previously there wasn't any
 #. diagnostic here, don't make it fail because of this for now.
 #: config/tc-ia64.c:11389
 #, c-format
 msgid "Cannot express %s%d%s relocation"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte uttrycka %s%d%s-omlokalisering"
 
 #: config/tc-ia64.c:11408
 msgid "No addend allowed in @fptr() relocation"
-msgstr ""
+msgstr "Inget tillägg tillåtet i @fptr()-omlokalisering"
 
 #: config/tc-ia64.c:11447
 msgid "integer operand out of range"
-msgstr ""
+msgstr "heltalsoperand utanför intervall"
 
 #: config/tc-ia64.c:11514
 #, c-format
 msgid "%s must have a constant value"
-msgstr ""
+msgstr "%s måste ha ett konstant värde"
 
 #: config/tc-ia64.c:11534
 msgid "cannot resolve @slotcount parameter"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte lösa upp @slotcounter-parameter"
 
 #: config/tc-ia64.c:11567
 msgid "invalid @slotcount value"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt @slotcount-värde"
 
 #: config/tc-ia64.c:11604 config/tc-z8k.c:1370
 #, c-format
 msgid "Cannot represent %s relocation in object file"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte representera %s-omlokalisering i objektfil"
 
 #: config/tc-ia64.c:11715
 msgid "Can't add stop bit to mark end of instruction group"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte lägga till stoppbit för att markera slutet på instruktionsgrupp"
 
 #: config/tc-ia64.c:11825 read.c:2544 read.c:3238 read.c:3575 stabs.c:468
 #, c-format
 msgid "expected comma after \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "förväntade komma efter â??%sâ??"
 
 #: config/tc-ia64.c:11867
 #, c-format
 msgid "`%s' is already the alias of %s `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ?? är redan alias för %s â??%sâ??"
 
 #: config/tc-ia64.c:11877
 #, c-format
 msgid "%s `%s' already has an alias `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "%s â??%sâ?? har redan ett alias â??%sâ??"
 
 #: config/tc-ia64.c:11888
 #, c-format
@@ -9279,15 +9287,15 @@ msgstr "Vilsekommet â??,â?? eller felaktig indirekt registeradresseringsläge."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1262
 msgid "Missing second register or offset for indexed-indirect mode."
-msgstr ""
+msgstr "Saknar andra register eller avstånd för indexerat indirekt läge."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1272
 msgid "Missing second register for indexed-indirect mode."
-msgstr ""
+msgstr "Saknar andra register för indexerat indirekt läge."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1288
 msgid "Missing `]' to close indexed-indirect mode."
-msgstr ""
+msgstr "Saknar â??]â?? för att avsluta indexerat indirekt läge."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1333 config/tc-m68hc11.c:2963 config/tc-m68hc11.c:3075
 #: config/tc-m68hc11.c:3149 config/tc-m68hc11.c:3333 config/tc-m68hc11.c:3404
@@ -9303,79 +9311,79 @@ msgstr "Saknar operand."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1391
 msgid "Pre-increment mode is not valid for 68HC11"
-msgstr ""
+msgstr "Förinkrementsläge är inte giltigt för 68HC11"
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1404
 msgid "Wrong register in register indirect mode."
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt register i registerindirekt läge."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1412
 msgid "Missing `]' to close register indirect operand."
-msgstr ""
+msgstr "Saknar â??]â?? för att avsluta registerindirekt läge."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1432
 msgid "Post-decrement mode is not valid for 68HC11."
-msgstr ""
+msgstr "Efterdekrementsläge är inte giltigt för 68HC11."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1440
 msgid "Post-increment mode is not valid for 68HC11."
-msgstr ""
+msgstr "Efterinkrementsläge inte giltigt för 68HC11."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1458
 msgid "Invalid indexed indirect mode."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt indexerat indirekt läge."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1582
 #, c-format
 msgid "Trap id `%ld' is out of range."
-msgstr ""
+msgstr "Fäll-ID â??%ldâ?? är utanför intervall."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1586
 msgid "Trap id must be within [0x30..0x39] or [0x40..0xff]."
-msgstr ""
+msgstr "Fäll-ID måste vara inom [0x30..0x39] eller [0x40..0xff]."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1593 config/tc-m68hc11.c:1744
 #, c-format
 msgid "Operand out of 8-bit range: `%ld'."
-msgstr ""
+msgstr "Operand utanför 8-bitarsintervall: â??%ldâ??."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1600
 msgid "The trap id must be a constant."
-msgstr ""
+msgstr "Fäll-ID:t måste vara en konstant"
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1632 config/tc-m68hc11.c:1787 config/tc-xgate.c:1341
 #, c-format
 msgid "Operand `%x' not recognized in fixup8."
-msgstr ""
+msgstr "Operand â??%xâ?? inte känd i fixup8."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1649 config/tc-m68hc11.c:1697
 #, c-format
 msgid "Operand out of 16-bit range: `%ld'."
-msgstr ""
+msgstr "Operand utanför 16-bitarsintervall: â??%ldâ??."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1680 config/tc-m68hc11.c:1711
 #, c-format
 msgid "Operand `%x' not recognized in fixup16."
-msgstr ""
+msgstr "Operand â??%xâ?? inte känd i fixup16."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1804
 #, c-format
 msgid "Unexpected branch conversion with `%x'"
-msgstr ""
+msgstr "Oväntad grenkonvertering med â??%xâ??"
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1890 config/tc-m68hc11.c:2022
 #, c-format
 msgid "Operand out of range for a relative branch: `%ld'"
-msgstr ""
+msgstr "Operand utanför intervall för en relativ gren: â??%ldâ??."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:1990
 msgid "Invalid register for dbcc/tbcc instruction."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt register för dbcc/tbcc-instruktion"
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2078
 #, c-format
 msgid "Increment/decrement value is out of range: `%ld'."
-msgstr ""
+msgstr "Inkrement-/dekrementvärde är utanför intervall: â??%ldâ??."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2090
 msgid "Expecting a register."
@@ -9383,7 +9391,7 @@ msgstr "Förväntade ett register."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2105
 msgid "Invalid register for post/pre increment."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt register för post-/preinkrement."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2135
 msgid "Invalid register."
@@ -9401,15 +9409,15 @@ msgstr "Avstånd utanför 5-bitarsintervall för movw/movb-instr: %ld."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2273
 msgid "Expecting register D for indexed indirect mode."
-msgstr ""
+msgstr "Förväntade register D för indexerat indirekt läge."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2275
 msgid "Indexed indirect mode is not allowed for movb/movw."
-msgstr ""
+msgstr "Indexerat indirekt läge inte tillåtet för movb/movw."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2292
 msgid "Invalid accumulator register."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig ackumulatorregister."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2317
 msgid "Invalid indexed register."
@@ -9417,11 +9425,11 @@ msgstr "Ogiltigt indexerat register."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2327
 msgid "Addressing mode not implemented yet."
-msgstr ""
+msgstr "Adresseringsläge inte implementerat än."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2341
 msgid "Invalid source register for this instruction, use 'tfr'."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt källregister för denna instruktion, använd â??tfrâ??."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2343
 msgid "Invalid source register."
@@ -9429,7 +9437,7 @@ msgstr "Ogiltigt källregister."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2348
 msgid "Invalid destination register for this instruction, use 'tfr'."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt destinationsregister för denna instruktion, använd â??tfrâ??."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2350
 msgid "Invalid destination register."
@@ -9437,15 +9445,15 @@ msgstr "Ogiltigt destinationsregister."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2525
 msgid "Invalid indexed register, expecting register X."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt indexerat register, förväntade register X."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2527
 msgid "Invalid indexed register, expecting register Y."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt indexerat register, förväntade register Y."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2846
 msgid "No instruction or missing opcode."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen instruktion eller så saknas opkod."
 
 #: config/tc-m68hc11.c:2856 config/tc-m68hc11.c:3534
 #, c-format
@@ -9604,7 +9612,7 @@ msgstr "operand utanför intervall"
 #: config/tc-m68k.c:2586
 #, c-format
 msgid "Bignum too big for %c format; truncated"
-msgstr "Bignum för stort för %c-format; trunkerat"
+msgstr "Stornum för stort för %c-format; trunkerat"
 
 #: config/tc-m68k.c:2663
 msgid "displacement too large for this architecture; needs 68020 or higher"
@@ -9812,7 +9820,7 @@ msgstr "felaktig registerlista: %s"
 
 #: config/tc-m68k.c:6136
 msgid "restore without save"
-msgstr ""
+msgstr "återställning utan lagring"
 
 #: config/tc-m68k.c:6290 config/tc-m68k.c:6660
 msgid "syntax error in structured control directive"
@@ -10473,129 +10481,129 @@ msgstr "mål utanför intervall"
 
 #: config/tc-metag.c:2672
 msgid "invalid quickrot unit specified"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig quickrot-enhet angiven"
 
 #: config/tc-metag.c:2687
 msgid "invalid quickrot register specified"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt quickrot-register angivet"
 
 #: config/tc-metag.c:2741
 msgid "source register must be in the trigger unit"
-msgstr ""
+msgstr "källregister måste vara i utlösarenheten"
 
 #: config/tc-metag.c:2844
 msgid "Source registers must be in the same unit"
-msgstr ""
+msgstr "Källregister måste vara i samma enhet"
 
 #: config/tc-metag.c:3555 config/tc-metag.c:3719 config/tc-metag.c:3987
 msgid "destination register should be even numbered"
-msgstr ""
+msgstr "destinationsregister borde vara jämnt numrerade"
 
 #: config/tc-metag.c:3627
 msgid "comparison must be with register or #0"
-msgstr ""
+msgstr "jämförelse måste göras med register eller #0"
 
 #: config/tc-metag.c:3693 config/tc-metag.c:3758
 msgid "instruction cannot operate on pair values"
-msgstr ""
+msgstr "instruktion kan inte behandla par av värden"
 
 #: config/tc-metag.c:3704
 msgid "zero flag is not valid for this instruction"
-msgstr ""
+msgstr "nollflagga inte giltig för denna instruktion"
 
 #: config/tc-metag.c:3725
 msgid "source register should be even numbered"
-msgstr ""
+msgstr "källregister borde vara jämnt numrerade"
 
 #: config/tc-metag.c:3785 config/tc-metag.c:3794
 msgid "fraction bits value out of range"
-msgstr ""
+msgstr "värde för decimalbitar utanför intervall"
 
 #: config/tc-metag.c:3976
 msgid "simd instructions operate on pair values (L prefix)"
-msgstr ""
+msgstr "simd-instruktioner arbetar på parvärden (L-prefix)"
 
 #: config/tc-metag.c:3994
 msgid "source registers should be even numbered"
-msgstr ""
+msgstr "källregister borde vara jämnt numrerade"
 
 #: config/tc-metag.c:4272
 #, c-format
 msgid "expected ']', not %c in %s"
-msgstr ""
+msgstr "förväntade â??]â??, inte %c i %s"
 
 #: config/tc-metag.c:4391
 msgid "invalid register for memory access"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt register för minnesåtkomst"
 
 #: config/tc-metag.c:4504 config/tc-metag.c:4632
 msgid "unexpected end of line"
-msgstr ""
+msgstr "oväntat radslut"
 
 #: config/tc-metag.c:4551
 msgid "'H' modifier only valid for accumulator registers"
-msgstr ""
+msgstr "â??Hâ??-modifierar endast giltig för ackumulatorregister"
 
 #: config/tc-metag.c:4604
 msgid "base unit must be either A0 or A1"
-msgstr ""
+msgstr "basenhet måste vara antingen A0 eller A1"
 
 #: config/tc-metag.c:4677 config/tc-metag.c:5120
 msgid "invalid register"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt register"
 
 #: config/tc-metag.c:4825
 msgid "could not parse template definition"
-msgstr ""
+msgstr "kunde inte tolk malldefinition"
 
 #: config/tc-metag.c:5012
 msgid "QUICKRoT 64-bit extension not applicable to this instruction"
-msgstr ""
+msgstr "QUICKRoT 64-bitarsutökning inte tillämpbar för denna instruktion"
 
 #: config/tc-metag.c:5068
 msgid "invalid operands for cross-unit op"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltiga operander för korsenhets operation"
 
 #: config/tc-metag.c:5110
 msgid "missing flags: one of 'P', 'N' or 'Z' required"
-msgstr ""
+msgstr "saknar flaggor: en av â??Pâ??, â??Nâ?? eller â??Zâ?? krävs"
 
 #: config/tc-metag.c:5138
 msgid "'P', 'N' or 'Z' flags may only be specified when accumulating"
-msgstr ""
+msgstr "â??Pâ??-, â??Nâ??- eller â??Zâ??-flaggor fÃ¥r endast anges vid ackumulering"
 
 #: config/tc-metag.c:5159
 msgid "accumulator not a valid destination"
-msgstr ""
+msgstr "ackumulator inte en giltig destination."
 
 #: config/tc-metag.c:5169 config/tc-metag.c:5385 config/tc-metag.c:5569
 msgid "invalid immediate value"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt omedelbart värde"
 
 #: config/tc-metag.c:5181
 msgid "immediate value not allowed when source & dest differ"
-msgstr ""
+msgstr "omedelbart värde inte tillåtet när källa & destination skiljer sig åt"
 
 #: config/tc-metag.c:5213
 #, c-format
 msgid "invalid register operand: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig registeroperand: %s"
 
 #: config/tc-metag.c:5247
 msgid "QUICKRoT extension requires 4 registers"
-msgstr ""
+msgstr "QUICKRoT-utökning kräver 4 register"
 
 #: config/tc-metag.c:5254
 msgid "invalid fourth register"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt fjärde register"
 
 #: config/tc-metag.c:5261
 msgid "A0.2,A0.3,A1.2,A1.3 required for QUICKRoT register"
-msgstr ""
+msgstr "A0.2,A0.3,A1.2,A1.3 krävs för QUICKRoT-register"
 
 #: config/tc-metag.c:5289
 msgid "DSP RAM pointer in incorrect unit"
-msgstr ""
+msgstr "DSP RAM-pekare i felaktig enhet"
 
 #: config/tc-metag.c:5335
 msgid "invalid register operand #1"
@@ -10672,7 +10680,7 @@ msgstr " Meta-specifika kommandoradsflaggor:\n"
 
 #: config/tc-metag.c:6041
 msgid "premature end of floating point prefix"
-msgstr ""
+msgstr "förtigt slut på flyttalsprefix"
 
 #: config/tc-metag.c:6101
 msgid "unknown floating point prefix character"
@@ -10775,11 +10783,11 @@ msgstr "Kan inte använda specialregister med denna funktion"
 
 #: config/tc-microblaze.c:1016
 msgid "lmi pseudo instruction should not use a label in imm field"
-msgstr ""
+msgstr "lmi-pseudoinstruktion bör inte använda en etikett i imm-fältet"
 
 #: config/tc-microblaze.c:1018
 msgid "smi pseudo instruction should not use a label in imm field"
-msgstr ""
+msgstr "smi-pseudoinstruktion borde inte använda en etikett i imm-fältet"
 
 #: config/tc-microblaze.c:1137
 msgid "Symbol used as immediate for shift instruction"
@@ -10818,35 +10826,35 @@ msgstr "Felaktigt anrop till MD_NTOF()"
 #: config/tc-microblaze.c:2049
 #, c-format
 msgid "pcrel for branch to %s too far (0x%x)"
-msgstr ""
+msgstr "pcrel för gren till %s för långt bort (0x%x)"
 
 #. We know the abs value: Should never happen.
 #: config/tc-microblaze.c:2203
 msgid "Absolute PC-relative value in relaxation code. Assembler error....."
-msgstr ""
+msgstr "Absolut PC-relativt värde i lättnadskod. Assembleringsfel�"
 
 #. Cannot have a PC-relative branch to a diff segment.
 #: config/tc-microblaze.c:2217
 #, c-format
 msgid "PC relative branch to label %s which is not in the instruction space"
-msgstr ""
+msgstr "PC-relativ gren till etikett %s vilken inte finns i instruktionsrymden"
 
 #: config/tc-microblaze.c:2258
 msgid "Variable is accessed using small data read only anchor, but it is not in the small data read only section"
-msgstr ""
+msgstr "�tkomst av variabel använder skrivskyddat ankare liten dataläsning, men det är inte i den skrivskyddade sektionen för liten data"
 
 #: config/tc-microblaze.c:2281
 msgid "Variable is accessed using small data read write anchor, but it is not in the small data read write section"
-msgstr ""
+msgstr "�tkomst av variabel använder ankare för läsning/skrivning för liten dataläsning, men det är inte i sektionen för läsning/skrivning för liten data"
 
 #: config/tc-microblaze.c:2290
 msgid "Incorrect fr_opcode value in frag. Internal error....."
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt fr_opcode-värde i frag. Internt fel�"
 
 #. We know the abs value: Should never happen.
 #: config/tc-microblaze.c:2297
 msgid "Absolute value in relaxation code. Assembler error....."
-msgstr ""
+msgstr "Absolutvärd i lättnadskod. Assemblerfel�"
 
 #: config/tc-microblaze.c:2518 config/tc-mn10300.c:1069 config/tc-sh.c:801
 #: config/tc-z80.c:694 read.c:4463
@@ -10857,22 +10865,22 @@ msgstr "BFD omlokaliseringsstorlek %u stöds inte"
 #: config/tc-mips.c:2021
 #, c-format
 msgid "the %d-bit %s architecture does not support the `%s' extension"
-msgstr ""
+msgstr "%d-bitars %s-arkitektur har inte stöd för â??%sâ??-utökningen"
 
 #: config/tc-mips.c:2024
 #, c-format
 msgid "the `%s' extension requires %s%d revision %d or greater"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ??-utökning kräver %s%d revision %d eller störe"
 
 #: config/tc-mips.c:2033
 #, c-format
 msgid "the `%s' extension was removed in %s%d revision %d"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ??-utökning togs bort i %s%d revision %d"
 
 #: config/tc-mips.c:2042
 #, c-format
 msgid "the `%s' extension requires 64-bit FPRs"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ??-utökningen kräver 64-bitars FPR:er"
 
 #: config/tc-mips.c:2861 config/tc-mips.c:15503
 #, c-format
@@ -10974,11 +10982,11 @@ msgstr "â??gp=64â?? använt med ett 32-bitars-ABI"
 
 #: config/tc-mips.c:3827
 msgid "`fp=xx' used with a cpu lacking ldc1/sdc1 instructions"
-msgstr ""
+msgstr "â??fp=xxâ?? använt med en cpu som saknar ldc1/sdc1-instruktioner"
 
 #: config/tc-mips.c:3829
 msgid "`fp=xx' cannot be used with `singlefloat'"
-msgstr ""
+msgstr "â??fp=xxâ?? kan inte använda smed â??singlefloatâ??"
 
 #: config/tc-mips.c:3833
 msgid "`fp=64' used with a 32-bit fpu"
@@ -10998,125 +11006,125 @@ msgstr "â??fp=32â?? använt med en MIPS R6-cpu"
 
 #: config/tc-mips.c:3847
 msgid "Unknown size of floating point registers"
-msgstr ""
+msgstr "Okänd storlek på flyttalsregister"
 
 #: config/tc-mips.c:3852
 msgid "`nooddspreg` cannot be used with a 64-bit ABI"
-msgstr ""
+msgstr "â??nooddspregâ?? kan inte användas med ett 64-bitars-ABI"
 
 #: config/tc-mips.c:3855
 msgid "`mips16' cannot be used with `micromips'"
-msgstr ""
+msgstr "â??mips16â?? kan inte användas med â??micromipsâ??"
 
 #: config/tc-mips.c:3859
 #, c-format
 msgid "`%s' can not be used with `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ?? kan inte användas med â??%sâ??"
 
 #: config/tc-mips.c:3864
 #, c-format
 msgid "branch relaxation is not supported in `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "grenlättnad stöds inte i â??%sâ??"
 
 #: config/tc-mips.c:3944
 msgid "trap exception not supported at ISA 1"
-msgstr ""
+msgstr "fällundantag stöds inte i vid ISA 1"
 
 #: config/tc-mips.c:3957 config/tc-mips.c:16377
 #, c-format
 msgid "`%s' does not support legacy NaN"
-msgstr ""
+msgstr "â??%sâ?? har inte stöd för förÃ¥ldrat NaN"
 
 #: config/tc-mips.c:4004
 #, c-format
 msgid "returned from mips_ip(%s) insn_opcode = 0x%x\n"
-msgstr ""
+msgstr "returnerad från mips_ip(%s) insn_opcode = 0x%x\n"
 
 #: config/tc-mips.c:4689
 #, c-format
 msgid "operand %d out of range"
-msgstr ""
+msgstr "operand %d utanför intervall"
 
 #: config/tc-mips.c:4697
 #, c-format
 msgid "operand %d must be constant"
-msgstr ""
+msgstr "operand %d måste vara konstant"
 
 #: config/tc-mips.c:4741 read.c:4241 read.c:5146 write.c:264 write.c:1008
 msgid "register value used as expression"
-msgstr ""
+msgstr "registervärde använt som uttryck"
 
 #: config/tc-mips.c:4754
 #, c-format
 msgid "operand %d must be an immediate expression"
-msgstr ""
+msgstr "operand %d måste vara ett omedelbart uttryck"
 
 #: config/tc-mips.c:4873 config/tc-mips.c:4875
 #, c-format
 msgid "float register should be even, was %d"
-msgstr ""
+msgstr "flyttalsregister bör vara jämnt, var %d"
 
 #: config/tc-mips.c:4888
 #, c-format
 msgid "condition code register should be even for %s, was %d"
-msgstr ""
+msgstr "villkorskodsregister bör vara jämnt för %s, var %d"
 
 #: config/tc-mips.c:4893
 #, c-format
 msgid "condition code register should be 0 or 4 for %s, was %d"
-msgstr ""
+msgstr "villkorskodsregister bör vara 0 eller 4 för %s, var %d"
 
 #: config/tc-mips.c:5202
 msgid "invalid performance register"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt prestandaregister"
 
 #: config/tc-mips.c:5298
 msgid "the source register must not be $0"
-msgstr ""
+msgstr "källregister får inte vara $0"
 
 #: config/tc-mips.c:5538
 msgid "missing frame size"
-msgstr ""
+msgstr "saknar ramstorlek"
 
 #: config/tc-mips.c:5543
 msgid "frame size specified twice"
-msgstr ""
+msgstr "ramstorlek angiven två gånger"
 
 #: config/tc-mips.c:5548
 msgid "invalid frame size"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig ramstorlek"
 
 #: config/tc-mips.c:5586
 #, c-format
 msgid "operand %d must be an immediate"
-msgstr ""
+msgstr "operand %d måste vara en omedelbar"
 
 #: config/tc-mips.c:5601
 msgid "invalid element selector"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt elementväljare"
 
 #: config/tc-mips.c:5614
 #, c-format
 msgid "operand %d must be scalar"
-msgstr ""
+msgstr "operand %d måste vara skalär"
 
 #: config/tc-mips.c:5774
 msgid "floating-point expression required"
-msgstr ""
+msgstr "flyttalsuttryck krävs"
 
 #: config/tc-mips.c:5874
 #, c-format
 msgid "cannot use `%s' in this section"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte använda â??%sâ?? i denna sektion"
 
 #: config/tc-mips.c:6018
 msgid "used $at without \".set noat\""
-msgstr ""
+msgstr "$at använt utan â??.set noatâ??"
 
 #: config/tc-mips.c:6020
 #, c-format
 msgid "used $%u with \".set at=$%u\""
-msgstr ""
+msgstr "$%u använt med â??.set at=$%uâ??"
 
 #: config/tc-mips.c:7013
 #, c-format
@@ -11126,19 +11134,19 @@ msgstr "felaktig instruktionsstorlek i en %u-bitarsgrenhopplucka"
 #: config/tc-mips.c:7031 config/tc-mips.c:7041
 #, c-format
 msgid "jump to misaligned address (0x%lx)"
-msgstr ""
+msgstr "hopp till feljusterad adress (0x%lx)"
 
 #: config/tc-mips.c:7056 config/tc-mips.c:7076 config/tc-mips.c:7093
 #: config/tc-mips.c:8505
 #, c-format
 msgid "branch to misaligned address (0x%lx)"
-msgstr ""
+msgstr "gren till feljusterad adress (0x%lx)"
 
 #: config/tc-mips.c:7062 config/tc-mips.c:7080 config/tc-mips.c:7097
 #: config/tc-mips.c:8508
 #, c-format
 msgid "branch address range overflow (0x%lx)"
-msgstr ""
+msgstr "intervall överspill för grenadress (0x%lx)"
 
 #: config/tc-mips.c:7300 config/tc-mips.c:17726
 msgid "extended instruction in delay slot"
@@ -11146,33 +11154,33 @@ msgstr "utökad instruktion i hopplucka"
 
 #: config/tc-mips.c:7727
 msgid "source and destination must be different"
-msgstr ""
+msgstr "källa och destination måste vara olika"
 
 #: config/tc-mips.c:7730
 msgid "a destination register must be supplied"
-msgstr ""
+msgstr "ett destinationsregister måste anges"
 
 #: config/tc-mips.c:7735
 msgid "the source register must not be $31"
-msgstr ""
+msgstr "källregistret får inte vara $31"
 
 #: config/tc-mips.c:7973 config/tc-mips.c:13790
 msgid "invalid unextended operand value"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt outökat operandvärde"
 
 #: config/tc-mips.c:8086
 #, c-format
 msgid "opcode not supported on this processor: %s (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "opkod stöds inte för denna processor: %s (%s)"
 
 #: config/tc-mips.c:8165
 msgid "opcode not supported in the `insn32' mode"
-msgstr ""
+msgstr "opkod stöds inte i â??insn32â??-läge"
 
 #: config/tc-mips.c:8168
 #, c-format
 msgid "unrecognized %d-bit version of microMIPS opcode"
-msgstr ""
+msgstr "okänd %d-bitarsversion av microMIPS-opkod"
 
 #: config/tc-mips.c:8252
 msgid "macro instruction expanded into multiple instructions in a branch delay slot"
@@ -11180,7 +11188,7 @@ msgstr "makroinstruktion expanderad till multipla instruktioner i en grenhoppluc
 
 #: config/tc-mips.c:8255
 msgid "macro instruction expanded into multiple instructions"
-msgstr ""
+msgstr "makroinstruktion expandera till multipla instruktioner"
 
 #: config/tc-mips.c:8259
 msgid "macro instruction expanded into a wrong size instruction in a 16-bit branch delay slot"
@@ -11192,168 +11200,168 @@ msgstr "makroinstruktion expanderad till instruktion med fel storlek i en 32-bit
 
 #: config/tc-mips.c:8706
 msgid "operand overflow"
-msgstr ""
+msgstr "operandöverspill"
 
 #: config/tc-mips.c:8725 config/tc-mips.c:9309 config/tc-mips.c:13278
 msgid "macro used $at after \".set noat\""
-msgstr ""
+msgstr "makro använde $at efter â??.set noatâ??"
 
 #: config/tc-mips.c:8873 config/tc-mips.c:11623 config/tc-mips.c:12282
 #, c-format
 msgid "number (0x%s) larger than 32 bits"
-msgstr ""
+msgstr "tal (0x%s) större än 32 bitar"
 
 #: config/tc-mips.c:8893
 msgid "number larger than 64 bits"
-msgstr ""
+msgstr "tal större än 64 bitar"
 
 #: config/tc-mips.c:9187 config/tc-mips.c:9215 config/tc-mips.c:9253
 #: config/tc-mips.c:9298 config/tc-mips.c:11858 config/tc-mips.c:11897
 #: config/tc-mips.c:11936 config/tc-mips.c:12378 config/tc-mips.c:12430
 msgid "PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"
-msgstr ""
+msgstr "överspill för PIC-kodavstånd (max 16 bitar med tecken)"
 
 #: config/tc-mips.c:9826
 #, c-format
 msgid "BALIGN immediate not 0, 1, 2 or 3 (%lu)"
-msgstr ""
+msgstr "BALIGN-omedelbar inte 0, 1, 2 eller 3 (%lu)"
 
 #. result is always true
 #: config/tc-mips.c:9920
 #, c-format
 msgid "branch %s is always true"
-msgstr ""
+msgstr "gren %s är alltid sann"
 
 #: config/tc-mips.c:10136 config/tc-mips.c:10246
 msgid "divide by zero"
-msgstr ""
+msgstr "division med noll"
 
 #: config/tc-mips.c:10334
 msgid "dla used to load 32-bit register"
-msgstr ""
+msgstr "dla använt för att ladda 32-bitarsregister"
 
 #: config/tc-mips.c:10337
 msgid "la used to load 64-bit address"
-msgstr ""
+msgstr "la använt för att ladda 64-bitarsadress"
 
 #: config/tc-mips.c:10445 config/tc-z80.c:726
 msgid "offset too large"
-msgstr ""
+msgstr "avstånd för stort"
 
 #: config/tc-mips.c:10619 config/tc-mips.c:10897
 msgid "PIC code offset overflow (max 32 signed bits)"
-msgstr ""
+msgstr "överspill för PIC-kodsavstånd (max 32 bitar med tecken)"
 
 #: config/tc-mips.c:10967 config/tc-mips.c:11043
 #, c-format
 msgid "opcode not supported in the `insn32' mode `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "opkod stöds inte i â??insn32â??-läge â??%sâ??"
 
 #: config/tc-mips.c:10995
 msgid "MIPS PIC call to register other than $25"
-msgstr ""
+msgstr "MIPS PIC-anrop till register annat än $25"
 
 #: config/tc-mips.c:11011 config/tc-mips.c:11022 config/tc-mips.c:11155
 #: config/tc-mips.c:11166
 msgid "no .cprestore pseudo-op used in PIC code"
-msgstr ""
+msgstr "ingen .cprestore-pseudo-op använd i PIC-kod"
 
 #: config/tc-mips.c:11016 config/tc-mips.c:11160
 msgid "no .frame pseudo-op used in PIC code"
-msgstr ""
+msgstr "ingen .frame-pseudo-op använd i PIC-kod"
 
 #: config/tc-mips.c:11181
 msgid "non-PIC jump used in PIC library"
-msgstr ""
+msgstr "icke-PIC-hopp använd i PIC-bibliotek"
 
 #: config/tc-mips.c:12108
 #, c-format
 msgid "Unable to generate `%s' compliant code without mthc1"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte generera â??%sâ??-överrensstämmande kod utan mthc1"
 
 #: config/tc-mips.c:12836
 #, c-format
 msgid "instruction %s: result is always false"
-msgstr ""
+msgstr "instruktion %s: resultat är alltid falskt"
 
 #: config/tc-mips.c:12989
 #, c-format
 msgid "instruction %s: result is always true"
-msgstr ""
+msgstr "instruktion %s: resultat är alltid sant"
 
 #. FIXME: Check if this is one of the itbl macros, since they
 #. are added dynamically.
 #: config/tc-mips.c:13274
 #, c-format
 msgid "macro %s not implemented yet"
-msgstr ""
+msgstr "makro %s inte implementerat än"
 
 #: config/tc-mips.c:13615 config/tc-mips.c:13677 config/tc-mips.c:13690
 #: config/tc-score.c:2691 config/tc-score.c:2737
 msgid "unrecognized opcode"
-msgstr ""
+msgstr "okänd opkod"
 
 #: config/tc-mips.c:13800
 msgid "extended operand requested but not required"
-msgstr ""
+msgstr "utökad operand begärd men krävs inte"
 
 #: config/tc-mips.c:13809
 msgid "operand value out of range for instruction"
-msgstr ""
+msgstr "operandvärde utanför intervall för instruktion"
 
 #: config/tc-mips.c:13906
 #, c-format
 msgid "relocation %s isn't supported by the current ABI"
-msgstr ""
+msgstr "omlokalisering %s stöds inte av aktuellt ABI"
 
 #: config/tc-mips.c:13962
 msgid "unclosed '('"
-msgstr ""
+msgstr "oavslutad â??(â??"
 
 #: config/tc-mips.c:14028
 #, c-format
 msgid "a different %s was already specified, is now %s"
-msgstr ""
+msgstr "en annan %s har redan angetts, är nu %s"
 
 #: config/tc-mips.c:14195
 msgid "-mmicromips cannot be used with -mips16"
-msgstr ""
+msgstr "-mmicromips kan inte använda smed -mips16"
 
 #: config/tc-mips.c:14210
 msgid "-mips16 cannot be used with -micromips"
-msgstr ""
+msgstr "-mips16 kan inte användas med -micromips"
 
 #: config/tc-mips.c:14353 config/tc-mips.c:14411
 msgid "no compiled in support for 64 bit object file format"
-msgstr ""
+msgstr "ingen stöd inkompilerat för 64-bitars objektfilsformat"
 
 #: config/tc-mips.c:14418
 #, c-format
 msgid "invalid abi -mabi=%s"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt abi -mabi=%s"
 
 #: config/tc-mips.c:14458
 #, c-format
 msgid "invalid NaN setting -mnan=%s"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig NaN-inställning -mnan=%s"
 
 #: config/tc-mips.c:14492
 msgid "-G not supported in this configuration"
-msgstr ""
+msgstr "-G stöds inte i denna konfiguration"
 
 #: config/tc-mips.c:14518
 #, c-format
 msgid "-%s conflicts with the other architecture options, which imply -%s"
-msgstr ""
+msgstr "-%s står i konflikt med de andra arkitekturflaggorna, vilka medför -%s"
 
 #: config/tc-mips.c:14534
 #, c-format
 msgid "-march=%s is not compatible with the selected ABI"
-msgstr ""
+msgstr "-march=%s är inte kompatibel med det valda ABI:t"
 
 #: config/tc-mips.c:14818
 msgid "PC-relative reference to a different section"
-msgstr ""
+msgstr "PC-relativ referens till en annan sektion"
 
 #: config/tc-mips.c:14888
 msgid "TLS relocation against a constant"
@@ -11492,7 +11500,7 @@ msgstr "omlokalisering stöds inte"
 
 #: config/tc-mips.c:17284 config/tc-mips.c:17547
 msgid "relaxed out-of-range branch into a jump"
-msgstr ""
+msgstr "lättade gren utanför intervall till ett hopp"
 
 #: config/tc-mips.c:18213 config/tc-score.c:5641
 msgid "expected simple number"
@@ -11858,21 +11866,21 @@ msgstr ""
 #: config/tc-mmix.c:847
 #, c-format
 msgid "unknown opcode: `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "okänd opkod: â??%sâ??"
 
 #: config/tc-mmix.c:969 config/tc-mmix.c:984
 msgid "specified location wasn't TETRA-aligned"
-msgstr ""
+msgstr "angiven position var inte TETRA-justerad"
 
 #: config/tc-mmix.c:971 config/tc-mmix.c:986 config/tc-mmix.c:4215
 #: config/tc-mmix.c:4231
 msgid "unaligned data at an absolute location is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "ojusterad data vid en absolut position stöds inte"
 
 #: config/tc-mmix.c:1096
 #, c-format
 msgid "invalid operand to opcode %s: `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig operand till opkod %s: â??%sâ??"
 
 #: config/tc-mmix.c:1118 config/tc-mmix.c:1145 config/tc-mmix.c:1178
 #: config/tc-mmix.c:1186 config/tc-mmix.c:1203 config/tc-mmix.c:1231
@@ -11885,135 +11893,135 @@ msgstr ""
 #: config/tc-mmix.c:1881
 #, c-format
 msgid "invalid operands to opcode %s: `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltiga operander till opkod %s: â??%sâ??"
 
 #: config/tc-mmix.c:1983
 msgid "internal: mmix_prefix_name but empty prefix"
-msgstr ""
+msgstr "internt: mmix_prefix_name men tomt prefix"
 
 #: config/tc-mmix.c:2046
 #, c-format
 msgid "too many GREG registers allocated (max %d)"
-msgstr ""
+msgstr "för många GREG-register allokerade (max %d)"
 
 #: config/tc-mmix.c:2104
 msgid "BSPEC already active. Nesting is not supported."
-msgstr ""
+msgstr "BSPEC redan aktiv. Nästling stöds inte."
 
 #: config/tc-mmix.c:2113
 msgid "invalid BSPEC expression"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt BSPEC-uttryck"
 
 #: config/tc-mmix.c:2129
 #, c-format
 msgid "can't create section %s"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte skapa sektion %s"
 
 #: config/tc-mmix.c:2134
 #, c-format
 msgid "can't set section flags for section %s"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte ställa in sektionsflaggor för sektion %s"
 
 #: config/tc-mmix.c:2155
 msgid "ESPEC without preceding BSPEC"
-msgstr ""
+msgstr "ESPEC utan föregående BSPEC"
 
 #: config/tc-mmix.c:2184
 msgid "missing local expression"
-msgstr ""
+msgstr "saknar lokalt uttryck"
 
 #: config/tc-mmix.c:2394
 msgid "operand out of range, instruction expanded"
-msgstr ""
+msgstr "operand utanför intervall, instruktion expanderad"
 
 #. The BFD_RELOC_MMIX_LOCAL-specific message is supposed to be
 #. user-friendly, though a little bit non-substantial.
 #: config/tc-mmix.c:2645
 msgid "directive LOCAL must be placed in code or data"
-msgstr ""
+msgstr "LOCAL-direktiv måste placeras i kod eller data"
 
 #: config/tc-mmix.c:2646
 msgid "internal confusion: relocation in a section without contents"
-msgstr ""
+msgstr "intern förvirring: omlokalisering i en sektion utan innehåll"
 
 #: config/tc-mmix.c:2760
 msgid "internal: BFD_RELOC_MMIX_BASE_PLUS_OFFSET not resolved to section"
-msgstr ""
+msgstr "internt: BFD_RELOC_MMIX_BASE_PLUS_OFFSET inte upplöst till sektion"
 
 #: config/tc-mmix.c:2808
 msgid "no suitable GREG definition for operands"
-msgstr ""
+msgstr "olämplig GREG-definition för operander"
 
 #: config/tc-mmix.c:2867
 msgid "operands were not reducible at assembly-time"
-msgstr ""
+msgstr "operander var inte reducerbara i assembleringstid"
 
 #: config/tc-mmix.c:2894
 #, c-format
 msgid "cannot generate relocation type for symbol %s, code %s"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte generera omlokaliseringstyp för symbol %s, kod %s"
 
 #: config/tc-mmix.c:2914
 #, c-format
 msgid "internal: unhandled label %s"
-msgstr ""
+msgstr "internt: ohanterad etikett %s"
 
 #: config/tc-mmix.c:2944
 msgid "[0-9]H labels may not appear alone on a line"
-msgstr ""
+msgstr "[0-9]H-etiketter får inte finnas ensamma på en rad"
 
 #: config/tc-mmix.c:2953
 msgid "[0-9]H labels do not mix with dot-pseudos"
-msgstr ""
+msgstr "[0-9]H-etiketter får inte blandas med dot-pseudo:er"
 
 #: config/tc-mmix.c:3041
 msgid "invalid characters in input"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt tecken i indata"
 
 #: config/tc-mmix.c:3147
 msgid "empty label field for IS"
-msgstr ""
+msgstr "tomt etikettfält för IS"
 
 #: config/tc-mmix.c:3473
 #, c-format
 msgid "internal: unexpected relax type %d:%d"
-msgstr ""
+msgstr "internt: oväntad lättnadstyp %d:%d"
 
 #: config/tc-mmix.c:3497
 msgid "BSPEC without ESPEC."
-msgstr ""
+msgstr "BSPEC utan ESPC."
 
 #: config/tc-mmix.c:3562
 msgid "LOC to section unknown or indeterminable at first pass"
-msgstr ""
+msgstr "LOC till okänd eller obestämbar sektion vid första passet"
 
 #: config/tc-mmix.c:3734
 msgid "GREG expression too complicated"
-msgstr ""
+msgstr "GREG-uttryck för komplicerat"
 
 #: config/tc-mmix.c:3749
 msgid "internal: GREG expression not resolved to section"
-msgstr ""
+msgstr "internt: GREG-uttryck inte upplöst till sektion"
 
 #: config/tc-mmix.c:3798
 msgid "register section has contents\n"
-msgstr ""
+msgstr "registersektion har innehåll\n"
 
 #: config/tc-mmix.c:3925
 msgid "section change from within a BSPEC/ESPEC pair is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "sektionsändring från inuti ett BSPEC/ESPEC-par stöds inte"
 
 #: config/tc-mmix.c:3946
 msgid "directive LOC from within a BSPEC/ESPEC pair is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "LOC-direktiv från inuti ett BSPEC/ESPEC-par stöds inte"
 
 #: config/tc-mmix.c:3956
 msgid "invalid LOC expression"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt LOC-uttryck"
 
 #: config/tc-mmix.c:4001 config/tc-mmix.c:4028
 msgid "LOC expression stepping backwards is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "att LOC-uttryck stegar bakåt stöds inte"
 
 #. We will only get here in rare cases involving #NO_APP,
 #. where the unterminated string is not recognized by the
@@ -12034,7 +12042,7 @@ msgstr "BYTE-uttryck inte i intervallet 0..255"
 
 #: config/tc-mmix.c:4213 config/tc-mmix.c:4229
 msgid "data item with alignment larger than location"
-msgstr "dataobjekt med justering större än plats"
+msgstr "dataobjekt med justering större än position"
 
 #. Since integer_constant is local to expr.c, we have to make this a
 #. macro. FIXME: Do it cleaner.
@@ -12477,7 +12485,7 @@ msgstr "instruktion kräver etikett"
 
 #: config/tc-msp430.c:3073 config/tc-msp430.c:3120
 msgid "polymorphs are not enabled. Use -mP option to enable."
-msgstr ""
+msgstr "polymorfer är inte aktiverade. Använd flaggan -mP för att aktivera"
 
 #: config/tc-msp430.c:3161
 msgid "Illegal instruction or not implemented opcode."
@@ -12997,38 +13005,44 @@ msgid ""
 "Register at (r1) can sometimes be corrupted by assembler optimizations.\n"
 "Use .set noat to turn off those optimizations (and this warning)."
 msgstr ""
+"Register vid (r1) kan ibland bli korrupt av assembleroptmieringar.\n"
+"Använd .set noat för att stänga av de optimeringarna (och denna varning)."
 
 #: config/tc-nios2.c:1375
 msgid ""
 "The debugger will corrupt bt (r25).\n"
 "If you don't need to debug this code use .set nobreak to turn off this warning."
 msgstr ""
+"Felsökaren kommer att korrumpera bt (r25).\n"
+"Om du inte behöver felsöka denna kod använd .set nobreak för att slå av denna varning."
 
 #: config/tc-nios2.c:1379
 msgid ""
 "The debugger will corrupt sstatus/ba (r30).\n"
 "If you don't need to debug this code use .set nobreak to turn off this warning."
 msgstr ""
+"Felsökaren kommer att korrumpera sstatus/ba (r30).\n"
+"Om du inte behöver felsöka denna kod använd .set nobreak för att slå av denna varning."
 
 #: config/tc-nios2.c:1790 config/tc-nios2.c:1798
 #, c-format
 msgid "badly formed expression near %s"
-msgstr ""
+msgstr "felaktigt utformat uttryck nära %s"
 
 #: config/tc-nios2.c:1855 config/tc-nios2.c:1882 config/tc-xtensa.c:2055
 msgid "too many arguments"
-msgstr ""
+msgstr "för många argument"
 
 #: config/tc-nios2.c:1871
 #, c-format
 msgid "expecting %c near %s"
-msgstr ""
+msgstr "förväntade %c nära %s"
 
 #. we cannot recover from this.
 #: config/tc-nios2.c:2018
 #, c-format
 msgid "unrecognized pseudo-instruction %s"
-msgstr ""
+msgstr "okänd pseudo-instruktion %s"
 
 #. ??? Ideally we should do something other than as_fatal here as we can
 #. continue to assemble.
@@ -13037,22 +13051,22 @@ msgstr ""
 #. been encountered.
 #: config/tc-nios2.c:2075
 msgid "Invalid instruction encountered, cannot recover. No assembly attempted."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig instruktion påträffad, kan inte återhämta. Försökte inte genomföra assemblering."
 
 #. Unrecognised instruction - error.
 #: config/tc-nios2.c:2560
 #, c-format
 msgid "unrecognised instruction %s"
-msgstr ""
+msgstr "okänd instruktion %s"
 
 #: config/tc-nios2.c:2680
 #, c-format
 msgid "can't represent relocation type %s"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte representera omlokaliseringstyp %s"
 
 #: config/tc-nios2.c:2773
 msgid "Bad .section directive: want a,s,w,x,M,S,G,T in string"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt .sektion-direktiv: vill ha a,s,w,x,M,S,G,T i sträng"
 
 #: config/tc-nios2.c:2799
 #, c-format
@@ -13071,27 +13085,28 @@ msgstr "Felaktiga operander: skräp efter %%tld_ldo()"
 
 #: config/tc-ns32k.c:437
 msgid "Invalid syntax in PC-relative addressing mode"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig syntax i PC-relativt adresseringsläge"
 
 #: config/tc-ns32k.c:461
 msgid "Invalid syntax in External addressing mode"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig syntax i Externt adresseringsläge"
 
 #: config/tc-ns32k.c:542
 msgid "Invalid syntax in Memory Relative addressing mode"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig syntax i Minnesrelativt adresseringsläge"
 
 #: config/tc-ns32k.c:609
 msgid "Invalid scaled-indexed mode, use (b,w,d,q)"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt skalat indexeringsläge, anvädn (b,w,d,q)"
 
 #: config/tc-ns32k.c:614
 msgid "Syntax in scaled-indexed mode, use [Rn:m] where n=[0..7] m={b,w,d,q}"
-msgstr ""
+msgstr "Syntax i skalat indexeringsläge, använd [Rn:m] där n=[0..7] m={b,w,d,q}"
 
+# sebras: sounds contrieved..?
 #: config/tc-ns32k.c:619
 msgid "Scaled-indexed addressing mode combined with scaled-index"
-msgstr ""
+msgstr "Skalat indexeringsadresseringsläge kombinerad med skalatindex"
 
 #: config/tc-ns32k.c:630
 msgid "Invalid or illegal addressing mode combined with scaled-index"
@@ -13099,19 +13114,19 @@ msgstr "Ogiltigt eller felaktigt adresseringsläge kombinerat med skalat index"
 
 #: config/tc-ns32k.c:753
 msgid "Premature end of suffix -- Defaulting to d"
-msgstr ""
+msgstr "För tidigt suffixslut -- Standarvärdet blir d"
 
 #: config/tc-ns32k.c:766
 msgid "Bad suffix after ':' use {b|w|d} Defaulting to d"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktig suffix efter â??:â?? använd {b|w|d} Standardvärde blir d"
 
 #: config/tc-ns32k.c:811
 msgid "Very short instr to option, ie you can't do it on a NULLstr"
-msgstr ""
+msgstr "Väldigt kort instr till flagga, d.v.s. du kan inte göra det på en NULLstr"
 
 #: config/tc-ns32k.c:861
 msgid "No such entry in list. (cpu/mmu register)"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen sådan post i lista (cpu-/mmu-register)"
 
 #: config/tc-ns32k.c:918
 msgid "Internal consistency error. check ns32k-opcode.h"
@@ -13195,7 +13210,7 @@ msgstr "iff konvertera intern pcrel/binär"
 
 #: config/tc-ns32k.c:1703
 msgid "Bignum too big for long"
-msgstr "Bignum för stort för lång"
+msgstr "Stornum för stort för lång"
 
 #: config/tc-ns32k.c:1780
 msgid "iif convert internal pcrel/pointer"
@@ -13530,42 +13545,42 @@ msgstr "okänd standardvärde cpu = %s, os = %s"
 
 #: config/tc-ppc.c:1384
 msgid "neither Power nor PowerPC opcodes were selected."
-msgstr ""
+msgstr "varken Power- eller PowerPC-opkoder valdes."
 
 #: config/tc-ppc.c:1444
 #, c-format
 msgid "mask trims opcode bits for %s"
-msgstr ""
+msgstr "mask trimmar bort opkodsbitar för %s"
 
 #: config/tc-ppc.c:1453
 #, c-format
 msgid "operand index error for %s"
-msgstr ""
+msgstr "operandindexfel för %s"
 
 #: config/tc-ppc.c:1469
 #, c-format
 msgid "operand %d overlap in %s"
-msgstr ""
+msgstr "operand %d överlappar i %s"
 
 #: config/tc-ppc.c:1521
 #, c-format
 msgid "powerpc_operands[%d].bitm invalid"
-msgstr ""
+msgstr "powerpc_operands[%d].bitm ogiltig"
 
 #: config/tc-ppc.c:1528
 #, c-format
 msgid "powerpc_operands[%d] duplicates powerpc_operands[%d]"
-msgstr ""
+msgstr "powerpc_operands[%d] dubblerar powerpc_operands[%d]"
 
 #: config/tc-ppc.c:1557 config/tc-ppc.c:1609
 #, c-format
 msgid "major opcode is not sorted for %s"
-msgstr ""
+msgstr "huvudopkod är inte sorterad för %s"
 
 #: config/tc-ppc.c:1573 config/tc-ppc.c:1626
 #, c-format
 msgid "duplicate instruction %s"
-msgstr ""
+msgstr "dubblerad instruktion %s"
 
 #: config/tc-ppc.c:1650
 #, c-format
@@ -13650,98 +13665,98 @@ msgstr "okänd opkod: â??%sâ??"
 
 #: config/tc-ppc.c:2837
 msgid "[tocv] symbol is not a toc symbol"
-msgstr ""
+msgstr "[tocv] symbol är inte en toc-symbol"
 
 #: config/tc-ppc.c:2848
 msgid "unimplemented toc32 expression modifier"
-msgstr ""
+msgstr "oimplementerad toc32-uttrycksmodifierare"
 
 #: config/tc-ppc.c:2853
 msgid "unimplemented toc64 expression modifier"
-msgstr ""
+msgstr "oimplementerad toc64-uttrycksmodifierare"
 
 #: config/tc-ppc.c:2857
 #, c-format
 msgid "Unexpected return value [%d] from parse_toc_entry!\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oväntat returvärde [%d] från parse_toc_entry!\n"
 
 #: config/tc-ppc.c:3063
 #, c-format
 msgid "@tls may not be used with \"%s\" operands"
-msgstr ""
+msgstr "@tls kan inte användas med â??%sâ??-operander"
 
 #: config/tc-ppc.c:3066
 msgid "@tls may only be used in last operand"
-msgstr ""
+msgstr "@tls kan endast används för sista operanden"
 
 #: config/tc-ppc.c:3191
 #, c-format
 msgid "assuming %s on symbol"
-msgstr ""
+msgstr "antar %s för symbol"
 
 #: config/tc-ppc.c:3294
 msgid "unsupported relocation for DS offset field"
-msgstr ""
+msgstr "omlokalisering för DS-avståndsfält stöds inte"
 
 #: config/tc-ppc.c:3336
 #, c-format
 msgid "syntax error; end of line, expected `%c'"
-msgstr ""
+msgstr "syntaxfel; filslut, förväntade â??%câ??"
 
 #: config/tc-ppc.c:3338
 #, c-format
 msgid "syntax error; found `%c', expected `%c'"
-msgstr ""
+msgstr "syntaxfel; hittade â??%câ??, förväntade â??%câ??"
 
 #: config/tc-ppc.c:3404 config/tc-ppc.c:6388
 msgid "instruction address is not a multiple of 4"
-msgstr ""
+msgstr "instruktionsadress är inte en multipel av 4"
 
 #: config/tc-ppc.c:3636
 msgid "missing size"
-msgstr ""
+msgstr "saknar storlek"
 
 #: config/tc-ppc.c:3645
 msgid "negative size"
-msgstr ""
+msgstr "negativ storlek"
 
 #: config/tc-ppc.c:3677
 msgid "missing real symbol name"
-msgstr ""
+msgstr "saknar riktigt symbolnamn"
 
 #: config/tc-ppc.c:3717
 msgid "attempt to redefine symbol"
-msgstr ""
+msgstr "försök att omdefiniera symbol"
 
 #: config/tc-ppc.c:3982
 #, c-format
 msgid "no known dwarf XCOFF section for flag 0x%08x\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen känd dwarf-XCOFF-sektion för flagga 0x%08x\n"
 
 #: config/tc-ppc.c:3995
 #, c-format
 msgid "label %s was not defined in this dwarf section"
-msgstr ""
+msgstr "etikett %s har inte definierats i denna dwarf-sektion"
 
 #: config/tc-ppc.c:4111
 msgid "the XCOFF file format does not support arbitrary sections"
-msgstr ""
+msgstr "XCOFF-filformatet har inte stöd för godtyckliga sektion"
 
 #: config/tc-ppc.c:4184
 msgid ".ref outside .csect"
-msgstr ""
+msgstr ".ref utanför .csect"
 
 #: config/tc-ppc.c:4206 config/tc-ppc.c:4408
 msgid "missing symbol name"
-msgstr ""
+msgstr "saknar symbolnamn"
 
 #: config/tc-ppc.c:4237
 msgid "missing rename string"
-msgstr ""
+msgstr "saknar namnbytessträng"
 
 #: config/tc-ppc.c:4267 config/tc-ppc.c:4809 read.c:3451
 msgid "missing value"
-msgstr ""
+msgstr "saknar värde"
 
 #: config/tc-ppc.c:4285
 msgid "illegal .stabx expression; zero assumed"
@@ -13749,125 +13764,125 @@ msgstr "felaktigt .stabx-uttryck; noll antaget"
 
 #: config/tc-ppc.c:4317
 msgid "missing class"
-msgstr ""
+msgstr "saknar klass"
 
 #: config/tc-ppc.c:4326
 msgid "missing type"
-msgstr ""
+msgstr "saknar typ"
 
 #: config/tc-ppc.c:4353
 msgid ".stabx of storage class stsym must be within .bs/.es"
-msgstr ""
+msgstr ".stabx av lagringsklass stsym måste vara inom .bs/.es"
 
 #: config/tc-ppc.c:4596
 msgid "nested .bs blocks"
-msgstr ""
+msgstr "nästlade .bs-block"
 
 #: config/tc-ppc.c:4628
 msgid ".es without preceding .bs"
-msgstr ""
+msgstr ".es utan föregående .bs"
 
 #: config/tc-ppc.c:4801
 msgid "non-constant byte count"
-msgstr ""
+msgstr "icke-konstant byteantal"
 
 #: config/tc-ppc.c:4875
 msgid ".tc not in .toc section"
-msgstr ""
+msgstr ".tc inte i .toc-sektion"
 
 #: config/tc-ppc.c:4894
 msgid ".tc with no label"
-msgstr ""
+msgstr ".tc utan etikett"
 
 #: config/tc-ppc.c:4987 config/tc-s390.c:1856
 msgid ".machine stack overflow"
-msgstr ""
+msgstr "stacköverspill för .machine"
 
 #: config/tc-ppc.c:4994 config/tc-s390.c:1863
 msgid ".machine stack underflow"
-msgstr ""
+msgstr "stackunderspill för .machine"
 
 #: config/tc-ppc.c:5001 config/tc-s390.c:1870 config/tc-s390.c:1946
 #, c-format
 msgid "invalid machine `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig maskin â??%sâ??"
 
 #: config/tc-ppc.c:5033
 msgid "no previous section to return to, ignored."
-msgstr ""
+msgstr "ingen föregående sektion att returnera till, hoppas över."
 
 #: config/tc-ppc.c:5309
 #, c-format
 msgid "length of .comm \"%s\" is already %ld. Not changed to %ld."
-msgstr ""
+msgstr "längden för .comm â??%sâ?? är redan %ld. Inte ändrad till %ld."
 
 #. Section Contents
 #. unknown
 #: config/tc-ppc.c:5439
 msgid "unsupported section attribute -- 'a'"
-msgstr ""
+msgstr "sektionsattribut stöds inte -- â??aâ??"
 
 #: config/tc-ppc.c:5623
 msgid "bad symbol suffix"
-msgstr ""
+msgstr "felaktig symbolsuffix"
 
 #: config/tc-ppc.c:5716
 msgid "unrecognized symbol suffix"
-msgstr ""
+msgstr "okänt symbolsuffix"
 
 #: config/tc-ppc.c:5805
 msgid "two .function pseudo-ops with no intervening .ef"
-msgstr ""
+msgstr "två .function-pseudo-op:er utan mellanliggande .ef"
 
 #: config/tc-ppc.c:5818
 msgid ".ef with no preceding .function"
-msgstr ""
+msgstr ".ef utan föregående .function"
 
 #: config/tc-ppc.c:5947
 #, c-format
 msgid "warning: symbol %s has no csect"
-msgstr ""
+msgstr "varning: symbol %s har ingen csect"
 
 #: config/tc-ppc.c:6209
 msgid "symbol in .toc does not match any .tc"
-msgstr ""
+msgstr "symbol i .toc matchar inte någon i .tc"
 
 #: config/tc-ppc.c:6843
 #, c-format
 msgid "unsupported relocation against %s"
-msgstr ""
+msgstr "omlokalisering mot %s stöds inte"
 
 #: config/tc-ppc.c:6988
 #, c-format
 msgid "Gas failure, reloc value %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Gas-fel, omlokaliseringsvärde %d\n"
 
 #: config/tc-ppc.c:7071
 #, c-format
 msgid "cannot emit PC relative %s relocation against %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte mata ut PC-relativ %s-omlokalisering mot %s"
 
 #: config/tc-ppc.c:7078
 msgid "unable to resolve expression"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte lösa upp uttryck"
 
 #: config/tc-rl78.c:214
 msgid "16-bit relocation used in 8-bit operand"
-msgstr ""
+msgstr "16-bitarsomlokalisering använd i 8-bitarsoperand"
 
 #: config/tc-rl78.c:218
 msgid "8-bit relocation used in 16-bit operand"
-msgstr ""
+msgstr "8-bitarsomlokalisering använd i 16-bitarsoperand"
 
 #: config/tc-rl78.c:244 config/tc-rx.c:862
 #, c-format
 msgid "Value %d doesn't fit in unsigned %d-bit field"
-msgstr ""
+msgstr "Värde %d får inte plats i teckenlöst %d-bitarsfält"
 
 #: config/tc-rl78.c:250 config/tc-rx.c:868
 #, c-format
 msgid "Value %d doesn't fit in signed %d-bit field"
-msgstr ""
+msgstr "Värde %d får inte plats i %d-bitarsfält med tecken"
 
 #: config/tc-rl78.c:329
 #, c-format
@@ -13892,7 +13907,7 @@ msgstr " --m64bit-doubles\n"
 #: config/tc-rl78.c:405
 #, c-format
 msgid "%%%s() must be outermost term in expression"
-msgstr ""
+msgstr "%%%s() måste vara den yttersta termen i uttrycket"
 
 #: config/tc-rl78.c:633 config/tc-rx.c:2190
 #, c-format
@@ -13902,12 +13917,12 @@ msgstr "konstantstorlek %d stöds inte\n"
 #: config/tc-rl78.c:646
 #, c-format
 msgid "%%hi16/%%lo16 only applies to .short or .hword"
-msgstr ""
+msgstr "%%hi16/%%lo16 tillämpas endast för .short eller .hword"
 
 #: config/tc-rl78.c:651
 #, c-format
 msgid "%%hi8 only applies to .byte"
-msgstr ""
+msgstr "%%hi8 tillämpas endast för .byte"
 
 #: config/tc-rl78.c:661 config/tc-rx.c:2197
 msgid "difference of two symbols only supported with .long, .short, or .byte"
@@ -14098,11 +14113,11 @@ msgstr "operand utanför intervall (%s inte mellan %ld och %ld)"
 #: config/tc-s390.c:789
 #, c-format
 msgid "identifier+constant@%s means identifier@%s+constant"
-msgstr ""
+msgstr "identifierare+konstant@%s innebär identifierare@%s+konstant"
 
 #: config/tc-s390.c:870
 msgid "Can't handle O_big in s390_exp_compare"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte hantera O_big i s390_exp_compare"
 
 #: config/tc-s390.c:951
 msgid "Invalid suffix for literal pool entry"
@@ -14172,103 +14187,103 @@ msgstr "andra operanden till .instr inte en konstant\n"
 
 #: config/tc-s390.c:1709
 msgid "missing comma after insn constant\n"
-msgstr ""
+msgstr "saknar komma efter instr-konstant\n"
 
 #: config/tc-s390.c:1922
 msgid ".machinemode stack overflow"
-msgstr ""
+msgstr "stacköverspill för .machinemode"
 
 #: config/tc-s390.c:1929
 msgid ".machinemode stack underflow"
-msgstr ""
+msgstr "stackunderspill för .machinemode"
 
 #: config/tc-s390.c:2144
 #, c-format
 msgid "cannot emit relocation %s against subsy symbol %s"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte mata ut omlokalisering %s mot subsy-symbol %s"
 
 #: config/tc-s390.c:2248
 msgid "unsupported relocation type"
-msgstr ""
+msgstr "omlokaliseringstyp stöds inte"
 
 #: config/tc-s390.c:2303
 #, c-format
 msgid "cannot emit PC relative %s relocation%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte mata ut PC-relativ %s-omlokalisering%s%s"
 
 #: config/tc-s390.c:2442
 #, c-format
 msgid "Gas failure, reloc type %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Gas-fel, omlokaliseringstyp %s\n"
 
 #: config/tc-s390.c:2444
 #, c-format
 msgid "Gas failure, reloc type #%i\n"
-msgstr ""
+msgstr "Gas-fel, omlokaliseringstyp #%i\n"
 
 #: config/tc-score.c:260
 msgid "div / mul are reserved instructions"
-msgstr ""
+msgstr "div / mul är reserverade instruktioner"
 
 #: config/tc-score.c:261
 msgid "This architecture doesn't support mmu"
-msgstr ""
+msgstr "Denna arkitektur har inte stöd för mmu"
 
 #: config/tc-score.c:262
 msgid "This architecture doesn't support atomic instruction"
-msgstr ""
+msgstr "Denna arkitektur har inte stöd för atomiska instruktioner"
 
 #: config/tc-score.c:469
 msgid "S+core register expected"
-msgstr ""
+msgstr "S+coer register förväntades"
 
 #: config/tc-score.c:470
 msgid "S+core special-register expected"
-msgstr ""
+msgstr "S+core specialregister förväntades"
 
 #: config/tc-score.c:471
 msgid "S+core co-processor register expected"
-msgstr ""
+msgstr "S+core koprocessorregister förväntades"
 
 #: config/tc-score.c:1074 config/tc-score.c:2068
 msgid "Using temp register(r1)"
-msgstr ""
+msgstr "Använder temp.-register (r1)"
 
 #: config/tc-score.c:1093
 #, c-format
 msgid "register expected, not '%.100s'"
-msgstr ""
+msgstr "register förväntades, inte â??%.100sâ??"
 
 #: config/tc-score.c:1149 config/tc-score.c:5485
 msgid "rd must be even number."
-msgstr ""
+msgstr "rd måste vara ett jämnt register."
 
 #: config/tc-score.c:1513 config/tc-score.c:1520
 #, c-format
 msgid "invalid constant: %d bit expression not in range %u..%u"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig konstant: %d-bitarsuttryck inte i intervall %u..%u"
 
 #: config/tc-score.c:1526 config/tc-score.c:1533 config/tc-score.c:2895
 #: config/tc-score.c:2900 config/tc-score.c:3165 config/tc-score.c:3170
 #: config/tc-score.c:3462
 #, c-format
 msgid "invalid constant: %d bit expression not in range %d..%d"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig konstant: %d-bitarsuttryck inte i intervall %d..%d"
 
 #: config/tc-score.c:1558
 msgid "invalid constant: bit expression not defined"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig konstant: bituttryck inte definierat"
 
 #: config/tc-score.c:2082
 #, c-format
 msgid "low register(r0-r15)expected, not '%.100s'"
-msgstr ""
+msgstr "lägre register (r0-r15) förväntades, inte â??%.100sâ??"
 
 #: config/tc-score.c:2144 config/tc-score.c:3482 config/tc-score.c:3650
 #: config/tc-score.c:3695
 #, c-format
 msgid "missing ["
-msgstr ""
+msgstr "saknar ["
 
 #: config/tc-score.c:2158 config/tc-score.c:3103 config/tc-score.c:3305
 #: config/tc-score.c:3321 config/tc-score.c:3392 config/tc-score.c:3447
@@ -14276,105 +14291,105 @@ msgstr ""
 #: config/tc-score.c:3919 config/tc-score.c:3965
 #, c-format
 msgid "missing ]"
-msgstr ""
+msgstr "saknar ]"
 
 #: config/tc-score.c:2347
 #, c-format
 msgid "Fix data dependency: %s %s -- %s %s (insert %d nop!/%d)"
-msgstr ""
+msgstr "Fixar databeroende: %s %s -- %s %s (infogade %d nop!/%d)"
 
 #: config/tc-score.c:2366
 #, c-format
 msgid "Fix data dependency: %s %s -- %s %s (insert 1 pflush/%d)"
-msgstr ""
+msgstr "Fixar databeroende: %s %s -- %s %s (infogade 1 pflush/%d)"
 
 #: config/tc-score.c:2382 config/tc-score.c:2389
 #, c-format
 msgid "data dependency: %s %s -- %s %s (%d/%d bubble)"
-msgstr ""
+msgstr "databeroende: %s %s -- %s %s (%d/%d-bubbla)"
 
 #: config/tc-score.c:2838
 msgid "address offset must be half word alignment"
-msgstr ""
+msgstr "adressavstånd måste vara halvordsjusterat"
 
 #: config/tc-score.c:2846
 msgid "address offset must be word alignment"
-msgstr ""
+msgstr "adressavstånd måste vara ordsjusterat"
 
 #: config/tc-score.c:2986 config/tc-score.c:3123
 msgid "register same as write-back base"
-msgstr ""
+msgstr "register samma som åteskrivningsbas"
 
 #: config/tc-score.c:3093
 msgid "pre-indexed expression expected"
-msgstr ""
+msgstr "förindexerad uttryck förväntat"
 
 #: config/tc-score.c:3422
 #, c-format
 msgid "invalid register number: %d is not in [r0--r7]"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt registernummer: %d är inte i [r0--r7]"
 
 #: config/tc-score.c:3439
 msgid "comma is expected"
-msgstr ""
+msgstr "komma förväntades"
 
 #: config/tc-score.c:3470
 #, c-format
 msgid "invalid constant: %d is not word align integer"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig konstant: %d är inte ett ordjusterat heltal"
 
 #: config/tc-score.c:3509 config/tc-score.c:3552
 msgid "invalid constant: 32 bit expression not word align"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig konstant: 32-bitarsuttryck inte ordjusterat"
 
 #: config/tc-score.c:3518 config/tc-score.c:3561
 msgid "invalid constant: 32 bit expression not in range [0, 0xffffffff]"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig konstant: 32-bitarsuttryck inte i intervall [0, 0xffffffff]"
 
 #: config/tc-score.c:3594
 msgid "invalid constant: 32 bit expression not in range [-0x80000000, 0x7fffffff]"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig konstant: 32-bitarsuttryck inte i intervall [-0x80000000, 0x7fffffff]"
 
 #: config/tc-score.c:3783 config/tc-score.c:3811
 msgid "imm5 should >= 2"
-msgstr ""
+msgstr "imm5 borde vara >= 2"
 
 #: config/tc-score.c:3788 config/tc-score.c:3817
 msgid "reg should <= 31"
-msgstr ""
+msgstr "register borde vara <= 31"
 
 #: config/tc-score.c:3859 config/tc-score.c:3910
 msgid "missing +"
-msgstr ""
+msgstr "saknar +"
 
 #: config/tc-score.c:3903
 #, c-format
 msgid "%s register same as write-back base"
-msgstr ""
+msgstr "%s-register samma som återskrivninsbas"
 
 #: config/tc-score.c:3905
 msgid "destination"
-msgstr ""
+msgstr "destination"
 
 #: config/tc-score.c:3905
 msgid "source"
-msgstr ""
+msgstr "källa"
 
 #: config/tc-score.c:4235 config/tc-score.c:4311 config/tc-score.c:4946
 msgid "expression error"
-msgstr ""
+msgstr "uttrycksfel"
 
 #: config/tc-score.c:4241
 msgid "value not in range [0, 0xffffffff]"
-msgstr ""
+msgstr "värde inte i intervall [0, 0xffffffff]"
 
 #: config/tc-score.c:4317
 msgid "value not in range [-0xffffffff, 0xffffffff]"
-msgstr ""
+msgstr "värde inte i intervall [-0xffffffff, 0xffffffff]"
 
 #: config/tc-score.c:4345
 msgid "li rd label isn't correct instruction form"
-msgstr ""
+msgstr "li rd-etikett följer inte korrekt instruktionsform"
 
 #: config/tc-score.c:4515 config/tc-score.c:4670 config/tc-score.c:5197
 #: config/tc-score.c:5225
@@ -14994,99 +15009,99 @@ msgstr "ogiltig PIC-referens"
 
 #: config/tc-sh64.c:2477
 msgid "can't find opcode"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte hitta opkod"
 
 #: config/tc-sh64.c:2680 config/tc-sh64.c:2720
 msgid "invalid operand: expression in PT target"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig operand: uttryck i PT-mål"
 
 #: config/tc-sh64.c:2811
 #, c-format
 msgid "invalid operands to %s"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltiga operander till %s"
 
 #: config/tc-sh64.c:2817
 #, c-format
 msgid "excess operands to %s"
-msgstr ""
+msgstr "för många operander till %s"
 
 #: config/tc-sh64.c:2862
 #, c-format
 msgid "The `.mode %s' directive is not valid with this architecture"
-msgstr ""
+msgstr "Direktivet â??.mode %sâ?? är inte giltigt för denna arktiektur"
 
 #: config/tc-sh64.c:2870
 #, c-format
 msgid "Invalid argument to .mode: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt argument till .mode: %s"
 
 #: config/tc-sh64.c:2900
 #, c-format
 msgid "The `.abi %s' directive is not valid with this architecture"
-msgstr ""
+msgstr "Direktivet â??.abi %sâ?? är inte giltigt för denna arktiektur"
 
 #: config/tc-sh64.c:2906
 msgid "`.abi 64' but command-line options do not specify 64-bit ABI"
-msgstr ""
+msgstr "â??.abi 64â?? men kommandoradsflaggor anger inte 64-bitars ABI"
 
 #: config/tc-sh64.c:2911
 msgid "`.abi 32' but command-line options do not specify 32-bit ABI"
-msgstr ""
+msgstr "â??.abi 32â?? men kommandoradsflaggor anger inte 32-bitars ABI"
 
 #: config/tc-sh64.c:2914
 #, c-format
 msgid "Invalid argument to .abi: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt argument till .abi: %s"
 
 #: config/tc-sh64.c:2969
 msgid "-no-mix is invalid without specifying SHcompact or SHmedia"
-msgstr ""
+msgstr "-no-mix är ogiltig utan att ange SHcompact eller SHmedia"
 
 #: config/tc-sh64.c:2974
 msgid "-shcompact-const-crange is invalid without SHcompact"
-msgstr ""
+msgstr "-shcompact-const-crange är ogiltig utan SHcompact"
 
 #: config/tc-sh64.c:2977
 msgid "-expand-pt32 only valid with -abi=64"
-msgstr ""
+msgstr "-expand-pt32 endast giltig med -abi=64"
 
 #: config/tc-sh64.c:2980
 msgid "-no-expand only valid with SHcompact or SHmedia"
-msgstr ""
+msgstr "-no-expand endast giltig med SHcompact eller SHmedia"
 
 #: config/tc-sh64.c:2983
 msgid "-expand-pt32 invalid together with -no-expand"
-msgstr ""
+msgstr "-expand-pt32 ogiltig tillsammans med -no-expand"
 
 #: config/tc-sh64.c:3197
 msgid "SHmedia code not allowed in same section as constants and SHcompact code"
-msgstr ""
+msgstr "SHmedia-kod inte tillåten i samma sektion som konstanter och SHcompact-kod"
 
 #: config/tc-sh64.c:3215
 msgid "No segment info for current section"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen segmentinfo för aktuell sektion"
 
 #: config/tc-sh64.c:3254
 msgid "duplicate datalabel operator ignored"
-msgstr ""
+msgstr "dubblerad dataetikettsoperator överhoppad"
 
 #: config/tc-sh64.c:3324
 msgid "Invalid DataLabel expression"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt DataLabel-uttryck"
 
 #: config/tc-sparc.c:329 config/tc-sparc.c:542
 msgid "Bad opcode table, broken assembler."
-msgstr ""
+msgstr "Felaktig opkodstabell, trasig assembler."
 
 #: config/tc-sparc.c:534
 #, c-format
 msgid "invalid architecture -xarch=%s"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig arkitektur -xarch=%s"
 
 #: config/tc-sparc.c:607
 #, c-format
 msgid "No compiled in support for %d bit object file format"
-msgstr ""
+msgstr "Inget stöd inkompilerat för %d bitars objektfilsformat"
 
 #: config/tc-sparc.c:688
 #, c-format
@@ -15186,32 +15201,32 @@ msgstr ""
 #: config/tc-sparc.c:893
 #, c-format
 msgid "Internal error: losing opcode: `%s' \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Internt fel: tappar bort opkod: â??%sâ?? â??%sâ??\n"
 
 #: config/tc-sparc.c:912
 #, c-format
 msgid "Internal error: can't find opcode `%s' for `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Internt fel: kan inte hitta opkod â??%sâ?? för â??%sâ??\n"
 
 #: config/tc-sparc.c:1074
 msgid "Support for 64-bit arithmetic not compiled in."
-msgstr ""
+msgstr "Stöd för 64-bitars aritmetik inte inkompilerat."
 
 #: config/tc-sparc.c:1120
 msgid "set: number not in 0..4294967295 range"
-msgstr ""
+msgstr "set: nummer inte i intervall 0..4294967295"
 
 #: config/tc-sparc.c:1127
 msgid "set: number not in -2147483648..4294967295 range"
-msgstr ""
+msgstr "set: nummer inte i intervall -2147483648..4294967295"
 
 #: config/tc-sparc.c:1186
 msgid "setsw: number not in -2147483648..4294967295 range"
-msgstr ""
+msgstr "setsw: nummer inte i intervall -2147483648..4294967295"
 
 #: config/tc-sparc.c:1234
 msgid "setx: temporary register same as destination register"
-msgstr ""
+msgstr "setx: temporärregister samma som destinationsregister"
 
 #: config/tc-sparc.c:1305
 msgid "setx: illegal temporary register g0"
@@ -15223,7 +15238,7 @@ msgstr "FP-gren i hopplucka"
 
 #: config/tc-sparc.c:1417
 msgid "FP branch preceded by FP instruction; NOP inserted"
-msgstr ""
+msgstr "FP-gren föregås av FP-instruktion; NOP infogad"
 
 #: config/tc-sparc.c:1457
 msgid "failed special case insn sanity check"
@@ -15231,77 +15246,77 @@ msgstr "misslyckades med rimlighetskontroll för specialfalls instr"
 
 #: config/tc-sparc.c:1628
 msgid ": invalid membar mask name"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt membar-masknamn"
 
 #: config/tc-sparc.c:1644
 msgid ": invalid membar mask expression"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt membar-maskuttryck"
 
 #: config/tc-sparc.c:1649
 msgid ": invalid membar mask number"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt membar-masknummer"
 
 #: config/tc-sparc.c:1664
 msgid ": invalid siam mode expression"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltig siam-lägesuttryck"
 
 #: config/tc-sparc.c:1669
 msgid ": invalid siam mode number"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt siam-lägesnummer"
 
 #: config/tc-sparc.c:1685
 msgid ": invalid prefetch function name"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt förhämtningsfunktionsnamn"
 
 #: config/tc-sparc.c:1693
 msgid ": invalid prefetch function expression"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt förhämtningsfunktionsuttryck"
 
 #: config/tc-sparc.c:1698
 msgid ": invalid prefetch function number"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt förhämtningsfunktionsnummer"
 
 #: config/tc-sparc.c:1726 config/tc-sparc.c:1738
 msgid ": unrecognizable privileged register"
-msgstr ""
+msgstr ": oigenkännbart privilegierat register"
 
 #: config/tc-sparc.c:1762 config/tc-sparc.c:1774
 msgid ": unrecognizable hyperprivileged register"
-msgstr ""
+msgstr ": oigenkännbart hyperprivilegierat register"
 
 #: config/tc-sparc.c:1798 config/tc-sparc.c:1823
 msgid ": unrecognizable v9a or v9b ancillary state register"
-msgstr ""
+msgstr ": oigenkännbart v9a- eller v9b-underordnade tillståndsregister"
 
 #: config/tc-sparc.c:1803
 msgid ": rd on write only ancillary state register"
-msgstr ""
+msgstr ": läsning från underordnat tillståndsregister som endast kan skrivas"
 
 #. %sys_tick and %sys_tick_cmpr are v9bnotv9a
 #: config/tc-sparc.c:1811
 msgid ": unrecognizable v9a ancillary state register"
-msgstr ""
+msgstr ": oigenkännbart v9a-underordnat stillståndsregister"
 
 #: config/tc-sparc.c:1847
 msgid ": asr number must be between 16 and 31"
-msgstr ""
+msgstr ": asr-nummer måste vara mellan 16 och 31"
 
 #: config/tc-sparc.c:1855
 msgid ": asr number must be between 0 and 31"
-msgstr ""
+msgstr ": asr-nummer måste vara mellan 0 och 31"
 
 #: config/tc-sparc.c:1865
 #, c-format
 msgid ": expecting %asrN"
-msgstr ""
+msgstr ": förväntade %asrN"
 
 #: config/tc-sparc.c:1907
 msgid ": crypto immediate must be between 0 and 31"
-msgstr ""
+msgstr ": krypto-omedelbar måste vara mellan 0 och 31"
 
 #: config/tc-sparc.c:1916
 msgid ": expecting crypto immediate"
-msgstr ""
+msgstr ": förväntade krypto-omedelbar"
 
 #: config/tc-sparc.c:2098 config/tc-sparc.c:2136 config/tc-sparc.c:2577
 #: config/tc-sparc.c:2613
@@ -15321,23 +15336,23 @@ msgstr "Felaktiga operander: %%%s kan endast användas med call __tls_get_addr"
 
 #: config/tc-sparc.c:2322
 msgid "detected global register use not covered by .register pseudo-op"
-msgstr ""
+msgstr "detekterade global registeranvändning som inte täckas av .register-pseudo-op"
 
 #: config/tc-sparc.c:2398
 msgid ": There are only 64 f registers; [0-63]"
-msgstr ""
+msgstr ": Det finns endast 64 f-register; [0-63]"
 
 #: config/tc-sparc.c:2400 config/tc-sparc.c:2418
 msgid ": There are only 32 f registers; [0-31]"
-msgstr ""
+msgstr ": Det finns endast 32 f-register; [0-31]"
 
 #: config/tc-sparc.c:2410
 msgid ": There are only 32 single precision f registers; [0-31]"
-msgstr ""
+msgstr ": Det finns endast 32 enkelprecisions f-register; [0-31]"
 
 #: config/tc-sparc.c:2431
 msgid ": Instruction requires frs2 and frsd must be the same register"
-msgstr ""
+msgstr ": Instruktion kräver att frs2 och frsd måste vara samma register"
 
 #: config/tc-sparc.c:2625
 #, c-format
@@ -15356,39 +15371,39 @@ msgstr "Felaktiga operander: Kan inte utföra aritmetik som inbegriper %%%s() fr
 
 #: config/tc-sparc.c:2770
 msgid ": PC-relative operand can't be a constant"
-msgstr ""
+msgstr ": PC-relativ operand kan inte vara en konstant"
 
 #: config/tc-sparc.c:2777
 msgid ": TLS operand can't be a constant"
-msgstr ""
+msgstr ": TLS-operand kan inte vara en konstant"
 
 #: config/tc-sparc.c:2803
 msgid ": Immediate value in cbcond is out of range."
-msgstr ""
+msgstr ": Omedelbart värde i cbcond är utanför intervall."
 
 #: config/tc-sparc.c:2830
 msgid ": invalid ASI name"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltig ASI-namn"
 
 #: config/tc-sparc.c:2838
 msgid ": invalid ASI expression"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt ASI-uttryck"
 
 #: config/tc-sparc.c:2843
 msgid ": invalid ASI number"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt ASI-nummet"
 
 #: config/tc-sparc.c:2946
 msgid "OPF immediate operand out of range (0-0x1ff)"
-msgstr ""
+msgstr "OPF omedelbar operand utanför intervall (0-0x1ff)"
 
 #: config/tc-sparc.c:2951
 msgid "non-immediate OPF operand, ignored"
-msgstr ""
+msgstr "icke-omedelbar OPF-operand, överhoppad"
 
 #: config/tc-sparc.c:2970
 msgid ": invalid cpreg name"
-msgstr ""
+msgstr ": ogiltigt cpreg-namn"
 
 #: config/tc-sparc.c:2999
 #, c-format
@@ -15398,52 +15413,52 @@ msgstr "Felaktiga operander%[...]

[diff truncated at 100000 bytes]


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]